Наталя Петренко
Завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 54020 Миколаїв, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.96102


У запропонованій статті поняття «методична робота» розглядається як: цілеспрямована діяльність закладу вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки науково-педагогічних працівників; особлива й важлива ланка в системі післядипломної педагогічної освіти. Система методичної роботи аграрного університету розглядається як трирівнева система, яка за змістом, формами та методами забезпечує розвиток педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників фізичного виховання та посилює здоров’язбережувальну складову їх професійно-педагогічної діяльності.
Всі рівні методичної роботи в аграрному університеті (університетський, факультетський, кафедральний) змістовно й організаційно пов’язані між собою та сприяють підвищенню якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників університету.
Ключові слова: методична робота, педагогічна компетентність, педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника фізичного виховання, фізичне виховання, науково-педагогічний працівник фізичного виховання, здоровий спосіб життя, аграрний університет, освітній процес.
Література

 • Герцик М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт». Львів: Українські технології, 2002. 230 с.

 • Грибан Г. П. Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів: монографія. Житомир: Рута, 2012. 514 с.

 • Демінська Л. О. Концепція професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання на засадах аксіології. 2012. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Vchdpu/2012_98_2/Demin.pdf (дата звернення 20.09.2019).

 • Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: дис…. канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2016. 215 с.

 • Краснов В. П. Фізичне виховання: психофізичні вимоги до фахівців агропрому. Київ: Аграрна освіта, 2000. 134 с.

 • Лоза Т. Теорія і методика фізичного виховання. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. 76 с.

 • Петренко В. Л. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти. Інформаційний вісник: Вища освіта. 2003. № 10. С. 5–37.

 • Соколова І. В. Технологія організації методичної роботи у ВНЗ. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С.О.Сисоєва (ред.). Київ: ВІПОЛ, 2001. С. 440–457.

 • Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 442 с.

 • Титович А. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичної культури. Спортивний вісник Придністровя. 2006. № 2. С. 42–43.

 

References

 • Hertsyk, M. (2002). Vstup do spetsialnostei haluzi «Fizychne vykhovannia i sport» [Introduction to the specialties of the field «Physical education and sports»]. Lviv, Ukraine: Ukrainski tekhnolohii (ukr).

 • Hryban, H. P. (2012). Fizychne vykhovannia studentiv ahrarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Physical education of students of agrarian higher education institutions: monograph]. Zhytomyr, Ukraine: Ruta (ukr).

 • Deminska, L. O (2014). Aksiologichni zasady profesiyno-pedagogichnoi pidhotovky maybutnih uchyteliv fisychnoo vyhovannya [Axiological principles of professional pedagogical preparation of future teachers of physical education]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Vchdpu/2012_98_2/Demin.pdf (ukr).

 • Ilchuk, V. V. (2016). Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku vykladachiv fakhovykh dystsyplin u vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical conditions of professional self-development of teachers of professional disciplines in higher agrarian educational establishments: Candidate’s thesis: 13.00.04]. Vinnytsia, Ukraine (ukr).

 • Krasnov, V. P. (2000). Fizychne vykhovannia: psykhofizychni vymohy do fakhivtsiv ahropromu [Physical Education: Psychophysical Requirements for Agribusiness Specialists]. Kyiv, Ukraine: Ahrarna osvita (ukr).

 • Loza, T. (2004). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Theory and methodology of physical education]. Sumy, Ukraine: SumDPU im. A. S. Makarenka (ukr).

 • Petrenko, V. L. (2003). Kompleks normatyvnykh dokumentiv dlia rozroblennia skladovykh systemy standartiv vyshchoi osvity [A set of regulatory documents for the development of components of the higher education standards system]. Informatsiinyi visnyk: Vyshcha osvita, 10, 5–37 (ukr).

 • Sokolova, I. V. (2001). Tehnologiya organizatsii metodychnoi roboty u VNZ [Technology of organization of methodical work in universities]. In S. O. Sisoieva (Ed.), Pedagogichni tehnologiyi u neperervnij profesijnij osviti (pp.440–457). Kyiv, Ukraine: VIPOL (ukr).

 • Sushchenko, L. P. (2003). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt: monohrafia [Professional training of future specialists in physical education and sport: theoretical and methodological aspect: monograph]. Zaporizhzhia, Ukraine: ZDU (ukr).

 • Tytovych, A., Stasiuk, R. (2006). Formuvannia motyvatsiino-tsinnisnoho stavlennia studentiv do fizychnoi kultury [Formation of students’ motivational-value attitude to physical culture]. Sportyvnyi visnyk Prydnistrovia, 2, 42–43 (ukr).