Лук’янчиков Максим 
Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін, Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, 71100 Бердянськ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.153160


Аналіз досліджень змісту та сутності понять «проєктування», «проєктувальна діяльність», «проєктувальна технологія» свідчить, що результатом цієї діяльності є проєкт – продукт для масового використання. У науковій літературі проєкт розглядається як систематична форма організації діяльності; як послідовність взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення оригінального та водночас певного результату; як комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, що виконуються з метою практичного чи теоретичного розв’язання значущої проблеми.
Робота над проєктами викликає в майбутніх учителів музики певні труднощі, причиною яких є: недостатня база знань з загальнопедагогічних та фахових дисциплін, умінь інформаційного пошуку й використання дослідницьких методів під час обробки отриманої інформації.
Характерною рисою проєктного навчання є наявність значущої соціальної або особистісної проблеми, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку рішень, групової діяльності, яка б забезпечувала потреби в різних знаннях, уміннях, компетентностях. У статті висвітлено поетапне створення навчального проєкту майбутнім учителем музики з метою практичного оволодіння проєктувальними уміннями в процесі фахової підготовки.
Ключові слова: майбутній учитель музики; навчальний проєкт; професійна підготовка; проєктувальні уміння.
Література

 •  Вознюк О. В., Дубасенюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: монографія. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2009. 684 с.

 • Волкова Т. В. Методика професійного навчання. Бердянськ: Модем-1, 2008. 340 с.

 • Ільченко О. Г. Проектне навчання в освітній системі «Довкілля» як умова міжгалузевих зв’язків змісту освіти. Імідж сучасного педагога. 2007. № 3 (72). С. 40–42.

 • Інноваційний потенціал вищої педагогічної освіти: колективна монографія / Н. А. Глузман та ін. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 503 с.

 • Мариновська О. Я. Упровадження педагогічних інновацій: система проектувально-впроваджувальної діяльності. Імідж сучасного педагога. 2007. № 3 (72). С. 34–39.

 • Мелашенко К. М. Технологія проектного навчання. Завуч (Шкільний світ). 2006. № 13 (271). С. 12–14.

 • Мельник О. П. Організаційно-методична модель формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики. The Archive of RS Global Publishing. DOI: https://doi. org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5878.

 • Особливості професійно-творчої самореалізації викладача дитячої музичної школи / Н. В. Гузій (ред.). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 315 с.

 • Парадокси і перспективи підготовки фахівців у системі професійної мистецької освіти: / В. П. Андрущенко (наук. ред.). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 190 с.

 

References

 • Vozniuk, O. V., Dubaseniuk, O. V. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity : intehratyvnyi pidkhid: monohrafiia [Targets of personality development in the education system: an integrative approach: monograph]. Zhytomyr, Ukraine: ZhDU im. I. Franka (ukr).

 • Volkova, T. V. (2008). Metodyka profesiinoho navchannia [Methods of Professional Training]. Berdiansk, Ukraine: Modem–1 (ukr).

 • Ilchenko, O. H. (2007). Proektne navchannia v osvitnii systemi «Dovkillia» yak umova mizhhaluzevykh zv’yazkiv zmistu osvity [Project-based learning in the education system «Dovkillia» («Environment») as a condition for cross-branch communication of educational content]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 3 (72), 40–42 (ukr).

 • Gluzman, N. A., Koval, L. V., Marusinec, M. M., Pyetuhova L. Ye. (2012). Innovatsiinyi potentsial vyshchoi pedahohichnoi osvity: kolektyvna monohrafiia [Innovative potential of higher pedagogical education: collective monograph]. Donetsk, Ukraine: LANDON-HHI (ukr).

 • Marynovska, O. Ya. (2007). Uprovadzhennia pedahohichnykh innovatsii : systema proektuvalno-vprovadzhuvalnoi diialnosti [Implementation of pedagogical innovations: system of projective-implementation activity]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 3 (72), 34–39 (ukr).

 • Melashenko, K. M. (2006). Tekhnolohiia proektnoho navchannia [Technology of project training]. Zavuch (Shkilnyi svit), 13 (271),12–14 (ukr).

 • Melnyk, O. P. Orhanizatsiino-metodychna model formuvannia dosvidu muzychno-prosvitnytskoi diialnosti maibutnoho vchytelia muzyky [Organizational and methodical model of forming the experience of music-educational activity of a future music teacher]. The Archive of RS Global Publishing. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5878 (ukr).

 • Huzii, N. V. (Ed.) (2010). Osoblyvosti profesiino-tvorchoi samorealizatsii vykladacha dytiachoi muzychnoi shkoly [Features of professional-creative self-realization of a children’s music school teacher]. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).

 • Andrushchenko, V. P. (Ed.) (2019). Paradoksy i perspektyvy pidhotovky fakhivtsiv u systemi profesiinoi mystetskoi osvity [Paradoxes and perspectives of specialists’ training in the system of professional art education]. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).