Ірина Дроботько
ORCID iD 0000-0002-8639-1887
Аспірантка, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.103110


Стаття присвячена розгляду проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх психологів в умовах євроінтеграції, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти. Важливим аспектом даної проблеми є визначення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх психологів, що забезпечують її успішність. Серед педагогічних умов професійної підготовки виділено: вдосконалення методики викладання професійних дисциплін; практико-орієнтований зміст підготовки; використання інтерактивних методів навчання; залучення студентів до активної діяльності на основі засвоєння професійних знань та вмінь у ході практичних семінарів, тренінгів, практик.
Ключові слова: Болонський процес; вища освіта; євроінтеграція; зміст освіти; майбутній психолог; методика викладання професійних дисциплін; педагогічні умови; практичне спрямування; професійна підготовка.

Література

 • Артюшина М. В. Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів. Вісник Житомирського державного університету. 2013. № 3 (69). С. 25–32.

 • Бондар В., Митник О. Професійна підготовка практичного психолога в НПУ імені М. П. Драго-манова : зміст і основні напрями. Рідна школа. 2015. № 5–6. С. 37–42.

 • Кот Г. М. Комплексний підхід до формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності. Scientific Journal «ScienceRise». 2016. № 10/1 (27). С. 41–44. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.81065.

 • Кот Г. М. Розвиток психологічної культури студентів к процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2017. № 11 (19). С. 21–25. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.116588.

 • Марценюк М. О. Особливості професійної та особистісної готовності психолога до професійної діяльності. Міжнародний науковий вісник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. № 2 (9). С. 366–382.

 • Мась Н. М. Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентнісного підходу. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2014. Вип. 3. Ч. 2. С. 250–260.

 • Матівєнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 1. Т. 1. С. 215–220.

 • Пожидаєва О. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. Наукові записки: збірник статей. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2012. № 6. С. 133–139.

 • Рощина Л. О., Захаров О. О. Болонський процес та його вплив на самореалізацію студента. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 1. С. 89–93.

 • Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти»: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2003. 20 с.

 • Ярая Т. А. Аналіз навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін підготовки майбутніх практичних психологів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. № 31. С. 517–521.

 

References

 • Artiushina, M. V. (2013). Metody i pryiomy motyvuvannia i stymuliuvannia navchalnoi diialnosti studentiv [Methods and techniques for motivating and stimulating students’ educational activities]. Bulletin of Zhytomyr State University, 3 (69), 25–32 (ukr).

 • Bondar, V., Mytnyk, O. (2015). Profesijna pidghotovka praktychnogho psykhologha v NPU imeni M. P. Draghomanova : zmist i osnovni naprjamy [Professional training of a practical psychologist at the NPU named after M. P. Drahomanov: content and main directions]. Native school, 5–6, 37–42 (ukr).

 • Kot, Gh. M. (2016). Kompleksnyj pidkhid do formuvannja psykhologhichnoji ghotovnosti studentiv do profesijnoji dijaljnosti [A comprehensive approach to the formation of students’ psychological readiness for professional activity]. Scientific Journal «ScienceRise», 10/1 (27), 41–44. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.81065 (ukr).

 • Kot, Gh. M. (2017). Rozvytok psykhologhichnoji kuljtury studentiv k procesi psykhologhichnoji pidghotovky majbutnikh fakhivciv [Development of students’ psychological culture to the process of psychological training of future specialists]. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 11 (19), 21–25. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.116588 (ukr).

 • Martseniuk, M. O. (2014). Osoblyvosti profesiinoi ta osobystisnoi hotovnosti psykholoha do profesiinoi diialnosti [Features of professional and personal readiness of the psychologist for professional activity]. International scientific bulletin, 2 (9), 366–382 (ukr).

 • Masj, N. M. (2014). Psykhologho-pedaghoghichnyj analiz umov profesijnoji pidghotovky majbutnikh vijsjkovykh psykhologhiv na osnovi kompetentnisnogho pidkhodu [Psychological and pedagogical analysis of conditions of professional training of future military psychologists on the basis of competence approach]. Problems of extreme and crisis psychology, 3 (2), 250–260 (ukr).

 • Mativjenko, O. V., Zatvornjuk, O. M. (2014). Profesijna pidghotovka majbutnikh psykhologhiv jak psykhologho-pedaghoghichna problema [Professional training of future psychologists as a psychological and pedagogical problem]. Kherson State University Scientific Bulletin, 1 (1), 215–220 (ukr).

 • Pozhydajeva, O. V. (2012). Pedaghoghichni umovy pidghotovky majbutnikh socialjnykh pedaghoghiv do konsuljtatyvnoji dijaljnosti [Pedagogical conditions for preparing future social educators for counseling]. Scientific notes: a collection of articles. Psychological and Pedagogical Sciences Series, 6, 133–139 (ukr).

 • Roshhyna, L. O., Zakharov, O. O. (2011). Bolonsjkyj proces ta jogho vplyv na samorealizaciju studenta [The Bologna Process and its Impact on Student Self-Realization]. Science. Religion. Society, 1, 89–93 (ukr).

 • Stasjuk, V. D. (2003). Pedaghoghichni umovy profesijnoji pidghotovky majbutnikh ekonomistiv u kompleksi «shkola-vyshhyj zaklad osvity» [Pedagogical Conditions of Professional Economists’ Professional Training in the School-Higher Education Establishment]. Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Odesa, Ukraine (ukr).

 • Jaraja, T. A. (2012). Analiz navchaljnykh proghram profesijno-orijentovanykh dyscyplin pidghotovky majbutnikh praktychnykh psykhologhiv [Analysis of training programs of professionally oriented training courses for future practical psychologists]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems, 31, 517–521 (ukr).