Дмитрук Лілія 
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, 21000 Вінниця, Україна,
dmitruklilia77@ g.mail.com


МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.138144


У статті розглянуто використання мультимедійних технологій навчання, таких, як відеопрезентація в педагогічних цілях на основі інтерактивного навчання. Наголошено на використанні цих програм під час занять з української мови як іноземної у закладах вищої освіти, оскільки застосування мультимедійних технологій має важливе значення для підвищення ефективності навчання і якості знань студентів-іноземців Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Завдяки застосуванню мультимедійних технологій можливості сучасних методів вивчення української мови як іноземної значно розширюються й стають різноманітнішими. Даний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з української мови, збагачує зміст освітнього процесу, дає відчуття потреби в самоосвіті, сприяє розвитку творчої особистості та створює умови для тіснішої співпраці між викладачами і студентами.
Автор дидактично обґрунтував використання відеопрезентації у процесі навчання студентів-іноземців української мови як іноземної. Проілюстровано методику застосування мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної та доведено, що використання відеопрезентацій на заняттях української мови як іноземної дають можливість удосконалити практику монологічного і діалогічного говоріння, навчання письма та відпрацювання вимови, забезпечити високий ступінь самостійної роботи студентів, підвищувати мотивацію до вивчення української мови, зацікавити, підтримати увагу у процесі засвоєння навчального матеріалу і стимулювати когнітивні аспекти навчання.
Ключові слова: відеопрезентація; інформаційні технології; інтерактивне навчання; мультимедіа; українська мова як іноземна.


Текст статті (PDF)


Література

 • Балыхина Т. М., Гарцов А. Д. Информатизация обучения языкам: становление компьютерной лингводидактики. Высшее образование сегодня. 2006. № 4. С. 32–38.

 • Дмитрук Л. І., Матусевич Л. М. Видатні науковці-лікарі: навчальний посібник Вінниця, 2015.  38 с.

 • Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. Мелітополь: ММД, 2012. 420 с.

 • Рагулин П. Г. Информационные технологии. Владивосток, 2004. 208 с.

 • Neo M. Learning with Multimedia: Engaging Students in Constructivist Learning. International Journal of Instructional Media. 2007. № 34 (2). P. 149–158.

 • Malik S., Agarwal A. Use of Multimedia as a New Educational Technology Tool – A Study. International Journal of Information and Education Technology. 2012. № 2 (5). P. 468–471. DOI: 10.7763/IJIET.2012. V2.181.

 

References

 • Balykhina, Т. М., Hartsov, А. D. (2006). Informatsiia obutseniia yazykam: stanovleniie kompiuternoi linhvodydaktyky [Informatization in studying languages: Basics of computar linguistics nowadays]. Vyssheie obrazovaniie sehodhia, 4, 32–38 (rus).

 • Dmytruk, L. I., Matusevyts, L. M. (2015). Vuydatni naukovtsi – likari [Outstanding doctors – scientists]. Vinitsa, Ukraine (ukr).

 • Osadchyi, V. V. (2012). Systema informatsiino-tekhnolohichoho zabezpechennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv v umovakh pedahohichnoho universytetu [System information technology professional training of future teachers in terms of pedagogical university]. Melitopol, Ukraine: MMD (ukr).

 • Rahulin, P. H. (2004). Informatsionnyie tekhnolohii [Information Technology]. Vladivostok, Russia (rus).

 • Neo, M. (2007). Learning with Multimedia: Engaging Students in Constructivist Learning. International Journal of Instructional Media, 34 (2), 149–158.

 • Malik, S., & Agarwal, A. (2012). Use of Multimedia as a New Educational Technology Tool – A Study. International Journal of Information and Education Technology, 2 (5), 468–471. DOI: 10.7763/ IJIET.2012.V2.181 (eng).