Мельник Наталія 
ORCID iD 0000−0002−6641−0649
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо 18/2, 04053 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.3339

ФЕНОМЕН «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

У статті проаналізовано особливості тлумачення термінологічного словосполучення «професійна компетентність» у контексті наукових пошуків сучасних вітчизняних та європейських дослідників. Здійснено аналітичний та функціональний аналізи до визначення досліджуваного феномену, виокремлено європейські та вітчизняні підходи до тлумачення «професійної компетентності». Встановлено, що для європейської теорії притаманним є прагматичний підхід до визначення професійної компетентності, який полягає в його розумінні як виробленій впродовж професійного навчання та діяльності здатності виконувати професійні функції та обов’язки. Для вітчизняної науки притаманним є розуміння означеного поняття як якості особистості, яка формується нею завдяки вольовим якостям та професійній мотивації.

Ключові слова:  компетентністькомпетенціїпрофесійна компетентність;  професійна освіта;  професійний розвиток. 

Література

Бахов І. С. Проблема формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. Педагогічні науки. 2009. № 47. С. 56–60.
Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. Педагогика. 2003. № 10. С. 51–55.
Волосенко А. Формування професійної компетеності як важливий чинник творчої самореалізації майбутнього вчителя. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6. Ч. 1. С. 140–150.
Докторович М. О. Професійна компетентність соціального педагога. Вісник Глухівського ДПУ. 2010. Вип. 15. С. 64–69.
Енциклопедія освіти / голов. ред. В.Г. Кремень. Київ:Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.
Кубенко І. М. Що таке компетентність і як її розуміють в освіті. Теорія та методика управління освітою (Додаток до електронного журналу). 2010. № 1. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/1.../kubenko.pdf  (дата звернення: 09.08.2017).
Лозовецька В. Т. Професійна компетентність. Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 180.
Маковецька Н. В. Підвищення професійної компетентності як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів. URL: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc.../Makov.pdf (дата звернення: 07.09.2017).
Маркова А. К. Психологические проблемы повышения квалификации. Педагогика. 1992. № 9–10. С. 65–67.
Молчанов С. Г. Теоретическая и практическая аттестация педагогических руководящих работников образовательного учреждения. Челябинск: Челяб. гос. ун−т, 1998. 255 с.
Овчарук О. В. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти. URL : http://ru.osvita.ua/school/method/381/ (дата звернення: 06.10.2017).
Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, та ін. Київ : Вища школа, 2004. 286 с.
Професійна освіта: словник: навч. посіб. / С.У. Гончаренко та ін. Київ : Вища школа, 2000. – 380 с.
Профессиональная компетентность как результат педагогического образования : материалы IV международной научно−практической конференции кафедры педагогики и андрогогики «Постдипломное образование: проблемы, опыт и перспективы». С.−Петербург, 2004. С.17−19.
Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / под. ред. С. М. Вишняковой. Москва : НМЦСПО, 1999. 538 с.
Пуховська Л. П. Тенденції в розвитку професійної підготовки вчителів у країнах Західної Європи (кінець ХХ ст.) Педагогіка і психологія професійної освіти. 1998. № 5. С. 253–261.
Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализации. Москва : Когито–Центр, 2002. 256 с.
Радионова Н. Ф.  Профессиональная компетентность как результат педагогического образования: материалы IV Всеукраинской конференции «Последипломное образование: проблемы, опыт и перспективы», Санкт−Петербург, 2004. С. 17−19.
Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2010. № 3. URL: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/ (дата звернення 12.10.2017).
Скворцова С. О. Професійна компетентність вчителя: зміст поняття. Наука і освіта. 2009. № 4. С. 93–94.
Cordis.europa.eu. URL: http://cordis.europa.eu/result/rcn/182126_en.html(дата звернення 16.10.2017).
Holmes L. Understanding professional competance : beyong the limits of functional analysis. URL: http://www.re-skill.org.uk/relskill/profcomp.htm. (date of observing: 05.08.2017).
Mansfield R. Functional Analysis - A Personal Approach. Competence and Assessment (quarterly bulletin of Employment Department’s Occupational Standards Branch). 1989. Special Issue 1. December. P. 5.
Mitchell L. Definition of Standards and their Assessment. Burke, 1989.
The Definition of Competence and Performance Criteria. Development of Assessable Standards for National Certification: Guidance Note 3, Sheffield : Training Agency, 1988b. 14 p.
Walters M. A. Guide to Supervisory Training. London : Hotel and Catering Industry Training Board. 1979. 20 p.

Повний текстPDF (укр.)