Ярослава Кульбашна
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульв. Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Скрипник
ORCID 0000-00023-3393-4649
кандидат медичних наук, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульв. Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Валерія Захарова
викладач кафедри іноземних мов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульв. Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.6776


У статті розглядається значення портфоліо для формування праксеологічної компетентності майбутнього фахівця із стоматології. Надано авторське визначення поняття «портфоліо».
Встановлено його структурні компоненти: мотиваційний лист, де майбутній лікар-стоматолог визначає власну концепцію освіти, цілі, завдання професійної підготовки на кожний семестр навчання на основі Освітнього галузевого Стандарту, робочих програм; щоденник з фіксацією практичних елементів підготовки, і самооцінкою результату; науково-дослідницьку роботу, яка містить презентації, рефератів, виступи у конференціях, конгресах, семінарах майстер-класах, тощо; резюме; глосарій. У статті також сформульовані критерії щодо визначення рівня праксеологічної компетентності майбутніх стоматологів.
Ключові слова: вища медична освіта; іншомовна компетентність; компетентнісний підхід; портфоліо майбутнього лікаря-стоматолога; праксеологічна компетентність майбутніх фахівців із стоматології; професійна підготовка у закладах вищої освіти.

Література

 • Вороненко Ю. В., Мінцер О. П. Логіка використання портфоліо в забезпеченні якості післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря. Медична інформатика та інженерія. 2017. № 3. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/(дата звернення: 03.10.2019).

 • Добровольська А. М. Метод портфоліо як засіб реалізації ІТ-компетентності майбутніх фахівців. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 1819 травня 2017 р. Тернопіль: ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, 2017. 210 с.

 • Житєньова Н. В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2017. № 3. DOI: https://doi. org/10.28925/2414-0325.2017.3.21219.

 • Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. Москва: Экономика, 1975. 271 с.

 • Кульбашна Я. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматологогії: теоретичні й методичні основи: монографія. Київ: Компас, 2014. 416 с.

 • Кульбашна Я. А. Праксеологічна підготовка студентів та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів. Вища освіта України. 2013. № 3 (50). С. 117–120.

 • Кульбашна Я. А., Астапенко О. О. Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення. Oświatologia. 2016. № 5. С. 173–179. DOI: 10.28925/2226-3012.2016.5.173179.

 • НМУ імені О. О. Богомольця. Державна атестація випускників стоматологічного факультету. 2018 рік. URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YPaKXOpZYfPteroA5pwxsB5lOHIeG Bj (дата звернення: 02.09.19).

 • Магрламова К. Г. Портфоліо як засіб формування професійної компетентності майбутнього лікаря. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. ДрагомановаСерія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 60. Т. 2. С. 9–12.

 • Мінцер О. П., Суханова О. О., Вернер О. М. Логіка відображення системи довіреної професійної активності у портфоліо лікаря. Інновації у вищий медичній та фармацевтичній освіті Україні. Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1617 травня 2019 р. Тернопіль: ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, 2019. 332 с.

 • Пщоловский Т. Принципы современной деятельности (Введение в праксеологию). Київ, 1993. 271 с.

 • Стратегія реформування вищої медичної освіти.URL: https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-gromadskogo-obgovorennja-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti (дата звернення:17.09.2019).

 • УМСА. Про проведення державної атестації студентів V курсу стоматологічного факультету. 2018 рік. URL: http://umsa.edu.ua/pdf/vchenarada/porden_vchrada_190619.pdf (дата звернення: 17.09.2019).

 • Buckley S., Coleman J., Davison I., Khan KS., Zamora J., Malick S., Morley D., Pollard D., Ashcroft T., Popovic C., Sayers J. The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: a Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. Medical teacher. 2009. № 31 (4). DOI: 10.1080/01421590902889897.

 • Davis M. H., Friedman B. D., Harden R. M., Howie P., Ker J., McGhee C. Portfolio assessment in medical students’ final examinations. Medical Teacher. 2001. № 23 (4). C. 357–366. DOI: 10.1080/01421590120063349.

 • Friedman B. D., M, Davis M. H., Harden R. M., Howie P. W., Ker J. and Pippard M. J. AMEE Medical Education Guide No 24: Portfolios as a method of student assessment. Medical Teacher. 2001. № 23 (6). C. 535–551. DOI: 10.1080/01421590120090952.

 • Gadbury-Amyot C. C., NcCracen M. S., Woldt J. L., Brennan R. L. Validity and Reliability of Portfolio Assessment of Student Competence in Two Dental School Populations: A Four-Year Study. Journal of Dental Education. 2014. № 78. C. 657–658. URL: https://coggle.it/diagram/WfCrakklQgABCf8R/t/ assessments (дата звернення: 26.08.2019).

 • Haldane Th. «Portfolios» as a method of assessment in medical education. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2014. № 7 (2). С. 89–93. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017561/ (дата звернення 30.08.2019).

 • Kenneth C A. The Portfolio Assessment Method. 2019. URL: https://hubpages.com/education/The-Portfolio-Assessment-Method (дата звернення: 28.08.2019).

 • Kulbashna Y., Zakharova V. Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching. Modern higher education review. 2017. № 2. С. 65–73. DOI: https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.6.

 • Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 18.09.2019).

 • Webb C., Endacott R., Gray M. A, Jasper M. A, McMullan M., Scholes J. Evaluating portfolio assessment systems: what are the appropriate criteria? Nurse Education Today. 2003. № 23 (8). P. 600–609. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554114 (дата звернення: 30.08.2019).

 

References

 • Voronenko, Yu. V., Mincer, O. P. (2017). Logika vykorystannya portfolio v zabezpechenni yakosti pislyadyplomnoyi medychnoyi osvity ta bezperervnogo profesijnogo rozvytku likarya [Logic in portfolio application in providing postgraduate quality of medical education and doctor’s professional self-development]. Medychna informatyka ta inzheneriya, 3, 5–13. Retrieved from http://nbuv.gov. ua/UJRN/ (ukr).

 • Dobrovolska, A. M. (2017). Metod portfolio yak zasib realizaciyi IT–kompetentnosti majbutnix faxivciv [Portfolio method as a mean of professional IT competence realization]. Suchasni pidkhody do vyshhoyi medychnoyi osvity v Ukrayini. Materialy XIV Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu, prysvyachenoyi 60-richchyu TDMU, 18–19 travnya 2017 r. Ternopil, Ukraine: TDMU imeni I. Ya. Gorbachevskogo (ukr).

 • Zhytyenova, N. V. (2017). Elektronne portfolio yak instrument samoprezentaciyi majbutnogo faxivcya [E-portfolio as a tool of self-presentation of the future specialist]. Vidkryte osvitnye e-seredovyshhe suchasnogo universytetu, 3. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.21219 (ukr).

 • Kotarbinskiy, T. (1975). Traktat o khoroshey rabote [Tretease on a good work]. Moscow, Russia: Ekonomika (rus).

 • Kulbashna, Ya. A. (2014). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix fakhivciv iz stomatologogiyi: teoretychni j metodychni osnovy [Future dentists’ professional competence formation: theoretical and methodological basis]. Kyiv, Ukraine: Kompas (ukr).

 • Kulbashna, Ya. A. (2013). Prakseologichna pidgotovka studentiv ta yiyi rol u formuvanni profesijnoyi kompetentnosti majbutnikh stomatologiv [Praxiological training of students and its role in future dentists’ professional competence formation]. Vyshha osvita Ukrayiny, 3 (50), 117–120 (ukr).

 • Kulbashna, Ya. A., Astapenko, O. O. (2016). Pedagogichne ocinyuvannya u pidgotovci kompetentnogo likarya v Ukrayini: problemy zastosuvannya i perspektyvy vyrishennya [Pedagogical assessment in training of a competent doctor in Ukraine: problems of application and prospects for solution]. Oświatologia, 5, 173–179. DOI: 10.28925/2226-3012.2016.5.173179 (ukr).

 • NMU imeni O. O. Bogomolcya. Derzhavna atestaciya vypusknykiv stomatologichnogo fakultetu. 2018 rik. (State certification of the dental faculty’s graduates in 2018.) Retrieved from https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YPaKXOpZYfPteroA5pwxsB5lOHIeGBj (ukr).

 • Magrlamova, K. G. (2018). Portfolio yak zasib formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnogo likarya [Portfolio as a means of forming the professional competence of a future doctor]. Naukovyj chasopys Nacionalnogo pedagogichnogo universytetu im. M. P. Dragomanova. Seriya 5: Pedagogichni nauky: realiyi ta perspektyvy, 2 (60), 9–12 (ukr).

 • Mincer, O. P., Suxanova, O. O., Verner, O. M. (2019). Logika vidobrazhennya systemy dovirenoyi profesijnoyi aktyvnosti u port folio likarya [Logic of displaying the system of trusted professional activity in the doctor’s portfolio]. Innovaciyi u vyshhyj medychnij ta farmacevtychnij osviti Ukrayini: Materialy XVI Vseukrayinskoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu, 16– 17 travnya 2019 r. Ternopil, Ukraine: TDMU imeni I. Ya. Gorbachevskogo (ukr).

 • Pshcholovskiy, T. (1993). Printsipy sovremennoy deyatelnosti. Vvedeniye v prakseologiyu [Principles of contemporary activity. Introduction to praxeology]. Kyiv, Ukraine (rus).

 • Strategiya reformuvannya vyshhoyi medychnoyi osvity [Strategy for reform of higher medical education] (2019). Retrieved from https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-gromadskogo-obgovorennja-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti (ukr).

 • UMSA. Pro provedennya derzhavnoyi atestaciyi studentiv v kursu stomatologichnogo fakul tetu. 2018 rik [On conducting state certification of 5th year dental students in 2018]. Retrieved from http://umsa.edu. ua/pdf/vchenarada/porden_vchrada_190619.pdf (ukr).

 • Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. S., Zamora, J., Malick, S., Morley, D., Pollard, D., Ashcroft, T., Popovic, C., Sayers, J. (2009). The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: a Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide                                  No. 11. Medical teacher, 31 (4). DOI: 10.1080/01421590902889897 (eng).

 • Davis, M. H., Friedman, B. D., Harden, R. M., Howie, P., Ker, J., McGhee, C. (2001). Portfolio assessment in medical students’ final examinations. Medical Teacher, 23 (4), 357–366. DOI: 10.1080/01421590120063349 (eng).

 • Friedman, B. D., Davis, M. H., Harden, R. M., Howie, P. W., Ker, J. and Pippard, M. J. (2001). Portfolios as a method of student assessment. Medical Teacher, 23 (6), 535–551. DOI: 10.1080/01421590120090952 (eng).

 • Gadbury-Amyot, C. C., NcCracen, M. S., Woldt, J. L., Brennan, R. L. (2014). Validity and Reliability of Portfolio Assessment of Student Competence in Two Dental School Populations: A Four-Year Study. Journal of Dental Education, 78, 657–658. Retrieved from https://coggle.it/diagram/ WfCrakklQgABCf8R/t/assessments (eng).

 • Haldane, Th. (2014). «Portfolios» as a method of assessment in medical education. Gastroenterol Hepatol Bed Bench, 7 (2), 89–93. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017561/ (eng).

 • Kenneth, C. A. (2019). The Portfolio Assessment Method. Retrieved from https://hubpages.com/ education/The-Portfolio-Assessment-Method (eng).

 • Kulbashna, Y., Zakharova, V. (2017). Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching. Modern higher education review, 2, 65–73. DOI: https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.6 (eng).

 • Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (eng).

 • Webb, C., Endacott, R., Gray, M. A., Jasper, M. A., McMullan, M., Scholes, J. Evaluating portfolio assessment systems: what are the appropriate criteria? (2003). Nurse Education Today, 23 (8), 600– 609. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554114 (eng).