Випуск 3-4 (66-67)
2019 рік

ISSN 2078-1687
e-ISSN 2412-0154Зміст

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Шумигора Людмила
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


Ракітянська Людмила
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Говоруха Наталія 
ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПЛАТФОРМА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Павлюк Юлія
ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Ярошенко Ольга
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА


Черепєхіна Ольга
ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ


Батечко Ніна, Дібрівна Емілія
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ


Павлюк Роман, Когут Ірина
ЗАСОБИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА


Кульбашна Ярослава, Скрипник Ірина, Захарова Валерія
ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ

ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Ольшанський Дмитро
ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

Стрілець Валентина
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НЕПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Дущенко Ольга
НАВЧАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Петренко Наталя
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Дроботько Ірина
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Проценко Олена
ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


Москалюк Галина
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ


Еркебаєва Сауле
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Наливайко Олексій, Друганова Олена, Іваненко Людмила
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ВОРКШОП» У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Дмитрук Лілія
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 


Дика Наталія, Глазова Олександра
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ


Лук’янчиков Максим
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Шевчук Юлія
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ


Співак Любов
ІЄРАРХІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Костіна Тетяна
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФІЛЬМ-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Шатюк Тетяна, Новак Наталія
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ


Повний текст збірника (PDF)


Шумигора Людмила 
Викладач кафедри психології та педагогіки, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.915

 

Стаття присвячена моделюванню освітнього середовища університету як процесу створення уявної системи, що дає можливість для дослідження психолого-педагогічних законів та закономірностей. Освітнє середовище університету визначено як багатосуб’єктну структуру, що цілеспрямовано і стихійно впливає на професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до професійної діяльності та/або продовження навчання, успішної самореалізації у процесі життєдіяльності. Освітнє середовище – це сукупність матеріальних чинників освітнього процесу та міжособистісних стосунків, які налагоджуються суб’єктами освіти в процесі педагогічної взаємодії. Сутнісною складовою освітнього середовища визначаємо комплекс умов (можливостей) та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, які формуються у закладі вищої освіти. У статті наголошені основні риси освітнього середовища сучасного університету в умовах відкритого суспільства: гнучкість; спільність і комунікативність; наповненість подіями; конфігурантність; культуровідповідність; векторність; сферність; відкритість, здатність до розвитку та саморозвитку; системність, організованість і структурність; соціальність; медійність.
Ключові слова: моделювання; освітнє середовище; педагогічна взаємодія; суб’єкти освітнього процесу; університет.
Література

 • Авдиенко Г. Ю. Психологическое понятие образовательной среды вуза. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 4 (43). С. 36–38.

 • Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 272 с.

 • Андреева К. В., Быкасова Л. В. Средоориентированное обучение в современном вузе. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=11421 (дата звернення: 20.09.2019).

 • Беляев Г. Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2000. 157 c.

 • Буева Л. П. Личность и среда. Москва: 1972. 145 с.

 • Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва: Педагогика, 1991. 480 с.

 • Климов Е. А. О среде обитания человека глазами психолога. Приветствие при открытии 1-й Российской конференции по экологической психологии (3–5 декабря 1996 г.). 2-я Российская конференция по экологической психологии: материалы (Москва, 12–14 апреля 2000 г.) Москва – Самара: МГППИ, 2001. С. 7–9.

 • Кремень В. Г., Биков В. Ю. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 2. С. 3–16.

 • Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки. Методы системного педагогического исследования. Ленинград: ЛГУ, 1980. С. 7–45.

 • Малахова О. Ю. Социокультурное самоопределение студента в рефлексивно-образовательной среде вуза: дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2007. 189 с.

 • Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. Москва: Высшая школа, 1987. 200 с.

 • Нелунова Е. Д. Педагогические основы саморазвития студентов в мультимедийной образовательной среде: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Якутск, 2010. 43 с.

 • Новиков А. М. Методология учебной деятельности. Москва: Эгвес, 2005. 176 с.

 • Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету: монографія. Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. 280 с.

 • Редько С. Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. № 3.  С. 116–122. DOI: 10.28925/2078-1687.2017.3.116122.

 • Рубцов В. В. Проектирование развивающей образовательной среды школы. Москва: МГППУ, 2002. 272 с.

 • Савицька Н. Л. Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у вищій освіті. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: збірник наукових статей учасників Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава: Скайтек, 2015. С. 48–52.

 • Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры. Новые ценности образования: культурные модели школ. 1997. № 7. С. 177–184.

 • Сментина Н. В., Хусаінов Р. В. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: концептуальний аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 9(2). С. 20–25.

 • Тимошенков І. В., Нащекіна О. М. Суб’єкти, агенти, актори і стейкхолдери в економічних дослідженнях освіти. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 2012. Т. 18. Кн. 1: Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. С. 167–176.

 • Шаров А. І. Побудова інструментарію дослідження життєспроможності освітнього проекту та його можливого мультиплікативного ефекту. Управління проектами та розвиток виробництва. 2012. № 2 (42). С. 128–135.

 • Щербакова О. И. Психология конфликтологической культуры личности специалиста: формирование в контекстной образовательной среде: автореф. дис. ... д-ра псих. наук: 19.00.07. Москва, 2011. 34 с.

 • Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва: Смысл, 2001. 365 с.

References

 • Avdienko, G. Yu. (2010). Psihologicheskoe ponyatie obrazovatelnoj sredy vuza [Psychological concept of the educational environment of the university]. Psihopedagogika v pravoohranitelnyh organah, 4 (43), 36–38 (rus).

 • Ananev, B. G. (2001). O problemah sovremennogo chelovekoznaniya [On the problems of modern humanity]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Andreeva, K. V., Bykasova, L. V. (2013). Sredoorientirovannoe obuchenie v sovremennom vuze [Environment oriented education in modern high school]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 6. Retrieved from https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11421 (rus).

 • Belyaev, G. Yu. (2000). Pedagogicheskaya harakteristika obrazovatelnoj sredy v razlichnyh tipah obrazovatelnyh uchrezhdenij: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 [Pedagogical characteristics of the educational environment in different types of educational institutions: Candidate’s thesis: 13.00.01]. Moskow, Russia (rus).

 • Bueva, L. P. (1972). Lichnost i sreda [Personality and environment]. Moscow, Russia (rus).

 • Vygotskij, L. S. (1991). Pedagogicheskaya psihologiya [Educational psychology]. Moskow, Russia: Pedagogika (rus).

 • Klimov, E. A. (2001). O srede obitaniya cheloveka glazami psihologa [On the human environment through the eyes of a psychologist]. Privetstvie pri otkrytii 1-j Rossijskoj konferencii po ekologicheskoj psihologii (3–5 dekabrya 1996 g.). 2-ya Rossijskaya konferenciya po ekologicheskoj psihologii: materialy (Moskva, 12–14 aprelya 2000 g.). Moskow – Samara, Russia: MGPPI, 7–9 (rus).

 • Kremen, V. G., Bikov, V. Yu. (2013). Kategoriyi «prostir» i «seredovishe»: osoblivosti modelnogo podannya ta osvitnogo zastosuvannya [Space and environment categories: Features of model presentation and educational use]. Teoriya i praktika upravlinnya socialnimi sistemami, 2, 3–16 (ukr).

 • Kuzmina, N. V. (1980). Ponyatie «pedagogicheskaya sistema» i kriterii ee ocenki [The concept of «pedagogical system» and the criteria for its assessment]. Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya. Leningrad, Russia: LSU, 7–45 (rus).

 • Malahova, O. Yu. (2007). Sociokulturnoe samoopredelenie studenta v refleksivno-obrazovatelnoj srede vuza: dis... kand. ped. nauk: 13.00.01 [Sociocultural self-determination of a student in the reflective-educational environment of a university: Candidate’s thesis: 13.00.01]. Orenburg, Russia (rus).

 • Miheev, V. I. (1987). Modelirovanie i metody teorii izmerenij v pedagogike [Modeling and methods of measurement theory in pedagogy]. Moskow, Russia: Vysshaya shkola (rus).

 • Nelunova, E. D. (2010). Pedagogicheskie osnovy samorazvitiya studentov v multimedijnoj obrazovatelnoj srede: avtoref. dis… kand. ped. nauk: 13.00.01 [The pedagogical foundations of self-development of students in a multimedia educational environment: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01]. Yakutsk, Russia (rus).

 • Novikov, A. M. (2005). Metodologiya uchebnoj deyatelnosti [Learning Methodology]. Moskow, Russia: Egves (rus).

 • Panchenko, L. F. (2010). Informacijno-osvitnye seredovishe suchasnogo universitetu: monografiya [The informational-sanctuary is the middle ground of the universal university: monograph]. Lugansk, Ukraine: LNU imeni Tarasa Shevchenka (ukr).

 • Redko, S. (2017). Komunikativna kompetentnist yak osnova uspishnoyi upravlinskoyi diyalnosti kerivnika zagalnoosvitnogo navchalnogo zakladu [Communicative competence as a basis of successful management activities of the head of the general educational institution]. Pedagogichnij proces: teoriya i praktika, 3, 116–122. DOI: 10.28925/2078-1687.2017.3.116122 (ukr).

 • Rubcov, V. V. (2002). Proektirovanie razvivayushej obrazovatelnoj sredy shkoly [Designing the educational environment of the school]. Moskow, Russia: MGPPU (rus).

 • Savicka, N. L. (2015). Institucionalni problemi vzayemodiyi stejkholderiv u vishij osviti [Institutional problems of interaction between stakeholders at higher level]. Socialno-ekonomichni transformaciyi v epohu globalizaciyi: zbirnik naukovih statej uchasnikiv Shostoyi Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (pp.48–52). Poltava, Ukraine: Skajtek (ukr).

 • Slobodchikov, V. I. (1997). Obrazovatelnaya sreda: realizaciya celej obrazovaniya v prostranstve kultury [Educational environment: the implementation of educational goals in the cultural space]. Novye cennosti obrazovaniya: kulturnye modeli shkol, 7, 177–184 (rus).

 • Smentina, N. V., Husainov, R. V. (2014). Socialna vidpovidalnist vishih navchalnih zakladiv: konceptualnij analiz. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu, 9 (2), 20–25 (ukr).

 • Timoshenkov, I. V., Nashekina, O. M. (2012). Subyekti, agenti, aktori i stejkholderi v ekonomichnih doslidzhennyah osviti [Subjects, agents, actors and stakeholders in economic conditions]. Vcheni zapiski Harkivskogo gumanitarnogo universitetu «Narodna ukrayinska akademiya», Vol. 18 (1): Osvita: tradiciyi ta innovaciyi v umovah socialnih zmin, 167–176 (ukr).

 • Sharov, A. I. (2012). Pobudova instrumentariyu doslidzhennya zhittyespromozhnosti osvitnogo proektu ta jogo mozhlivogo multiplikativnogo efektu [Building research tools viability educational project and its possible multiplier effect]. Upravlinnya proektami ta rozvitok virobnictva, 2 (42), 128–135 (ukr).

 • Sherbakova, O. I. (2011). Psihologiya konfliktologicheskoj kultury lichnosti specialista: formirovanie v kontekstnoj obrazovatelnoj srede: avtoref. dis. ... d-ra psih. nauk: 19.00.07 [Psychology of conflictological culture of a specialist’s personality: formation in a contextual educational environment: Extended abstract of candidate’s thesis: 19.00.07]. Moskow, Russia (rus).

 • Yasvin, V. A. (2001). Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Educational environment: from modeling to design]. Moskow, Russia: Smysl (rus).
 

Ракітянська Людмила 
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.1623


У статті обґрунтовуються концептуальні засад формування емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Емоційний інтелект вчителя музичного мистецтва розглядається як інтегральна, індивідуально-особистісна й професійно значуща якість, що виступає системоутворюючим чинником професійної діяльності. Наголошується, що процес формування цієї інтегральної якості має здійснюватися у відповідності до сучасних методологічних настанов та з урахуванням комплексного впливу зовнішніх (інтеграційних) та внутрішніх (інноваційний) тенденцій розвитку системи вищої освіти. У статті висвітлені тенденції розвитку мистецької професійної освіти та її складової – музично-педагогічної освіти.
Розглядається інноваційний контекст мистецького освітнього простору як резерв удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема, формування їхнього емоційного інтелекту. Зроблено висновок, що динамічний розвиток сучасного суспільства потребує від учителя не лише високого рівня освіченості, компетентності, інноваційності, а й володіння соціально орієнтованими навичками, зокрема, емоційним інтелектом, який забезпечить йому швидку адаптацію в соціумі, затребуваність на ринку праці, успішність у професійній діяльності.
В обґрунтуванні основних положень авторської концепції окреслені мета, завдання, провідні принципи та організаційно-методичні умови формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесів фахової підготовки.
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва; емоційний інтелект; концепція формування.Література

 • Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов-на-Дону: Учитель, 1999. 560 с.

 • Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 307 с.

 • Губерська Н. Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері вищої освіти в Україні. Право і громадянське суспільство. 2014. № 1. С. 141–151.

 • Козир А. Основні тенденції розвитку мистецької освіти на сучасному етапі. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2016. Вип. 3. С. 25–37.

 • Масол Л. М., Гайдамака О. В., Бєлкіна Е. В., Калініченко О. В., Руденко І. В. Методика навчання мистецтва у початковій школі. Харків: Веста: Ранок, 2006. 256 с.

 • Пономарьова О. Філософські аспекти проблеми підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у ВНЗ України. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2013. Вип. 8. Частина 1. С. 309–316.

 • Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти / Міністерство освіти і науки України. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 15.09.2019).

 • Растригіна А. М. Інноваційний контекст професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 133.С. 57–64.

 • Сбітнєва Л. М. Тенденції розвитку музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. № 5 (74). С. 192–200.

 • Черкасов В. Ф. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної музично-педагогічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. Випуск 97. С. 24–29.

 

References

 • Bondarevskaya, E. V., Kulnevich, S. V. (1999). Pedagogika: lichnost v gumanistichenskikh teoriyakh i sistemakh vospitaniya [Pedagogy: personality in humanistic theories and education systems]. Rostov-on-Don, Russia: Teacher (rus).

 • Bordovskaya, N. V., Rean, A. A. (2006). Pedagogika [Pedagogy]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Guberska, N. L. (2014). Suchasnyi stan ta tendentsiyi rozvytku derzhavnoyi polityky v sferi vyshchoyi osvity v Ukraini [Present situation and tendencies of development of state policy in the field of higher education in Ukraine]. Pravo i gromadyanske suspilstvo, 1, 141–151 (ukr).

 • Kozyr, A. (2016). Osnovni tendentsiyi rozvytku mystetskoyi osvity na suchasnomu etapi. [The main tendencies of development of art education at the present stage]. Profesionalism pedagoga: teoretychni i metodychni aspekty, 3, 25–37 (ukr).

 • Masol, L. M., Gaydamaka, O. V., Byelkina, E. V., Kalinichenko, O. V., Rudenko, I. V. (2006). Metodyka navchannya mystetstva u pochatkoviy shkoli: posibnyk dla vchytelya [Methods of teaching art in elementary school: a guide for teachers]. Kharkiv, Ukraine: Vesta: Ranok (ukr).

 • Ponomaryova, O. (2013). Filosofski aspekty problem pidgotovky fakhivtsiv mystetskykh spetsialnostey u VNZ Ukrainy [Philosophical aspects of the problem of preparation of specialists of art specialties in universities of Ukraine]. Problems of training a modern teacher: a collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, 8 (1), 309–316 (ukr).

 • Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi rozvytku pedagogichnoyi osvity / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [On approval of the Concept of development of pedagogical education / Ministry of Education and Science of Ukraine] (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (ukr).

 • Rastrygina, A. M. (2014). Innovatsiynyi kontekst profesiynoyi pidgotovky maybutnyogo pedagoga-muzykanta [Innovative context of professional training of a future teacher of music]. Science notes. Series: Pedagogical Sciences. Kirovograd, Ukraine: KSPU named V. Vynnychenko, 133, 57–64 (ukr).

 • Sbitnyeva, L. M. (2016). Tendentsiyi rozvytku muzychnoyi osvity v Ukraini na pochatku XXI stolittya [Tendency in the development of music education in Ukraine at the beginning of the 21st century]. Personality spirituality: methodology, theory and practice, 5 (74), 192–200 (ukr).

 • Cherkasov, V. F. (2010). Suchasni tendentsiyi rozvytku vitchyznyanoyi muzychno-pedagogichnoyi osvity [Modern trends in the development of national music- pedagogical education]. Science notes. Series: Pedagogical Sciences. Kirovograd, Ukraine: KSPU named V. Vynnychenko, 97, 24–29 (ukr).Говоруха Наталія 
Аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, ДВЗО «Університет менеджменту освіти», вул. Cічових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  


ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПЛАТФОРМА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.2430


У статті розглядаються можливості волонтерства, необхідність його присутності у різних сферах життя. Зміст дослідження становить аналіз волонтерської діяльності як своєрідної платформи для просування соціальних перетворень у суспільстві, їх ініціатора та провідника. У роботі підкреслено добровільність і неприбутковість волонтерства, вказано на різноманітність волонтерських акцій. Волонтерський рух в Україні підтримується законодавчо, громадськими організаціями, волонтерськими формуваннями. Завдяки активістам волонтерська діяльність удосконалюється. Звернено увагу на варіативність складу учасників волонтерської діяльності і необхідність активності та відповідальності залучених сторін для подальшого розвитку волонтерського руху, який веде до соціальних перетворень у суспільстві та поліпшення якості життя. Відзначено потрібність волонтерства і важливість його розповсюдження в Україні, як і в світі.
Ключові слова: волонтерство; волонтерська діяльність; волонтерський рух; соціальні перетворення; цінності.
Література
 • Букач М., Клименюк Н., Горлачук В. Словник-довідник із соціальної роботи. Миколаїв: ФОП Швець В., 2015. 384 с.

 • Говоруха Н. Зародження волонтерського руху в Україні 1991–2000 рр. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 63. Т. 1. С. 11–15. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.2.

 • Гриньков С. Сучасні тенденції волонтерського руху в країні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 10. C. 14–16.

 • Доманчук Д. Роль волонтерства у процесі соціалізації студентської молоді. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 491–495.

 • Залевская Е. В., Залевская О. С. Концепция социального капитала р. Патнема применительно к формирующимся стандартам оценки эффективности волонтерских проектов. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 1. Ч. 2. С. 71–75. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2015_1-2_16.pdf (дата звернення: 2.09.2019).

 • Закон України «Про волонтерську діяльність». 2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення: 2.09.2019).

 • Закон України «Про соціальні послуги». 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення: 15.08.2019).

 • Калениченко Р. Волонтерство в соціальній роботі. Київ: КиМУ, 2008. 86 с.

 • Матяш М. Українське волонтерство – явище унікальне. 2018. URL: https://www.ukrinform.ua/ rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenitetom. html (дата звернення: 2.09.2019).

 • Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / А. Капська, І. Пінчук, С. Толстоухова (ред.). Київ, 2000. 260 с.

 • Тарасова Н. Професор Алла Йосипівна Капська: бібліографічний покажчик. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. 122 с.

 • Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1970. 370 с.

 • State of the World’s volunteerism Report: Universal Values for Global Well-being. Bonn: United Nations Volunteers, 2011. 148 р.

 • The Universal Declaration on Volunteering. 2001. URL: https://iave.org › wp-content › uploads › 2015/04 (дата звернення: 15.08.2019).

 
References
 • Bukach, M., Klimenyuk, N., Gorlachuk, V. (2015). Slovnyk-dovidnyk iz sotsialnoy roboty [Vocabulary-dictionary of social work]. Mykolaiv, Ukraine: PIF, Shvets V. (ukr).

 • Govorukha, N. (2019). Zarodzhennia volonterskogo rukhu v Ukraini v 1991–2000 rokakh [The emergence of volunteer movement in Ukraine in 1991–2000]. Science Proceedings of the Pedagogy of Creating a Creative Personality in Higher and Secondary Schools, 63 (1), 11–15. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.2 (ukr).

 • Grinkov, S. (2015). Suchasni tendentsii volonterskogo rukhu v kraini [Modern tendencies of volunteering in Ukraine]. Collection of scientific papers HIST, 10, 14–16 (ukr).

 • Domanchuk, D. (2017). Rol volonterstva v protsesi sotsializatsii studentskoi molodi [The role of volunteering in the process of social welfare of students]. Young Scientist, 2 (42), 491–495 (ukr).

 • Zalevskaya, E. V., Zalevskaya, O. S. (2015). Kontseptsia sotsialnogo kapitala R. Patnema primenitelno k formiruyuschimsia standartam otsenki effektivnosti volonterskikh proektov [The concept of social capital of R. Patnam regarding the formulation of standards for evaluating the effectiveness of volunteer projects]. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and arts. Questions of theory and practice, 1 (51), Part II, 71–75 (rus).

 • Zakon Ukrainy «Pro volontersku diyalnist» [Law of Ukraine On Volunteering] (2018). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro sotsialni poslugy» [Law of Ukraine On Social Services] (2011). Retrieved from http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (ukr).

 • Kalenichenko, R. (2008). Volonterstvo v socialnij roboti [Volunteering in social work]. Kyiv, Ukraine: KiMU (ukr).

 • Matyash, M. (2018). Ukrainske volonterstvo – yavysche uunikalne [Ukranian volunteering is a phenomenon]. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html (ukr).

 • Kapska, A., Pinchuk, I., Tolstouhova S. (Eds.) (2000). Slovnyk-dovidnyk dlya sotsialnykh pratsivnykiv [Vocabulary for social teachers and social practitioners]. Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Tarasova, N. (2009). Profesor Alla Josipivna Kapska: bibliografichnij pokazhchik [Professor Alla Yosipivna Kapska: Biblіographical indicator]. Kiev, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).

 • Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New York, USA: Harper & Row (eng).

 • State of the World’s volunteerism Report: Universal Values for Global Well-being (2011). Bonn, Germany: United Nations Volunteers (eng) The Universal Declaration on Volunteering (2001). Retrieved from https://iave.org › wp-content › uploads › 2015/04 (eng).Павлюк Юлія 
Аспірант кафедри педагогіки та методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, 46000 Тернопіль, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.3136


Охарактеризовано вікові особливості дошкільників, зокрема сензитивність їх розвитку. Виокремлено суперечності щодо формування оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку. Диференційовано поняття:«дія», «оцінна дія», «контрольна дія», «уміння», «оцінка», «оцінно-контрольна дія». Визначено оцінний еталон як критерій оцінної діяльності, що тісно пов’язаний з оцінкою. Виокремлено функції впливу оцінок на особистість дитини: орієнтовну, що впливає на розумову роботу, та стимулювальну, що впливає на «афективно-вольову сферу» внаслідок переживання успіхів чи невдач. З’ясовано сутність педагогічної оцінки та умови, за яких вона має позитивний вплив на вихованців. Сформульовано визначення сутності формування оцінно-контрольних дій. Аргументовано наявність факторів, що впливають на формування оцінно-контрольних дій (самооцінка та самоконтроль). Визначено етапи розвитку самооцінки та взаємооцінки у дошкільників відповідно до їх віку й охарактеризовано основні аспекти вияву їх сформованості.
Ключові слова: дитина дошкільного віку; оцінка; оцінний еталон; оцінно-контрольна дія; формування оцінно-контрольних дій.

Література
 • Ананьев Б. Т. Психология педагогической оценки / Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. 2. Москва: Педагогика, 1980.

 • Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Одеса: Маяк, 1999. 88 с.

 • Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.

 • Зайченко І. В. Педагогіка. Київ: Ліра, 2016. 608 с.

 • Карвацька Х. М. Проблема розвитку адекватної самооцінки дітей старшого дошкільного віку у пcихолого-педагогічних дослідженнях. Молодь і ринок. 2018. № 10 (165). С. 152–155. DOI: https:// doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147045.

 • Новий тлумачний словник української мови / Укл. В. Яременко і О. Сліпушко. Київ: Акомід, 1999. 912 с.

 • Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. Київ: Академвидав, 2008. 431 с.

 • Проблеми наступності, безперервності та спадкоємності між дошкільною та початковою ланками освіти. URL: http://dnz36.edu.vn.ua/news/30.html (дата звернення 17.09.2019).

 • Сутність і характеристика оцінної діяльності. URL: http://udnz15.org/sutnist-i-xarakteristik (дата звернення 02.09.2019).

 • Инсай – вертикальное развитие: Психологическая енциклопедия. URL: http://www.insai.ru/slovar/ formirovanie-1 (дата звернення 02.09.2019).

 
References
 • Ananj’ev, B. T. (1980). Psykhologhyja pedaghoghycheskoj ocenky [Psychology of pedagogical assessment].

 • Izbrannye psihologicheskie proizvedeniya: In 2 Vol. Vol. 2. Moscow, Russia: Pedaghoghyka (rus).

 • Bogush, A. M. (1999). Vitoki movlennyevogo rozvitku ditej doshkilnogo viku [Origins of speech development of preschool children]. Odesa, Ukraine: Mayak (ukr).

 • Dutkevych, T. V. (2012). Dytjacha psykhologhija [Child psychology]. Kyiv, Ukraine: Centr uchbovoji literatury (ukr).

 • Zajchenko, I. V. (2016). Pedaghoghika [Pedagogy]. Kyiv, Ukraine: Lira (ukr).

 • Karvacjka, Kh. M. (2018). Problema rozvytku adekvatnoji samoocinky ditej starshogho doshkiljnogho viku u spykhologho-pedaghoghichnykh doslidzhennjakh [The Problem of the Development of Adequate Self-Assessment of Older Preschool Children in Psychological and Pedagogical Research].

 • Molodj i rynok, 10 (165), 152–155. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147045 (ukr).

 • Jaremenko, V., Slipushko, O. (1999). Novyj tlumachnyj slovnyk ukrajinsjkoji movy [New interpretative dictionary of the Ukrainian language]. In 4 Vol. Kyiv, Ukraine: Akomid (ukr).

 • Pavelkiv, R. V. Cyghypalo, O. P. (2008). Dytjacha psykhologhija [Child psychology]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav (ukr).

 • Problemy nastupnosti, bezperervnosti ta spadkojemnosti mizh doshkiljnoju ta pochatkovoju lankamy osvity [Problems of continuity, continuity and continuity between preschool and primary levels of education].

 • URL: http://dnz36.edu.vn.ua/news/30.html (data zvernennja 17.02.2018).

 • Sutnistj i kharakterystyka ocinnoji dijaljnosti [The essence and characterization of evaluation activities].

 • Retrieved from http://udnz15.org/sutnist-i-xarakteristik (ukr).

 • Ynsaj – vertykaljnoe razvytye [Insight – Vertical Development]. Psykhologhichna encyklopedija. Retrieved from http://www.insai.ru/slovar/formirovanie-1 (rus).


Ярошенко Ольга 
Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки, Інститут вищої освіти НАПН України, вул. Бастіонна, 9, 01014 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.3744


У статті з позиції професійного розвитку науково-педагогічних працівників розглянуто ґенезу їхньої дослідницької компетентності. Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників схарактеризовано як цілеспрямований процес. У ньому послідовно, але дискретно відбуваються зміни, що дозволяють виокремити такі етапи: пропедевтичний, започаткування, становлення, продуктивного розвитку, створення наукової школи науково-педагогічного працівника. При цьому не відхиляється можливість існування етапу стагнації – дослідницького вигорання. Детально розглянуто суть кожного з етапів та зазначено результати розвитку дослідницької компетентності по завершенні кожного з них.
Акцентовано на сучасних умовах розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічного працівника у зв’язку з імплементацією Законів України «Про вищу освіту» і «Про освіту», ролі формальної, неформальної, інформальної освіти у розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічного працівника. Порушено питання значення наукової освіти школярів як старту для розвитку дослідницької компетентності особистості.
Ключові слова: дослідницька компетентність; етапи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників; науково-педагогічний працівник; наукова освіта; рівні вищої освіти; розвиток; формальна, неформальна, інформальна освіта.

Література

 • Бабійчук С. Наукова освіта як педагогічний концепт. Молодь і ринок. 2018. № 2 (157). С. 60–63. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126827.

 • Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10 (дата звернення 17.09.2019).

 • Дрижак В. В., Єрмак С. М. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 153. С. 28–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_153_8 (дата звернення 29.08.2018).

 • Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 02.09.2018).

 • Закон України «Про освіту». 2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 03.09.2019).

 • Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах. Дис…канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вінниця, 2016. 254 с.

 • Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка) / Л. Хоружа, М. Братко, О.

 • Котенко, О. Мельниченко, В. Прошкін. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. 92 с.

 • Концепція розвитку педагогічної освіти. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2018 р. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 10.09.2019).

 • Мала академія наук України. Офіційний веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/derzhavni-centri-pozashkilnoyi-osviti/mala-akademiya-nauk-ukrayini] (дата звернення: 03.09.2019).

 • Мирончук Н. М. Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки. Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. С. 146–172.

 • Мукан Н. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: досвід США.

 • Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць / За ред. Євтуха М., Герцюка Д., Шмидта К. Київ – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т. 1: Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: виклики, проблеми, динаміка змін. С. 380–387. URL: http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/ pedos3t/tom1/40_mukan.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

 • Поліхун Н. І., Сліпухіна І. А., Чернецький І. С. Наукова освіта як інновація в системі освіти України.

 • Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2018. Випуск 168. С. 186–189.

 • Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення 29.08.2018).

 • Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: препринт (аналітичні матеріали); у 2-х частинах / Авторський колектив: О. Бульвінська, Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Линьова, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко; за ред. О. Ярошенко. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. Ч. 1. 131 с. URL: / https://ihed.org.ua/publications/ (дата звернення 29.08.2018).

 • Ярошенко О. Теоретичні основи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2018. № 1 (5). С. 26–36. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-5-1-26-36.

 • Ярошенко, О. Г., Блажко О. А. Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки. Педагогічні науки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2018. Випуск 4 (95). С. 243–247.

 
References
 • Babijchuk, S. (2018). Naukova osvita yak pedagogichnij koncept [Science education as a pedagogical concept]. Molod i rinok, 2 (157), 60–63. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126827 (ukr).

 • Deyaki pitannya pidvishennya kvalifikaciyi pedagogichnih i naukovo-pedagogichnih pracivnikiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 21 serpnya 2019 r. № 800 [Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21 August 2019 № 800]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10 (ukr).

 • Drizhak, V. V., Yermak, S. M. (2018). Profesijnij rozvitok ta pidvishennya kvalifikaciyi pedagogichnih ta naukovo-pedagogichnih pracivnikiv yak faktor zabezpechennya yakosti osviti [Professional Development and Qualification Improvement of Pedagogical and Scientific Pedagogical Specialists as a Factor of Providing Quality in Education]. Visnik Chernigivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universitetu. Seriya: Pedagogichni nauki, 153, 28–31(ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). Retrieved from http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. (2017). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19/page3 (ukr).

 • Ilchuk, V. V. (2016). Pedagogichni umovi profesijnogo samorozvitku vikladachiv fahovih disciplin u vishih agrarnih navchalnih zakladah. Candidate’s thesis: 13.00.04. Vinnytsia, Ukraine (ukr).

 • Horuzha, L., Bratko, M., Kotenko, O., Melnichenko, O., Proshkin V. (2018). Kompetenciyi vikladachiv vishoyi shkoli v dobu zmin: diagnostika ta analitika (za rezultatami doslidzhennya v Kiyivskomu universiteti imeni Borisa Grinchenka) [Competencies of Higher Education Teachers in the Age of Change: Diagnosis and Analytics (Based on the Study at the Boris Grinchenko Kyiv University)]. Kyiv, Ukraine: KUBG (ukr).

 • Koncepciya rozvitku pedagogichnoyi osviti. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini vid 1 lipnya 2018 r. № 776 [The concept of development of teacher education. Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from July 1, 2018 № 776]. Retrieved from https://mon.gov. ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (ukr).

 • Mala akademiya nauk Ukrainy. Oficijnij veb-sajt [Junior Academy of Sciences of Ukraine. Official website].

 • Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/derzhavni-centri-pozashkilnoyi-osviti/mala-akademiya-nauk-ukrayini (ukr).

 • Mironchuk, N. M. (2018). Profesijna diyalnist vikladacha vishoyi shkoli: suspilni vikliki ta problemi zmistu pidgotovki [Professional High School Teacher Activity: Community Challenges and Content Challenges]. In: O. A. Dubasenyuk (Ed.), Profesijna osvita: andragogichnij pidhid: monografiya (pp. 146–172). Zhitomir Ukraine: Vid. O. O. Yevenok (ukr).

 • Mukan, N. (2013). Profesijnij rozvitok naukovo-pedagogichnih pracivnikiv universitetiv: dosvid SShA [University Staff Professional Development: the USA Experience]. Pedagogichna osvita i nauka v umovah klasichnogo universitetu: tradiciyi, problemi, perspektivi: Zbirnik naukovih prac / M. Yevtuh, D.

 • Gercyuk, K. Shmidt (Eds.). Kyiv – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, Vol. 1: Pidgotovka pedagogichnih kadriv u vishij shkoli: vikliki, problemi, dinamika zmin, 380–387 (ukr).

 • Polihun, N. I., Slipuhina, I. A., Chernetckiy, I. S. (2018). Naukova osvita yak innovaciya v sistemi osviti Ukrayini [Scientific education as an innovation in the education system of Ukraine]. Naukovi zapiski.

 • Seriya: Pedagogichni nauki. Kropivnickij: RVV CDPU im. V. Vinnichenka, 168, 186–189 (ukr).

 • Pro zatverdzhennya Nacionalnoyi ramki kvalifikacij: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 23 listopada 2011 r. № 1341 [On approval of the National Qualifications Framework: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 13, 2011. № 1341]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011-%D0%BF (ukr).

 • Yaroshenko, O. (Ed.), Bulvinska, O., Divinska, N., Dyachenko, N., Zhabenko, O., Linova, I., Skiba, Yu., Chornojvan, G. (2017). Teoretichni osnovi i tehnologiya profesijnogo rozvitku naukovo-pedagogichnih pracivnikiv universitetiv v umovah integraciyi vishoyi osviti i nauki: preprint (analitichni materiali); u 2-h chastinah [Theoretical bases and technology of professional development of academic staff of universities in the conditions of integration of higher education and science: preprint (analytical materials); in 2 parts]. Kyiv, Ukraine: Institut vishoyi osviti NAPN Ukrayini. Vol. 1. Retrieved from / https://ihed.org. ua/publications/ (ukr).

 • Yaroshenko, O. G. (2018). Teoretichni osnovi rozvitku doslidnickoyi kompetentnosti naukovo-pedagogichnih pracivnikiv v umovah integraciyi vishoyi osviti i nauki [Theoretical bases for academics’ research competence development under the conditions of higher education and science integration]. Mizhnarodnij naukovij zhurnal «Universiteti i liderstvo», 1 (5), 26–36. DOI: https://doi. org/10.31874/2520-6702-2018-5-1-26-36 (ukr).

 • Yaroshenko, O. G., Blazhko, O. A. (2018). Doslidnickij potencial naukovoyi shkoli vchenogo: stanovlennya, rozvitok, zdobutki [Research potential of the scientific school of the scientist: formation, development, achievements]. Pedagogichni nauki. Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu imeni Ivana Franka, 4 (95), 243–247 (ukr).


Черепєхіна Ольга 
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, просп. Гагаріна, 25, 49005 Дніпро, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.4551


У статті обґрунтовано актуальність дослідження педагогічної компетентності майбутнього викладача психології вищої школи у контексті її складової професіоналізму психолога. Проаналізовано підходи до визначення поняття «професіоналізм педагога вищої школи». Розкрито сутність педагогічної компетентності викладача як компоненту його професіоналізму. У структурі педагогічної компетентності викладача виокремлюємо загальнопрофесійні (психолого-педагогічні, науково-дослідницькі і педагогічного менеджменту) та ключові компетентності (соціальна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, громадянська, інформаційна). Актуалізовано питання педагогічної компетентності викладача психології в акмеологічному підході.
Ключові слова: акмеологічний підхід; педагогічна компетентність; педагогічна компетентність викладача психології; педагогічна компетентність викладача психології як складова професіоналізму.

Література

 • Агапова М. Б. Проблема професіоналізму майстра виробничого навчання в умовах євроінтеграційних процесів: акмеологічний аспект. Педагогічна теорія і практика. 2011. № 2. С. 24–34. 

 • Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Воронеж: МОДЭК, 2004. 752 с.

 • Закон України «Про державну службу». 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення 29.08.2019).

 • Закон України «Про освіту». 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 09.09.2019).

 • Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. 302 с.

 • Климов Е. А. Психология профессионала. Москва: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. 400 с.

 • Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей. Ленинград: ЛГУ, 1961. 98 с.

 • Кучинська І. О. Педагогічна компетентність сучасного викладача вишу: пріоритетні орієнтири й перспективи. Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2018. Випуск 11. 7 с.

 • Левитан К. М. Личность педагога: становление и развитие. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1990. 168 с.

 • Меркулова С. К. К проблеме оценки компетентности. Высшее образование в России. 2008. № 2. С. 163–165.

 • Общая и прикладная акмеология / А. А. Деркач (ред.). Часть 1. Москва: РАГС, 2001. 279 с.

 • Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / Н. В. Гузій (ред.). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 432 с.

 • Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11 (дата звернення: 15.09.2019).

 • Рогов Е. И. Психологические проблемы формирования индивидуальности личности профессионала. Системное исследование индивидуальности. Пермь: ПГПИ, 1991. С. 84–86.

 • Словник-довідник з української лінгводидактики / М. І. Пентилюк (ред.). Київ: Ленвіт, 2015. 320 с.

 • Фоминых А. Ф. Развитие акмеологической компетентности руководителей общеобразовательных учреждений: дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2005. 156 с.

 • Энциклопедия профессионального образования: В 3-х тт. / С. Я. Батышев (ред.). Т. 2. Москва: Профессиональное образование, 1999. 440 с.

 

References

 • Agapova, M. B. (2011). Problema profesionalizmu majstra virobnichogo navchannya v umovah yevrointegracijnih procesiv: akmeologichnij aspekt [The problem of professionalism of the master of vocational training in the conditions of European integration processes: acmeological aspect]. Pedagogichna teoriya i praktika, 2, 24–34 (ukr).

 • Derkach, A. A. (2004). Akmeologicheskie osnovy razvitiya professionala [Acmeological bases of professional development]. Voronezh, Russia: MODEK(rus).

 • Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» [The Law of Ukraine On Civil Service] (2016). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education] (2017). Retrieved from https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (ukr).

 • Zyazyun, I. A., Sagach, G. M.(1997). Krasa pedagogichnoyi diyi [The Beauty of Pedagogical Action]. Kyiv, Ukraine: Ukrainian-Finnish Institute of Management and Business (ukr).

 • Klimov, E. A. (1996). Psihologiya professionala [Psychology of the professional]. Moscow, Russia: Institute of Practical Psychology; Voronezh, Russia: MODEC NGO(rus).

 • Kuzmina, N. V. (1961). Formirovanie pedagogicheskih sposobnostej [Formation of pedagogical abilities]. Leningrad, Russia: LGU (rus).

 • Kuchinska, I. O. (2018). Pedagogichna kompetentnist suchasnogo vikladacha vishu: prioritetni oriyentiri j perspektivi [Pedagogical competence of the present teacher of visu: priority and perspective prospects].

 • Visnik Kam’yanec-Podilskogo nacionalnogo universitetu imeni Ivana Ogiyenka, 11 (ukr).

 • Levitan, K. M. (1990). Lichnost pedagoga: stanovlenie i razvitie [The teacher’s personality: formation and development]. Saratov, Russia: Izdatelstvovo Saratovskogo universiteta (rus).

 • Merkulova, S. K. (2008).K probleme ocenki kompetentnosti [To the problem of competence assessment]. Higher education in Russia, 2, 163–165(rus).

 • Derkach, A. A. (Ed.) (2001). Obshaya i prikladnaya akmeologiya [General and applied acmeology]. Part 1. Moscow, Russia: RAGS(rus).

 • Guziy, N. V. (Ed.) (2015). Pedagogichna tvorchist, majsternist, profesionalizm u sistemi pidgotovki osvityanskih kadriv: zdobutki, poshuki, perspektivi: monografiya [Pedagogical creativity, skill, professionalism in the system of training of educational personnel: achievements, searches, perspectives: monograph]. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Dragomanova (ukr).

 • Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro vstanovlennya grup invalidnosti. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov’ya Ukrayini vid 05.09.2011 № 561 [On approval of the Instruction on the establishment of disability groups.

 • Order of the Ministry of Health of Ukraine from 05.09.2011 № 561]. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z1295-11 (ukr).

 • Rogov, E. I. (1991). Psihologicheskie problemy formirovaniya individualnosti lichnosti professionala. In Sistemnoe issledovanie individualnosti (pp.84–86). Perm, Russia: PGPI (rus).

 • Pentyluk, M. I. (Ed.) (2015). Slovnik-dovidnik z ukrayinskoyi lingvodidaktiki [Dictionary-directory of Ukrainian linguodidactics]. Kyiv, Ukraine: Lenvit (ukr).

 • Fominykh, A. F. (2005). Razvitie akmeologicheskoj kompetentnosti rukovoditelej obsheobrazovatelnyh uchrezhdenij [Development of acmeological competence of heads of general education institutions: Candidate’s thesis]. Moscow, Russia (rus).

 • Batyshev, S. Ya. (Ed.) (1999). Enciklopediya professionalnogo obrazovaniya [Encyclopedia of Professional Education]: In 3 vols. Vol. 2. Moscow, Russia: Professionalnoe obrazovanie (rus).

Ніна Батечко
Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Емілія Дібрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.5258


У статті висвітлюються основні тенденції формування математичної компетентності студентів у сучасних умовах входження України в Європейський освітній простір. Розглянуто компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя процесу формування математичної компетентності студентів. Наведено численні ключові компетентності Європейського Союзу та місце в них математичної компетентності. Розкрито особливості формування математичної компетентності студентів вітчизняних закладів вищої освіти в контексті європейських практик.
Ключові слова: ключові компетентності; математична компетентність; Європейський освітній простір.
Література

 • Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики: автореф. дис…. канд. пед. наук. Київ, 2018. 20 с.

 • Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2009. № 2. С. 165–174.

 • Лобода Ю. Г. Концепція фундаменталізації математичної освіти студентів вищої технічної школи. Праці міжнародного геометричного центру. 2015. Т. 8. № 2. С. 50–57.

 • Темирова С. Г. Формирование математической компетентности экономиста-менеджера при обучении в экономическом вузе. Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. № 29. С. 200–205.

 • Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: Когито-Центр, 2002. 396 с.

 • Стельмах Я. Г. Формирование профессиональной математической компетентности студентов – будущих инженеров: автореф. дис…. канд. пед. наук. Самара, 2011. 23 с.

 • Токарчук О. М. Педагогічні умови формування математичної компетентності фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ – Вінниця: Планер, 2012. Вип. 33. С. 194–200.

 • Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. 2018. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning.pdf (дата звернення: 09.09.2019).

 • Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). URL: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm (дата звернення: 09.09.2019).

 

References

 • Dumanska, T. V. (2018). Formuvannya matematichnih kompetentnostej bakalavriv ekonomichnih specialnostej u procesi navchannya vishoyi matematiki [Formation of mathematical competencies in bachelors majoring in economics while teaching them higher mathematics.]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Zinenko, I. M. (2009). Viznachennya strukturi matematichnoyi kompetentnosti uchniv starshogo shkilnogo viku [Determination of the structure of mathematical competence of senior schoolchildren]. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovacijni tehnologiyi, 2, 165–174 (ukr).

 • Loboda, Yu. G. (2015). Koncepciya fundamentalizaciyi matematichnoyi osviti studentiv vishoyi tehnichnoyi shkoli [Concept of fundamentalization of mathematical education of students of higher technical school]. Praci mizhnarodnogo geometrichnogo centru, 8 (2), 50–57 (ukr).

 • Temirova, S. G. (2007). Formirovanie matematicheskoj kompetentnosti ekonomista-menedzhera pri obuchenii v ekonomicheskom vuze [Formation of mathematical competence of economist-manager at training in economic college]. Izvestiya RGPU im. A. I. Gercena, 29, 200–205 (rus).

 • Raven, J. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshestve: vyyavlenie, razvitie i realizaciya [Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release]. Moskow, Russia: Kogito-Centr (rus).

 • Stelmah, Ya. G. (2011). Formirovanie professionalnoj matematicheskoj kompetentnosti studentov – budushih inzhenerov [Formation of professional mathematical competence of students - future engineers]: Extended abstract of candidate’s thesis. Samara, Russia (rus).

 • Tokarchuk, O. M. (2012). Pedagoichni umovi formuvannya matematichnoyi kompetentnosti fahivciv ekonomichnogo profilyu u procesi vivchennya matematichnih discipline [Pedagogical conditions of formation of mathematical competence of specialists of economic profile in the process of studying mathematical disciplines]. Suchasni informacijni tehnologiyi ta innovacijni metodiki navchannya u pidgotovci fahivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemi, 33, 194–200 (ukr).

 • Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning.pdf (eng).

 • Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). Retrieved from https://www.oecd.org/education/ skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm (eng).


Роман Павлюк
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка бульв. І. Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Когут
Кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36003 Полтава, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЗАСОБИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.5966


У статті представлено сучасні засоби наукової комунікації у формуванні дослідницької компетентності майбутнього психолога. На основі вивчення сучасних досліджень представлено підходи до розвитку наукової комунікації, використання засобів наукової комунікації у процесі формування дослідницької компетентності майбутнього психолога. На основі теоретичного опрацювання матеріалу представлено дослідження розвитку наукової комунікації майбутніх здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у процесі виконання проєктного завдання з навчальної дисципліни «Професійне спілкування іноземною мовою». Визначено особливості сформованості дослідницької компетентності та послуговування засобами наукової комунікації майбутніми психологами.
Ключові слова: дослідницька компетентність; засоби наукової комунікації; наукова комунікація; проєктна діяльність.
Література

 • Павлюк Р. А. Современные интернет-методы научной и научно-исследовательской деятельности. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2017. № 2 (101). 35–39.

 • Павлюк Р. О. Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, МОСП, КО, ПП, денна). Електронний навчальний курс. 2019. URL: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view. php?id=22148 (дата звертання: 15.09.2019).

 • Сурмін Ю. П. Майстерня вченого. Київ: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. 305 с.

 • Ates O., & Eryilmaz A. Effectiveness of hands-on and minds-on activities on students’ achievement and attitudes towards physics. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 2011. Vol. 12 (1). P. 1–22.

 • Aysha D., Mason S. A programme-wide training framework to facilitate scientific communication skills development amongst biological sciences master’s students. Journal of Further and Higher Education. 2016. Vol. 40. Issue 4. P. 543–567. DOI: 10.1080/0309877X.2014.1000276.

 • D’Souza B. Scientific communication in the 21st century: Tweeting, Facebook Likes, and everything in-between. Science editing. 2019. Vol. 6. Issue 1. P. 64–68.

 • Hanel Р. H. P., Mehler D. M. A. Beyond reporting statistical significance: Identifying informative effect sizes to improve scientific communication. Public understanding of science. 2019. Vol. 28. Issue 4. P. 468–485. DOI: 10.1177/0963662519834193.

 • Kobylarek A. Scientific communication. Journal of Education Culture and Society. 2017. № 8 (2). P. 5–8. DOI: 10.15503/jecs20172.5.8.

 • Nielsen L. H., Jørgensen N. T., Jantzen K. & Bjerg S. Credibility of Science Communication. An Exploratory Study of Press Releases in Astronomy. Roskilde: Roskilde University, 2006. 74 p.

 • Rodriguez-Bravo B., Nicholas D. Reputation and scientific communication: Early career researchers in Spain. Profesional de la informacion. 2019. Vol. 28. Issue 2. DOI: 10.3145/epi.2019.mar.03.

 

References

 • Pavliuk, R. A. (2017). Sovremennye internet-metody nauchnoj i nauchno-issledovatelskoj deyatelnosti [Modern Internet methods of scientific and research activities]. News of the Gomel State University named after F. Skorina, 2 (101), 35–39 (rus).

 • Pavliuk, R. О. (2019). Profesijne spilkuvannya inozemnoyu movoyu (5 kurs, SR, SP, MOSP, KO, PP, denna). Elektronnij navchalnij kurs [Professional foreign language communication (5 course, СР, СП, МОСП, КО, ПП, full time dep.). E-Learning]. Retrieved from https://elearning.kubg.edu.ua/course/ view.php?id=22148 (ukr).

 • Surmin, Yu. P. (2006). Majsternya vchenogo [Scientist’s workshop]. Kyiv: Consortium from management education in Ukraine (ukr).

 • Ates, O., & Eryilmaz, A. (2011). Effectiveness of hands-on and minds-on activities on students’ achievement and attitudes towards physics. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12 (1), 1–22 (eng).

 • Aysha, D., Mason, S. (2016). A programme-wide training framework to facilitate scientific communication skills development amongst biological sciences master’s students. Journal of Further and Higher Education, 40 (4), 543–567. DOI: 10.1080/0309877X.2014.1000276 (eng).

 • D’Souza, B. (2019). Scientific communication in the 21st century: Tweeting, Facebook Likes, and everything in-between. Science editing, 6 (1), 64–68 (eng).

 • Hanel, Р. H. P., Mehler, D. M. A. (2019). Beyond reporting statistical significance: Identifying informative effect sizes to improve scientific communication. Public understanding of science, 28 (4), 468–485. DOI: 10.1177/0963662519834193 (eng).

 • Kobylarek, A. (2017). Scientific communication. Journal of Education Culture and Society, 8 (2), 5–8. DOI: 10.15503/jecs20172.5.8 (eng).

 • Nielsen L. H., Jørgensen N. T., Jantzen K. & Bjerg S. (2006). Credibility of Science Communication. An Exploratory Study of Press Releases in Astronomy. Roskilde, Denmark: Roskilde University (eng).

 • Rodriguez-Bravo, B., Nicholas, D. (2019). Reputation and scientific communication: Early career researchers in Spain. Profesional de la informacion, 28 (2). DOI: 10.3145/epi.2019.mar.03 (eng).
Ярослава Кульбашна
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульв. Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Скрипник
ORCID 0000-00023-3393-4649
кандидат медичних наук, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульв. Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Валерія Захарова
викладач кафедри іноземних мов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульв. Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.6776


У статті розглядається значення портфоліо для формування праксеологічної компетентності майбутнього фахівця із стоматології. Надано авторське визначення поняття «портфоліо».
Встановлено його структурні компоненти: мотиваційний лист, де майбутній лікар-стоматолог визначає власну концепцію освіти, цілі, завдання професійної підготовки на кожний семестр навчання на основі Освітнього галузевого Стандарту, робочих програм; щоденник з фіксацією практичних елементів підготовки, і самооцінкою результату; науково-дослідницьку роботу, яка містить презентації, рефератів, виступи у конференціях, конгресах, семінарах майстер-класах, тощо; резюме; глосарій. У статті також сформульовані критерії щодо визначення рівня праксеологічної компетентності майбутніх стоматологів.
Ключові слова: вища медична освіта; іншомовна компетентність; компетентнісний підхід; портфоліо майбутнього лікаря-стоматолога; праксеологічна компетентність майбутніх фахівців із стоматології; професійна підготовка у закладах вищої освіти.

Література

 • Вороненко Ю. В., Мінцер О. П. Логіка використання портфоліо в забезпеченні якості післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря. Медична інформатика та інженерія. 2017. № 3. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/(дата звернення: 03.10.2019).

 • Добровольська А. М. Метод портфоліо як засіб реалізації ІТ-компетентності майбутніх фахівців. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 1819 травня 2017 р. Тернопіль: ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, 2017. 210 с.

 • Житєньова Н. В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2017. № 3. DOI: https://doi. org/10.28925/2414-0325.2017.3.21219.

 • Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. Москва: Экономика, 1975. 271 с.

 • Кульбашна Я. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматологогії: теоретичні й методичні основи: монографія. Київ: Компас, 2014. 416 с.

 • Кульбашна Я. А. Праксеологічна підготовка студентів та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів. Вища освіта України. 2013. № 3 (50). С. 117–120.

 • Кульбашна Я. А., Астапенко О. О. Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення. Oświatologia. 2016. № 5. С. 173–179. DOI: 10.28925/2226-3012.2016.5.173179.

 • НМУ імені О. О. Богомольця. Державна атестація випускників стоматологічного факультету. 2018 рік. URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YPaKXOpZYfPteroA5pwxsB5lOHIeG Bj (дата звернення: 02.09.19).

 • Магрламова К. Г. Портфоліо як засіб формування професійної компетентності майбутнього лікаря. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. ДрагомановаСерія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 60. Т. 2. С. 9–12.

 • Мінцер О. П., Суханова О. О., Вернер О. М. Логіка відображення системи довіреної професійної активності у портфоліо лікаря. Інновації у вищий медичній та фармацевтичній освіті Україні. Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1617 травня 2019 р. Тернопіль: ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, 2019. 332 с.

 • Пщоловский Т. Принципы современной деятельности (Введение в праксеологию). Київ, 1993. 271 с.

 • Стратегія реформування вищої медичної освіти.URL: https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-gromadskogo-obgovorennja-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti (дата звернення:17.09.2019).

 • УМСА. Про проведення державної атестації студентів V курсу стоматологічного факультету. 2018 рік. URL: http://umsa.edu.ua/pdf/vchenarada/porden_vchrada_190619.pdf (дата звернення: 17.09.2019).

 • Buckley S., Coleman J., Davison I., Khan KS., Zamora J., Malick S., Morley D., Pollard D., Ashcroft T., Popovic C., Sayers J. The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: a Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. Medical teacher. 2009. № 31 (4). DOI: 10.1080/01421590902889897.

 • Davis M. H., Friedman B. D., Harden R. M., Howie P., Ker J., McGhee C. Portfolio assessment in medical students’ final examinations. Medical Teacher. 2001. № 23 (4). C. 357–366. DOI: 10.1080/01421590120063349.

 • Friedman B. D., M, Davis M. H., Harden R. M., Howie P. W., Ker J. and Pippard M. J. AMEE Medical Education Guide No 24: Portfolios as a method of student assessment. Medical Teacher. 2001. № 23 (6). C. 535–551. DOI: 10.1080/01421590120090952.

 • Gadbury-Amyot C. C., NcCracen M. S., Woldt J. L., Brennan R. L. Validity and Reliability of Portfolio Assessment of Student Competence in Two Dental School Populations: A Four-Year Study. Journal of Dental Education. 2014. № 78. C. 657–658. URL: https://coggle.it/diagram/WfCrakklQgABCf8R/t/ assessments (дата звернення: 26.08.2019).

 • Haldane Th. «Portfolios» as a method of assessment in medical education. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2014. № 7 (2). С. 89–93. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017561/ (дата звернення 30.08.2019).

 • Kenneth C A. The Portfolio Assessment Method. 2019. URL: https://hubpages.com/education/The-Portfolio-Assessment-Method (дата звернення: 28.08.2019).

 • Kulbashna Y., Zakharova V. Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching. Modern higher education review. 2017. № 2. С. 65–73. DOI: https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.6.

 • Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 18.09.2019).

 • Webb C., Endacott R., Gray M. A, Jasper M. A, McMullan M., Scholes J. Evaluating portfolio assessment systems: what are the appropriate criteria? Nurse Education Today. 2003. № 23 (8). P. 600–609. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554114 (дата звернення: 30.08.2019).

 

References

 • Voronenko, Yu. V., Mincer, O. P. (2017). Logika vykorystannya portfolio v zabezpechenni yakosti pislyadyplomnoyi medychnoyi osvity ta bezperervnogo profesijnogo rozvytku likarya [Logic in portfolio application in providing postgraduate quality of medical education and doctor’s professional self-development]. Medychna informatyka ta inzheneriya, 3, 5–13. Retrieved from http://nbuv.gov. ua/UJRN/ (ukr).

 • Dobrovolska, A. M. (2017). Metod portfolio yak zasib realizaciyi IT–kompetentnosti majbutnix faxivciv [Portfolio method as a mean of professional IT competence realization]. Suchasni pidkhody do vyshhoyi medychnoyi osvity v Ukrayini. Materialy XIV Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu, prysvyachenoyi 60-richchyu TDMU, 18–19 travnya 2017 r. Ternopil, Ukraine: TDMU imeni I. Ya. Gorbachevskogo (ukr).

 • Zhytyenova, N. V. (2017). Elektronne portfolio yak instrument samoprezentaciyi majbutnogo faxivcya [E-portfolio as a tool of self-presentation of the future specialist]. Vidkryte osvitnye e-seredovyshhe suchasnogo universytetu, 3. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.21219 (ukr).

 • Kotarbinskiy, T. (1975). Traktat o khoroshey rabote [Tretease on a good work]. Moscow, Russia: Ekonomika (rus).

 • Kulbashna, Ya. A. (2014). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix fakhivciv iz stomatologogiyi: teoretychni j metodychni osnovy [Future dentists’ professional competence formation: theoretical and methodological basis]. Kyiv, Ukraine: Kompas (ukr).

 • Kulbashna, Ya. A. (2013). Prakseologichna pidgotovka studentiv ta yiyi rol u formuvanni profesijnoyi kompetentnosti majbutnikh stomatologiv [Praxiological training of students and its role in future dentists’ professional competence formation]. Vyshha osvita Ukrayiny, 3 (50), 117–120 (ukr).

 • Kulbashna, Ya. A., Astapenko, O. O. (2016). Pedagogichne ocinyuvannya u pidgotovci kompetentnogo likarya v Ukrayini: problemy zastosuvannya i perspektyvy vyrishennya [Pedagogical assessment in training of a competent doctor in Ukraine: problems of application and prospects for solution]. Oświatologia, 5, 173–179. DOI: 10.28925/2226-3012.2016.5.173179 (ukr).

 • NMU imeni O. O. Bogomolcya. Derzhavna atestaciya vypusknykiv stomatologichnogo fakultetu. 2018 rik. (State certification of the dental faculty’s graduates in 2018.) Retrieved from https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YPaKXOpZYfPteroA5pwxsB5lOHIeGBj (ukr).

 • Magrlamova, K. G. (2018). Portfolio yak zasib formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnogo likarya [Portfolio as a means of forming the professional competence of a future doctor]. Naukovyj chasopys Nacionalnogo pedagogichnogo universytetu im. M. P. Dragomanova. Seriya 5: Pedagogichni nauky: realiyi ta perspektyvy, 2 (60), 9–12 (ukr).

 • Mincer, O. P., Suxanova, O. O., Verner, O. M. (2019). Logika vidobrazhennya systemy dovirenoyi profesijnoyi aktyvnosti u port folio likarya [Logic of displaying the system of trusted professional activity in the doctor’s portfolio]. Innovaciyi u vyshhyj medychnij ta farmacevtychnij osviti Ukrayini: Materialy XVI Vseukrayinskoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu, 16– 17 travnya 2019 r. Ternopil, Ukraine: TDMU imeni I. Ya. Gorbachevskogo (ukr).

 • Pshcholovskiy, T. (1993). Printsipy sovremennoy deyatelnosti. Vvedeniye v prakseologiyu [Principles of contemporary activity. Introduction to praxeology]. Kyiv, Ukraine (rus).

 • Strategiya reformuvannya vyshhoyi medychnoyi osvity [Strategy for reform of higher medical education] (2019). Retrieved from https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-gromadskogo-obgovorennja-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti (ukr).

 • UMSA. Pro provedennya derzhavnoyi atestaciyi studentiv v kursu stomatologichnogo fakul tetu. 2018 rik [On conducting state certification of 5th year dental students in 2018]. Retrieved from http://umsa.edu. ua/pdf/vchenarada/porden_vchrada_190619.pdf (ukr).

 • Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. S., Zamora, J., Malick, S., Morley, D., Pollard, D., Ashcroft, T., Popovic, C., Sayers, J. (2009). The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: a Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide                                  No. 11. Medical teacher, 31 (4). DOI: 10.1080/01421590902889897 (eng).

 • Davis, M. H., Friedman, B. D., Harden, R. M., Howie, P., Ker, J., McGhee, C. (2001). Portfolio assessment in medical students’ final examinations. Medical Teacher, 23 (4), 357–366. DOI: 10.1080/01421590120063349 (eng).

 • Friedman, B. D., Davis, M. H., Harden, R. M., Howie, P. W., Ker, J. and Pippard, M. J. (2001). Portfolios as a method of student assessment. Medical Teacher, 23 (6), 535–551. DOI: 10.1080/01421590120090952 (eng).

 • Gadbury-Amyot, C. C., NcCracen, M. S., Woldt, J. L., Brennan, R. L. (2014). Validity and Reliability of Portfolio Assessment of Student Competence in Two Dental School Populations: A Four-Year Study. Journal of Dental Education, 78, 657–658. Retrieved from https://coggle.it/diagram/ WfCrakklQgABCf8R/t/assessments (eng).

 • Haldane, Th. (2014). «Portfolios» as a method of assessment in medical education. Gastroenterol Hepatol Bed Bench, 7 (2), 89–93. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017561/ (eng).

 • Kenneth, C. A. (2019). The Portfolio Assessment Method. Retrieved from https://hubpages.com/ education/The-Portfolio-Assessment-Method (eng).

 • Kulbashna, Y., Zakharova, V. (2017). Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching. Modern higher education review, 2, 65–73. DOI: https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.6 (eng).

 • Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (eng).

 • Webb, C., Endacott, R., Gray, M. A., Jasper, M. A., McMullan, M., Scholes, J. Evaluating portfolio assessment systems: what are the appropriate criteria? (2003). Nurse Education Today, 23 (8), 600– 609. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554114 (eng).


Дмитро Ольшанський
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.7783


У статті розглядається процес навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій. Автор визначає вимоги до змісту навчання англійської мови вказаної категорії студентів з огляду на аналіз чинних документів, які регламентують навчальний процес з іноземних мов в українських закладів вищої освіти, зокрема, «Європейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» та «Типової програми з англійської мови для професійного спрямування», а також відповідно до результатів сучасних досліджень з теорії та методики навчання іноземних мов та у сфері професійної освіти.
Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням; професійна мовленнєва компетентність; тематика мовлення; фахівець з медіа комунікацій; цілі навчання.
Література

 • Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Педагогічні науки. 2009. № 4. С. 45–51.

 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / С. Ю. Ніколаєва (ред.). Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

 • Ножовнік О. М. Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2012. № 3. С. 140–145. URL: https:// library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/4-navchannia-inozemnoi-movy-cherez-zmist-fakhovykh-dystsyplin-u-vyshchii-profesiinii-shkoli-teoretychni-zasady-ta-perevahy-vprovadzhennia (дата звер-нення: 1.10.2019).

 • Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації. 2006. Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=1948 (дата звернення: 4.10.2019).

 • Освітньо-професійна програма 061.00.01 Журналістика. Першого (бакалаврського) рівня освіти. 2017. URL: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/ij/2019/opp_zhur_bak.pdf (дата звернення: 4.10.2019).

 • Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва та ін. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.

 

References

 • Gulai, O. I. (2009). Kompetentnisnij pidhid yak osnova novoyi paradigmi osviti [Competence approach as a basis for a new education paradigm]. Pedagogichni nauki, 4, 45–51 (ukr).

 • Nikolayeva S. (Ed.) (2003). Zagalnoyevropejski rekomendaciyi z movnoyi osviti: vivchennya, vikladannya, ocinyuvannya [Common European Framework of References for Languages]. Кyiv, Ukraine: Lenvit (ukr).

 • Nozhovnik, О. (2012). Navchannya inozemnoyi movi cherez zmist fahovih disciplin u vishij profesijnij shkoli: teoretichni zasadi ta perevagi vprovadzhennya [Content and Language Integrated Learning in Courses of Foreign Languages for Specific Purposes at Tertiary Professional Schools: Theoretical Basics and Advantages of Implementation]. Zbirnik naukovih prac Berdyanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu (Pedagogichni nauk), 3, 140–145. Retrieved from https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/ statti/4-navchannia-inozemnoi-movy-cherez-zmist-fakhovykh-dystsyplin-u-vyshchii-profesiinii-shkoli-teoretychni-zasady-ta-perevahy-vprovadzhennia (ukr).

 • Orlova, N. (2006). Pidmova zhurnalistiki yak sfera specialnoyi komunikaciyi [Journalism sublanguage as a sphere of specific communication]. Digital library of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

 • Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1948 (ukr).

 • Osvitno-profesijna programa 061.00.01 Zhurnalistika. Pershogo (bakalavrskogo) rivnya osviti [Academic and professional programme. 061.00.01 Journalism. Bachelor degree] (2017).Retrieved from http:// kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/ij/2019/opp_zhur_bak.pdf (ukr).

 • Bakayeva, G. Ye., Borisenko, O. A., Zuyenok, I. I., Ivanisheva, V. O., Klimenko, L. J., Kozimirska, T. I., … Hodceva, A. O. (2005). Programa z anglijskoyi movi dlya profesijnogo spilkuvannya [English for Specific Purposes. National Curriculum for Universities]. Кyiv, Ukraine: Lenvit (ukr).
Стрілець Валентина 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03041 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НЕПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.8489


У статті конкретизуються підвиди неповного письмового науково-технічного перекладу. Розглядається типологія фрагментарного перекладу та етапи його навчання. Описується зміст етапів навчання анотативного й реферативного перекладу за двома схемами. Аналізуються спільні і відмінні навички і вміння повного й неповного письмового перекладу. Визначається роль і місце неповного письмового науково-технічного перекладу в системі фахової підготовки майбутніх бакалаврів філології та пропонується оптимальна послідовність навчання видів і підвидів письмового перекладу за повнотою відтворення змісту тексту оригіналу.
Ключові слова: анотативний переклад; етапи навчання; майбутні бакалаври філології; неповний письмовий науково-технічний переклад; реферативний переклад; фрагментарний переклад.
Література

 • Боринос О. А. Сравнительная характеристика сокращенного перевода, реферирования и аннотирования в контексте обучения иностранному языку студентов экономических факультетов неязыковых вузов. Наука и школа. 2012. № 4. С. 92–95.

 • Герте Н. А. Денотативная модель реферативного специализированного перевода: дис… канд. филол. наук: 10.02.19. Пермь, 2016. 254 с.

 • Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою: дис… канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017. 239 с.

 • Нестерова Н. М. Реферативный перевод: проблема смыслового свертывания и семантической адекватности. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25 (240).

 • Филология. Искусствоведение. Вып. 58. С. 112–118.

 • Паршин А. Н. Теория и практика перевода. Москва: Русский язык, 2000. 161 с.

 • Серова Т. С. Научно-технический фрагментарный проблемно обусловленный перевод и обучение ему будущих переводчиков. Педагогическое образование в России. 2014. № 8. С. 274– 277.

 • Степанюк В. В. К вопросу о проблемно обусловленном фрагментарном письменном переводе.

 • Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2017. № 3. С. 32–42. DOI: 10.15593/2224-9389/2017.3.3.

 • Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця: Нова книга, 2013. 376 с.

 • Korol T. G. Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training. Іміджсучасногопедагога. 2018. № 2 (179). С. 42–45. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45.

 

References

 • Borinos, O. A. (2012). Sravnitel’naya kharakteristika sokrashhennogo perevoda, referirovaniya i annotirovaniya v kontekste obucheniya inostrannomu yazyku studentov ehkonomicheskix fakul’tetov neyazykovyx vuzov [The comparative analysis of the contracted, reviewing and annotative types of translation in the process of foreign language teaching aimed at students of economic faculties in non-linguistic higher educational institutions]. Nauka i shkola, 4, 92–95 (rus).

 • Gerte, N. A. (2016). Denotativnaja model’ referativnogo specializirovannogo perevoda [Denotation model of specialized summary translation]: Candidate’s thesis: 10.02.19. Perm, Russia (rus).

 • Ihnatenko, V. D. (2017). Metodyka navchannia maibutnikh filolohiv pysmovoho perekladu naukovo-tekhnichnykh tekstiv frantsuzkoiu movoiu [Methodology of teaching future philologists written translation of scientific texts into the French language]: Candidate’s thesis: 13.00.02. Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Nesterova, N. M. (2011). Referativnyj perevod: problema smyslovogo svertyvanija i semanticheskoj adekvatnosti [Summary translation: the problem of compression and semantic faithfulness]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 25 (240), Filologija. Iskusstvovedenie, 58, 112–118 (rus).

 • Parshin, А. N. (2000). Teorija i praktika perevoda [Theory and practice of translation]. Мoscow, Russia: Russkij jazyk (rus).

 • Serova, T. S. (2014). Nauchno-tehnicheskij fragmentarnyj problemno obuslovlennyj perevod i obuchenie emu budushhih perevodchikov [Technical scientific fragmentary problematically conditioned translation in the process of future translators’ training]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 8, 274–277 (rus).

 • Stepanjuk, V. V. (2017). K voprosu o problemno obuslovlennom fragmentarnom pis’mennom perevode [On aspect-centered fragmentary translation]. Vestnik PNIPU. Problemy jazykoznanija i pedagogiki, 3, 32–42. DOI: 10.15593/2224-9389/2017.3.3 (rus).

 • Chernovatyi, L. M. (2013). Metodyka vykladannia perekladu yak spetsialnosti: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity za spetsialnistiu «Pereklad» [Methodology of teaching translation as speciality: textbook for translation majors]. Vinnytsia, Ukraine: Nova Knyha (ukr).

 • Korol, T. G. (2018). Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training. Іmіdzh suchasnogo pedagoga, 2 (179), 42–45. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45 (eng).


Дущенко Ольга 
Викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12, 68600 Ізмаїл, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


НАВЧАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.9095


У статті висвітлено поняття «практика». Описано послідовність проходження практичної підготовки майбутніми вчителями інформатики. Визначено навчальну (комп’ютерну) практику як діяльність, спрямовану на застосування та закріплення знань, умінь, навичок у навчальних закладах. Проаналізовано особливості навчальної (комп’ютерної) практики майбутніх учителів інформатики. Описано мету, завдання практики, бази практики, завдання, які виконують студенти протягом практики. Представлено деякі результати навчальної (комп’ютерної) практики.
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів інформатики; практика; практична підготовка; види практики; навчальна (комп’ютерна) практика.
Література

 • Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь,1997. 366 с.

 • Мойко О. С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2016. Вип. 53. С. 184–189.

 • Павлова Н., Батишкіна Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя інформатики до фахової діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2011. Ч. 3. С. 217–224.

 • Підгорна Т. В., Тополя Л. В. Педагогічна пропедевтична практика майбутніх учителів інформатики.

 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових статей. 2016. Вип. 129. С. 174–180.

 • Пономарьова Н. О. Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 7 (15). С. 45–48. DOI: 10.15587/2519- 4984.2017.107978.

 • Робоча програма навчальної комп’ютерної практики освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності/напряму підготовки 014 Середня освіта (014.09 Середня освіта. Інформатика). Ізмаїл: ІДГУ, 2018. 10 с.

 • Словник української мови: в 11 тт. Київ: Наукова думка, 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/s/ (дата звернення: 20.06.2019).

 • Советский энциклопедический словарь / ред. А. М. Прохоров. Москва: Советская Энциклопедия, 1981. 1600 с.

 

References

 • Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Lybid (ukr).

 • Moiko, O. S. (2016). Pidhotovka maibutnoho vchytelia informatyky do profesiinoi diialnosti [Preparation of the future teacher of informatics for professional activity]. Naukovij chasopis NPU imeni M.P.

 • Dragomanova. Seriya 5: Pedagogichni nauki: realiyi ta perspektivi, 53, 184–189 (ukr).

 • Pavlova, N., Batyshkina, Yu. (2011). Profesiino-pedahohichna pidhotovka maibutnoho vchytelia informatyky do fakhovoi diialnosti [Vocational-pedagogical preparation of the future teacher of informatics for professional activity]. Zbirnik naukovih prac Umanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu, 3, 217–224 (ukr).

 • Pidhorna, T. V., Topolia, L. V. (2016). Pedahohichna propedevtychna praktyka maibutnikh uchyteliv informatyky [Pedagogical propaedeutic practice of future teachers of computer science]. Naukovi zapiski Nacionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni M. P. Dragomanova. Seriya: Pedagogichni nauki: zbirnik naukovih statej, 129, 174–180 (ukr).

 • Ponomarova, N. O. (2017). Analiz stanu pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy do roboty z profesiinoi oriientatsii shkoliariv na IT-spetsialnosti [Analysis of the state of preparation of future teachers of computer science in higher educational institutions of Ukraine for work on professional orientation of pupils on the IT specialty]. ScienceRise: Pedagogical Education, 7 (15), 45–48. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.107978 (ukr).

 • Robocha prohrama navchalnoi kompiuternoi praktyky osvitnoho stupenia «bakalavr» haluzi znan 01 Osvita/Pedahohika spetsialnosti/napriamu pidhotovky 014 Serednia osvita (014.09 Serednia osvita.

 • Informatyka) [Work program of educational computer practice of educational degree «Bachelor» in the field of knowledge 01 Education/Pedagogy of specialty/Direction of preparation 014 Secondary education (014.09 Secondary education, Informatics)]. (2018). Izmail, Ukraine: IDGU (ukr).

 • Slovnik ukrayinskoyi movi: v 11 tt. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 Vol.]. (1970–1980).Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.Retrieved from http://sum.in.ua/s/ (ukr).

 • Sovetskij jenciklopedicheskij slovar’ [Soviet Encyclopedic Dictionary] (1981). Moskow, Russia: Soviet Encyclopedia (rus).
Наталя Петренко
Завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 54020 Миколаїв, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.96102


У запропонованій статті поняття «методична робота» розглядається як: цілеспрямована діяльність закладу вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки науково-педагогічних працівників; особлива й важлива ланка в системі післядипломної педагогічної освіти. Система методичної роботи аграрного університету розглядається як трирівнева система, яка за змістом, формами та методами забезпечує розвиток педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників фізичного виховання та посилює здоров’язбережувальну складову їх професійно-педагогічної діяльності.
Всі рівні методичної роботи в аграрному університеті (університетський, факультетський, кафедральний) змістовно й організаційно пов’язані між собою та сприяють підвищенню якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників університету.
Ключові слова: методична робота, педагогічна компетентність, педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника фізичного виховання, фізичне виховання, науково-педагогічний працівник фізичного виховання, здоровий спосіб життя, аграрний університет, освітній процес.
Література

 • Герцик М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт». Львів: Українські технології, 2002. 230 с.

 • Грибан Г. П. Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів: монографія. Житомир: Рута, 2012. 514 с.

 • Демінська Л. О. Концепція професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання на засадах аксіології. 2012. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Vchdpu/2012_98_2/Demin.pdf (дата звернення 20.09.2019).

 • Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: дис…. канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2016. 215 с.

 • Краснов В. П. Фізичне виховання: психофізичні вимоги до фахівців агропрому. Київ: Аграрна освіта, 2000. 134 с.

 • Лоза Т. Теорія і методика фізичного виховання. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. 76 с.

 • Петренко В. Л. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти. Інформаційний вісник: Вища освіта. 2003. № 10. С. 5–37.

 • Соколова І. В. Технологія організації методичної роботи у ВНЗ. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С.О.Сисоєва (ред.). Київ: ВІПОЛ, 2001. С. 440–457.

 • Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 442 с.

 • Титович А. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичної культури. Спортивний вісник Придністровя. 2006. № 2. С. 42–43.

 

References

 • Hertsyk, M. (2002). Vstup do spetsialnostei haluzi «Fizychne vykhovannia i sport» [Introduction to the specialties of the field «Physical education and sports»]. Lviv, Ukraine: Ukrainski tekhnolohii (ukr).

 • Hryban, H. P. (2012). Fizychne vykhovannia studentiv ahrarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Physical education of students of agrarian higher education institutions: monograph]. Zhytomyr, Ukraine: Ruta (ukr).

 • Deminska, L. O (2014). Aksiologichni zasady profesiyno-pedagogichnoi pidhotovky maybutnih uchyteliv fisychnoo vyhovannya [Axiological principles of professional pedagogical preparation of future teachers of physical education]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Vchdpu/2012_98_2/Demin.pdf (ukr).

 • Ilchuk, V. V. (2016). Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku vykladachiv fakhovykh dystsyplin u vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical conditions of professional self-development of teachers of professional disciplines in higher agrarian educational establishments: Candidate’s thesis: 13.00.04]. Vinnytsia, Ukraine (ukr).

 • Krasnov, V. P. (2000). Fizychne vykhovannia: psykhofizychni vymohy do fakhivtsiv ahropromu [Physical Education: Psychophysical Requirements for Agribusiness Specialists]. Kyiv, Ukraine: Ahrarna osvita (ukr).

 • Loza, T. (2004). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Theory and methodology of physical education]. Sumy, Ukraine: SumDPU im. A. S. Makarenka (ukr).

 • Petrenko, V. L. (2003). Kompleks normatyvnykh dokumentiv dlia rozroblennia skladovykh systemy standartiv vyshchoi osvity [A set of regulatory documents for the development of components of the higher education standards system]. Informatsiinyi visnyk: Vyshcha osvita, 10, 5–37 (ukr).

 • Sokolova, I. V. (2001). Tehnologiya organizatsii metodychnoi roboty u VNZ [Technology of organization of methodical work in universities]. In S. O. Sisoieva (Ed.), Pedagogichni tehnologiyi u neperervnij profesijnij osviti (pp.440–457). Kyiv, Ukraine: VIPOL (ukr).

 • Sushchenko, L. P. (2003). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt: monohrafia [Professional training of future specialists in physical education and sport: theoretical and methodological aspect: monograph]. Zaporizhzhia, Ukraine: ZDU (ukr).

 • Tytovych, A., Stasiuk, R. (2006). Formuvannia motyvatsiino-tsinnisnoho stavlennia studentiv do fizychnoi kultury [Formation of students’ motivational-value attitude to physical culture]. Sportyvnyi visnyk Prydnistrovia, 2, 42–43 (ukr).


Ірина Дроботько
ORCID iD 0000-0002-8639-1887
Аспірантка, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.103110


Стаття присвячена розгляду проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх психологів в умовах євроінтеграції, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти. Важливим аспектом даної проблеми є визначення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх психологів, що забезпечують її успішність. Серед педагогічних умов професійної підготовки виділено: вдосконалення методики викладання професійних дисциплін; практико-орієнтований зміст підготовки; використання інтерактивних методів навчання; залучення студентів до активної діяльності на основі засвоєння професійних знань та вмінь у ході практичних семінарів, тренінгів, практик.
Ключові слова: Болонський процес; вища освіта; євроінтеграція; зміст освіти; майбутній психолог; методика викладання професійних дисциплін; педагогічні умови; практичне спрямування; професійна підготовка.

Література

 • Артюшина М. В. Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів. Вісник Житомирського державного університету. 2013. № 3 (69). С. 25–32.

 • Бондар В., Митник О. Професійна підготовка практичного психолога в НПУ імені М. П. Драго-манова : зміст і основні напрями. Рідна школа. 2015. № 5–6. С. 37–42.

 • Кот Г. М. Комплексний підхід до формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності. Scientific Journal «ScienceRise». 2016. № 10/1 (27). С. 41–44. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.81065.

 • Кот Г. М. Розвиток психологічної культури студентів к процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2017. № 11 (19). С. 21–25. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.116588.

 • Марценюк М. О. Особливості професійної та особистісної готовності психолога до професійної діяльності. Міжнародний науковий вісник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. № 2 (9). С. 366–382.

 • Мась Н. М. Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентнісного підходу. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2014. Вип. 3. Ч. 2. С. 250–260.

 • Матівєнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 1. Т. 1. С. 215–220.

 • Пожидаєва О. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. Наукові записки: збірник статей. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2012. № 6. С. 133–139.

 • Рощина Л. О., Захаров О. О. Болонський процес та його вплив на самореалізацію студента. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 1. С. 89–93.

 • Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти»: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2003. 20 с.

 • Ярая Т. А. Аналіз навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін підготовки майбутніх практичних психологів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. № 31. С. 517–521.

 

References

 • Artiushina, M. V. (2013). Metody i pryiomy motyvuvannia i stymuliuvannia navchalnoi diialnosti studentiv [Methods and techniques for motivating and stimulating students’ educational activities]. Bulletin of Zhytomyr State University, 3 (69), 25–32 (ukr).

 • Bondar, V., Mytnyk, O. (2015). Profesijna pidghotovka praktychnogho psykhologha v NPU imeni M. P. Draghomanova : zmist i osnovni naprjamy [Professional training of a practical psychologist at the NPU named after M. P. Drahomanov: content and main directions]. Native school, 5–6, 37–42 (ukr).

 • Kot, Gh. M. (2016). Kompleksnyj pidkhid do formuvannja psykhologhichnoji ghotovnosti studentiv do profesijnoji dijaljnosti [A comprehensive approach to the formation of students’ psychological readiness for professional activity]. Scientific Journal «ScienceRise», 10/1 (27), 41–44. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.81065 (ukr).

 • Kot, Gh. M. (2017). Rozvytok psykhologhichnoji kuljtury studentiv k procesi psykhologhichnoji pidghotovky majbutnikh fakhivciv [Development of students’ psychological culture to the process of psychological training of future specialists]. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 11 (19), 21–25. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.116588 (ukr).

 • Martseniuk, M. O. (2014). Osoblyvosti profesiinoi ta osobystisnoi hotovnosti psykholoha do profesiinoi diialnosti [Features of professional and personal readiness of the psychologist for professional activity]. International scientific bulletin, 2 (9), 366–382 (ukr).

 • Masj, N. M. (2014). Psykhologho-pedaghoghichnyj analiz umov profesijnoji pidghotovky majbutnikh vijsjkovykh psykhologhiv na osnovi kompetentnisnogho pidkhodu [Psychological and pedagogical analysis of conditions of professional training of future military psychologists on the basis of competence approach]. Problems of extreme and crisis psychology, 3 (2), 250–260 (ukr).

 • Mativjenko, O. V., Zatvornjuk, O. M. (2014). Profesijna pidghotovka majbutnikh psykhologhiv jak psykhologho-pedaghoghichna problema [Professional training of future psychologists as a psychological and pedagogical problem]. Kherson State University Scientific Bulletin, 1 (1), 215–220 (ukr).

 • Pozhydajeva, O. V. (2012). Pedaghoghichni umovy pidghotovky majbutnikh socialjnykh pedaghoghiv do konsuljtatyvnoji dijaljnosti [Pedagogical conditions for preparing future social educators for counseling]. Scientific notes: a collection of articles. Psychological and Pedagogical Sciences Series, 6, 133–139 (ukr).

 • Roshhyna, L. O., Zakharov, O. O. (2011). Bolonsjkyj proces ta jogho vplyv na samorealizaciju studenta [The Bologna Process and its Impact on Student Self-Realization]. Science. Religion. Society, 1, 89–93 (ukr).

 • Stasjuk, V. D. (2003). Pedaghoghichni umovy profesijnoji pidghotovky majbutnikh ekonomistiv u kompleksi «shkola-vyshhyj zaklad osvity» [Pedagogical Conditions of Professional Economists’ Professional Training in the School-Higher Education Establishment]. Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Odesa, Ukraine (ukr).

 • Jaraja, T. A. (2012). Analiz navchaljnykh proghram profesijno-orijentovanykh dyscyplin pidghotovky majbutnikh praktychnykh psykhologhiv [Analysis of training programs of professionally oriented training courses for future practical psychologists]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems, 31, 517–521 (ukr).Олена Проценко
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.111116


У статті проаналізовано зміст підготовки докторів філософії (Ph.D) у Грецькій Республіці в контексті оновлення законодавчої бази країни у галузі освіти. Визначено основні типи доктор-ських програм, що реалізуються грецькими університетами (традиційні програми, програми з подовженим терміном навчання, дистанційні докторські програми). Схарактеризовано вимоги, що висуваються до претендентів на навчання за докторськими програми; проведено аналіз етапів підготовки докторів філософії та визначено організаційні умови забезпечення якості проведення досліджень в університетах Грецької Республіки.
Ключові слова: Грецька Республіка; докторська програма; підготовка докторів філософії; якість виконання наукового дослідження.

Література

 • Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 18.09.2019).

 • Линьова І.О. Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства. Київ: Пріоритети, 2016. 40 с.

 • Огнев’юк  В., Сисоєва С. Підготовка експертів у галузі освіти в Україні. Освітологія. 2015. № 4. С. 54–60.

 • Сисоєва С., Регейло І. Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу. Рідна школа. 2016. № 5–6. С. 12–18.

 • Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2019. Τ. 2. № 3093. Σ. 37235–37246.

 • Νόμος 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργεία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.URL: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4485-2017 (дата звернення: 15.09.2019).

 • Οδηγός Σπουδών 2019-2020. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης: ΑΠΘ, 2019. 121 σ.

 • Οδηγός Σπουδών 2019–2020. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. URL: https://www.eap.gr/images/ stories/pdf/Odigos_Spoudon_2019–2020.pdf (дата звернення: 18.09.2019).

 • Οδηγός Σπουδών 2019–2020. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 • Ιωαννίνων: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2019. 459 σ. URL: https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_con tent&view=article&id=45&Itemid=86&lang=en (дата звернення: 17.09.2019).

 • Προκήρυξη. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 29.06.2015. URL: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/YP_DIDAKTORES_2015.PDF (дата звернення: 18.09.2019).

 • Τροποποίηση της αριθμ. 11363/9-3-2019 (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τ. 2. Αρ.φύλλου 3033. 26.07.2019. Σ. 36629– 36636.

 

References

 • Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

 • Lynova, I. O. (2016). Pidgotovka ta rozvitok molodih doslidnikiv v universiteti na osnovi paradigmi liderstva [Training and development of young researchers at the university based on the leadership paradigm]. Kyiv, Ukraine: Prioriteti (ukr).

 • Ognevyuk,V., Sysoieva, S. (2015). Pidgotovka ekspertiv u galuzi osviti v Ukrayini [Training of education experts in Ukraine]. Освітологія, 4, 54–60 (ukr).

 • Sysoieva, S.,Reheilo, I. (2016). Pidgotovka doktoriv filosofiyi u galuzi osviti: dosvid providnih universitetiv svitu [Training PhD in education: the experience of leading universities in the world]. Ridna shkola, 5–6, 12–18(ukr).

 • Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2019). ΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςτηςΕλληνικήςΔημοκρατίας,   Τ. 2, № 3093, 37235–37246 (gr).

 • Νόμος 4485/2017 Οργάνωσηκαιλειτουργείατηςανώτατηςεκπαίδευσης, ρυθμίσειςγιατηνέρευνακαιάλλεςδιατάξεις. Retrieved from https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4485-2017(gr).

 • Οδηγός Σπουδών 2019–2020 (2019). Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Φιλοσοφική Σχολή.

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης: ΑΠΘ (gr).

 • ΟδηγόςΣπουδών 2019–2020. ΕλληνικόΑνοιχτόΠανεπιστήμιο.Retrieved from https://www.eap.gr/ images/stories/pdf/Odigos_Spoudon_2019-2020.pdf (gr).

 • ΟδηγόςΣπουδών 2019–2020. ΣχολήΕπιστημώνΑγωγής. ΠαιδαγωγικόΤμήμαΔημοτικήςΕκπαίδευσης.

 • Ιωαννίνων: ΠανεπιστήμιοΙωαννίνων(2019). Retrieved from https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_ content&view=article&id=45&Itemid=86&lang=en(gr).

 • Προκήρυξη. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 29.06.2015.

 • Retrieved from http://ptde.uoi.gr/ptde_files/YP_DIDAKTORES_2015.PDF(gr).

 • Τροποποίηση της αριθμ. 11363/9-3-2019 (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τ. 2, Αρ.φύλλου 3033, 26.07.2019, 36629– 36636 (gr).

Москалюк Галина 
Аспірантка кафедри мовознавства, Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, 73000 Херсон, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.117122


У статті обґрунтовано необхідність оновлення вимог до підготовки майбутніх учителів початкових класів у зв’язку з впровадженням положень Концепції Нової української школи, в основу якої покладено необхідність здійснювати повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей шляхом комбінації їхніх компонентів. У статті доводиться необхідність реалізації інтегрованого підходу в програмно-методичному забезпеченні навчання сучасної української мови в педагогічних коледжах. З’ясовано, що в програмах і підручниках з української мови до 2000-х років перевага надавалася граматично-правописному спрямуванню навчання, а розвиткові комунікативних здібностей студентів, міжпредметним зв’язкам й інтеграції приділено недостатньо уваги. На прикладі освітньо-професійної програми Початкова освіта підготовки молодшого спеціаліста Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського показано, що викладач має розробляти програмно-методичне забезпечення за принципом наскрізного планування завдань.
Ключові слова: інтегрований підхід; комунікативна компетентність; міжпредметна інтеграція; педагогічний коледж; сучасна українська мова.
Література

 • Державний стандарт початкової освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 87-2018-%D0%BF (дата звернення: 2.10. 2019).

 • Козловська І. М. Дидактична інтегрологія: теорія та практичне застосування у професійно-технічній школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2011. № 27. С. 557–564.

 • Концептуальні засади реформування середньої школи / упоряд. Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян; заг. ред. М. Грищенка. URL: http:// mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/ua-sch -2016/ konczepcziya.html12 (дата звернення: 2.10. 2019).

 • Мкртічян О. А. Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти. Педагогіка та психологія. 2018. № 59. С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.5281/ zenodo.1226885.

 • Українська мова. Програма для педагогічних училищ (спец. 2001. Викладання в початкових класах). Київ: РНКМ Міносвіти УРСР, 1985. 19 с.

 • Українська мова. Навчальна програма для студентів спеціальності «Початкове навчання» / упоряд. М. Чабайовська. Київ, 2002a. 40 с.

 • Українська мова. Програма вищих педагогічних навчальних закладів 1–2 рівня акредитації (спец. 5.010101 «Дошкільне виховання») / укл. М. Соляник, В. Ткаченко. Запоріжжя, 2002b. 18 с.

 • Чабайовська М. І. Лінгводидактичні засади навчання української мови в педагогічному училищі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2000. 250 с.

 

References

 • Derzhavnyj standart pochatkovoji osvity [State standard of primary education]. (2018) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 87-2018-%D0%BF (ukr).

 • Kozlovsjka, I. (2011). Dydaktychna integhrologhija [Didactic integrology]. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems, 27, 557–564 (ukr).

 • Ghrynevych, L., Eljkin, O., Kalashnikova, S., Kobernyk, I., Kovtunecj, V., Makarenko, O., …Shyjan, R. (2016). Konceptualjni zasady reformuvannja serednjoji shkoly [Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from http:// mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya.html12 (ukr).

 • Mkrtichjan, О. (2018). Integrated approach to the professional training of future specialists in preschool education. Pedagogy and Psychology, 59, 93–100. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1226885 (ukr).

 • Ukrajinsjka mova (1985). Proghrama dlja pedaghoghichnykh uchylyshh [The program for Pedagogical Schools]. Kyiv, Ukraine: RNKM Minosvity URSR (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama [Ukrainian. The program] (2002a). / Chabajovsjka, M. (Ed.). Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama [Ukrainian. The program] (2002b). / Soljanyk, M., Tkachenko, V. (Eds.). Zaporizhzhja, Ukraine (ukr).

 • Chabajovsjka, M. (2002). Linghvodydaktychni zasady navchannja ukrajinsjkoji movy v pedaghoghichnomu uchylyshhi [Linguistic and foundational principles of Ukrainian language teaching in a pedagogical school]. Candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine (ukr).Еркебаєва Сауле
Старший викладач кафедри дошкільної освіти та соціальної педагогіки, Інститут педагогіки і психології, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, просп. Достик, 13, 050010 Алмати, Республіка Казахстан,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.123128


Статтю присвячено проблемі формування комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Комунікативні здібності визначено як індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують ефективну взаємодію і адекватне взаєморозуміння між людьми в процесі спілкування або виконання спільної діяльності. У статті розглядаються конкретні форми і методи розвитку комунікативних здібностей у дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, що враховують закономірності психічного і осо-бистісного розвитку дітей цього періоду дитинства. Старший дошкільний вік є свого роду сходинкою для переходу дитини до школи, що визначає необхідність розвитку комунікативних здібностей. Діти старшого дошкільного віку є суб’єктами комунікативної діяльності, активними її носіями. Комунікативні здібності включають три сфери: сфера бажань, сфера знань і сфера умінь. Поява довільності управління власною поведінкою в спілкуванні забезпечує можливість формування у дітей комунікативних умінь. Аналіз літератури і вивчення практичного досвіду дозволили провести дослідження комунікативних умінь дошкільнят через гру. Основними формами розвитку комунікативних здібностей є сюжетні ігри, ігри з правилами, сюжетно-рольові ігри.
Структурними компонентами комунікативної діяльності є предмет спілкування, а також партнер по спілкуванню як суб’єкт. Будь-який суб’єкт спілкування повинен володіти комунікативними навичками для успішності в комунікативної діяльності. Комунікативні навички – це здатність людини використовувати засоби спілкування в умовах розв’язання комунікативних завдань на основі набутих знань і умінь.
Ключові слова: діти старшого дошкільного віку; заклади дошкільної освіти; 0комунікативні здібності; педагогічна ситуація; ,форми і методи розвитку комунікативних здібностей.

Література

 • Волков Б. С, Волкова Н. В. Психология общения в детском возрасте. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 272 с.

 • Дорохова Т. С., Кудрявцева Е. О. Социально-педагогическая деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении. Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2013. № 2. С. 37–40.

 • Королева С. В. Моделирование процесса управления качеством в дошкольной образовательной организации. Педагогическое образование в России. 2014. № 1. С. 31–34.

 • Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения. Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1600014235 (дата звернення: 3.09.2019).

 • Психология общения. Энциклопедический словарь / А. А. Бодалев (ред.). Москва: Когито-Центр, 2011. 600 с.

 • Чернецкая Л. В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 256 с.

 • Шерьязданова Х. Т. Учите детей общению. Алматы: Рауан, 1992. 202 с.

 

References

 • Volkov, B. S., Volkova, N. V. (2008). Psihologiya obsheniya v detskom vozraste [Psychology of communication in childhood]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Dorokhova, T. S., Kudryavtseva, E. O. (2013). Socialno-pedagogicheskaya deyatelnost s detmi s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya v doshkolnom obrazovatelnom uchrezhdenii [Social and pedagogical activity with children with disabilities in preschool educational institution]. Bulletin of social and humanitarian education and science, 2, 37–42 (rus). 

 • Koroleva, S. V. (2014). Modelirovanie processa upravleniya kachestvom v doshkolnoj obrazovatelnoj organizacii [Modeling of quality management process in preschool educational organization]. Pedagogical education in Russia, 1, 31–35 (rus).

 • Ob utverzhdenii Tipovyh uchebnyh programm doshkolnogo vospitaniya i obucheniya. Prikaz i.o. Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazahstan ot 12 avgusta 2016 goda № 499 [The standard curriculum of preschool education and training approved by the order of the acting Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated August 12, 2016 No. 499 «On approval of the standard curriculum of preschool education and training»]. Retrieved from https://zakon.uchet.kz/rus/docs/ V1600014235 (rus).

 • Bodalev, A. A. (Ed.) (2017). Psihologiya obsheniya. Enciklopedicheskij slovar [Communication psychology. Encyclopedic dictionary]. Moscow, Russia: Kogito-Center (rus).

 • Chernetskaya, L. V. (2005). Razvitie kommunikativnyh sposobnostej u doshkolnikov [Development of communicative abilities in preschoolers]. Rostov-na-Donu, Russia: Phoenix (rus).

 • Sheryazdanova, H. T. (1992). Uchite detej obsheniyu [Teach your children to communicate]. Almaty, Kazakhstan: Rauan (rus).

Олексій Наливайко
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Олена Друганова

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Людмила Іваненко
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ВОРКШОП» У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.129137


У статті розглянуто проблему застосування в освітньому процесі закладу вищої освіти технології воркшоп. Проаналізовано особливості сучасних здобувачів освіти в університеті та вплив цих особливостей на трансформацію освітнього процесу. Проведено аналіз визначення поняття «воркшоп» вітчизняними та закордонними науковцями. Розглянуто технологію воркшоп та виокремлено особливості його проведення. Узагальнено результати впровадження воркшопу в студентську аудиторію класичного університету. Визначено, що воркшоп сприяє розвитку професійних компетенцій та лідерських якостей студентів; дозволяє за короткий термін засвоїти альтернативні розумові моделі, отримати навички, що дозволяють мислити більш вільно та креативно; зміцнює «командний дух», формує атмосферу довіри в міжособистісних взаєминах, почуття задоволення від виконаної роботи; розвиває творчість студентів.
Ключові слова: активні методи навчання; воркшоп, здобувачі освіти; новітні психолого-педагогічні технології; університет.
Література

 • Грицишина Н. Технология «Воркшоп» (Workshop) как одна из новых форм и методов обучения студентов иностранному языку. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 3. С. 49–51.

 • Толкачев А. Н. Применение формата «Workshop» как нового вида учебных занятий со студентами Института бизнеса и дизайна. Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 1. С. 16–17.

 • Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение. Москва: Генезис, 2003. 368 с.

 • Business dictionary. URL: http://www.businessdictionary.com/definition/workshop.html (дата звернення 13.09.2019).

 • Сollins dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/workshop (дата звернення 13.09.2019).

 • Exploring the Intersection of Science Education and 21st Century Skills. A Workshop Summary.

 • Washington, DC: National Academies Press, 2010. 144 p. DOI: https://doi.org/10.17226/12771.

 • Fullerton T., Swain C., Hoffman S. Game design workshop: Designing, prototyping, & playtesting games. Waltham: Focal Press, 2004. 480 p.

 • Maheshwari V. K. Workshop an instructional method. URL: http://www.vkmaheshwari.com/ WP/?p=385 (дата звернення 13.09.2019).

 • Persellin D., Goodrick T. Faculty development in higher education: Long-term impact of a summer teaching and learning workshop. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning. 2010.№10 (1). P. 1–13.

 • Teens, Social Media & Technology. 2018. URL: https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/ (дата звернення 15.09.2019).

 • Zhernovnykova O., Nalyvaiko О., Nalyvaiko N. Formation of information and digital competence of future teachers in the context of the development of the New Ukrainian School. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine. Vienna: Premier Publishing, 2019. P. 208–216. 

 

References

 • Griczishina, N. A. (2012). Tekhnologiya «Vorkshop» (Workshop) kak odna iz novykh form i metodov obucheniya studentov inostrannomu yazyku [Technology «Workshop» as one of the new forms and methods of teaching students a foreign language]. Almanah sovremennoj nauki i obrazovaniya, 3, 49–51 (rus).

 • Tolkachev, A. N. (2016). Primenenie formata «Workshop» kak novogo vida uchebnykh zanyatij so studentami Instituta biznesa i dizajna [Application of the «Workshop» format as a new type of training with students of the Institute of Business and Design]. Biznes i dizajn revyu, 1 (1), 16–17 (rus).

 • Fopel, K. (2003). Effektivnyj vorkshop. Dinamicheskoe obuchenie [Effective workshop. Dynamic learning]Moscow, Russia: Genezis (rus).

 • Business dictionary (2019). Retrieved from http://www.businessdictionary.com/definition/workshop. html (eng).

 • Сollins dictionary (2019). Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ workshop (eng).

 • Exploring the Intersection of Science Education and 21st Century Skills. A Workshop Summary (2010).

 • Washington, DC, USA: National Academies Press. DOI: https://doi.org/10.17226/12771.

 • Fullerton, T., Swain, C., & Hoffman, S. (2004). Game design workshop: Designing, prototyping, & playtesting games. Waltham, USA: Focal Press (eng).

 • Maheshwari, V. K. (2012). Workshop an instructional method. Retrieved from http://www.vkmaheshwari. com/WP/?p=385 (eng).

 • Persellin, D., & Goodrick, T. (2010). Faculty development in higher education: Long-term impact of a summer teaching and learning workshop. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10 (1), 1–13 (eng).

 • Teens, Social Media & Technology (2018). Retrieved from https://www.pewinternet.org/2018/05/31/ teens-social-media-technology-2018/ (eng).

 • Zhernovnykova, O., Nalyvaiko, О., & Nalyvaiko, N. (2019). Formation of information and digital competence of future teachers in the context of the development of the New Ukrainian School.

 • In Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine (pp. 208–216). Vienna, Austria: Premier Publishing (eng).Дмитрук Лілія 
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, 21000 Вінниця, Україна,
dmitruklilia77@ g.mail.com


МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.138144


У статті розглянуто використання мультимедійних технологій навчання, таких, як відеопрезентація в педагогічних цілях на основі інтерактивного навчання. Наголошено на використанні цих програм під час занять з української мови як іноземної у закладах вищої освіти, оскільки застосування мультимедійних технологій має важливе значення для підвищення ефективності навчання і якості знань студентів-іноземців Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Завдяки застосуванню мультимедійних технологій можливості сучасних методів вивчення української мови як іноземної значно розширюються й стають різноманітнішими. Даний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з української мови, збагачує зміст освітнього процесу, дає відчуття потреби в самоосвіті, сприяє розвитку творчої особистості та створює умови для тіснішої співпраці між викладачами і студентами.
Автор дидактично обґрунтував використання відеопрезентації у процесі навчання студентів-іноземців української мови як іноземної. Проілюстровано методику застосування мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної та доведено, що використання відеопрезентацій на заняттях української мови як іноземної дають можливість удосконалити практику монологічного і діалогічного говоріння, навчання письма та відпрацювання вимови, забезпечити високий ступінь самостійної роботи студентів, підвищувати мотивацію до вивчення української мови, зацікавити, підтримати увагу у процесі засвоєння навчального матеріалу і стимулювати когнітивні аспекти навчання.
Ключові слова: відеопрезентація; інформаційні технології; інтерактивне навчання; мультимедіа; українська мова як іноземна.


Текст статті (PDF)


Література

 • Балыхина Т. М., Гарцов А. Д. Информатизация обучения языкам: становление компьютерной лингводидактики. Высшее образование сегодня. 2006. № 4. С. 32–38.

 • Дмитрук Л. І., Матусевич Л. М. Видатні науковці-лікарі: навчальний посібник Вінниця, 2015.  38 с.

 • Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. Мелітополь: ММД, 2012. 420 с.

 • Рагулин П. Г. Информационные технологии. Владивосток, 2004. 208 с.

 • Neo M. Learning with Multimedia: Engaging Students in Constructivist Learning. International Journal of Instructional Media. 2007. № 34 (2). P. 149–158.

 • Malik S., Agarwal A. Use of Multimedia as a New Educational Technology Tool – A Study. International Journal of Information and Education Technology. 2012. № 2 (5). P. 468–471. DOI: 10.7763/IJIET.2012. V2.181.

 

References

 • Balykhina, Т. М., Hartsov, А. D. (2006). Informatsiia obutseniia yazykam: stanovleniie kompiuternoi linhvodydaktyky [Informatization in studying languages: Basics of computar linguistics nowadays]. Vyssheie obrazovaniie sehodhia, 4, 32–38 (rus).

 • Dmytruk, L. I., Matusevyts, L. M. (2015). Vuydatni naukovtsi – likari [Outstanding doctors – scientists]. Vinitsa, Ukraine (ukr).

 • Osadchyi, V. V. (2012). Systema informatsiino-tekhnolohichoho zabezpechennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv v umovakh pedahohichnoho universytetu [System information technology professional training of future teachers in terms of pedagogical university]. Melitopol, Ukraine: MMD (ukr).

 • Rahulin, P. H. (2004). Informatsionnyie tekhnolohii [Information Technology]. Vladivostok, Russia (rus).

 • Neo, M. (2007). Learning with Multimedia: Engaging Students in Constructivist Learning. International Journal of Instructional Media, 34 (2), 149–158.

 • Malik, S., & Agarwal, A. (2012). Use of Multimedia as a New Educational Technology Tool – A Study. International Journal of Information and Education Technology, 2 (5), 468–471. DOI: 10.7763/ IJIET.2012.V2.181 (eng).

Наталія Дика
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, 02152 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Олександра Глазова
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, 02152 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.145152


У статті висвітлено проблему організації проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі навчання неологізмів. Виокремлено перспективний шлях розвитку компетентнісно спрямованої освіти. Наголошено, що проєктування забезпечує інтеграцію різнопредметних знань та вмінь із різними видами діяльності, створюючи унікальні передумови для формування ключових компетентностей, визначених концепцією Нової української школи.
З’ясовано, що саме проєктна діяльність є найбільш оптимальною для вивчення в школі лексики, зокрема неологізмів, ролі й адаптації їх в українській мові.
Зазначено, що проєктування є творчою, інноваційною діяльністю, результатом якої має бути інтелектуальний продукт, який визначається суб’єктивною чи об’єктивною новизною, наділений практичною або теоретичною цінністю, виконаний в умовах керування й консультування вчителя. Охарактеризовано процес організації роботи учнів над навчальним проєктом, подано структуру діяльності учня під час виконання проекту, зокрема описано такі складові, як мотиваційний компонент, визначення актуальності проблеми для учасників проекту, етап планування діяльності, колективне вироблення критеріїв оцінки тощо.
Акцентовано увагу на необхідності використання інформації з різних джерел. Підкреслено, що знайомлення учнів із причинами та значенням безперервного поповнення мови новими словами, особливостями вживання таких слів у мовленні, відбувається на уроці з опорою на підручник, посібники, графічні засоби навчання. Виокремлено дослідницько-пошуковий проект як більш доцільний для засвоєння знань про неологізми, за своєю структурою максимально наближений до наукового дослідження.
Зауважено, що проєктна діяльність застосовується в освітньому процесі як одна з форм активного та продуктивного навчання, а тому питання реалізації проектної діяльності учнів та підготовки освітян до її активного впровадження в закладах загальної середньої освіти потребують подальшого вивчення.
Ключові слова: загальна середня освіта; методика навчання української мови; мотиваційний компонент; неологізми; проєктна технологія; організація проєктної діяльності; стилістична норма.
Література

 • Дика Н. М., Глазова О. П. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). Випуск № 3–4 (56–57), 2018. С. 14–20. DOI: 10.28925/1609-8595.2018                        (3-4)1420.

 • Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

 • Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності. Проектна діяльність у школі / упорядн. М. Голубенко. Київ: Шкільний світ, 2006. С. 5–18.

 • Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: науково-методичний посібник / за ред. І. Г. Єрмакова. Запоріжжя: Центріон, 2005. 640 с.

 • Ковальчук В. І. Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. 2015. Вип. 9. С. 102– 122.

 • Ковальчук В. І. Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель. Педагогічні науки. 2015. № 28. С. 26–33.

 • Косович О. В. Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 22. С. 76–78.

 • Мірошник С. І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2014. № 2 (23). URL: https://www.narodnaosvita.kiev. ua/?page_id=2383 (дата звернення: 05.10.2019).

 • Онопрієнко О. Проектна діяльність молодших школярів. URL: https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proektna_diyalnist.pdf (дата звернення: 05.10.2019).

 • Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 5–9 класи. Дивослово. 2017. № 7–8. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html (дата звернення: 06.10.2019).

 • Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 10, 11 класи. Дивослово. 2018. № 7–8. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 05.10.2019).

 

References

 • Dyka, N. M., Glazova, O. P. (2018). Nova paradyghma pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity: realizacija kompetentnisnogho pidkhodu [A new paradigm of postgraduate pedagogical education: realization of the competent approach]. Neperervna profesijna osvita: teorija i praktyka (Serija: Pedaghoghichni nauky). Vypusk 3–4 (56–57), 14–20. DOI: 10.28925/1609-8595.2018(3-4)1420 (ukr).

 • Kremen, V. Gh.(Ed.) (2008). Encyklopedija osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, Ukraine: Jurinkom Inter (ukr).

 • Jermakov, I. Gh. (2006). Kompetentnisnyj potencial proektnoji dijaljnosti. [Competence potential of project activity]. In M. Gholubenko (Ed.), Proektna dijaljnistj u shkoli (pp. 5–18). Kyiv, Ukraine: Shkiljnyj svit (ukr).

 • Jermakov, I. Gh. (Ed.) (2005). Zhyttjeva kompetentnistj osobystosti: vid teoriji do praktyky: naukovo-metodychnyj posibnyk [The vital competence of the individual: from theory to practice: a scientific and methodological manual]. Zaporizhzhja, Ukraine: Centrion (ukr).

 • Kovaljchuk, V. I. (2015). Koncepcija formuvannja proektnoji kompetentnosti uchniv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv [The concept of designing the project competence of students of secondary schools]. Mystecjka osvita: zmist, tekhnologhiji, menedzhment, 9, 102–122 (ukr).

 • Kovaljchuk, V. I. (2015). Formuvannja proektnoji kompetentnosti uchniv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: konceptualjna modelj [Formation of project competence of students of secondary schools: conceptual model]. Pedaghoghichni nauky, 28, 26–33 (ukr).

 • Kosovych, O. V. (2011). Proektna dijaljnistj jak odna z form innovacijnykh metodychnykh tekhnologhij navchannja [Project activity as a form of innovative methodological teaching technologies]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Pedaghoghika. Socialjna robota, 22, 76–78 (ukr).

 • Miroshnyk, S. I. (2014). Teoretychni osnovy navchaljnoji proektnoji dijaljnosti uchniv [Theoretical foundations of students’ educational project activity]. Narodna osvita: elektronne naukove fakhove vydannja, 2 (23). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383 (ukr).

 • Onoprijenko, O. Proektna dijaljnistj molodshykh shkoljariv [Design activity of younger students]. Retrieved from https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proektna_diyalnist.pdf (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama dlja zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: 5–9 klasy [Ukrainian language. Program for general educational institutions 5–9 classes]. (2017). Dyvoslovo, 7–8. Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017. html (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama dlja zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: 10, 11 klasy [Ukrainian language. Program for general educational institutions 10, 11 classes]. (2018). Dyvoslovo, 7–8. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (ukr).

Лук’янчиков Максим 
Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін, Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, 71100 Бердянськ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.153160


Аналіз досліджень змісту та сутності понять «проєктування», «проєктувальна діяльність», «проєктувальна технологія» свідчить, що результатом цієї діяльності є проєкт – продукт для масового використання. У науковій літературі проєкт розглядається як систематична форма організації діяльності; як послідовність взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення оригінального та водночас певного результату; як комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, що виконуються з метою практичного чи теоретичного розв’язання значущої проблеми.
Робота над проєктами викликає в майбутніх учителів музики певні труднощі, причиною яких є: недостатня база знань з загальнопедагогічних та фахових дисциплін, умінь інформаційного пошуку й використання дослідницьких методів під час обробки отриманої інформації.
Характерною рисою проєктного навчання є наявність значущої соціальної або особистісної проблеми, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку рішень, групової діяльності, яка б забезпечувала потреби в різних знаннях, уміннях, компетентностях. У статті висвітлено поетапне створення навчального проєкту майбутнім учителем музики з метою практичного оволодіння проєктувальними уміннями в процесі фахової підготовки.
Ключові слова: майбутній учитель музики; навчальний проєкт; професійна підготовка; проєктувальні уміння.
Література

 •  Вознюк О. В., Дубасенюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: монографія. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2009. 684 с.

 • Волкова Т. В. Методика професійного навчання. Бердянськ: Модем-1, 2008. 340 с.

 • Ільченко О. Г. Проектне навчання в освітній системі «Довкілля» як умова міжгалузевих зв’язків змісту освіти. Імідж сучасного педагога. 2007. № 3 (72). С. 40–42.

 • Інноваційний потенціал вищої педагогічної освіти: колективна монографія / Н. А. Глузман та ін. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 503 с.

 • Мариновська О. Я. Упровадження педагогічних інновацій: система проектувально-впроваджувальної діяльності. Імідж сучасного педагога. 2007. № 3 (72). С. 34–39.

 • Мелашенко К. М. Технологія проектного навчання. Завуч (Шкільний світ). 2006. № 13 (271). С. 12–14.

 • Мельник О. П. Організаційно-методична модель формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики. The Archive of RS Global Publishing. DOI: https://doi. org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5878.

 • Особливості професійно-творчої самореалізації викладача дитячої музичної школи / Н. В. Гузій (ред.). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 315 с.

 • Парадокси і перспективи підготовки фахівців у системі професійної мистецької освіти: / В. П. Андрущенко (наук. ред.). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 190 с.

 

References

 • Vozniuk, O. V., Dubaseniuk, O. V. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity : intehratyvnyi pidkhid: monohrafiia [Targets of personality development in the education system: an integrative approach: monograph]. Zhytomyr, Ukraine: ZhDU im. I. Franka (ukr).

 • Volkova, T. V. (2008). Metodyka profesiinoho navchannia [Methods of Professional Training]. Berdiansk, Ukraine: Modem–1 (ukr).

 • Ilchenko, O. H. (2007). Proektne navchannia v osvitnii systemi «Dovkillia» yak umova mizhhaluzevykh zv’yazkiv zmistu osvity [Project-based learning in the education system «Dovkillia» («Environment») as a condition for cross-branch communication of educational content]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 3 (72), 40–42 (ukr).

 • Gluzman, N. A., Koval, L. V., Marusinec, M. M., Pyetuhova L. Ye. (2012). Innovatsiinyi potentsial vyshchoi pedahohichnoi osvity: kolektyvna monohrafiia [Innovative potential of higher pedagogical education: collective monograph]. Donetsk, Ukraine: LANDON-HHI (ukr).

 • Marynovska, O. Ya. (2007). Uprovadzhennia pedahohichnykh innovatsii : systema proektuvalno-vprovadzhuvalnoi diialnosti [Implementation of pedagogical innovations: system of projective-implementation activity]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 3 (72), 34–39 (ukr).

 • Melashenko, K. M. (2006). Tekhnolohiia proektnoho navchannia [Technology of project training]. Zavuch (Shkilnyi svit), 13 (271),12–14 (ukr).

 • Melnyk, O. P. Orhanizatsiino-metodychna model formuvannia dosvidu muzychno-prosvitnytskoi diialnosti maibutnoho vchytelia muzyky [Organizational and methodical model of forming the experience of music-educational activity of a future music teacher]. The Archive of RS Global Publishing. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5878 (ukr).

 • Huzii, N. V. (Ed.) (2010). Osoblyvosti profesiino-tvorchoi samorealizatsii vykladacha dytiachoi muzychnoi shkoly [Features of professional-creative self-realization of a children’s music school teacher]. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).

 • Andrushchenko, V. P. (Ed.) (2019). Paradoksy i perspektyvy pidhotovky fakhivtsiv u systemi profesiinoi mystetskoi osvity [Paradoxes and perspectives of specialists’ training in the system of professional art education]. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).Шевчук Юлія 
Асистент навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, просп. Перемоги, 34, 03056 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.161167


У статті обґрунтовано актуальність дослідження синдрому професійного вигорання серед медичних працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю; наведено приклади запровадження курсів з профілактики емоційного вигорання в системі курсу підвищення кваліфікації серед закладів післядипломної освіти України; окреслено ключові моменти виникнення, розвитку та місця синдрому емоційного вигорання у Міжнародній класифікації хвороб та поведінкових розладів 10-го і 11-го перегляду; висвітлено результати дослідження емоційного вигорання у педагогів та лікарів вітчизняними авторами; представлено результати дослідження синдрому професійного вигорання у науково-педагогічних співробітників за допомогою методики «Синдром вигорання в професіях системи «людина – людина»; проаналізовано особливості структури синдрому професійного вигорання за основними параметрами: емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень у науково-педагогічних працівників з стажем роботи від 1 до 5 років.
Ключові слова: деперсоналізація; емоційне вигорання; емоційне виснаження; професійна деформація; психодіагностичні методики; редукція особистих досягнень.
Література

 • Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профілактика. Санкт-Петербург: Питер. 2008. 336 с.

 • Лисенко О. Ю. Удосконалення професійної компетентності викладачів як передумова якісної медичної освіти. Педагогічний процес: теорія і практика. 2018. № 1–2. C. 51–56. DOI: https:// doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.516.

 • Мазепа Ю. С., Піщиков В. А., Сидоренко О. О. Діагностика синдрому професійного вигорання лікарів багатопрофільного закладу охорони здоров’я. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 67–69. 

 • Максименко С. Д. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти. Київ: Міленіум, 2004. 264 с.

 • Рогач І. М., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Чопей К. І. Навчально-методичний посібник для лікарів – інтернів та курсантів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». Ужгород, 2012. 38 с.

 • Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий: коллективная монография / В. В. Лукьянов (ред.). Курск: КГУ, 2008. 336 с.

 • Царенко А. В., Шекера О. Г., Губський Ю. І., Бондарчук А. М., Злотник А. А., Криничний Ю. В.

 • Освіта медичних працівників (до- і післядипломна) з питань паліативної допомоги з метою попередження професійного вигорання. Здоровя суспільства. 2015. Т. 4. № 1–2. С. 27–34.

 • Шпичак І. П. Спецкурс «Попередження емоційного вигорання педагогів». Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 2017. 52 с.

 • Эмоциональное выгорание: какие профессии под прицелом. 2017. Международный кадровый портал hh.ua. URL: https://kiev.hh.ua/article/20456 (дата звернення: 20.05.2019).

 • Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education – part 1. European Journal of Palliative Care. 2013. Vol. 20 (2). P. 86–91.

 • Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education – part 2. European Journal of Palliative Care. 2013. Vol. 20 (3). P. 140–145.

 • Freudenberger H. J. Staff burn-out. Journal of Social Issues. 1974. Vol. 30. P. 159–166.

 • Grau A., Suñer R., García M. M. Burnout syndrome in health workers and relationship with personal and environmental factors. Gaceta Sanitaria. 2005. Vol. 19 (6). Р. 463470.DOI: 10.1016/S0213-9111(05)71397-2.

 • Maslach C. Job burnout – how people cope. Public Welfare. 1978. Vol. 36. Issue 2. P. 56–58.

 • Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. Maslach burnout inventory manual. Menlo Park, CA: Mind Garden, 2010. 52 р.

 • Recommendations of the European Association for Palliative Care for the Development of postgraduate Curricula leading to Certification in Palliative Medicine. Milano: EAPC. 2009. 44 p.

 • World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision (ICD-10). Geneva: WHO. 2003.

 • World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 11th Revision (ICD-11). URL: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid. who.int%2ficd%2fentity%2f1249056269 (дата звернення: 12.08.2019).

 

References

 • Vodop’janova, N. E. (2008). Sindrom vygoranija: diagnostika i profіlaktika [Burnout Syndrome: Diagnosis and Prevention]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Lysenko, O. Ju. (2018). Udoskonalennja profesijnoji kompetentnosti vykladachiv jak peredumova jakisnoji medychnoji osvity [Improving the professional competence of teachers as a prerequisite for quality medical education]. Pedaghoghichnyj proces: teorija i praktyka, 1–2, 51–56. DOI: https://doi. org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.516 (ukr).

 • Mazepa, Yu. S., Pishhykov, V. A., Sydorenko, O. O. (2016). Diagnostyka syndromu profesijnogo vygorannya likariv bagatoprofilnogo zakladu okhorony zdorovya [Diagnosis of Professional Burnout Syndrome for Doctors at a Multidisciplinary Health Care Facility]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medycyny, 4, 67–69 (ukr).

 • Maksymenko, S. D. (2004). Syndrom «profesijnogho vyghorannja» ta profesijna karjera pracivnykiv osvitnikh orghanizacij: ghenderni aspekty [Professional burnout syndrome and the professional careers of educational organizations: gender]. Kyiv, Ukraine: Milenium (ukr).

 • Rogach, I. M., Kachala, L. O., Pogorilyak, R. Yu., Chopej, K. I. (2012). Navchalno – metodychnyj posibnyk dlya likariv – interniv ta kursantiv pidvyshhennya kvalifikaciyi zakladiv (fakultetiv) pislyadyplomnoyi osvity zi specialnosti «Organizaciya i upravlinnya oxoronoyu zdorovya» [Training manual for physicians – interns and cadets of advanced training of institutions (faculties) of postgraduate education in the specialty «Organization and management of health care»]. Uzhgorod, Ukraine (ukr).

 • Lukjanov, V. V. (Ed.). (2008). Sovremennye problemy issledovanija sindroma vygoranija u specialistov kommunikativnyh professij: kollektivnaja monografija [Current problems of the study of burnout syndrome among specialists in communicative professions: a collective monograph]. Kursk, Russia: KGU (rus).

 • Czarenko, A. V., Shekera, O. G., Gubskyj, Yu. I., Bondarchuk, A. M., Zlotnyk, A. A., Krynychnyj, Yu. V. (2015). Osvita medychnykh pracivnykiv (do- i pislyadyplomna) z pytan paliatyvnoyi dopomogy z metoyu poperedzhennya profesijnogo vygorannya [Training of medical professionals (pre- and postgraduate) in palliative care to prevent professional burnout]. Zdorovya suspilstva, 4 (1–2), 27–34 (ukr).

 • Shpychak, I. P. (2017). Speczkurs «Poperedzhennya emocijnogo vygorannya pedagogiv» [Special course «Prevention of emotional burnout of teachers»]. Rivne, Ukraine: Rivnenskyj oblasnyj instytut pislyadyplomnoyi pedagogichnoyi osvity (ukr).

 • Jemocional’noe vygoranie: kakie professii pod pricelom [Emotional burnout: which professions are under the gun] (2017). Mezhdunarodnij kadrovij portal hh.ua. Retrieved from https://kiev.hh.ua/ article/20456 (rus).

 • Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education – part 1 (2013). European Journal of Palliative Care, 20 (2), 86–91 (eng).

 • Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education – part 2. (2013). European Journal of Palliative Care, 20 (3), 140–145 (eng).

 • Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30, 159–166 (eng).

 • Grau, A., Suñer, R., García, M. M. (2005). Burnout syndrome in health workers and relationship with personal and environmental factors. Gaceta Sanitaria, 19 (6), 463–470. DOI: 10.1016/S0213-9111(05)71397-2 (eng).

 • Maslach, C. (1978). Job burnout – how people cope. Public Welfare, 36 (2), 56–58 (eng).

 • Maslach, Ch., Jackson, S. E., Leiter. M. P. (2010). Maslach burnout inventory manual. Menlo Park, CA, USA: Mind Garden (eng).

 • Recommendations of the European Association for Palliative Care for the Development of postgraduate Curricula leading to Certification in Palliative Medicine (2009). Milano, Italy: EAPC (eng).

 • World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision (ICD-10) (2003). Geneva, Switzerland: WHO (eng).

 • World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 11th Revision (ICD-11) (2019). Retrieved from https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/ http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1249056269 (eng).

Співак Любов 
Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІЄРАРХІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.168173


Статтю присвячено ієрархії культурних ціннісних орієнтацій іноземних студентів закладів вищої освіти України. Розкрито психологічну сутність феномена «культурні ціннісні орієнтації». Описано організацію і методи емпіричного дослідження. Емпірично встановлено особливості ієрархії культурних ціннісних орієнтацій іноземних студентів закладів вищої освіти, порівняно з українськими студентами. Іноземні та вітчизняні студенти найбільшої важливості надали культурним ціннісним орієнтаціям полюсу «рівноправність», найменшої – «ієрархія». Проте іноземні студенти надали низьких рангів культурним ціннісним орієнтаціям усіх полюсів, порівняно з вітчизняними студентами закладів вищої освіти України, що статистично підтверджено.
Ключові слова: заклади вищої освіти; ієрархія; іноземні студенти; культурні ціннісні орієнтації; українські студенти.

Література

 • Мухина В. С. Проблемы генезиса личности. Москва: МГПИ, 1985. 103 с.

 • Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург: Речь, 1998. 350 с.

 • Спивак Л. М. Возрастная динамика становления культурных ценностей группового уровня у юношества. Психологический журнал. 2014. № 3–4 (41–42). С. 72–76.

 • Співак Л. М. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності: монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2015. 300 с.

 • Татарко А. Н., Лебедева Н. М. Методы этнической и кросс-культурной психологии. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 238 с.

 • Erikson E. Identity and the life cycle. New York: Norton, 1980. 191 p.

 • Schwartz S. A. Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology. 2006. № 5 (2–3). P. 137–182. DOI: https://doi.org/10.1163/156913306778667357.

 

References

 • Mukhina, V. S. (1985). Problemy genezisa lichnosti [Problems of the personality genesis]. Moskow, Russia: MGPI (rus).

 • Sidorenko, E. V. (1998). Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Methods of mathematical processing in psychology]. Saint Petersburg, Russia: Rech (rus).

 • Spivak, L. N. (2014). Vozrastnaia dinamika stanovleniia kulturnykh tsennostei gruppovogo urovnia u iunoshestva [Age Dynamic of Development of Young Cultural Values Group Level]. Psikhologicheskii zhurnal, 3–4 (41–42), 72–76 (rus).

 • Spivak, L. M. (2015). Psykhologiya rozvytku natsionalnoi samosvidomosti osobystosti v yunosti [Psychology of development of personality’s national self-consciousness in youth]. Kamyanets-Podilsky, Ukraine: Ruta (ukr).

 • Tatarko, A. N., & Lebedeva, N. M. (2011). Metody etnicheskoi i kross-kulturnoi psikhologii [Methods of Ethnic and Cross-Cultural Psychology]. Moskow, Russia: Izdatelskij dom Vysshei shkoly ekonomiki (rus).

 • Erikson, E. (1980). Identity and the life cycle. New York, USA: Norton (eng).

 • Schwartz, S. (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5 (2–3), 137–182. DOI: https://doi.org/10.1163/156913306778667357 (eng).

Костіна Тетяна 

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, вул. Джона Маккейна, 33, 01042 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФІЛЬМ-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.174180


У статті обґрунтовано важливість формування ґендерної компетентності студентів закладів вищої освіти для сучасного українського суспільства. Автором висвітлено основні характеристики ґендерного підходу та його роль у встановленні ґендерної рівності.
Здійснено теоретичний аналіз поняття «компетентність», надана структура ґендерної компетентності, що включає три рівні: когнітивний, емоційно-мотиваційний та поведінковий.
Визначено особливості застосування методу фільм-аналізу у контексті роботи у сфері ґендерної проблематики. Зроблено висновок, що метод фільм-аналізу є ефективним у роботі з молодими людьми для формування їх ґендерної компетентності (на прикладі студентів ЗВО).
Ключові слова: ґендер; ґендерний підхід; компетентність; студенти; фільм-аналіз.
Література

 • Вознесенська О., Голубєва О. Кінотерапія як форма медіаосвіти. URL: https://ms.detector.media/ mediaprosvita/mediaosvita/kinoterapiya_yak_forma_mediaosviti/ (дата звернення: 15.08.2019).

 • Глобализация образования: Компетенции и системы кредитов / Ю. Б. Рубин (ред.). Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. 490 с.

 • Енциклопедія освіти / В. Г. Кремень (ред.). Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

 • Клецина И. Практикум по гендерной психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 480 с.

 • Леонтян М. А. Поняття «компетенція» та «компетентність» у теорії освіти. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. 2012. Випуск 176. Том 188. С. 73–75.

 • Лозинський О., Кожушко-Лозинська І. Психологія кіномистецтва та кінематографічні уподобання молоді. Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. 2018. № XІ. С. 165–180.

 • Овсієнко Л. Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз.Педагогічний процес: теорія та практика. 2017. № 2 (57). С. 82–87. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8287.

 • Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1990. 917 с.

 • Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 15.08.2019).

 • Словник ґендерних термінів / З. В. Шевченко (ред.). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2016.

 • Ткалич М. Г. Ґендерна психологія. Київ: Академвидав, 2011. 248 с.

 • Шишов С. Е. Школа: мониторинг качества образования. Москва: Педагогическое общество России, 2000. 316 с.

 • Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять / Т. Говорун (ред.). Київ: Дорадо-Друк, 2006. 804 с.

 • Bem S. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University Press, 1993. 256 р.

 • Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York: William Morrow and Company, 1935. 352 p.

 

References

 • Voznesenska, O., & Holubieva, O. (2011). Kinoterapiia yak forma mediaosvity [Cinema therapy as a form of media education]. Retrieved from https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ kinoterapiya_yak_forma_mediaosviti/ (ukr).

 • Rubin, Yu. (Ed). (2005). Globalizatsiya obrazovaniya: Kompetentsii i sistemyi kreditov [Globalization of Education: Competencies and Credit Systems]. Moscow, Russia: Market DS Korporeyshn» (rus).

 • Kremen, V. G. (Ed). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter (ukr).

 • Kletsina, I. (2009). Praktikum po gendernoy psihologii [Workshop on gender psychology]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Leontian, M. A. (2012). Poniattia «kompetentsiia» ta «kompetentnist» u teorii osvity [The concept of «competence» in the theory of education]. Naukovi praci Chornomorskogo derzhavnogo universitetu imeni Petra Mogili kompleksu «Kiyevo-Mogilyanska akademiya». Seriya: Pedagogika, 176 (188), 73– 75.

 • Lozynskyi, O., & Kozhushko-Lozynska, I. (2018). Psykholohiia kinomystetstva ta kinematohrafichni upodobannia molodi [Psychology of cinema and cinematographic preferences of young people].

 • Psihologichni vimiri kulturi, ekonomiki, upravlinnya: Naukovij zhurnal, XI, 165–180 (ukr).

 • Ovsiienko, L. (2017). Kompetentnisnyi pidkhid do navchannia: teoretychnyi analiz [Competent Approach to Learning: a Theoretical Analysis]. Pedagogichnij proces: teoriya i praktika, 2 (57), 82– 87. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8287 (ukr).

 • Ozhegov, S. I. (1990). Slovar russkogo yazyika [Dictionary of the Russian language]. Moscow, Russia: Russkiy yazyik (rus).

 • Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 roku № 1341 [On Approval of the National Qualifications Framework. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 No. 1341]. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (ukr).

 • Shevchenko, Z. V. (Ed.). (2016). Slovnyk gendernykh terminiv [Glossary of Gender Terms]. Cherkasy, Ukraine: Chabanenko (ukr).

 • Tkalych, M. H. (2011). Genderna psykholohiia [Gender Psychology]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav (ukr).

 • Shishov, S. E. (2000). Shkola: monitoring kachestva obrazovaniya [School: monitoring the quality of education]. Moscow, Russia: Pedagogicheskoe obschestvo Rossii (rus).

 • Hovorun, T. (Ed.). (2006). Yak navchaty shkoliariv dolaty genderni stereotypy: konspekty zaniat [Teaching students to overcome gender stereotypes: lesson notes]. Kyiv, Ukraine: Dorado-Druk (ukr).

 • Bem, S. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven, USA: Yale University Press (eng).

 • Mead, M. (1935). Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York, USA: William Morrow and Company (eng).Шатюк Татьяна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної та педагогічної психології, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, вул. Радянська, 104, 246019 Гомель, Республіка Білорусь,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Новак Наталия
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та педагогічної психології, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, вул. Радянська, 104, 246019 Гомель, Республіка Білорусь,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.181187


У статті розглядається проблема поширення злочинів проти сексуальної недоторканності неповнолітніх. Автори розглядають педофілію як захворювання, яке визначено як форма сексуального потягу до дівчаток і хлопчиків допубертатного і раннепубертатного періодів і супроводжується нав’язливими думками, душевними стражданнями, дистресом. Підкреслюється, що педофіл нерідко сам є жертвою пережитого в дитинстві насилля або розпусних дій. Велику небезпеку становить вторинна педофілія, коли статевий потяг до дітей виникає на тлі розумової відсталості, шизофренії, пухлини головного мозку, черепно-мозкових травм і т.д.
У дитинстві помітити схильність до педофілії неможливо, відхилення, як правило, починає проявлятися в підлітковому періоді. Незважаючи на важливість порушеного питання, розуміння природи цих розладів іноді ускладнюється, а способи корекції недостатньо ефективні.
У статті наголошується важливість питання про необхідність зміни стереотипних уявлень про типовий злочинця (зовні неприємна, груба у спілкуванні, з ворожим настроєм людина), тому що у випадку з педофілами вони не підтверджуються. У статті відображені типові особливості педофіла і педосексуала, причини розвитку хвороби, а також ознаки, за якими можна визначити жертву сексуальних домагань. Описано типи дітей, які потрапляють до рук ґвалтівників частіше за інших: «слухняні», «довірливі», «занедбані», «демонстративні», «засоромлені».
Автори узагальнили і систематично представили психолого-педагогічні рекомендації для батьків і підлітків для попередження порушень сексуальної недоторканності неповнолітніх.
Підкреслюється, що найбільш ефективним засобом профілактики насильства є розвиток у дітей обізнаності про їхнє право на особисту недоторканність, на захист себе від фізичних посягань будь-якими засобами. Важливо навчити дитину розрізняти повагу до дорослих від безумовного підпорядкування всім старшим.
Ключові слова: неповнолітні; педофілія; педосексуалізм; профілактика; статева недоторканість.

Література
 • Ариэль С. Психологические особенности личности со склонностью к педофилии. Мир науки, культуры, образования. 2013. № 5 (42). С. 211–216.

 • Багауова Ч. А., Бажанова А. Ю., Воробьев Д. О. Проблема педофилии в представлении и оценке разных поколений. Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сборник статей по материалам XX международной студенческой научно-практической конференции, г. Новосибирск, 13 мая 2014 г. Новосибирск: СибАК, 2014. С. 55–61.

 • Дьяченко А. Л. Цымбал Е. И. Меры социально-медицинской коррекции в отношении педофилов.

 • Материалы общероссийской конференции психиатров (г. Москва, 28–30 октября 2008 г.). Москва, 2008. С. 115–121.

 • Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. Москва: МЕДпрессинформ, 2008. 432 с.

 • Методические рекомендации по выявлению и документированию преступлений в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. URL: http://5school.belhost.by (дата звернення: 06.08.2019).

 • Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. URL: http//www. nv-pk.ru/upload/docs/PROFILAKTICHESKAYA_RABOTA/Profilaktika-prestupleniy-protiv-polovoy-neprikosnovennosti-nesovershennoletnih.pdf. (дата звернення: 01.09.2019).

 • Шатюк Т. Г., Новак Н. Г. Профилактика нарушения половой неприкосновенности несовершенно-летних. Современная социальная среда между представлением, интерпретацией и изменением: материалы международной научной конференции, г. Бельцы, 15 декабря 2017 г. Бельцы: БГУ имени Алеку Руссо, 2018. Ч. 1. С. 101–106.

 • Mones, P. Protecting Kids from Sexual Abuse: It’s More Complicated ‘Than See Something Say Something. URL:-http://www.huffingtonpost.com/paul-mones/protecting-kids-from-sexu_b_1100114.html (дата звернення: 15.08.2019).

 • Protecting Your Child from Sex Abuse. URL: http://www.webmd.com/parenting/features/protecting-child-sex-abuse?page (дата звернення: 01.09.2019).

 • Understanding and Preventing Child Abuse and Neglect. URL: https://www.apa.org/pi/families/ resources/child-sexual-abuse.aspx (дата звернення: 30.08.2019).

 

References

 • Ariel, S. (2013). Psihologicheskie osobennosti lichnosti so sklonnostyu k pedofilii [Psychological characteristics of a person with a penchant for pedophilia]. World of science, culture, education, Vol. 9, № 5 (42), 211–216 (rus).

 • Bagauova, Ch. A., Bazhanova, A. Yu. Vorobyov, D. O. (2014). Problema pedofilii v predstavlenii i ocenke raznyh pokolenij [The problem of pedophilia in the presentation and assessment of different generations]. Proceedings of the Scientific community of students of the XXI century. Social Sciences: Proceedings of the XX International scientific-practical Students Conference, May 13, 2014, Novosibirsk.

 • Novosibirsk, Russia: SibAK, 55–61 (rus).

 • Dyachenko, A. L., Tsymbal, E. I. (2008). Mery socialno-medicinskoj korrekcii v otnoshenii pedofilov [Measures of socio-medical correction in relation to pedophiles]. Proceedings of the All-Russian Conference of Psychiatrists, October 28–30, 2008, Moscow. Moscow, Russia, 2008, 115–121 (rus).

 • Mendelevich, V. D. (2008). Klinicheskaya i medicinskaya psihologiya [Clinical and medical psychology]. Moscow, Russia: MEDpressinform (rus).

 • Metodicheskie rekomendatsii po vyyavleniyu i dokumentirovaniyu prestuplenij v sfere polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih [Guidelines for the identification and documentation of crimes in the field of sexual integrity of minors]. Retrieved from http://5school.belhost.by (rus).

 • Profilaktika prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih [Prevention of crimes against the sexual inviolability of minors]. Retrieved from http // www. nv-pk.ru/ upload/docs/PROFILAKTICHESKAYA_RABOTA/Profilaktika-prestupleniy-protiv-polovoy-neprikosnovennosti-nesovershennoletnih.pdf (rus).

 • Shatyuk, T. G., Novak, N. G. (2018). Profilaktika narusheniya polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih [Prevention of violations of the sexual inviolability of minors]. Contemporary social environment between representation, interpretation and change: Proceedings of the International Scientific Conference, December 15, 2017, Balti. Balti, Moldova: Alecu Russo State University, Vol. 1, 101–106 (rus).

 • Mones, P. Protecting Kids from Sexual Abuse: It’s More Complicated than See Something Say Something.

 • Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/paul-mones/protecting-kids-from-sexu_b_1100114. html (eng).

 • Protecting Your Child from Sex Abuse. Retrieved from http://www.webmd.com/parenting/features/ protecting-child-sex-abuse?page (eng).

 • Understanding and Preventing Child Abuse and Neglect. Retrieved from https://www.apa.org/pi/ families/resources/child-sexual-abuse.aspx (eng).