Дущенко Ольга 
Викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12, 68600 Ізмаїл, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


НАВЧАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.9095


У статті висвітлено поняття «практика». Описано послідовність проходження практичної підготовки майбутніми вчителями інформатики. Визначено навчальну (комп’ютерну) практику як діяльність, спрямовану на застосування та закріплення знань, умінь, навичок у навчальних закладах. Проаналізовано особливості навчальної (комп’ютерної) практики майбутніх учителів інформатики. Описано мету, завдання практики, бази практики, завдання, які виконують студенти протягом практики. Представлено деякі результати навчальної (комп’ютерної) практики.
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів інформатики; практика; практична підготовка; види практики; навчальна (комп’ютерна) практика.
Література

 • Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь,1997. 366 с.

 • Мойко О. С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2016. Вип. 53. С. 184–189.

 • Павлова Н., Батишкіна Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя інформатики до фахової діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2011. Ч. 3. С. 217–224.

 • Підгорна Т. В., Тополя Л. В. Педагогічна пропедевтична практика майбутніх учителів інформатики.

 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових статей. 2016. Вип. 129. С. 174–180.

 • Пономарьова Н. О. Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 7 (15). С. 45–48. DOI: 10.15587/2519- 4984.2017.107978.

 • Робоча програма навчальної комп’ютерної практики освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності/напряму підготовки 014 Середня освіта (014.09 Середня освіта. Інформатика). Ізмаїл: ІДГУ, 2018. 10 с.

 • Словник української мови: в 11 тт. Київ: Наукова думка, 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/s/ (дата звернення: 20.06.2019).

 • Советский энциклопедический словарь / ред. А. М. Прохоров. Москва: Советская Энциклопедия, 1981. 1600 с.

 

References

 • Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Lybid (ukr).

 • Moiko, O. S. (2016). Pidhotovka maibutnoho vchytelia informatyky do profesiinoi diialnosti [Preparation of the future teacher of informatics for professional activity]. Naukovij chasopis NPU imeni M.P.

 • Dragomanova. Seriya 5: Pedagogichni nauki: realiyi ta perspektivi, 53, 184–189 (ukr).

 • Pavlova, N., Batyshkina, Yu. (2011). Profesiino-pedahohichna pidhotovka maibutnoho vchytelia informatyky do fakhovoi diialnosti [Vocational-pedagogical preparation of the future teacher of informatics for professional activity]. Zbirnik naukovih prac Umanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu, 3, 217–224 (ukr).

 • Pidhorna, T. V., Topolia, L. V. (2016). Pedahohichna propedevtychna praktyka maibutnikh uchyteliv informatyky [Pedagogical propaedeutic practice of future teachers of computer science]. Naukovi zapiski Nacionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni M. P. Dragomanova. Seriya: Pedagogichni nauki: zbirnik naukovih statej, 129, 174–180 (ukr).

 • Ponomarova, N. O. (2017). Analiz stanu pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy do roboty z profesiinoi oriientatsii shkoliariv na IT-spetsialnosti [Analysis of the state of preparation of future teachers of computer science in higher educational institutions of Ukraine for work on professional orientation of pupils on the IT specialty]. ScienceRise: Pedagogical Education, 7 (15), 45–48. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.107978 (ukr).

 • Robocha prohrama navchalnoi kompiuternoi praktyky osvitnoho stupenia «bakalavr» haluzi znan 01 Osvita/Pedahohika spetsialnosti/napriamu pidhotovky 014 Serednia osvita (014.09 Serednia osvita.

 • Informatyka) [Work program of educational computer practice of educational degree «Bachelor» in the field of knowledge 01 Education/Pedagogy of specialty/Direction of preparation 014 Secondary education (014.09 Secondary education, Informatics)]. (2018). Izmail, Ukraine: IDGU (ukr).

 • Slovnik ukrayinskoyi movi: v 11 tt. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 Vol.]. (1970–1980).Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.Retrieved from http://sum.in.ua/s/ (ukr).

 • Sovetskij jenciklopedicheskij slovar’ [Soviet Encyclopedic Dictionary] (1981). Moskow, Russia: Soviet Encyclopedia (rus).