Говоруха Наталія 
Аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, ДВЗО «Університет менеджменту освіти», вул. Cічових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  


ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПЛАТФОРМА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.2430


У статті розглядаються можливості волонтерства, необхідність його присутності у різних сферах життя. Зміст дослідження становить аналіз волонтерської діяльності як своєрідної платформи для просування соціальних перетворень у суспільстві, їх ініціатора та провідника. У роботі підкреслено добровільність і неприбутковість волонтерства, вказано на різноманітність волонтерських акцій. Волонтерський рух в Україні підтримується законодавчо, громадськими організаціями, волонтерськими формуваннями. Завдяки активістам волонтерська діяльність удосконалюється. Звернено увагу на варіативність складу учасників волонтерської діяльності і необхідність активності та відповідальності залучених сторін для подальшого розвитку волонтерського руху, який веде до соціальних перетворень у суспільстві та поліпшення якості життя. Відзначено потрібність волонтерства і важливість його розповсюдження в Україні, як і в світі.
Ключові слова: волонтерство; волонтерська діяльність; волонтерський рух; соціальні перетворення; цінності.
Література
 • Букач М., Клименюк Н., Горлачук В. Словник-довідник із соціальної роботи. Миколаїв: ФОП Швець В., 2015. 384 с.

 • Говоруха Н. Зародження волонтерського руху в Україні 1991–2000 рр. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 63. Т. 1. С. 11–15. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.2.

 • Гриньков С. Сучасні тенденції волонтерського руху в країні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 10. C. 14–16.

 • Доманчук Д. Роль волонтерства у процесі соціалізації студентської молоді. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 491–495.

 • Залевская Е. В., Залевская О. С. Концепция социального капитала р. Патнема применительно к формирующимся стандартам оценки эффективности волонтерских проектов. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 1. Ч. 2. С. 71–75. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2015_1-2_16.pdf (дата звернення: 2.09.2019).

 • Закон України «Про волонтерську діяльність». 2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення: 2.09.2019).

 • Закон України «Про соціальні послуги». 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення: 15.08.2019).

 • Калениченко Р. Волонтерство в соціальній роботі. Київ: КиМУ, 2008. 86 с.

 • Матяш М. Українське волонтерство – явище унікальне. 2018. URL: https://www.ukrinform.ua/ rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenitetom. html (дата звернення: 2.09.2019).

 • Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / А. Капська, І. Пінчук, С. Толстоухова (ред.). Київ, 2000. 260 с.

 • Тарасова Н. Професор Алла Йосипівна Капська: бібліографічний покажчик. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. 122 с.

 • Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1970. 370 с.

 • State of the World’s volunteerism Report: Universal Values for Global Well-being. Bonn: United Nations Volunteers, 2011. 148 р.

 • The Universal Declaration on Volunteering. 2001. URL: https://iave.org › wp-content › uploads › 2015/04 (дата звернення: 15.08.2019).

 
References
 • Bukach, M., Klimenyuk, N., Gorlachuk, V. (2015). Slovnyk-dovidnyk iz sotsialnoy roboty [Vocabulary-dictionary of social work]. Mykolaiv, Ukraine: PIF, Shvets V. (ukr).

 • Govorukha, N. (2019). Zarodzhennia volonterskogo rukhu v Ukraini v 1991–2000 rokakh [The emergence of volunteer movement in Ukraine in 1991–2000]. Science Proceedings of the Pedagogy of Creating a Creative Personality in Higher and Secondary Schools, 63 (1), 11–15. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.2 (ukr).

 • Grinkov, S. (2015). Suchasni tendentsii volonterskogo rukhu v kraini [Modern tendencies of volunteering in Ukraine]. Collection of scientific papers HIST, 10, 14–16 (ukr).

 • Domanchuk, D. (2017). Rol volonterstva v protsesi sotsializatsii studentskoi molodi [The role of volunteering in the process of social welfare of students]. Young Scientist, 2 (42), 491–495 (ukr).

 • Zalevskaya, E. V., Zalevskaya, O. S. (2015). Kontseptsia sotsialnogo kapitala R. Patnema primenitelno k formiruyuschimsia standartam otsenki effektivnosti volonterskikh proektov [The concept of social capital of R. Patnam regarding the formulation of standards for evaluating the effectiveness of volunteer projects]. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and arts. Questions of theory and practice, 1 (51), Part II, 71–75 (rus).

 • Zakon Ukrainy «Pro volontersku diyalnist» [Law of Ukraine On Volunteering] (2018). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (ukr).

 • Zakon Ukrainy «Pro sotsialni poslugy» [Law of Ukraine On Social Services] (2011). Retrieved from http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (ukr).

 • Kalenichenko, R. (2008). Volonterstvo v socialnij roboti [Volunteering in social work]. Kyiv, Ukraine: KiMU (ukr).

 • Matyash, M. (2018). Ukrainske volonterstvo – yavysche uunikalne [Ukranian volunteering is a phenomenon]. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html (ukr).

 • Kapska, A., Pinchuk, I., Tolstouhova S. (Eds.) (2000). Slovnyk-dovidnyk dlya sotsialnykh pratsivnykiv [Vocabulary for social teachers and social practitioners]. Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Tarasova, N. (2009). Profesor Alla Josipivna Kapska: bibliografichnij pokazhchik [Professor Alla Yosipivna Kapska: Biblіographical indicator]. Kiev, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).

 • Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New York, USA: Harper & Row (eng).

 • State of the World’s volunteerism Report: Universal Values for Global Well-being (2011). Bonn, Germany: United Nations Volunteers (eng) The Universal Declaration on Volunteering (2001). Retrieved from https://iave.org › wp-content › uploads › 2015/04 (eng).