Москалюк Галина 
Аспірантка кафедри мовознавства, Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, 73000 Херсон, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.117122


У статті обґрунтовано необхідність оновлення вимог до підготовки майбутніх учителів початкових класів у зв’язку з впровадженням положень Концепції Нової української школи, в основу якої покладено необхідність здійснювати повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей шляхом комбінації їхніх компонентів. У статті доводиться необхідність реалізації інтегрованого підходу в програмно-методичному забезпеченні навчання сучасної української мови в педагогічних коледжах. З’ясовано, що в програмах і підручниках з української мови до 2000-х років перевага надавалася граматично-правописному спрямуванню навчання, а розвиткові комунікативних здібностей студентів, міжпредметним зв’язкам й інтеграції приділено недостатньо уваги. На прикладі освітньо-професійної програми Початкова освіта підготовки молодшого спеціаліста Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського показано, що викладач має розробляти програмно-методичне забезпечення за принципом наскрізного планування завдань.
Ключові слова: інтегрований підхід; комунікативна компетентність; міжпредметна інтеграція; педагогічний коледж; сучасна українська мова.
Література

 • Державний стандарт початкової освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 87-2018-%D0%BF (дата звернення: 2.10. 2019).

 • Козловська І. М. Дидактична інтегрологія: теорія та практичне застосування у професійно-технічній школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2011. № 27. С. 557–564.

 • Концептуальні засади реформування середньої школи / упоряд. Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян; заг. ред. М. Грищенка. URL: http:// mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/ua-sch -2016/ konczepcziya.html12 (дата звернення: 2.10. 2019).

 • Мкртічян О. А. Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти. Педагогіка та психологія. 2018. № 59. С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.5281/ zenodo.1226885.

 • Українська мова. Програма для педагогічних училищ (спец. 2001. Викладання в початкових класах). Київ: РНКМ Міносвіти УРСР, 1985. 19 с.

 • Українська мова. Навчальна програма для студентів спеціальності «Початкове навчання» / упоряд. М. Чабайовська. Київ, 2002a. 40 с.

 • Українська мова. Програма вищих педагогічних навчальних закладів 1–2 рівня акредитації (спец. 5.010101 «Дошкільне виховання») / укл. М. Соляник, В. Ткаченко. Запоріжжя, 2002b. 18 с.

 • Чабайовська М. І. Лінгводидактичні засади навчання української мови в педагогічному училищі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2000. 250 с.

 

References

 • Derzhavnyj standart pochatkovoji osvity [State standard of primary education]. (2018) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 87-2018-%D0%BF (ukr).

 • Kozlovsjka, I. (2011). Dydaktychna integhrologhija [Didactic integrology]. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems, 27, 557–564 (ukr).

 • Ghrynevych, L., Eljkin, O., Kalashnikova, S., Kobernyk, I., Kovtunecj, V., Makarenko, O., …Shyjan, R. (2016). Konceptualjni zasady reformuvannja serednjoji shkoly [Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from http:// mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya.html12 (ukr).

 • Mkrtichjan, О. (2018). Integrated approach to the professional training of future specialists in preschool education. Pedagogy and Psychology, 59, 93–100. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1226885 (ukr).

 • Ukrajinsjka mova (1985). Proghrama dlja pedaghoghichnykh uchylyshh [The program for Pedagogical Schools]. Kyiv, Ukraine: RNKM Minosvity URSR (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama [Ukrainian. The program] (2002a). / Chabajovsjka, M. (Ed.). Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Ukrajinsjka mova. Proghrama [Ukrainian. The program] (2002b). / Soljanyk, M., Tkachenko, V. (Eds.). Zaporizhzhja, Ukraine (ukr).

 • Chabajovsjka, M. (2002). Linghvodydaktychni zasady navchannja ukrajinsjkoji movy v pedaghoghichnomu uchylyshhi [Linguistic and foundational principles of Ukrainian language teaching in a pedagogical school]. Candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine (ukr).