Наталія Дика
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, 02152 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Олександра Глазова
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, 02152 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.145152


У статті висвітлено проблему організації проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі навчання неологізмів. Виокремлено перспективний шлях розвитку компетентнісно спрямованої освіти. Наголошено, що проєктування забезпечує інтеграцію різнопредметних знань та вмінь із різними видами діяльності, створюючи унікальні передумови для формування ключових компетентностей, визначених концепцією Нової української школи.
З’ясовано, що саме проєктна діяльність є найбільш оптимальною для вивчення в школі лексики, зокрема неологізмів, ролі й адаптації їх в українській мові.
Зазначено, що проєктування є творчою, інноваційною діяльністю, результатом якої має бути інтелектуальний продукт, який визначається суб’єктивною чи об’єктивною новизною, наділений практичною або теоретичною цінністю, виконаний в умовах керування й консультування вчителя. Охарактеризовано процес організації роботи учнів над навчальним проєктом, подано структуру діяльності учня під час виконання проекту, зокрема описано такі складові, як мотиваційний компонент, визначення актуальності проблеми для учасників проекту, етап планування діяльності, колективне вироблення критеріїв оцінки тощо.
Акцентовано увагу на необхідності використання інформації з різних джерел. Підкреслено, що знайомлення учнів із причинами та значенням безперервного поповнення мови новими словами, особливостями вживання таких слів у мовленні, відбувається на уроці з опорою на підручник, посібники, графічні засоби навчання. Виокремлено дослідницько-пошуковий проект як більш доцільний для засвоєння знань про неологізми, за своєю структурою максимально наближений до наукового дослідження.
Зауважено, що проєктна діяльність застосовується в освітньому процесі як одна з форм активного та продуктивного навчання, а тому питання реалізації проектної діяльності учнів та підготовки освітян до її активного впровадження в закладах загальної середньої освіти потребують подальшого вивчення.
Ключові слова: загальна середня освіта; методика навчання української мови; мотиваційний компонент; неологізми; проєктна технологія; організація проєктної діяльності; стилістична норма.
Література

 • Дика Н. М., Глазова О. П. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). Випуск № 3–4 (56–57), 2018. С. 14–20. DOI: 10.28925/1609-8595.2018                        (3-4)1420.

 • Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

 • Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності. Проектна діяльність у школі / упорядн. М. Голубенко. Київ: Шкільний світ, 2006. С. 5–18.

 • Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: науково-методичний посібник / за ред. І. Г. Єрмакова. Запоріжжя: Центріон, 2005. 640 с.

 • Ковальчук В. І. Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. 2015. Вип. 9. С. 102– 122.

 • Ковальчук В. І. Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель. Педагогічні науки. 2015. № 28. С. 26–33.

 • Косович О. В. Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 22. С. 76–78.

 • Мірошник С. І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2014. № 2 (23). URL: https://www.narodnaosvita.kiev. ua/?page_id=2383 (дата звернення: 05.10.2019).

 • Онопрієнко О. Проектна діяльність молодших школярів. URL: https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proektna_diyalnist.pdf (дата звернення: 05.10.2019).

 • Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 5–9 класи. Дивослово. 2017. № 7–8. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html (дата звернення: 06.10.2019).

 • Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 10, 11 класи. Дивослово. 2018. № 7–8. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 05.10.2019).

 

References

 • Dyka, N. M., Glazova, O. P. (2018). Nova paradyghma pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity: realizacija kompetentnisnogho pidkhodu [A new paradigm of postgraduate pedagogical education: realization of the competent approach]. Neperervna profesijna osvita: teorija i praktyka (Serija: Pedaghoghichni nauky). Vypusk 3–4 (56–57), 14–20. DOI: 10.28925/1609-8595.2018(3-4)1420 (ukr).

 • Kremen, V. Gh.(Ed.) (2008). Encyklopedija osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, Ukraine: Jurinkom Inter (ukr).

 • Jermakov, I. Gh. (2006). Kompetentnisnyj potencial proektnoji dijaljnosti. [Competence potential of project activity]. In M. Gholubenko (Ed.), Proektna dijaljnistj u shkoli (pp. 5–18). Kyiv, Ukraine: Shkiljnyj svit (ukr).

 • Jermakov, I. Gh. (Ed.) (2005). Zhyttjeva kompetentnistj osobystosti: vid teoriji do praktyky: naukovo-metodychnyj posibnyk [The vital competence of the individual: from theory to practice: a scientific and methodological manual]. Zaporizhzhja, Ukraine: Centrion (ukr).

 • Kovaljchuk, V. I. (2015). Koncepcija formuvannja proektnoji kompetentnosti uchniv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv [The concept of designing the project competence of students of secondary schools]. Mystecjka osvita: zmist, tekhnologhiji, menedzhment, 9, 102–122 (ukr).

 • Kovaljchuk, V. I. (2015). Formuvannja proektnoji kompetentnosti uchniv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: konceptualjna modelj [Formation of project competence of students of secondary schools: conceptual model]. Pedaghoghichni nauky, 28, 26–33 (ukr).

 • Kosovych, O. V. (2011). Proektna dijaljnistj jak odna z form innovacijnykh metodychnykh tekhnologhij navchannja [Project activity as a form of innovative methodological teaching technologies]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Pedaghoghika. Socialjna robota, 22, 76–78 (ukr).

 • Miroshnyk, S. I. (2014). Teoretychni osnovy navchaljnoji proektnoji dijaljnosti uchniv [Theoretical foundations of students’ educational project activity]. Narodna osvita: elektronne naukove fakhove vydannja, 2 (23). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383 (ukr).

 • Onoprijenko, O. Proektna dijaljnistj molodshykh shkoljariv [Design activity of younger students]. Retrieved from https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proektna_diyalnist.pdf (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama dlja zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: 5–9 klasy [Ukrainian language. Program for general educational institutions 5–9 classes]. (2017). Dyvoslovo, 7–8. Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017. html (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama dlja zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: 10, 11 klasy [Ukrainian language. Program for general educational institutions 10, 11 classes]. (2018). Dyvoslovo, 7–8. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (ukr).