№4, 2017

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4


ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Тарасенко Галина

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРІОРИТЕТІВ В УКРАЇНІ

Соколова Ірина

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Іванюк Ганна

НОВА СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

Калініченко Надія

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Мельник Наталія

ФЕНОМЕН «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Іваницька Ольга, Панченко Алла, Панченко Ганна

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА УМОВИ ЇЇ ДОТРИМАННЯ В УКРАЇНІ

Тимчук Людмила

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ «АНДРАГОГ» В УКРАЇНІ

Голота Наталія

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВО−ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сугейко Любов, Мельничук Юлія

ІННОВАЦІЇ У МОВНІЙ ОСВІТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Співаковська Євгенія, Коткова Віра

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТІВ

Бабаліч Вікторія

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

 

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Дерека Тетяна

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» ДО НАУКОВО−ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Комісарик Марія, Балаєва Катерина

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ДОЛУЧЕННЯ ЇХ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Петрик Лада

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МЕДІА

Подчерняєва Наталія

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Валюк Вікторія

СТРУКТУРНО−ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ БІОХІМІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Кошук Олександр

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Марко Марина

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО−ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗИТКУ

 

Козак Людмила

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕРИНСЬКИХ І ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ У ФРАНЦІЇ

Давидюк Наталія, Олійник Марія

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Лобода Ольга

ДОСВІД РУМУНІЇ З ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ДО РАННЬОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лабунець Юлія

ДОСВІД ГРЕЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО РАННЬОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР

Соломаха Анжеліка

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТТЮ «МЕТОДИКА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ»: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Плужник Ірина

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЧЕХІЇ ТА ПОЛЬЩІ

Головатенко Тетяна

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В БЕЛЬГІЇ

Перепелюк Інна

ДОСВІД ПОЛЬЩІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСТВА СІМ’Ї І ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Чжан Сяосін

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ВИХОВАНОСТІ ЕТІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Маєвська Анастасія

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ВОКАЛЬНО−ВИКОНАВСЬКОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Рахманова Оксана

МУЗИКА І КОЛІР У РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО−ТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ