Дмитро Ольшанський
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.7783


У статті розглядається процес навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій. Автор визначає вимоги до змісту навчання англійської мови вказаної категорії студентів з огляду на аналіз чинних документів, які регламентують навчальний процес з іноземних мов в українських закладів вищої освіти, зокрема, «Європейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» та «Типової програми з англійської мови для професійного спрямування», а також відповідно до результатів сучасних досліджень з теорії та методики навчання іноземних мов та у сфері професійної освіти.
Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням; професійна мовленнєва компетентність; тематика мовлення; фахівець з медіа комунікацій; цілі навчання.
Література

 • Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Педагогічні науки. 2009. № 4. С. 45–51.

 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / С. Ю. Ніколаєва (ред.). Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

 • Ножовнік О. М. Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2012. № 3. С. 140–145. URL: https:// library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/4-navchannia-inozemnoi-movy-cherez-zmist-fakhovykh-dystsyplin-u-vyshchii-profesiinii-shkoli-teoretychni-zasady-ta-perevahy-vprovadzhennia (дата звер-нення: 1.10.2019).

 • Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації. 2006. Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=1948 (дата звернення: 4.10.2019).

 • Освітньо-професійна програма 061.00.01 Журналістика. Першого (бакалаврського) рівня освіти. 2017. URL: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/ij/2019/opp_zhur_bak.pdf (дата звернення: 4.10.2019).

 • Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва та ін. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.

 

References

 • Gulai, O. I. (2009). Kompetentnisnij pidhid yak osnova novoyi paradigmi osviti [Competence approach as a basis for a new education paradigm]. Pedagogichni nauki, 4, 45–51 (ukr).

 • Nikolayeva S. (Ed.) (2003). Zagalnoyevropejski rekomendaciyi z movnoyi osviti: vivchennya, vikladannya, ocinyuvannya [Common European Framework of References for Languages]. Кyiv, Ukraine: Lenvit (ukr).

 • Nozhovnik, О. (2012). Navchannya inozemnoyi movi cherez zmist fahovih disciplin u vishij profesijnij shkoli: teoretichni zasadi ta perevagi vprovadzhennya [Content and Language Integrated Learning in Courses of Foreign Languages for Specific Purposes at Tertiary Professional Schools: Theoretical Basics and Advantages of Implementation]. Zbirnik naukovih prac Berdyanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu (Pedagogichni nauk), 3, 140–145. Retrieved from https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/ statti/4-navchannia-inozemnoi-movy-cherez-zmist-fakhovykh-dystsyplin-u-vyshchii-profesiinii-shkoli-teoretychni-zasady-ta-perevahy-vprovadzhennia (ukr).

 • Orlova, N. (2006). Pidmova zhurnalistiki yak sfera specialnoyi komunikaciyi [Journalism sublanguage as a sphere of specific communication]. Digital library of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

 • Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1948 (ukr).

 • Osvitno-profesijna programa 061.00.01 Zhurnalistika. Pershogo (bakalavrskogo) rivnya osviti [Academic and professional programme. 061.00.01 Journalism. Bachelor degree] (2017).Retrieved from http:// kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/ij/2019/opp_zhur_bak.pdf (ukr).

 • Bakayeva, G. Ye., Borisenko, O. A., Zuyenok, I. I., Ivanisheva, V. O., Klimenko, L. J., Kozimirska, T. I., … Hodceva, A. O. (2005). Programa z anglijskoyi movi dlya profesijnogo spilkuvannya [English for Specific Purposes. National Curriculum for Universities]. Кyiv, Ukraine: Lenvit (ukr).