Тимчук Людмила 
ORCID iD 0000−0002−3122−8150
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, вул. Рівненська,14, 58004 Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.4552

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ «АНДРАГОГ»

В УКРАЇНІ

У статті обґрунтована необхідність професіоналізації освіти дорослих в Україні. Розкрито загальні тенденції розвитку освіти дорослих, зазначено про залежність розвитку галузі від наявності відповідно підготовлених фахівців. Констатовано, що в Україні офіційно не існує професії андрагога – фахівця в освіті дорослих; не здійснюється його професійна підготовка. Здійснений короткий аналіз міжнародного досвіду з підготовки відповідних фахівців. Представлений проект, що передбачає організацію університетської підготовки андрагогів на рівні спеціалізації в структурі будь-якої спеціальності типу «людина-людина». Розкрито мету і завдання освітньої програми підготовки спеціалістів для освіти дорослих, впровадженої у навчальний процес ВНЗ у рамках реалізації проекту. Висловлена оцінка щодо важливості розпочатої експериментальної роботи з підготовки фахівців за означеною спеціалізацією для подальшої академізації і професіоналізації освіти дорослих в Україні і уведення професії «андрагог» до Національного класифікатора професій.
 
Ключові слова: андрагог;  освіта дорослих;  професійна підготовка андрагога;  спеціалізація. 

Література 

Аніщенко О. Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. № 2 (15). С.155–160.
Бідюк Н. М. Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика : монографія. Хмельницький : ХмЦНТЕУ, 2009. 541 с.
Когут С. Я. Змістові аспекти підготовки фахівця зі спеціальності «Андрагогіка» (з досвіду Польщі). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2013. № 30 (283). С. 48–54.
Концепція освіти дорослих в Україні / Укл. Лук’янова Л. Б. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. 24 с.
Кремень В. Г. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
Лук’янова Л. Професійна діяльність викладачів−андрагогів (зарубіжний досвід). Порівняльна професійна педагогіка. 2014. №3. С. 119–123.
Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина ХХ століття) : автореф. дис... док. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2009. 44 с.
Перелік спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів, затверджених для фінансування у 2017–2018 роках. URL: http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/2017/30-01/07022017.pdf. (дата звернення 10.10.2017).
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 .
Про освіту: Закон України від 05.09.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2145–19.
Терьохіна Н. О. Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 1. С. 405–412.
Тимчук Л. Нова професія «андрагог»: актуальність і перспективи : матеріали Міжнародної науково−практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у сферіпедагогіки та соціальної роботи», м. Сладковічево, Словацька Республіка, 1011 березня 2017 року. Sladkovicovo, 2017. S. 165168.
Тимчук Л. Основи андрагогіки : навчальний посібник. Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. 244 с.
Чугай О. Ю. Структурно-змістові особливості професійної підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих США.Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 3. С. 171–179.
Carlson R. A. Professionalization of Adult Education: an Historical–Philosophical Analysis. Adult Education Quartery. 1977. №. 28. P. 53−58.
CONFІNTEA V: The Hamburg Declaratіon. The Agenda for the Future. Hamburg: UNESCO, 1997. 17 р.
CONFІNTEA VІ: Lіvіng and learnіng for a vіable future: the power of adult learnіng. Fіnal report. Belem – Brasіlіa: UNESCO, 2009. 121 p.
Egetenmeyer R. Adult Education and Lifelong Learning in Europe and Beyond. Comparative Perspectives from the 2015 Würzburg Winter School. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 276 pp. URL: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05973-1.
Final Report Third International Conferenceon Adult Education. Tokyo, 25 July – 7 August 1972. Unesco. 58 p. URL: http://www.unesco.org/education/uie/confintea/ tokyo_e.pdf (дата звернення 9.10.2017).
Kops B. The profession and practice of adult education. Canadian Journal of University Continuing Education. 2008. Vol 34. No 1. URL: http://dx.doi.org/10.21225/ D5WW2W. (дата звернення 10.10.2017).
Modise O. Building the Profession of Adult Education: The Case of the University of Botswana’s Department of Adult Education. Creative Education. 2015. № 6. P. 2481−2492. doi: 10.4236/ce.2015.623255.
Tobias R. The professionalisation of adult education in Aotearoa New Zealand, 1930−1960. Critical Perspectives on Cultural and Policy Studies in Education. 1996. № 15 (2). P. 94−108. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.913.3058&rep=rep1&type=pdf.
Unesco and the development of adult education. URL: http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/d/Jh1846e/4.1.html. (дата звернення 10.10.2017).
UNESCO. General Conference; 19th; Records of the General Conference, 19th session, Nairobi, 26 October to 30 November 1976. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038rb.pdf#page=116. (дата звернення 7.10.2017).
 


Повний текстPDF (укр.)