Костіна Тетяна 

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, вул. Джона Маккейна, 33, 01042 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФІЛЬМ-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.174180


У статті обґрунтовано важливість формування ґендерної компетентності студентів закладів вищої освіти для сучасного українського суспільства. Автором висвітлено основні характеристики ґендерного підходу та його роль у встановленні ґендерної рівності.
Здійснено теоретичний аналіз поняття «компетентність», надана структура ґендерної компетентності, що включає три рівні: когнітивний, емоційно-мотиваційний та поведінковий.
Визначено особливості застосування методу фільм-аналізу у контексті роботи у сфері ґендерної проблематики. Зроблено висновок, що метод фільм-аналізу є ефективним у роботі з молодими людьми для формування їх ґендерної компетентності (на прикладі студентів ЗВО).
Ключові слова: ґендер; ґендерний підхід; компетентність; студенти; фільм-аналіз.
Література

 • Вознесенська О., Голубєва О. Кінотерапія як форма медіаосвіти. URL: https://ms.detector.media/ mediaprosvita/mediaosvita/kinoterapiya_yak_forma_mediaosviti/ (дата звернення: 15.08.2019).

 • Глобализация образования: Компетенции и системы кредитов / Ю. Б. Рубин (ред.). Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. 490 с.

 • Енциклопедія освіти / В. Г. Кремень (ред.). Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

 • Клецина И. Практикум по гендерной психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 480 с.

 • Леонтян М. А. Поняття «компетенція» та «компетентність» у теорії освіти. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. 2012. Випуск 176. Том 188. С. 73–75.

 • Лозинський О., Кожушко-Лозинська І. Психологія кіномистецтва та кінематографічні уподобання молоді. Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. 2018. № XІ. С. 165–180.

 • Овсієнко Л. Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз.Педагогічний процес: теорія та практика. 2017. № 2 (57). С. 82–87. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8287.

 • Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1990. 917 с.

 • Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 15.08.2019).

 • Словник ґендерних термінів / З. В. Шевченко (ред.). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2016.

 • Ткалич М. Г. Ґендерна психологія. Київ: Академвидав, 2011. 248 с.

 • Шишов С. Е. Школа: мониторинг качества образования. Москва: Педагогическое общество России, 2000. 316 с.

 • Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять / Т. Говорун (ред.). Київ: Дорадо-Друк, 2006. 804 с.

 • Bem S. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University Press, 1993. 256 р.

 • Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York: William Morrow and Company, 1935. 352 p.

 

References

 • Voznesenska, O., & Holubieva, O. (2011). Kinoterapiia yak forma mediaosvity [Cinema therapy as a form of media education]. Retrieved from https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ kinoterapiya_yak_forma_mediaosviti/ (ukr).

 • Rubin, Yu. (Ed). (2005). Globalizatsiya obrazovaniya: Kompetentsii i sistemyi kreditov [Globalization of Education: Competencies and Credit Systems]. Moscow, Russia: Market DS Korporeyshn» (rus).

 • Kremen, V. G. (Ed). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter (ukr).

 • Kletsina, I. (2009). Praktikum po gendernoy psihologii [Workshop on gender psychology]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Leontian, M. A. (2012). Poniattia «kompetentsiia» ta «kompetentnist» u teorii osvity [The concept of «competence» in the theory of education]. Naukovi praci Chornomorskogo derzhavnogo universitetu imeni Petra Mogili kompleksu «Kiyevo-Mogilyanska akademiya». Seriya: Pedagogika, 176 (188), 73– 75.

 • Lozynskyi, O., & Kozhushko-Lozynska, I. (2018). Psykholohiia kinomystetstva ta kinematohrafichni upodobannia molodi [Psychology of cinema and cinematographic preferences of young people].

 • Psihologichni vimiri kulturi, ekonomiki, upravlinnya: Naukovij zhurnal, XI, 165–180 (ukr).

 • Ovsiienko, L. (2017). Kompetentnisnyi pidkhid do navchannia: teoretychnyi analiz [Competent Approach to Learning: a Theoretical Analysis]. Pedagogichnij proces: teoriya i praktika, 2 (57), 82– 87. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8287 (ukr).

 • Ozhegov, S. I. (1990). Slovar russkogo yazyika [Dictionary of the Russian language]. Moscow, Russia: Russkiy yazyik (rus).

 • Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 roku № 1341 [On Approval of the National Qualifications Framework. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 No. 1341]. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (ukr).

 • Shevchenko, Z. V. (Ed.). (2016). Slovnyk gendernykh terminiv [Glossary of Gender Terms]. Cherkasy, Ukraine: Chabanenko (ukr).

 • Tkalych, M. H. (2011). Genderna psykholohiia [Gender Psychology]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav (ukr).

 • Shishov, S. E. (2000). Shkola: monitoring kachestva obrazovaniya [School: monitoring the quality of education]. Moscow, Russia: Pedagogicheskoe obschestvo Rossii (rus).

 • Hovorun, T. (Ed.). (2006). Yak navchaty shkoliariv dolaty genderni stereotypy: konspekty zaniat [Teaching students to overcome gender stereotypes: lesson notes]. Kyiv, Ukraine: Dorado-Druk (ukr).

 • Bem, S. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven, USA: Yale University Press (eng).

 • Mead, M. (1935). Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York, USA: William Morrow and Company (eng).