Павлюк Юлія 
Аспірант кафедри педагогіки та методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, 46000 Тернопіль, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.3136


Охарактеризовано вікові особливості дошкільників, зокрема сензитивність їх розвитку. Виокремлено суперечності щодо формування оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку. Диференційовано поняття:«дія», «оцінна дія», «контрольна дія», «уміння», «оцінка», «оцінно-контрольна дія». Визначено оцінний еталон як критерій оцінної діяльності, що тісно пов’язаний з оцінкою. Виокремлено функції впливу оцінок на особистість дитини: орієнтовну, що впливає на розумову роботу, та стимулювальну, що впливає на «афективно-вольову сферу» внаслідок переживання успіхів чи невдач. З’ясовано сутність педагогічної оцінки та умови, за яких вона має позитивний вплив на вихованців. Сформульовано визначення сутності формування оцінно-контрольних дій. Аргументовано наявність факторів, що впливають на формування оцінно-контрольних дій (самооцінка та самоконтроль). Визначено етапи розвитку самооцінки та взаємооцінки у дошкільників відповідно до їх віку й охарактеризовано основні аспекти вияву їх сформованості.
Ключові слова: дитина дошкільного віку; оцінка; оцінний еталон; оцінно-контрольна дія; формування оцінно-контрольних дій.

Література
 • Ананьев Б. Т. Психология педагогической оценки / Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. 2. Москва: Педагогика, 1980.

 • Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Одеса: Маяк, 1999. 88 с.

 • Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.

 • Зайченко І. В. Педагогіка. Київ: Ліра, 2016. 608 с.

 • Карвацька Х. М. Проблема розвитку адекватної самооцінки дітей старшого дошкільного віку у пcихолого-педагогічних дослідженнях. Молодь і ринок. 2018. № 10 (165). С. 152–155. DOI: https:// doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147045.

 • Новий тлумачний словник української мови / Укл. В. Яременко і О. Сліпушко. Київ: Акомід, 1999. 912 с.

 • Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. Київ: Академвидав, 2008. 431 с.

 • Проблеми наступності, безперервності та спадкоємності між дошкільною та початковою ланками освіти. URL: http://dnz36.edu.vn.ua/news/30.html (дата звернення 17.09.2019).

 • Сутність і характеристика оцінної діяльності. URL: http://udnz15.org/sutnist-i-xarakteristik (дата звернення 02.09.2019).

 • Инсай – вертикальное развитие: Психологическая енциклопедия. URL: http://www.insai.ru/slovar/ formirovanie-1 (дата звернення 02.09.2019).

 
References
 • Ananj’ev, B. T. (1980). Psykhologhyja pedaghoghycheskoj ocenky [Psychology of pedagogical assessment].

 • Izbrannye psihologicheskie proizvedeniya: In 2 Vol. Vol. 2. Moscow, Russia: Pedaghoghyka (rus).

 • Bogush, A. M. (1999). Vitoki movlennyevogo rozvitku ditej doshkilnogo viku [Origins of speech development of preschool children]. Odesa, Ukraine: Mayak (ukr).

 • Dutkevych, T. V. (2012). Dytjacha psykhologhija [Child psychology]. Kyiv, Ukraine: Centr uchbovoji literatury (ukr).

 • Zajchenko, I. V. (2016). Pedaghoghika [Pedagogy]. Kyiv, Ukraine: Lira (ukr).

 • Karvacjka, Kh. M. (2018). Problema rozvytku adekvatnoji samoocinky ditej starshogho doshkiljnogho viku u spykhologho-pedaghoghichnykh doslidzhennjakh [The Problem of the Development of Adequate Self-Assessment of Older Preschool Children in Psychological and Pedagogical Research].

 • Molodj i rynok, 10 (165), 152–155. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147045 (ukr).

 • Jaremenko, V., Slipushko, O. (1999). Novyj tlumachnyj slovnyk ukrajinsjkoji movy [New interpretative dictionary of the Ukrainian language]. In 4 Vol. Kyiv, Ukraine: Akomid (ukr).

 • Pavelkiv, R. V. Cyghypalo, O. P. (2008). Dytjacha psykhologhija [Child psychology]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav (ukr).

 • Problemy nastupnosti, bezperervnosti ta spadkojemnosti mizh doshkiljnoju ta pochatkovoju lankamy osvity [Problems of continuity, continuity and continuity between preschool and primary levels of education].

 • URL: http://dnz36.edu.vn.ua/news/30.html (data zvernennja 17.02.2018).

 • Sutnistj i kharakterystyka ocinnoji dijaljnosti [The essence and characterization of evaluation activities].

 • Retrieved from http://udnz15.org/sutnist-i-xarakteristik (ukr).

 • Ynsaj – vertykaljnoe razvytye [Insight – Vertical Development]. Psykhologhichna encyklopedija. Retrieved from http://www.insai.ru/slovar/formirovanie-1 (rus).