Ярошенко Ольга 
Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки, Інститут вищої освіти НАПН України, вул. Бастіонна, 9, 01014 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.3744


У статті з позиції професійного розвитку науково-педагогічних працівників розглянуто ґенезу їхньої дослідницької компетентності. Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників схарактеризовано як цілеспрямований процес. У ньому послідовно, але дискретно відбуваються зміни, що дозволяють виокремити такі етапи: пропедевтичний, започаткування, становлення, продуктивного розвитку, створення наукової школи науково-педагогічного працівника. При цьому не відхиляється можливість існування етапу стагнації – дослідницького вигорання. Детально розглянуто суть кожного з етапів та зазначено результати розвитку дослідницької компетентності по завершенні кожного з них.
Акцентовано на сучасних умовах розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічного працівника у зв’язку з імплементацією Законів України «Про вищу освіту» і «Про освіту», ролі формальної, неформальної, інформальної освіти у розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічного працівника. Порушено питання значення наукової освіти школярів як старту для розвитку дослідницької компетентності особистості.
Ключові слова: дослідницька компетентність; етапи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників; науково-педагогічний працівник; наукова освіта; рівні вищої освіти; розвиток; формальна, неформальна, інформальна освіта.

Література

 • Бабійчук С. Наукова освіта як педагогічний концепт. Молодь і ринок. 2018. № 2 (157). С. 60–63. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126827.

 • Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10 (дата звернення 17.09.2019).

 • Дрижак В. В., Єрмак С. М. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 153. С. 28–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_153_8 (дата звернення 29.08.2018).

 • Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 02.09.2018).

 • Закон України «Про освіту». 2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 03.09.2019).

 • Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах. Дис…канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вінниця, 2016. 254 с.

 • Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка) / Л. Хоружа, М. Братко, О.

 • Котенко, О. Мельниченко, В. Прошкін. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. 92 с.

 • Концепція розвитку педагогічної освіти. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2018 р. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 10.09.2019).

 • Мала академія наук України. Офіційний веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/derzhavni-centri-pozashkilnoyi-osviti/mala-akademiya-nauk-ukrayini] (дата звернення: 03.09.2019).

 • Мирончук Н. М. Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки. Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. С. 146–172.

 • Мукан Н. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: досвід США.

 • Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць / За ред. Євтуха М., Герцюка Д., Шмидта К. Київ – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т. 1: Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: виклики, проблеми, динаміка змін. С. 380–387. URL: http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/ pedos3t/tom1/40_mukan.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

 • Поліхун Н. І., Сліпухіна І. А., Чернецький І. С. Наукова освіта як інновація в системі освіти України.

 • Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2018. Випуск 168. С. 186–189.

 • Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення 29.08.2018).

 • Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: препринт (аналітичні матеріали); у 2-х частинах / Авторський колектив: О. Бульвінська, Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Линьова, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко; за ред. О. Ярошенко. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. Ч. 1. 131 с. URL: / https://ihed.org.ua/publications/ (дата звернення 29.08.2018).

 • Ярошенко О. Теоретичні основи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2018. № 1 (5). С. 26–36. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-5-1-26-36.

 • Ярошенко, О. Г., Блажко О. А. Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки. Педагогічні науки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2018. Випуск 4 (95). С. 243–247.

 
References
 • Babijchuk, S. (2018). Naukova osvita yak pedagogichnij koncept [Science education as a pedagogical concept]. Molod i rinok, 2 (157), 60–63. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126827 (ukr).

 • Deyaki pitannya pidvishennya kvalifikaciyi pedagogichnih i naukovo-pedagogichnih pracivnikiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 21 serpnya 2019 r. № 800 [Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21 August 2019 № 800]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10 (ukr).

 • Drizhak, V. V., Yermak, S. M. (2018). Profesijnij rozvitok ta pidvishennya kvalifikaciyi pedagogichnih ta naukovo-pedagogichnih pracivnikiv yak faktor zabezpechennya yakosti osviti [Professional Development and Qualification Improvement of Pedagogical and Scientific Pedagogical Specialists as a Factor of Providing Quality in Education]. Visnik Chernigivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universitetu. Seriya: Pedagogichni nauki, 153, 28–31(ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). Retrieved from http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. (2017). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19/page3 (ukr).

 • Ilchuk, V. V. (2016). Pedagogichni umovi profesijnogo samorozvitku vikladachiv fahovih disciplin u vishih agrarnih navchalnih zakladah. Candidate’s thesis: 13.00.04. Vinnytsia, Ukraine (ukr).

 • Horuzha, L., Bratko, M., Kotenko, O., Melnichenko, O., Proshkin V. (2018). Kompetenciyi vikladachiv vishoyi shkoli v dobu zmin: diagnostika ta analitika (za rezultatami doslidzhennya v Kiyivskomu universiteti imeni Borisa Grinchenka) [Competencies of Higher Education Teachers in the Age of Change: Diagnosis and Analytics (Based on the Study at the Boris Grinchenko Kyiv University)]. Kyiv, Ukraine: KUBG (ukr).

 • Koncepciya rozvitku pedagogichnoyi osviti. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini vid 1 lipnya 2018 r. № 776 [The concept of development of teacher education. Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from July 1, 2018 № 776]. Retrieved from https://mon.gov. ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (ukr).

 • Mala akademiya nauk Ukrainy. Oficijnij veb-sajt [Junior Academy of Sciences of Ukraine. Official website].

 • Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/derzhavni-centri-pozashkilnoyi-osviti/mala-akademiya-nauk-ukrayini (ukr).

 • Mironchuk, N. M. (2018). Profesijna diyalnist vikladacha vishoyi shkoli: suspilni vikliki ta problemi zmistu pidgotovki [Professional High School Teacher Activity: Community Challenges and Content Challenges]. In: O. A. Dubasenyuk (Ed.), Profesijna osvita: andragogichnij pidhid: monografiya (pp. 146–172). Zhitomir Ukraine: Vid. O. O. Yevenok (ukr).

 • Mukan, N. (2013). Profesijnij rozvitok naukovo-pedagogichnih pracivnikiv universitetiv: dosvid SShA [University Staff Professional Development: the USA Experience]. Pedagogichna osvita i nauka v umovah klasichnogo universitetu: tradiciyi, problemi, perspektivi: Zbirnik naukovih prac / M. Yevtuh, D.

 • Gercyuk, K. Shmidt (Eds.). Kyiv – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, Vol. 1: Pidgotovka pedagogichnih kadriv u vishij shkoli: vikliki, problemi, dinamika zmin, 380–387 (ukr).

 • Polihun, N. I., Slipuhina, I. A., Chernetckiy, I. S. (2018). Naukova osvita yak innovaciya v sistemi osviti Ukrayini [Scientific education as an innovation in the education system of Ukraine]. Naukovi zapiski.

 • Seriya: Pedagogichni nauki. Kropivnickij: RVV CDPU im. V. Vinnichenka, 168, 186–189 (ukr).

 • Pro zatverdzhennya Nacionalnoyi ramki kvalifikacij: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 23 listopada 2011 r. № 1341 [On approval of the National Qualifications Framework: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 13, 2011. № 1341]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011-%D0%BF (ukr).

 • Yaroshenko, O. (Ed.), Bulvinska, O., Divinska, N., Dyachenko, N., Zhabenko, O., Linova, I., Skiba, Yu., Chornojvan, G. (2017). Teoretichni osnovi i tehnologiya profesijnogo rozvitku naukovo-pedagogichnih pracivnikiv universitetiv v umovah integraciyi vishoyi osviti i nauki: preprint (analitichni materiali); u 2-h chastinah [Theoretical bases and technology of professional development of academic staff of universities in the conditions of integration of higher education and science: preprint (analytical materials); in 2 parts]. Kyiv, Ukraine: Institut vishoyi osviti NAPN Ukrayini. Vol. 1. Retrieved from / https://ihed.org. ua/publications/ (ukr).

 • Yaroshenko, O. G. (2018). Teoretichni osnovi rozvitku doslidnickoyi kompetentnosti naukovo-pedagogichnih pracivnikiv v umovah integraciyi vishoyi osviti i nauki [Theoretical bases for academics’ research competence development under the conditions of higher education and science integration]. Mizhnarodnij naukovij zhurnal «Universiteti i liderstvo», 1 (5), 26–36. DOI: https://doi. org/10.31874/2520-6702-2018-5-1-26-36 (ukr).

 • Yaroshenko, O. G., Blazhko, O. A. (2018). Doslidnickij potencial naukovoyi shkoli vchenogo: stanovlennya, rozvitok, zdobutki [Research potential of the scientific school of the scientist: formation, development, achievements]. Pedagogichni nauki. Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu imeni Ivana Franka, 4 (95), 243–247 (ukr).