Ніна Батечко
Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Емілія Дібрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.5258


У статті висвітлюються основні тенденції формування математичної компетентності студентів у сучасних умовах входження України в Європейський освітній простір. Розглянуто компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя процесу формування математичної компетентності студентів. Наведено численні ключові компетентності Європейського Союзу та місце в них математичної компетентності. Розкрито особливості формування математичної компетентності студентів вітчизняних закладів вищої освіти в контексті європейських практик.
Ключові слова: ключові компетентності; математична компетентність; Європейський освітній простір.
Література

 • Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики: автореф. дис…. канд. пед. наук. Київ, 2018. 20 с.

 • Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2009. № 2. С. 165–174.

 • Лобода Ю. Г. Концепція фундаменталізації математичної освіти студентів вищої технічної школи. Праці міжнародного геометричного центру. 2015. Т. 8. № 2. С. 50–57.

 • Темирова С. Г. Формирование математической компетентности экономиста-менеджера при обучении в экономическом вузе. Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. № 29. С. 200–205.

 • Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: Когито-Центр, 2002. 396 с.

 • Стельмах Я. Г. Формирование профессиональной математической компетентности студентов – будущих инженеров: автореф. дис…. канд. пед. наук. Самара, 2011. 23 с.

 • Токарчук О. М. Педагогічні умови формування математичної компетентності фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ – Вінниця: Планер, 2012. Вип. 33. С. 194–200.

 • Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. 2018. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning.pdf (дата звернення: 09.09.2019).

 • Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). URL: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm (дата звернення: 09.09.2019).

 

References

 • Dumanska, T. V. (2018). Formuvannya matematichnih kompetentnostej bakalavriv ekonomichnih specialnostej u procesi navchannya vishoyi matematiki [Formation of mathematical competencies in bachelors majoring in economics while teaching them higher mathematics.]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Zinenko, I. M. (2009). Viznachennya strukturi matematichnoyi kompetentnosti uchniv starshogo shkilnogo viku [Determination of the structure of mathematical competence of senior schoolchildren]. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovacijni tehnologiyi, 2, 165–174 (ukr).

 • Loboda, Yu. G. (2015). Koncepciya fundamentalizaciyi matematichnoyi osviti studentiv vishoyi tehnichnoyi shkoli [Concept of fundamentalization of mathematical education of students of higher technical school]. Praci mizhnarodnogo geometrichnogo centru, 8 (2), 50–57 (ukr).

 • Temirova, S. G. (2007). Formirovanie matematicheskoj kompetentnosti ekonomista-menedzhera pri obuchenii v ekonomicheskom vuze [Formation of mathematical competence of economist-manager at training in economic college]. Izvestiya RGPU im. A. I. Gercena, 29, 200–205 (rus).

 • Raven, J. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshestve: vyyavlenie, razvitie i realizaciya [Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release]. Moskow, Russia: Kogito-Centr (rus).

 • Stelmah, Ya. G. (2011). Formirovanie professionalnoj matematicheskoj kompetentnosti studentov – budushih inzhenerov [Formation of professional mathematical competence of students - future engineers]: Extended abstract of candidate’s thesis. Samara, Russia (rus).

 • Tokarchuk, O. M. (2012). Pedagoichni umovi formuvannya matematichnoyi kompetentnosti fahivciv ekonomichnogo profilyu u procesi vivchennya matematichnih discipline [Pedagogical conditions of formation of mathematical competence of specialists of economic profile in the process of studying mathematical disciplines]. Suchasni informacijni tehnologiyi ta innovacijni metodiki navchannya u pidgotovci fahivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemi, 33, 194–200 (ukr).

 • Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning.pdf (eng).

 • Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). Retrieved from https://www.oecd.org/education/ skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm (eng).