Стрілець Валентина 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03041 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НЕПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.8489


У статті конкретизуються підвиди неповного письмового науково-технічного перекладу. Розглядається типологія фрагментарного перекладу та етапи його навчання. Описується зміст етапів навчання анотативного й реферативного перекладу за двома схемами. Аналізуються спільні і відмінні навички і вміння повного й неповного письмового перекладу. Визначається роль і місце неповного письмового науково-технічного перекладу в системі фахової підготовки майбутніх бакалаврів філології та пропонується оптимальна послідовність навчання видів і підвидів письмового перекладу за повнотою відтворення змісту тексту оригіналу.
Ключові слова: анотативний переклад; етапи навчання; майбутні бакалаври філології; неповний письмовий науково-технічний переклад; реферативний переклад; фрагментарний переклад.
Література

 • Боринос О. А. Сравнительная характеристика сокращенного перевода, реферирования и аннотирования в контексте обучения иностранному языку студентов экономических факультетов неязыковых вузов. Наука и школа. 2012. № 4. С. 92–95.

 • Герте Н. А. Денотативная модель реферативного специализированного перевода: дис… канд. филол. наук: 10.02.19. Пермь, 2016. 254 с.

 • Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою: дис… канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017. 239 с.

 • Нестерова Н. М. Реферативный перевод: проблема смыслового свертывания и семантической адекватности. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25 (240).

 • Филология. Искусствоведение. Вып. 58. С. 112–118.

 • Паршин А. Н. Теория и практика перевода. Москва: Русский язык, 2000. 161 с.

 • Серова Т. С. Научно-технический фрагментарный проблемно обусловленный перевод и обучение ему будущих переводчиков. Педагогическое образование в России. 2014. № 8. С. 274– 277.

 • Степанюк В. В. К вопросу о проблемно обусловленном фрагментарном письменном переводе.

 • Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2017. № 3. С. 32–42. DOI: 10.15593/2224-9389/2017.3.3.

 • Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця: Нова книга, 2013. 376 с.

 • Korol T. G. Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training. Іміджсучасногопедагога. 2018. № 2 (179). С. 42–45. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45.

 

References

 • Borinos, O. A. (2012). Sravnitel’naya kharakteristika sokrashhennogo perevoda, referirovaniya i annotirovaniya v kontekste obucheniya inostrannomu yazyku studentov ehkonomicheskix fakul’tetov neyazykovyx vuzov [The comparative analysis of the contracted, reviewing and annotative types of translation in the process of foreign language teaching aimed at students of economic faculties in non-linguistic higher educational institutions]. Nauka i shkola, 4, 92–95 (rus).

 • Gerte, N. A. (2016). Denotativnaja model’ referativnogo specializirovannogo perevoda [Denotation model of specialized summary translation]: Candidate’s thesis: 10.02.19. Perm, Russia (rus).

 • Ihnatenko, V. D. (2017). Metodyka navchannia maibutnikh filolohiv pysmovoho perekladu naukovo-tekhnichnykh tekstiv frantsuzkoiu movoiu [Methodology of teaching future philologists written translation of scientific texts into the French language]: Candidate’s thesis: 13.00.02. Kyiv, Ukraine (ukr).

 • Nesterova, N. M. (2011). Referativnyj perevod: problema smyslovogo svertyvanija i semanticheskoj adekvatnosti [Summary translation: the problem of compression and semantic faithfulness]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 25 (240), Filologija. Iskusstvovedenie, 58, 112–118 (rus).

 • Parshin, А. N. (2000). Teorija i praktika perevoda [Theory and practice of translation]. Мoscow, Russia: Russkij jazyk (rus).

 • Serova, T. S. (2014). Nauchno-tehnicheskij fragmentarnyj problemno obuslovlennyj perevod i obuchenie emu budushhih perevodchikov [Technical scientific fragmentary problematically conditioned translation in the process of future translators’ training]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 8, 274–277 (rus).

 • Stepanjuk, V. V. (2017). K voprosu o problemno obuslovlennom fragmentarnom pis’mennom perevode [On aspect-centered fragmentary translation]. Vestnik PNIPU. Problemy jazykoznanija i pedagogiki, 3, 32–42. DOI: 10.15593/2224-9389/2017.3.3 (rus).

 • Chernovatyi, L. M. (2013). Metodyka vykladannia perekladu yak spetsialnosti: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity za spetsialnistiu «Pereklad» [Methodology of teaching translation as speciality: textbook for translation majors]. Vinnytsia, Ukraine: Nova Knyha (ukr).

 • Korol, T. G. (2018). Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training. Іmіdzh suchasnogo pedagoga, 2 (179), 42–45. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-42-45 (eng).