Випуск 3-4 (66-67)
2019 рік

ISSN 2078-1687
e-ISSN 2412-0154Зміст

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Шумигора Людмила
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


Ракітянська Людмила
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Говоруха Наталія 
ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПЛАТФОРМА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Павлюк Юлія
ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Ярошенко Ольга
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА


Черепєхіна Ольга
ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ


Батечко Ніна, Дібрівна Емілія
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ


Павлюк Роман, Когут Ірина
ЗАСОБИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА


Кульбашна Ярослава, Скрипник Ірина, Захарова Валерія
ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ

ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Ольшанський Дмитро
ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

Стрілець Валентина
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НЕПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Дущенко Ольга
НАВЧАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Петренко Наталя
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Дроботько Ірина
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Проценко Олена
ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


Москалюк Галина
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ


Еркебаєва Сауле
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Наливайко Олексій, Друганова Олена, Іваненко Людмила
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ВОРКШОП» У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Дмитрук Лілія
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 


Дика Наталія, Глазова Олександра
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ


Лук’янчиков Максим
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Шевчук Юлія
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ


Співак Любов
ІЄРАРХІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Костіна Тетяна
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФІЛЬМ-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Шатюк Тетяна, Новак Наталія
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ


Шумигора Людмила 
Ракітянська Людмила 
Говоруха Наталія 
Павлюк Юлія 
Ярошенко Ольга 
Черепєхіна Ольга 
Батечко НінаДібрівна Емілія 
Павлюк Роман, Когут Ірина 
Кульбашна Ярослава, Скрипник Ірина, Захарова Валерія
Ольшанський Дмитро 
Стрілець Валентина 
Дущенко Ольга 
Петренко Наталя 
Дроботько Ірина 
Проценко Олена 
Москалюк Галина 
Еркебаєва Сауле 
Наливайко Олексій, Друганова Олена, Іваненко Людмила 
Дмитрук Лілія 
Дика Наталія, Глазова Олександра 
Лук’янчиков Максим 
Шевчук Юлія 
Співак Любов 
Костіна Тетяна 
Шатюк Тетяна, Новак Наталія 

 


Світлана Заскалєта 
ORCID iD 0000-0002-5417-2612 
https://orcid.org/0000-0002-5417-2612
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови і літератури Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.111116

У статті розглядаються концептуальні засади та пошук ефективних шляхів розвитку системи ви-щої освіти в Україні. Встановлено, що загальною тенденцією професійної підготовки фахівців в країнах Європейського простору є внутрішнє забезпечення якості освіти. У статті проаналізовано проблему забезпечення якості вищої освіти. Україна прагне бути в європейському тренді щодо модернізації вищої освіти. Забезпечення якості вищої освіти передбачає: наявність необхідних ресурсів (академічний та ад-міністративний персонал, студенти, наукові та адміністративні керівники; фінансові, матеріальні, ін-формаційні, наукові, освітні ресурси тощо); організацію навчального процесу, що найбільш адекватно ві-дображає сучасні тенденції розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль навчальної діяльності у секторі вищої освіти та якість підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях: вищий навчальний заклад, для вищої освіти на різних національних та міжнародних (європейських) рівнях. 
Забезпечення якості вимагає підготовчої роботи, яка постійно вдосконалюється задля покращення до-сягнутих показників.
Основними компонентами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті є забезпечення якості освіти; моніторинг, затвердження та періодичний огляд програм; оцінювання якості викладацького складу, освітніх ресурсів та підтримка студентів інформаційними системами.
Ключові слова: національна система освіти; якість освіти, забезпечення якості вищої освіти, орга-нізація навчального процесу, система внутрішнього забезпечення якості, міжнародні експерти, принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти.


Література
Гриценко М.В. Рівність в отриманні якісної вищої освіти і бар’єри її доступності. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейсько-го освітнього простору». 2011. Додаток 2 до № 3, том VII (32). С. 84–92.
Енциклопедія освіти / гол.ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 
Заячук Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного євро-пейського простору вищої освіти. Український педагогічний журнал. 2015. № 4. С. 179–186.
Локшина О. І. Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти. URL: file:///D:/Users/ adm/Downloads/272-Article%20Text-800-1-10-20100916.pdf (дата звернення 15.09.2019) Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації / Авт.: О. Воробйова, М. Гриценко, В. Луговий, О. Слюсаренко, А. Ставицький, Ж. Таланова, В. Ткаченко / За ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2016. 117 с. 
Пономаренко Н. Г. Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 442–448.
Altbach Ph. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO. World Conference on Higher Education. 2009. 
URL: https://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_ Revolution,_UNESCO_2009.pdf (дата звернення 15.09.2019).
Dzhurylo A. Current problems of educational systems abroad: centralization and decentralization. Ukrainian Pedagogical Journal. 2018. № 4. P. 170–178. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709591/ (дата звернення 15.09.2019). 
European Association for Quality Assurance in Higher Education. URL: http://www.enqa.eu/ (дата звер-нення 15.09.2019).
Quality assurance. Retrieved from http: //www.ehea.info/pid34433/quality-assurance.html (дата звернення 15.09.2019).
Standarts and gidelines for quality assurance in the European higer education area. 2015. URL: http//enqa. eu/index.php/home/esg (дата звернення 15.09.2019).