Шумигора Людмила 
Викладач кафедри психології та педагогіки, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.915

 

Стаття присвячена моделюванню освітнього середовища університету як процесу створення уявної системи, що дає можливість для дослідження психолого-педагогічних законів та закономірностей. Освітнє середовище університету визначено як багатосуб’єктну структуру, що цілеспрямовано і стихійно впливає на професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до професійної діяльності та/або продовження навчання, успішної самореалізації у процесі життєдіяльності. Освітнє середовище – це сукупність матеріальних чинників освітнього процесу та міжособистісних стосунків, які налагоджуються суб’єктами освіти в процесі педагогічної взаємодії. Сутнісною складовою освітнього середовища визначаємо комплекс умов (можливостей) та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, які формуються у закладі вищої освіти. У статті наголошені основні риси освітнього середовища сучасного університету в умовах відкритого суспільства: гнучкість; спільність і комунікативність; наповненість подіями; конфігурантність; культуровідповідність; векторність; сферність; відкритість, здатність до розвитку та саморозвитку; системність, організованість і структурність; соціальність; медійність.
Ключові слова: моделювання; освітнє середовище; педагогічна взаємодія; суб’єкти освітнього процесу; університет.
Література

 • Авдиенко Г. Ю. Психологическое понятие образовательной среды вуза. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 4 (43). С. 36–38.

 • Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 272 с.

 • Андреева К. В., Быкасова Л. В. Средоориентированное обучение в современном вузе. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=11421 (дата звернення: 20.09.2019).

 • Беляев Г. Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2000. 157 c.

 • Буева Л. П. Личность и среда. Москва: 1972. 145 с.

 • Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва: Педагогика, 1991. 480 с.

 • Климов Е. А. О среде обитания человека глазами психолога. Приветствие при открытии 1-й Российской конференции по экологической психологии (3–5 декабря 1996 г.). 2-я Российская конференция по экологической психологии: материалы (Москва, 12–14 апреля 2000 г.) Москва – Самара: МГППИ, 2001. С. 7–9.

 • Кремень В. Г., Биков В. Ю. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 2. С. 3–16.

 • Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки. Методы системного педагогического исследования. Ленинград: ЛГУ, 1980. С. 7–45.

 • Малахова О. Ю. Социокультурное самоопределение студента в рефлексивно-образовательной среде вуза: дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2007. 189 с.

 • Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. Москва: Высшая школа, 1987. 200 с.

 • Нелунова Е. Д. Педагогические основы саморазвития студентов в мультимедийной образовательной среде: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Якутск, 2010. 43 с.

 • Новиков А. М. Методология учебной деятельности. Москва: Эгвес, 2005. 176 с.

 • Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету: монографія. Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. 280 с.

 • Редько С. Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. № 3.  С. 116–122. DOI: 10.28925/2078-1687.2017.3.116122.

 • Рубцов В. В. Проектирование развивающей образовательной среды школы. Москва: МГППУ, 2002. 272 с.

 • Савицька Н. Л. Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у вищій освіті. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: збірник наукових статей учасників Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава: Скайтек, 2015. С. 48–52.

 • Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры. Новые ценности образования: культурные модели школ. 1997. № 7. С. 177–184.

 • Сментина Н. В., Хусаінов Р. В. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: концептуальний аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 9(2). С. 20–25.

 • Тимошенков І. В., Нащекіна О. М. Суб’єкти, агенти, актори і стейкхолдери в економічних дослідженнях освіти. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 2012. Т. 18. Кн. 1: Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. С. 167–176.

 • Шаров А. І. Побудова інструментарію дослідження життєспроможності освітнього проекту та його можливого мультиплікативного ефекту. Управління проектами та розвиток виробництва. 2012. № 2 (42). С. 128–135.

 • Щербакова О. И. Психология конфликтологической культуры личности специалиста: формирование в контекстной образовательной среде: автореф. дис. ... д-ра псих. наук: 19.00.07. Москва, 2011. 34 с.

 • Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва: Смысл, 2001. 365 с.

References

 • Avdienko, G. Yu. (2010). Psihologicheskoe ponyatie obrazovatelnoj sredy vuza [Psychological concept of the educational environment of the university]. Psihopedagogika v pravoohranitelnyh organah, 4 (43), 36–38 (rus).

 • Ananev, B. G. (2001). O problemah sovremennogo chelovekoznaniya [On the problems of modern humanity]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Andreeva, K. V., Bykasova, L. V. (2013). Sredoorientirovannoe obuchenie v sovremennom vuze [Environment oriented education in modern high school]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 6. Retrieved from https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11421 (rus).

 • Belyaev, G. Yu. (2000). Pedagogicheskaya harakteristika obrazovatelnoj sredy v razlichnyh tipah obrazovatelnyh uchrezhdenij: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 [Pedagogical characteristics of the educational environment in different types of educational institutions: Candidate’s thesis: 13.00.01]. Moskow, Russia (rus).

 • Bueva, L. P. (1972). Lichnost i sreda [Personality and environment]. Moscow, Russia (rus).

 • Vygotskij, L. S. (1991). Pedagogicheskaya psihologiya [Educational psychology]. Moskow, Russia: Pedagogika (rus).

 • Klimov, E. A. (2001). O srede obitaniya cheloveka glazami psihologa [On the human environment through the eyes of a psychologist]. Privetstvie pri otkrytii 1-j Rossijskoj konferencii po ekologicheskoj psihologii (3–5 dekabrya 1996 g.). 2-ya Rossijskaya konferenciya po ekologicheskoj psihologii: materialy (Moskva, 12–14 aprelya 2000 g.). Moskow – Samara, Russia: MGPPI, 7–9 (rus).

 • Kremen, V. G., Bikov, V. Yu. (2013). Kategoriyi «prostir» i «seredovishe»: osoblivosti modelnogo podannya ta osvitnogo zastosuvannya [Space and environment categories: Features of model presentation and educational use]. Teoriya i praktika upravlinnya socialnimi sistemami, 2, 3–16 (ukr).

 • Kuzmina, N. V. (1980). Ponyatie «pedagogicheskaya sistema» i kriterii ee ocenki [The concept of «pedagogical system» and the criteria for its assessment]. Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya. Leningrad, Russia: LSU, 7–45 (rus).

 • Malahova, O. Yu. (2007). Sociokulturnoe samoopredelenie studenta v refleksivno-obrazovatelnoj srede vuza: dis... kand. ped. nauk: 13.00.01 [Sociocultural self-determination of a student in the reflective-educational environment of a university: Candidate’s thesis: 13.00.01]. Orenburg, Russia (rus).

 • Miheev, V. I. (1987). Modelirovanie i metody teorii izmerenij v pedagogike [Modeling and methods of measurement theory in pedagogy]. Moskow, Russia: Vysshaya shkola (rus).

 • Nelunova, E. D. (2010). Pedagogicheskie osnovy samorazvitiya studentov v multimedijnoj obrazovatelnoj srede: avtoref. dis… kand. ped. nauk: 13.00.01 [The pedagogical foundations of self-development of students in a multimedia educational environment: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01]. Yakutsk, Russia (rus).

 • Novikov, A. M. (2005). Metodologiya uchebnoj deyatelnosti [Learning Methodology]. Moskow, Russia: Egves (rus).

 • Panchenko, L. F. (2010). Informacijno-osvitnye seredovishe suchasnogo universitetu: monografiya [The informational-sanctuary is the middle ground of the universal university: monograph]. Lugansk, Ukraine: LNU imeni Tarasa Shevchenka (ukr).

 • Redko, S. (2017). Komunikativna kompetentnist yak osnova uspishnoyi upravlinskoyi diyalnosti kerivnika zagalnoosvitnogo navchalnogo zakladu [Communicative competence as a basis of successful management activities of the head of the general educational institution]. Pedagogichnij proces: teoriya i praktika, 3, 116–122. DOI: 10.28925/2078-1687.2017.3.116122 (ukr).

 • Rubcov, V. V. (2002). Proektirovanie razvivayushej obrazovatelnoj sredy shkoly [Designing the educational environment of the school]. Moskow, Russia: MGPPU (rus).

 • Savicka, N. L. (2015). Institucionalni problemi vzayemodiyi stejkholderiv u vishij osviti [Institutional problems of interaction between stakeholders at higher level]. Socialno-ekonomichni transformaciyi v epohu globalizaciyi: zbirnik naukovih statej uchasnikiv Shostoyi Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (pp.48–52). Poltava, Ukraine: Skajtek (ukr).

 • Slobodchikov, V. I. (1997). Obrazovatelnaya sreda: realizaciya celej obrazovaniya v prostranstve kultury [Educational environment: the implementation of educational goals in the cultural space]. Novye cennosti obrazovaniya: kulturnye modeli shkol, 7, 177–184 (rus).

 • Smentina, N. V., Husainov, R. V. (2014). Socialna vidpovidalnist vishih navchalnih zakladiv: konceptualnij analiz. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu, 9 (2), 20–25 (ukr).

 • Timoshenkov, I. V., Nashekina, O. M. (2012). Subyekti, agenti, aktori i stejkholderi v ekonomichnih doslidzhennyah osviti [Subjects, agents, actors and stakeholders in economic conditions]. Vcheni zapiski Harkivskogo gumanitarnogo universitetu «Narodna ukrayinska akademiya», Vol. 18 (1): Osvita: tradiciyi ta innovaciyi v umovah socialnih zmin, 167–176 (ukr).

 • Sharov, A. I. (2012). Pobudova instrumentariyu doslidzhennya zhittyespromozhnosti osvitnogo proektu ta jogo mozhlivogo multiplikativnogo efektu [Building research tools viability educational project and its possible multiplier effect]. Upravlinnya proektami ta rozvitok virobnictva, 2 (42), 128–135 (ukr).

 • Sherbakova, O. I. (2011). Psihologiya konfliktologicheskoj kultury lichnosti specialista: formirovanie v kontekstnoj obrazovatelnoj srede: avtoref. dis. ... d-ra psih. nauk: 19.00.07 [Psychology of conflictological culture of a specialist’s personality: formation in a contextual educational environment: Extended abstract of candidate’s thesis: 19.00.07]. Moskow, Russia (rus).

 • Yasvin, V. A. (2001). Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Educational environment: from modeling to design]. Moskow, Russia: Smysl (rus).