Ракітянська Людмила 
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.1623


У статті обґрунтовуються концептуальні засад формування емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Емоційний інтелект вчителя музичного мистецтва розглядається як інтегральна, індивідуально-особистісна й професійно значуща якість, що виступає системоутворюючим чинником професійної діяльності. Наголошується, що процес формування цієї інтегральної якості має здійснюватися у відповідності до сучасних методологічних настанов та з урахуванням комплексного впливу зовнішніх (інтеграційних) та внутрішніх (інноваційний) тенденцій розвитку системи вищої освіти. У статті висвітлені тенденції розвитку мистецької професійної освіти та її складової – музично-педагогічної освіти.
Розглядається інноваційний контекст мистецького освітнього простору як резерв удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема, формування їхнього емоційного інтелекту. Зроблено висновок, що динамічний розвиток сучасного суспільства потребує від учителя не лише високого рівня освіченості, компетентності, інноваційності, а й володіння соціально орієнтованими навичками, зокрема, емоційним інтелектом, який забезпечить йому швидку адаптацію в соціумі, затребуваність на ринку праці, успішність у професійній діяльності.
В обґрунтуванні основних положень авторської концепції окреслені мета, завдання, провідні принципи та організаційно-методичні умови формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесів фахової підготовки.
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва; емоційний інтелект; концепція формування.Література

 • Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов-на-Дону: Учитель, 1999. 560 с.

 • Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 307 с.

 • Губерська Н. Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері вищої освіти в Україні. Право і громадянське суспільство. 2014. № 1. С. 141–151.

 • Козир А. Основні тенденції розвитку мистецької освіти на сучасному етапі. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2016. Вип. 3. С. 25–37.

 • Масол Л. М., Гайдамака О. В., Бєлкіна Е. В., Калініченко О. В., Руденко І. В. Методика навчання мистецтва у початковій школі. Харків: Веста: Ранок, 2006. 256 с.

 • Пономарьова О. Філософські аспекти проблеми підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у ВНЗ України. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2013. Вип. 8. Частина 1. С. 309–316.

 • Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти / Міністерство освіти і науки України. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 15.09.2019).

 • Растригіна А. М. Інноваційний контекст професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 133.С. 57–64.

 • Сбітнєва Л. М. Тенденції розвитку музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. № 5 (74). С. 192–200.

 • Черкасов В. Ф. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної музично-педагогічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. Випуск 97. С. 24–29.

 

References

 • Bondarevskaya, E. V., Kulnevich, S. V. (1999). Pedagogika: lichnost v gumanistichenskikh teoriyakh i sistemakh vospitaniya [Pedagogy: personality in humanistic theories and education systems]. Rostov-on-Don, Russia: Teacher (rus).

 • Bordovskaya, N. V., Rean, A. A. (2006). Pedagogika [Pedagogy]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Guberska, N. L. (2014). Suchasnyi stan ta tendentsiyi rozvytku derzhavnoyi polityky v sferi vyshchoyi osvity v Ukraini [Present situation and tendencies of development of state policy in the field of higher education in Ukraine]. Pravo i gromadyanske suspilstvo, 1, 141–151 (ukr).

 • Kozyr, A. (2016). Osnovni tendentsiyi rozvytku mystetskoyi osvity na suchasnomu etapi. [The main tendencies of development of art education at the present stage]. Profesionalism pedagoga: teoretychni i metodychni aspekty, 3, 25–37 (ukr).

 • Masol, L. M., Gaydamaka, O. V., Byelkina, E. V., Kalinichenko, O. V., Rudenko, I. V. (2006). Metodyka navchannya mystetstva u pochatkoviy shkoli: posibnyk dla vchytelya [Methods of teaching art in elementary school: a guide for teachers]. Kharkiv, Ukraine: Vesta: Ranok (ukr).

 • Ponomaryova, O. (2013). Filosofski aspekty problem pidgotovky fakhivtsiv mystetskykh spetsialnostey u VNZ Ukrainy [Philosophical aspects of the problem of preparation of specialists of art specialties in universities of Ukraine]. Problems of training a modern teacher: a collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, 8 (1), 309–316 (ukr).

 • Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi rozvytku pedagogichnoyi osvity / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [On approval of the Concept of development of pedagogical education / Ministry of Education and Science of Ukraine] (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (ukr).

 • Rastrygina, A. M. (2014). Innovatsiynyi kontekst profesiynoyi pidgotovky maybutnyogo pedagoga-muzykanta [Innovative context of professional training of a future teacher of music]. Science notes. Series: Pedagogical Sciences. Kirovograd, Ukraine: KSPU named V. Vynnychenko, 133, 57–64 (ukr).

 • Sbitnyeva, L. M. (2016). Tendentsiyi rozvytku muzychnoyi osvity v Ukraini na pochatku XXI stolittya [Tendency in the development of music education in Ukraine at the beginning of the 21st century]. Personality spirituality: methodology, theory and practice, 5 (74), 192–200 (ukr).

 • Cherkasov, V. F. (2010). Suchasni tendentsiyi rozvytku vitchyznyanoyi muzychno-pedagogichnoyi osvity [Modern trends in the development of national music- pedagogical education]. Science notes. Series: Pedagogical Sciences. Kirovograd, Ukraine: KSPU named V. Vynnychenko, 97, 24–29 (ukr).