N – 3, 2007

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Абашкіна Н.В.

Актуальні проблеми сучасної шкільної освіти в Німеччині

Бобрицька В.І.

Здоров'язберігальні технології в системі вищої педагогічної освіти

Бондаренко О.М.

Психолого-педагогічні підходи до визначення поняття «компетентність»

Борисенко Л.Л.

Дослідження особливостей індивідуальних навчальних стилів студентів вищих навчальних закладів

Гнатківська О.М.

До проблеми підготовки майбутніх вчителів до роботи з розвитку в школярів творчих здібностей

Гресь Н.Л.

Сучасні вимоги до забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців з обліку і аудиту

Каверіна О.Г.

Засоби формування готовності студентів вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації

Карпюк Р.П.

Формування педагогічної позиції майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у процесі фахової підготовки

Кристопчук Т.Є.

Моніторинг професійних знань студентів-землевпорядників

Литовченко Ж. В.

Оптимізація педагогічної взаємодії у контексті формування ораторської майстерності

Махиня Н.В.

Система підготовки педагогічних кадрів у Німеччині

Мачинська Н.І.

Навчальна гра як проблема дослідження

Павленко Н. О.

Підготовка вчителя початкових класів до створення казкової навчально-пізнавальної реальності

Переймибіда Л.В.

Медична деонтологія і її зв'язок з моральними цінностями

Петрук Г.М.

Формування професійної мотивації майбутніх фахівців

Погоріла І.О., Кузьміна К.І., Романенко О.В.

Оцінка функціонального стану студентів-першокурсників

Поясок Т.Б.

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розробки інформаційних технологій навчання

Проценко О.Б.

Розвиток освіти Греції: аспекти реформування

Сігаєва Л.Є., Мартіросян О.І.

Неперервна освіта дорослих: історико-педагогічний аналіз

Сліпчук В.Л.

Історнко-педагогічний аналіз навчання природничих дисциплін

Смірнова В.О.

Форми позааудиторної роботи у реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань

Степашко В.О.

Оцінювання результативності науково-дослідної роботи викладачів вищих навчальних закладів

Федорович Л.О.

До проблеми удосконалення професійної підготовки вчителя-логопеда

Франчук Т.Й., Трофименко Л.О.

Продуктивність кредитно-модульної системи навчання: навчальні компетенції студента

ПСИХОЛОГІЯ

Вінник Н.Д.

Моніторинг розвитку фахових якостей майбутнього працівника сфери сервісу

Кузнєцов А.М.

Практичний психолог у вимірах професіональної діяльності