№3, 2017

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3


ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Ху Жунсі

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Сін Чжефу

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

Кошіль Оксана

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

 Грищук Юлія

ПЕДАГОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЄВРОПИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Козак Людмила

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ

Кристопчук Тетяна

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: КОНЦЕПЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС

Закревська Cвітлана

ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В БЕЛЬГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Гордійчук Світлана

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Батечко Ніна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Лозова Ольга

ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ

Зуєва Лариса

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ»

Синекоп Оксана

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У АНГЛОМОВНОМУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Власюк Олена

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Кифенко Анна

КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

Пшенична Наталя

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Комісарик Марія, Балаєва Катерина

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ДОЛУЧЕННЯ ЇХ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Брушневська Ірина

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

 

КОМПЕТЕНТНІСНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Титаренко Інна

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Пищик Олена

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Редько Сергій

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Чуйко Сергій

ФOРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Черних Олена

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 

СТУДЕНТСЬКІ СТУДІЇ

Фінгерман Орлі

ГРА ЯК МЕТОД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ


Ху Жунсі 
ORCID iD 0000-0001-7634-6137
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов та перекладу Інституту філології Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.713

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню основних структурних елементів моделі процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищих навчальних закладів України. Визначено сутність адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України. Охарактеризовано основні позиції науковців щодо представлення моделі процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищих навчальних закладів України. Проаналізовано та обгрунтовано зміст структурно-функціональних елементів моделі процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищих навчальних закладів України.
Ключові слова:  адаптація;  адаптація іноземних студентів;  модель;  освітнє середовище;  структурно-функціональна модель.

Література

Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1998. 203 с.

Борытько Н. М. Диагностическая деятельность педагога : учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 288 с.

Бутенко Л. И. Особенности адаптации китайских студентов в учебном процессе технического университета : автореф. дисс … канд. пед. наук : 13.00.01. Ростов-на-Дону, 2008. 18 с.

Гребенникова И. А. Педагогические условия сохранения культурной идентификации иностранного студента. Высшее образование сегодня. 2009. № 7. С. 32–34.

Гуменюк Т. Б. Моделювання в педагогічній діяльності. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2010. № 3. С. 66–72.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность. Педагогика. 2003. № 4. С. 21–26.

Єрмоленко А. О. Формування професійної майстерності майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки : дис. кад. пед. наук : 13.00.04. Чернігів, 2012. 253 с.

Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога : учебн. пособие. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 176 с.

Лебедева И. П. Структурно-функциональное моделирование в педагогическом исследовании. Методология диссертационных исследований проблем образования в условиях его модернизации. Волгоград : Перемена, 2003. С. 55–59.

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической науки. Москва : Издательство «ABF», 1996. 704 с.

Порох Д. О. Соціально-педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих медичних навчальних закладах України : дис … канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ, 2011. 276 с.

Zhou Y., Jindal-Snape D., Topping K., Todman J. Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education. 2008. Vol. 33. № 1. Р. 63–75. doi: 10.1080/03075070701794833

Повний текст: PDF (укр.)

 


Сін Чжефу 
ORCID iD 0000-0003-4896-3052
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов та перекладу Інституту філології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.1417

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ 

 У статті визначено сутність та структуру адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України. Охарактеризовано особливості педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України. Презентовано модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України,її структурні елементи. Представлено основні позиції науковців щодо педагогічних умов успішної реалізації моделі педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України. Проаналізовано педагогічні умови ефективної організації педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в українських університетах.

Ключові слова:  адаптація;  адаптація іноземних студентів;  модель;  навчання;  педагогічна підтримка;  педагогічні умови.

Література

Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання. Київ : ІЗМН, 1998. 203 с.

Лутай В. С. Філософія сучасної освіти. Київ, 1996. 256 с.

Михайлова H. H., Юсфин С. М. Педагогика поддержки : учебно-методическое пособие. Москва : МИРОС, 2002. 208с.

Мудрик A. B. Социальная педагогика. Москва : Академия, 2000. 191 с.

Павловец Г. Г. Социально-психологическая адаптация вынужденных мигрантов : По материалам Северного Кавказа : дис. ... канд. псих, наук : 19.00.05. Москва, 2003. 212 c.

Селиванов B. C. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания : учебное пособие. Москва : Академия, 2000. 336 с.

Стрельченко Н. В. Формирование позитивного отношения к стране пребывания у иностранных учащихся и учебно-воспитательный процесс : автореф. дис. … канд. пед. наук. Минск, 1992. 16 с.

Zhou Y., Jindal-Snape D., Topping K., Todman J. Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education. 2008. Vol. 33. № 1. Р. 63–75. doi: 10.1080/03075070701794833


 Повний текст: PDF (укр.)

 


Кошіль Оксана
ORCID iD 0000-0002-9121-1297
аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.1822

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті обґрунтовано основні компоненти структури готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу. Охарактеризовано можливі шляхи змістово-технологічного забезпечення формування готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу. Проаналізовано значення проектної діяльності в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.

Ключові слова:  освітнє середовище дошкільного навчального закладу;  підготовка майбутнього вихователя;  проектна діяльністьпроектування.

 Література

Братко М. В. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. 2016. № 7 (3). С. 9-16. doi: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.74526
Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологи. Проектное обучение. Москва : Академия, 2012. 160 с.
Цимбалару А. Семантика понятійного апарату проблеми педагогічного проектування. Нова педагогічна думка. 2009. № 3. С. 30–35.


 Повний текст: PDF (укр.)
 

 


Грищук Юлія 
ORCID iD 0000-0002-5306-0301
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, y.hryshchuk@kubg.edu.ua

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.2327

ПЕДАГОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЄВРОПИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано значення Педагогічної Конституції Європи для освітньої євроінтеграції України на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Охарактеризовано основні положення Педагогічної Конституції, що стосуються навчальних програм професійної підготовки вчителя; практики в системі підготовки вчителя; основних компетентностей, якими має володіти вчитель XXI ст.; академічної мобільності. Підкреслено значущість прийняття Педагогічної Конституції, яка набула статусу стратегічного документу, що визначає духовну платформу формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ ст.

Ключові слова:  вчитель;  Педагогічна Конституція Європи;  професійна підготовка вчителя. 

Література

 Гавран В. Я., Гавран М. І. Удосконалення змісту навчання ВНЗ України в умовах інтеграції до європейського ринку праці. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції, 30 березня – 4 квітня 2015 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 2015. С. 285–288.
Моісєєва Ф. А., Усачов В. А. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. «Наука. Релігія. Суспільство». 2014. № 1. С. 36–40.
Пасічник В. Р. Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі. Проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 5. С. 102–104.
Педагогічна Конституція Європи. Преамбула. Вища освіта України. 2013. № 3. С. 111–116.
Пек Д. Педагогічна Конституція Європи. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. SCIENTIA VINCES. URL : http://eenu.edu.ua/uk/articles/pedagogichna-konstituciya-ievropi (дата звернення: 18.05.2017).
Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України. Форма типового документа від 08.04.1993 № 93.
Суший О. В. Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні у цілому? Український соціум. 2015. № 4(55). С. 85–96.


Повний текст: PDF (укр.)

 


Козак Людмила 
ORCID iD 0000-0002-4528-1905
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. І. Шамо, 18/2, 02154 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.2733

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ

У статті висвітлено особливості організації французької системи вищої педагогічної освіти. В 2013 р. була завершена реорганізація університетів, в структуру яких увійшли Вищі школи з підготовки педагогічних кадрів (фр. Les Écolessupérieuresduprofessoratetdeléducation). У статті подано характеристику етапів підготовки педагогічних кадрів у новостворених школах за магістерською програмою MasterMEÉF-магістр у галузі навчання, освіти та професійної підготовки, яка розрахована на два роки навчання та передбачає поглиблення спеціально-наукової підготовки протягом першого року, психолого-педагогічну й загальноосвітню підготовку, а також педагогічну практику протягом усього періоду навчання у Вищій школі з підготовки педагогічних кадрів. 

Ключові слова:  вища школа з підготовки педагогічних кадрів;  магістр у галузі навчання, освіти та професійної підготовки;  педагогічна освіта;  реформа вищої педагогічної освіти. 

Література

Аналитический доклад о международном опыте реформирования педагогического образования URL: https://www.hse.ru/data/2013/10/09/1280356165/ (дата звернення: 20.08.2017).
Дудко С. А. Преобразования в системе высшего педагогического образования Франции после реформ 2013 года. Ценности и смыслы. 2016. № 5 (45). С. 120–130.
Кананыкина Е. С. Система профессионального обучения во Франции. Административное право и практика администрирования. 2013. № 11. С. 101–122. doi: 10.7256/2306-9945.2013.11.781. URL: http://e-notabene.ru/al/ article_781.html (дата звернення: 27.07.2017).
Code de l’éducation. Version consolidée au 22 juin 2013. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid (дата звернення: 05.07.2017).
Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/MENG1523843D/jo (дата звернення: 05.07.2017).
Enseigner de la maternelle à l’élémentaire : le CRPE. URL: http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-crpe.html (дата звернення: 05.08.2017).
ESPE : Les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation. URL: http://www.education.gouv.fr/cid72796/espe-les-ecoles-superieures-du-professorat-et-de-l-education.html (дата звернення: 02.08.2017).
L’annuaire des ESPE (Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation). URL: http://vocationenseignant.fr/l-annuaire-des-espe-ecoles-superieures-du-professorat-et-de-l-education (дата звернення: 15.07.2017).
Les ESPE pour former les futurs enseignants. URL: http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33962/les-espe-pour-former-les-futurs-enseignants.html (дата звернення: 24.07.2017).
Loi d’orientation sur l’éducation (n°89-486 du 10 juillet 1989). URL: http://www.education.gouv.fr/cid101274/loi-d-orientation-sur-l-education-n-89-486-du-10-juillet-1989.html (дата звернення: 20.07.2017).
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. URL: http://www.education.gouv.fr/cid102387/loi-n-2013-595-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html (дата звернення: 05.07.2017).
LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013. Chapitre 1er: Principes relatifs а la création et а l’autonomie des établissements publics а caractère scientifique, culturel et рrofessionnel.URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009 (дата звернення: 05.07.2017).


Повний текст: PDF (укр.)

 


Кристопчук Тетяна 
ORCID iD 0000-0002-0104-9901
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри суспільних дисциплін, Національний університет водного господарства  та природокористування, вул. Соборна, 11, 33000 м. Рівне, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.3438

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: КОНЦЕПЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС

У статті обґрунтовано концепцію та науковий тезаурус дослідження розвитку педагогічної освіти у Польщі. Автором класифіковано базові поняття дослідження у три групи: поняття, що розкривають теоретичні засади дослідження розвитку педагогічної освіти; поняття, що висвітлюють структуру освітніх систем; поняття, що визначають структуру та зміст педагогічної освіти в країнах ЄС, зокрема, у Республіці Польща. Здійснено порівняльний аналіз базових понять дослідження, що використовуються у європейському та вітчизняному науковому педагогічному дискурсі.

Ключові слова:  зміст освіти;  куррікулум;  освіта;  педагогічна освіта;  післядипломна педагогічна освіта;  рівні освіти.

Література

Гончаренко С. У. Зміст підготовки викладачів-аграрників освіти у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу. URL : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_ biol/nvnau/2009_143/09gsu.pdf (дата звернення: 27.08.2017).

Євтушенко Н. Організація освіти польських учителів у післядипломний період. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). 2017. № 2 (57). С. 30–34.

Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / за заг. ред. акад. О. Г. Мороза. Київ : МАУП, 1994. 196 с.

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. Рідна школа. 2012. № 4–5. С. 44–51.

Banach C. Edukacja nauczycielska – stan i perspektywy. Kultura i Edukacja. 1996. № 3. S. 17–25.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: suplement A-Ż / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. Warszawa : Zak, 2010. 733 s.

Grondas M. Rozwój zawodowy nauczyciela : materiały edukacyjne – Szkolenie Ekspertów ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. Warszawa : WODN, 2004. 157 s.

Karta nauczyciela po zmianach z 6 grudnia 2007 r. Poznań : Оficynf Ekonomiczna Wydawnictwа, 2008. 52 s.

Okoń W. Słownik pedagogiczny. Warszawa : PWN, 1987. 269 s.

Pachociński R. Pedagogika porównawcza. Białystok : Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, 2005. 457 s.

Popławska A. Dylematy reformowanej szkoły w XXI wieku. Białystok : Wyd. Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, 2005. 345 s.

Shulman L. S. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 1987. 57 р.

Stopińska-Pająk A. Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa : WSiP, 2006. 347 s. 


Повний текст: PDF (укр.) 


Закревська Cвітлана 
ORCID iD 0000-0002-2728-8281
здобувач наукового ступеню кандидата педагогічних наук, голова правління, Українська мережа освіти дорослих та розвитку інновацій, вул. Дмитрієвська, 3/7, оф. 25, 01054 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.3943

ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В БЕЛЬГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

У статті аналізується проблематика й сутнісні характеристики категорії «визнання неформальної освіти дорослих». Розглядаються теоретичні аспекти даної проблеми та її реалізація у процесі проведення міжнародних порівняльних проектів у сфері неформальної освіти дорослих. Основна увага зосереджена на досвіді Бельгії, де питання визнання результатів неформальної освіти дорослих на початку ХХІ ст. займають особливе місце в загальній системі освіти цієї країни. Як свідчить європейський досвід, визнання неформальної освіти може відіграти значну роль для працевлаштування та карєрного росту дорослої людини, що знаходиться у процесі соціальної трансформації або прагне професійного розвитку. Для цього необхідно визначити неформальні результати навчання, розширити спектр компетенцій, які можна оцінити за допомогою інтеграції результатів процедури визнання в межах існуючої у людини кваліфікації. «Процес визнання» повинен демонструвати достовірні, прозорі та послідовні результати експертної роботи.

Ключові слова:  визнання неформальної освіти;  досвід Бельгії у сфері неформальної освітинеформальна освітарозвиток освіти дорослих;  тенденції розвитку освіти дорослих.

 References

Fuchila, O. M., & Balatskaya L. P. (2014). Features of non-formal adult education in modern Flanders (Belgium) [Osoblyvosti neformal’noyi osvity doroslykh u suchasniy Flandriyi (Bel’hiya)]. Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 1, 192–198 (ukr).
 
Teresevičienė, М. (2008). Assessment and recognition of achievements of non-formal and informal learning-function in context of lifelong learning, achievemnets and challenges. Socialiniai tyrimai (Social Research), 67-73. Retrieved from http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php;SocINDEX:http://ww.ebscohost.com/titleLists/sn-coverage.htm (eng).
 
 
Dilnawaz, A. S. (1993). Comparative adult education research: methods and materials. International Journal of Lifelong Education, 12:2, 139-146. doi: 10.1080/0260137930120206 (eng).
 
Kleef, V. (2006). Building PLAR Through Theory: the Case for Implementing Prior Learning Assessment and Recognition in Adult Education Practice Settings. Unpublished master’s thesis. St. Francis Xavier University. Antigonish, Nova Scotia, Canadа (eng).
 
Doyle, J. (Ed.). (2005). OECD. Standards and Quality Assurance in Qualifications with Special Reference to the Recognition of Non-formal and Informal Learning. Report prepared for the OECD activity on the Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning. Retrieved from http://www. oecd.org/dataoecd/57/27/34376318 (eng).
 
 
 
Teresevičienė, M., Zuzevičiūtė, V., & Hyde, J. (2007). The Need of Validation and Recognition of Learning Outcomes Acquired Non-formally and Informally: Comparative Study. Validation and Recognition of Experiential Learning. The Final Book of The REACTION project. Kaunas, VDU, 7–23 (eng).
 
Werquin, P. (2009). Recognition of Non-Formal and Informal Learning: Country Practices. OECD, 68 (eng).
 
Werquin, P. (2011). Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes: Theory and Evidence. National RPL Conference, SAQA, Johannesburg, 27 (eng).

  

Повний текст: PDF (укр.) 

 


Гордійчук Світлана 
ORCID iD 0000-0003-4609-7613 
кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з навчальної роботи, КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» вул. В. Бердичівська, 46/15, 10002 м. Житомир, Україна, 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.4452

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

У статті науково обґрунтовано ефективність застосування управління якістю освітньої діяльності у вищому медичному навчальному закладі на основі процесного підходу. Висвітлено структуру діяльності та схему процесів системи управління якістю навчального закладу, що здійснює підготовку медичних фахівців. Досліджено формування взаємозв’язків між рівнем сформованих знань у загальноосвітньому закладі та рівнем набутих знань, вмінь та навичок з дисциплін циклу природничої, соціально-гуманітарної підготовки та фахових (клінічних) дисциплін у студентів медичного коледжу.

Ключові слова:  медична освіта;  процесний підхід;  рівень сформованості фахових компетентностей;  управління;  якість освітньої діяльності.

Література

Гордійчук С. В. Діяльність центру експертизи та моніторингу якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у медичному навчальному закладі. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». 2017. Вип. 259. С. 58-67.
Гордійчук С. В. Ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок М» як засіб діагностики якості освітньої діяльності підготовки фахівців у медичному коледжі. Europeanhumanitiesstudies: educationandtraining. 2016(а). Ч. І. С. 190-203.
Гордійчук С. В. Якість як пріоритетний напрям освітньої діяльності медичного навчального закладу. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченко (педагогічні науки). Жовтень, 2016(б). Вип. 6(303). С. 100-107.
Франчук Н. П. Методика навчання компютаризованого перегляду фахових текстів майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)». Київ, 2014. 23 с.
Хватова О. О., Гордійчук С. В. Процесний підхід в системі управління якістю освітньої діяльності вищого медичного навчального закладу : матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. С. 347.
Gordiichuk S. Principles of Implementing an Electronic Progress Log at Zhytomyr Nursing Institute KVNZ. Recent Advances in Systems, Control and Information Technology : Proceedings of International Conference SCIT 2016. Warsaw, Poland : Springer International Publishing AG. May 20-21, 2017. Volume 543. doi: 10.1007/978-3-319-48923-0
 

 Повний текст: PDF (укр.) 

 


Батечко Ніна 
ORCID iD 0000-0002-3772-5589 
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04112 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.5359

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

У статті обґрунтовано сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі. В якості методологічного підґрунтя дослідження обрано акмесинергетичний підхід. З акмесинергетичних позицій доведено взаємозв’язок періодів навчання майбутніх викладачів у магістратурі (професійне самопізнання, професійне самовиховання, професійний саморозвиток, професійне самовдосконалення) за добором методів навчання. Доведено, що поєднання різних методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі дає змогу в комплексі розв’язувати завдання з навчальної, виховної, наукової роботи та сприяти формуванню готовності майбутніх фахівців до професійної самоорганізації впродовж подальшої професійно-педагогічної діяльності.

Ключові слова:  акмесинергетичний підхід;  викладач вищої школи;  магістратура;  метод навчання.

Література

Андрєєв В. И. Педагогика творческого саморазвития. Казань : Из-во Казанского ун-та, 1996. 568 с.

Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади : Монографія. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 708 с.

Гура О. І. Теоретико-методологічні основи формування психо-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти. Київ, 2008. 38 с.

Лузан П. Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі : навч. посіб. Київ : Аграрна освіта, 2003. 229 с.

Мачинська Н. І. Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2016. № 3 (4). С. 35–38.

Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : монографія. Львів : Льв ДУВС, 2013. 416 с.

Назола О. В. До проблеми поєднання традиційних і сучасних методів навчання іноземних мов. Перспективна професійна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 1–2. С. 98–103.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.

Шишко А. В. формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Кіровоград, 2008. 22 с.

Becker W. E., Watts M. Chalk and talk: a national survey on teaching undergraduate economics. The American Econmic Review.1996. Vol. 86. № 2. P. 448–453.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. (6), P. 98–103. doi: 10.15550 / ASJ. 2015.06.098.


 Повний текст: PDF (укр.) 

 


ЛозоваОльга 
ORCID iD 0000-0002-3549-195X
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, буд 18/2, 02154 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.6065

ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВАУ БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ

У статті розкрито психосемантичний зміст лідерства в буденній свідомості студентів. Отримано дані на підтвердження валідності факторів сила та активність для атрибуції лідерських ознак обєкта. Емпірично проаналізовано знаковість лідерства в семантичному полі поняття «Я» студентів. Застосовано метод вільного асоціативного експерименту з процедурою cемантико-семіотичного аналізу шляхом виявлення семантичних гнізд та метод семантичного диференціала. У семантиці поняття «Я» констатовано такі індикатори лідерства: сміливість, енергійність, мужність, вільність, благородність, міць, чесність, могутність, досвідченість, доброта, відкритість. Констатовано індикатори лідерства у структурі факторів семантизації «Я». Попри це, семантика лідерства у свідомості студентів не утворює окремого фактора. Зроблено висновок, що власне «Я» студентів реалізується в соціально-діяльнісному онтологічному пласті життя. При цьому воно відбивається переважно не в лідерських, а в гедоністичних компонентах свідомості молодої людини.

Ключові слова:  буденна свідомість;  лідерство;  психосемантика;  студенти;  «Я».

Література

Лозова О. М. Етнічний гештальт-контекст як спосіб світосприймання етносу Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / ред. С. Д. Максименка, М.-Л. Чепи. Київ : Інформаційно-аналітичне агентство. 2011. Т. 13. Ч. 4. С. 215–222.

Лозова О. М. Методологія психосемантичних досліджень етносу : монографія. Київ : Слово, 2011. 176 с.

Лозова О. М. Семантика етнічних автостереотипів українців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2007. Вип. 16(40). С. 18–23.

Лозова О. М., Яремчук О. В, Духніч О. Є., Яблонська Т. М. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія / наук. ред. О. М. Лозова. Київ : Інтерсервіс, 2014. 194 с.

Петренко В. Ф., Гладких Н. Ю., Митина О. В. Психосемантический анализ восприятия политических лидеров (на материале выборки студентов из Южной Кореи). Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2016. № 2. С. 64–87.

Тепляков М. М. Сприйняття політичних лідерів в семантичному просторі студентів-психологів (передвиборчі технології). Наука і освіта. 2002. № 1. С. 51–58.

Шмелёв А. Г. Многослойность субъективной семантики и трудности её «расслоения». Психология субъективной семантики в фундаментальных и прикладных исследованиях / ред. Д. А. Леонтьев. Москва : Смысл, 2000. 147 с.

Alimbekova A., Asylbekova M. & Karimova R. Development of Leadership Potential in Students within an Education Space of a Pedagogical University. International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11. Issue 11. P. 4610-4616.

Fodor J. A. Psychosemantics: the Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. Cambridge, United Kingdom : MIT Press, 1989. 171 p. doi: 10,2307 / 2215623

Gabriel S. L Political leadership: New perspectives and approaches. Chicago : University of Chicago Press, 2012.

Osgood C. The nature and measurement of meaning. Psychological Bulletin. 1952. V. 49. P. 197–237. doi: 10.1037/h0055737

Polston-Murdoch L. An Investigation of Path-Goal Theory, Relationship of Leadership Style Supervisor-Related Commitment, and Gender. Emerging Leadership Journeys. 2013. Vol. 6. Iss. 1. P. 13-44.

Sobkin V. S., Mnatsakanyan М. А. Perception of Political Leaders in Modern School Students (A Psychosemantic Research). Social Psychology and Society. 2015. Vol. 6. № 4. Р. 41–59. doi: 10.17759/sps.2015060404

Urbánek T. Psychosémantické metody: mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Blansko : Albert, 2002. S. 74–83.

 

  Повний текст: PDF (укр.) 

 


Зуєва Лариса 
ORCID iD 0000-0001-5092-3012
кандидат юридичних наук, доцент кафедри політології, Одеський національний політехнічний університет; викладач Національної школи суддів України; суддя Одеського апеляційного адміністративного суду, вул. Софієвська, 19, 65089 м. Одеса, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.6671

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ»

У статті розкрито сутність і методики застосування психолого-педагогічних технік розвитку навичок саморегуляції та профілактики професійної деформації у діяльності суддів. Описано особливості реалізації дидактичної тріади моделей: професійної адаптації; самовдосконалення; професійної майстерності як теоретико-методичної основи професійної підготовки суддів.
 Ключові слова:  емоційне вигорання;  педагогічна майстерність;  психолого-педагогічні техніки;  самовдосконалення судді;  саморегуляція;  система судової освіти.

Література

Зуєва Л. Є. Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №1. С. 33–36.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. Київ : МАУП, 2000. 312 с.

Козак Л. В. Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 245 с.

Леонова И. В. Особенности социально-педагогической работы с виктимными детьми : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Владимир, 2003. 189 с.

Потапова І. Ю. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Одеса, 2008. 256 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 712 с.

Семенова А. В. Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2009. 663 с.

Шарапа Г. Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя до виконання компенсаційної функції щодо неповноцінності особистості. Молодь і ринок. 2012. № 6 (89). С. 131−136.

Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ : Либідь, 2002. 560 с.

 

 Повний текст: PDF (укр.) Синекоп Оксана 
ORCID iD 0000-00016191-6264
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги 37, кор. 7, 03056 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.7177

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У АНГЛОМОВНОМУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

 Формування цілісної мовної особистості майбутнього фахівця з інформаційних технологій та спеціальної організації навчального процесу з урахуванням фахових реалій для успішної його реалізації є основою особистісно-діяльнісного підходу у англомовному диференційованому навчанні немовних вищих навчальних закладах. Автором аналізуються індивідуально-психологічні особливості студента, що посилюються відповідним навчальним стилем, рівнем володіння іноземною мовою; рівнем автономії. Характеризується іншомовна діяльність, яка надбудовується над професійною та створює мінімальні умови протікання виробничої діяльності і професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутнього ІТ-фахівця.

 Ключові слова:  англомовне диференційоване навчання;  майбутні ІТ-фахівці;  особистісно-діяльнісний підхід;  рефлексія.

 Література

Абрамова Г. С. Возрастная психология : учеб. пособие для студ. вузов. 4-е изд., стереотип. Москва : Издательский центр «Академия», 1999. 672 с.
 
Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды в двух томах. / Под редакцией А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова, Н. В. Кузьминой. Москва : «Педагогика», 1980. 286 с.
 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. завед. Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
 
Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02. Київ, 2012. 440 с.
 
Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательский центр «Академия», 2013. 416 с.
 
Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов. 2 изд., доп., испр. и перераб. Москва : Логос, 2003. 384 с.
 
Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления (Процесс и способы решения технических задач). Москва : Педагогика, 1975. 304 с.
 
Кулюткин Ю. Н., Муштавинская И. В. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. Санкт-Петербург : СПБГУПМ, 2002. 48 с.
 
Коляда М. Г. Методика рішення задач на основі комбінаторно-логічного мислення. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. 2013. № 2. С. 122−125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2013_2_27 (дата звернення : 22.08.2017).
 
Орел Е. А. Диагностика особенностей мыслительной деятельности специалистов в области информационных технологий (программистов) : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)». Москва, 2007. 19 с.
 
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр». Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 125 Кібербезпека. Спеціалізація: Математичні методи кібербезпеки. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 17 с.
 
Путеводитель по методологии организации, руководства и управления : Хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого / составитель А. П. Зинченко. Москва : Дело, 2003. 160 с.
 
Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики; під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 33−45.
 
Степанов С. Ю. Семенов И. Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования. Вопросы психологии. 1985. № 3. С. 31−40.
 
Синекоп О. С. Особистісний компонент в особистісно-діяльнісному підході у навчанні англійської мови студентів технічних спеціальностей засобами міждисциплінарних зв’язків. Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. 2015. СXXVI (126). С. 132−138.
 
Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 176 с.
 
Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. Москва : Сентябрь, 1996. 96 с.
 
Cardella M., Atman C. Engineering Students’ Mathematical Thinking: In the Wild and with a Lab-based Task. American Society for Engineering Education, 2007.
URL: https://iths.pure.elsevier.com/en/publications/engineering-students-mathematical-thinking-in-the-wild-and-with-a
 
Lompsher J. Unterschiedliche Lehrstrategien und ihre Konsequenzen. Lerntheorie. Tätigkeitstheorie. Fremdsprachenunterricht; Hrsg. S. Ehlers. München, 1995. 148 s.
 
Matukhin D., Bolgova D. Learner-centered Approach in Teaching Foreign Language: Psychological and Pedagogical Conditions. Procedia − Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 206, 17 Oct., P. 148–155. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.10.044.
 
Niewoehner R. J. A Critical Thinking Model for Engineering. 2nd International CDIO Conference. Linkoping University. Linkoping, 13 to 14 June, 2006. Sweden, P. 1−12.
 
Schneier B. Airplane Hackers. IEEE Security & Privacy. 2003. Vol.1, № 6, P. 91−92. 

  Повний текст: PDF (укр.) 

 


Власюк Олена 
ORCID iD 0000-0003-4454-8433
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Бандери, 12, 33022 м. Рівне, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.7883

 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 Опрацювання теоретичних джерел з проблеми підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва уможливило визначення сутності феномена «професійна підготовка фахівців декоративно-прикладного мистецтва» як особливого виду професійної підготовки, що з позиції засвоєння особистістю культурної спадщини народу є цілеспрямованим культуровідповідним процесом формування особистості майбутнього художника декоративно-прикладного мистецтва, який базується на синтезі освіти, мистецтва і художньої практики, здійснюється в навчальному закладі через поєднання освітнього-педагогічного, мистецько-культурного, народознавчого та прикладного аспектів.

Ключові слова:  аналіз;  декоративно-прикладне мистецтво;  дослідження;  література;  обґрунтування;  професійна підготовка;  синтез;  становлення фахівця;  теоретичні праці;  фахівці декоративно-прикладного мистецтва.

Література

Бенин В. И., Фролов О. В. Социально-философские проблемы висшего профессионального образования в условиях кризиса культуры. Образование и наука. 2014. 1 (1). С. 44–54. doi: 10.17853/1994-5639-2014-1-44-54.
Бернштейн М. Д. Проблемы учебного рисунка. Москва : Искусство, 1994. 48 с.
Васянович Г. П. Збірка наукових праць. Львів : Норма, 2006. 447 с.
Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник : видання друге, доповнене й виправлене. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.
Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і пратика. 2001. № 1. С. 9–22.
Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін : монографія / ред. І. А. Зязюн. Київ : Наукова думка, 2003. 262 с.
Орлова Т. И. Художественное мышление и духовно-практический характер художественно-творческой деятельности. Київ : Вища школа, 1985. 22 с.
Полещук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2005. 20 с.
Радкевич В. О. Сучасні підходи до організації професійного навчання фахівців художніх промислів і ремесел. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. / ред. кол. В. М. Мадзігон та ін. 2007. № 2. С. 130.
Руденко Ю. Д. Основи сучасного українського виховання. Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. 328 с.
Тименко В. П. Трудове навчання: основи дизайну. Трудова підготовка в закладах освіти. 2010. № 8. С. 26–35.
Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини XIX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с. 
Повний текст: PDF (укр.) 


Кифенко Анна 
ORCID iD 0000-0001-7996-1768
викладач Університетського коледжу, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. Гагаріна, 16, 03131 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.8488

 КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

У статті представлені результати дослідженнякритеріїв та рівнів сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу. Автор визначає загальну структуру  музично-слухової активності,  що охоплює взаємозвязок та взаємодію мотиваційно-ціннісного, акустично-фізіологічного та творчо-виконавського компонентів. У статті конкретизовано характер прояву  зазначених показників сформованості музично-слухової активності. Обґрунтовано методики вимірювання даних показників. Розглянуто мотиви, що характеризують  погляди, вподобання, музично-естетичні смаки учасників навчального хорового колективу.   

Ключові словамайбутній вчитель музичного мистецтва;  музично-слухова активністьмузична педагогікахоровий колектив.

Література 

Бочкарёв Л. Психологические аспекты публичного выступления музыканта-исполнителя. Вопросы психологии. 2006. № 1. С. 68–79.
 
Кабриль К. В. Критерії та показники сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-комп’ютерних технологій. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2015. № 2. С. 41–45.
 
Козій О. М. Ретроспективний аналіз проблеми формування образно-інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 2013. Вип. 14 (19). Ч. 1. С. 186–190.
 
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат, 2011. 254 с.
 
Олексюк О. М., Ткач М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : Навч. посіб. Київ : Знання України, 2004. 264 с.
 
Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості. Київ : Міленіум, 2006. 346 с.
 
ArnheimR.Perceptual dynamics of musical expression. Musical Quarterly.1984. LXX(3). P. 295–309. doi: 10.193/mq/LXX.3.295
 
Ferris P. A., Sinclair C., Kline T. J. It takes two to tango: personal and organizational resilience as predictors of strain and cardiovascular disease risk in a work sample. Journal of occupational health psychology. 2005. Vol. 10. № 3. P. 225–238.

 Повний текст: PDF (укр.) 

 

Пшенична Наталя 
ORCID iD 0000-0002-0351-4950
викладач, Бердянський економіко-гуманітарний коледж, пр-т Західний, 13/2, 71100 м. Бердянськ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.8994

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Відповідно до державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, освітня галузь «Технології» формує технічно та технологічно освічену особистість, яка підготовлена до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного суспільства. Профільне навчання дозволяє підвищити якість освіти та в максимальній мірі врахувати інтереси та здібності учнів, підготувати їх до усвідомленого вибору професії. За для реалізації основних положень Концепції профільного навчання вищі навчальні заклади мають здійснювати підготовку фахівців, здатних забезпечити потреби сучасної школи. Значну роль у професійному становленні майбутнього вчителя трудового навчання та технологій відіграють фундаментальні дисципліни, серед яких важлива роль належить хімії. 

Ключові слова:  підготовка майбутнього вчителя;  професійна компетентність;  профільне навчання;  технології;  трудове навчання;  фундаментальні дисципліни;  хімія. 

Література 

Богатиренко В. А. Про основні тенденції хімічної освіти ХХІ. Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика. 2016. Вип.  2. С. 7–10.
 
Про загальну середню освіту : Закон України від 13.09.1999. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2232/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Про освіту : Закон України від 22.05.1991. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова КМУ №1392 від 23.11.11 року. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/ (дата звернення: 01.09.2017).
 
Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі : Наказ МОН № 1456 від 21.10.13 року. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/ (дата звернення: 01.09.2017).
 
Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.02 року. URL: http://osvita.ua/legislation/other/2827/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.13 року. URL: http://osvita.ua/ legislation/other/36322/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Пшенична Н. С. Викладання хімічних дисциплін у майбутніх учителів нехімічних спеціальностей як запорука формування професійної компетентності. Молодий вчений. 2016. №12. С. 514517.
 
Пшенична Н. С. Обґрунтування змісту курсу «Хімія» для майбутніх учителів технологій. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових. Київ. 2016. С. 11–16.
 
Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2014. 166 с.
 
Сахненко М. Д., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Поспєлов О. П. Хімічна освіта у вишах України: стан і проблеми. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи. Житомир: Видавництво Житомирський державний університет імені І. Франка. 2017. С. 248–249.
 
Технології (10–11 класи) : Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень. URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/tech-st-ak.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Агровиробництво». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/agro.pdf(дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Будівництво. Опоряджувальні роботи». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/bud-sp.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Енергетика». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/energ.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Легка промисловість». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/legka-pr.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів». URL: http://mon.gov.ua/content/ Освіта/material.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Металообробка». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/metal.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Rudyshyn S., Koreneva I. Development of university students’ ability to understand the world scientific pattern. The Advanced Science Journal. 2014. Issue 5. P. 7–12. doi: 10.15550/ASJ.2014.05.007.
 
Tuning Educational Structures in Europe. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/(дата звернення: 01.09.2017).

 

 Повний текст: PDF (укр.)  

 


Комісарик Марія
ORCID iD 0000-0003-2819-4313
кандидат педагогічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 м. Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Балаєва Катерина
ORCID iD 0000-0002-9744-0840

кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 м. Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.9599

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ДОЛУЧЕННЯ ЇХ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Статтю присвячено проблемам підвищення пізнавальної активності студентів. Розглянуто та проаналізовано поняття, які розкривають наукове поле теми (пізнавальна активність, навчально-методичний посібник). Подано новий погляд на спосіб підвищення пізнавальної активності студентів (долучення їх до створення навчально-методичних посібників).
 
На прикладі двох навчальних дисциплін («Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» та «Педагогіка дошкільна») подано основні шляхи вдосконалення процесу підвищення пізнавальної активності студентів у процесі їх фахової підготовки.

Ключові слова:  навчальний процес;  навчально-методичний посібник;  пізнавальна активність.

Література

Державний стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення». URL: http://science.crimea.edu/zapiski/vidanya/dcty3017_95.pdf (дата звернення: 01.07.2017).

Долинна О., Низковська О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. Дошкільне виховання. 2011. № 9. С. 12-19.

Єгорова О. В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2009. 22 с.

Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку: зб. статей / укл. К. С. Балаєва. Чернівці, 2015. 42 c.

Пиндик О. Г. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (на матеріалі вивчення іноземної мови) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання». Київ, 2003. 21 с.

Khaliullina L. R. Psychological and pedagogical foundations of undergraduates’research thinking development process. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2017. № 237. P. 1405-1411. doi: 10.1016/j.sbspro.2017.02.205

 

  Повний текст: PDF (укр.) 

 


Брушневська Ірина 
ORCID iD 0000-0002-3381-6490
старший викладач кафедри педагогіки, Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, 43025 м. Луцьк, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.100105

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМЯТІ У ДІТЕЙ ПЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

У статті автор представляє результати експериментального дослідження сформованості пізнавальних процесів, а саме памяті різних модальностей, у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (далі ЗНМ). Аналізує і характеризує виявлені механізми порушень, вказує на їх взаємообумовленість. Зазначає, що порушення процесів функціонування різних видів пам’яті у дітей п’ятого року життя із ЗНМ мають тісну залежність від сформованості у них мовленнєвих навичок та пізнавальних функцій. Вказує, що виявлені недоліки є однією із причин недостатньої сформованості мовленнєвої діяльності у зазначеної категорії дітей. На основі отриманих результатів буде розроблено зміст методики формування комунікативного компонента у дітей п’ятого року життя із ЗНМ.

Ключові слова:  діти п’ятого року життя;  дослідження;  загальний недорозвиток мовлення;  мовленнєва діяльність;  пам’ять.

Література
 
Андрусишина Л. Є. Особливості інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення : дис. канд. психол. наук : 19.00.08. Київ, 2012. 283 с.
 
Балл Г. О. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці. Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2012. 206 с.
 
Кузнецов М. А., Зотова Л. Н. Психологические механизмы и детерминанты поддержания здоровья человека. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. № 53. С. 102–125. doi: dx.doi.org/10.5281/zenodo.44721
 
Рібцун Ю. В. Науково методичне забезпечення реалізації спеціальної освіти дітей із ЗНМ. Логопед. 2011. № 8 (8) серпень. С. 4–11.
 
Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : монографія. Київ : Каравела, 1998. 150 с.
 
Соботович Е. Ф. Психолингвистическая структура речевой деятельности и механизмы ее формирования. Киев : ІЗМН, 1997. 44 с.

  Повний текстPDF (укр.)  


Титаренко Інна 
ORCID iD 0000-0002-5848-631X
кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-а, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.106111

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Автором статті проаналізовані чинники, які визначають зміст освіти та впливають на освітній процес; відображено взаємозв’язок між формуванням та здійсненням освітньої політики, функціонуванням системи освіти з суспільними реаліями та розвитком людської культури, обґрунтована тенденція посилення ефективності освіти завдяки актуалізації соціально-культурних чинників в освітньому процесі.

Ключові слова:  культурні чинники;  соціальні чинники;  соціально-культурні чинники;  чинники.

Література

Андрейко І. В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистості в контексті сучасних реалій глобалізації. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2009. Вип. 3. С. 14-18.

Бурдье П. Структура, габитус, практика. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Том I. № 2.

Зінченко В. О. Якість вищої освіти: чинники впливу. Освіта Донбасу. 2011. № 4. С. 55-59.

Зязюн І. А. Естетичні засади розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості : монографія / За  ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. 224 с.

Карпюк О. А. Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації : електронне наук. фах. вид. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. URL: http// www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09koarop.pdf (дата звернення: 01.06.2017).

Мухаметзянова Г. В., Смирнов В. Н., Клюева О. Р. Образование в условиях социальной рыночной экономики. Казань : ИСПО РАО, 2000. 54 с.

Поняття про зміст виховання. URL: http://readbookz.com/book/172/5493.html (дата звернення: 11.06.2017).

Содержание образования. URL: http://txtb.ru/86/7.html (дата звернення: 11.06.2017).

Шабунова А. О. Культурологічні чинники в освітніх трансформаціях. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / За заг. ред. д. ю. н., професора В. М. Дрьоміна. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. С. 156-157.

Щудло С. А. Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми забезпечення в умовах сучасного суспільства : дис. ... д-ра соціологічних наук. Харків, 2013. 418 с.

Banks J. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum and Teaching. 2001. 180 р.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. № 6. Р. 98-103. doi: 10.15550/ASJ.2015.06.098

Повний текстPDF (укр.)  

 


Пищик Олена 
ORCID iD 0000-0001-9193-6645
стажист-дослідник, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; заступник директора з навчальної роботи, викладач спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти», вул. Козацька, 7-а, 14037 м. Чернігів, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.111116

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті розглянуто проблему готовності до розвитку комунікативної культури як поняття професійної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. Систематизовано основні підходи до розуміння їх взаємозв’язку та визначення сутності комунікативної культури в управлінні навчальним закладомяк основної складової ефективного розвитку керівника.
 
Сутність розвитку є самостійною частиною цілої професійної підготовки, після чого розуміння готовності до професійного спілкування інтегрується з фаховою підготовкою керівника. Тобто взаємозв’язок професійної та комунікативної культури особистості розглядається через призму структури післядипломної підготовки керівників.
 
Ключові слова:  керівник професійно-технічного навчального закладу;  комунікативна готовність;  комунікативна культура;  професійна діяльність;  професійна культура;  професійне спілкування.
Література
Барабанщиків А. В., Муцини С. С. Педагогічна культура офіцера. Москва, 1985. 59 с.
Бочкарьова Т. С. Розвиток мовної культури студентів університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти». Оренбург, 2002. 20 с.
Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. 256 с.
Десяєва Н. Д. Культура мови педагога : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. Москва : Видавничий центр: «Академія», 2003. 192 с.
Знаменская С. В. Педагогические условия формирования коммуникативной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2004. 212 с.
Корніяка О. М. Порівняльний аналіз розвитку комунікативної компетентності фахівця у період його первинної і вторинної професіоналізації. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. С. 31–40.
Мухамедзянова Е. К., Патенко Г. Р., Горячева О. Н. Современная коммуникативная культура: формы, язык, особенности реализации. Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 6 (48). Часть 4. С. 53–56. URL: https://research-journal.org/languages/sovremennaya-kommunikativnaya-kultura-formy-yazyk-osobennosti-realizacii/ (дата обращения: 07.09.2017). doi: 10.18454/IRJ.2016.48.052.
Руденко Л. А. Фахове спілкування в контексті виховання особистості професіонала. Wartości drogą ku wzrastaniu : praca zbiorowa / pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, dra Romana Krola. Stalowa Wola ; Kijow ; Ružomberok : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. С. 288–302.
Сластьонін В. А., Каширін В. П. Психологія і педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-е вид., стереотип. Москва : Академія, 2004. 480 с.
Соколова В. В. Культура мови та культура спілкування. Москва : Просвіта, 1995. С. 65.
Ухтомський А. А. Вибрані праці. Москва : Наука, Ленінградське відділення, 1978. 358 с.
Шевцова Е. В. Формирование коммуникативной культуры личности студентов в условиях высшего дополнительного лингвистического образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2003. 205 c.
Ященко Е. М. Комунікативна культура сучасних студентів. Наукові запискиТернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2005. № 4. С. 40–45.

 

 Повний текстPDF (укр.)  


Редько Сергій 
ORCID iD 0000-0002-6903-2452
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.116122

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Статтю присвячено проблемі формування комунікативної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу як чинника успішності його діяльності. Автор аналізує складові комунікативної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, особливості їх формування та роль в управлінській взаємодії. Автор наголошує, що ключовим етапом у формуванні комунікативної компетентності є формування та розвиток здатності до встановлення і підтримки ділових стосунків у педагогічному колективі, ситуативної адаптивності та вільного володіння вербальними і невербальними засобами соціальної поведінки.

Ключові слова:  керівник загальноосвітнього навчального закладу;  комунікативна компетентність;  управлінське спілкування.

Література

Білик Н. І. Феномен регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Scientific Journal «ScienceRise».Педагогічна освіта. 2015. Том 12/5 (17). С. 4-9. doi: http://journals.uran.ua/sciencerise/ article/view/56941/53450
Браніцька Т. Р. Психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій. Scientific Journal «ScienceRise». Психологічні науки. 2016. Том 8/1 (25). С. 49-53. doi: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/75507/72471
Гринчук О. І. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх керівників на етапі професійної підготовки. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти : Зб. наук. пр. / За ред. Л. Л Товажнянського, О. Г. Романовського. Харків: НТУ «ХПІ», 2003. Вип. 2(6).
Заброцький М. М. До визначення структури комунікативної компетенції педагога. Науковий часопис : Зб. наук. пр. Серія: Психологія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. № 12. Вип. 6 (30). Ч. 1. С. 63-71.
Маріна О. В. Комунікативні уміння як фактор успішності навчально-виховного процесу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. / Редкол. Т. І. Сущенко та ін. Запоріжжя, 2008. Вип. 49. 348 с.
Назаренко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Київ. 2008. 259 с.
Шпильова І. С. Формування толерантності через призму «злиття культур» – досвід розвинених країн (США, Канада, Австралія, Великобританія, Німеччина). Scientific Journal «Science Rise». Психологічні науки. 2017. Том 4. С. 27-30. doi: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/98410/94901

 Повний текстPDF (укр.)  


Чуйко Сергій 
ORCID iD 0000-0002-7052-5158
викладач комісії обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету, вул. Велика Бердичівська, 2, 10001 м. Житомир, Україна; спірант кафедри автомобілів і транспортних технологій, Житомирський державний технологічний університет, вул. Чуднівська, 103, 10005 м. Житомир, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.123128

 ФOРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті, на основі аналізу наукової літератури розкрито зміст поняття «екологічна компетентність майбутніх фахівців автомобільного транспорту». Охарактеризовано основні структурні елементи екологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі автомобільного транспорту. Визначено основні фактори, які впливають на формування екологічної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту. Обґрунтовано ефективні організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту.

Ключові слова: автомобільний транспорт;  екологічна компетенція;  майбутній фахівець;  професійна компетентність;  транспортний засіб.

Література

Багдасарова Ю. А., Гуреева Е. Г. Формирование профессионально-экологической компетентности студентов специалистов трубопроводного транспорта.Вестник СамГУ. 2012. № 1(96). С. 36–40.

Бех І. Д. Виховання особистості: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 с.

Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі, 2003. № 2. С. 8–9.

Ермаков Д. С. Педагогическая концепция формирования экологической компетентности учащихся. Москва : МИОО, 2009. 396 с.

Екологія та автомобільний транспорт / Ю. Ф. Гутаревич та ін. Київ : Артістей, 2008. 296с.

Кричевский В. Ю. Профессиограмма директора школы. Проблемы повышения квалификации руководителей школ. Москва : Педагогика, 1987. 212 с.

Курманов А. В. Уровни и критерии оценки экологической компетенции студентов коледжа. Среднее проф. образование : ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. 2011. № 12. С. 43–44.

Про схвалення Транспортної стратегії України до 2020 р. : розпорядження Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2010р. № 2174-р. URL: www.transport-ukraine.eu, zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 25.06.2017).

Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / пер. с англ. Москва : «КогитоЦентр», 1999. 144с.

Тернопільська В. І. Акмеологічні аспекти формування професійної компетенції майбутнього фахівця. Акмеологія – наука 21 століття : матер. 4-ї міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня 2014 р. Київ, 2014. С. 323–330.

Тернопільська В. І. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник державного педагогічного університету. 2012. Вип. 9. С. 208–213.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. Issue 6. P. 98–103. doi: 10.15550/ ASJ.2015.06.098


Повний текстPDF (укр.)  

 


Черних Олена здобувач кафедри соціальної педагогіки, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, пл. Гоголя, 1, 92703 м. Старобільськ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.129134

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

У статті представлені результати дослідження рівня розвитку базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, що проводилось в Україні. Серед ключових автор вивчає такі компетенції: «Розуміння поняття права людини онлайн»; «Електронна участь»; «Збереження здоровя під час роботи з цифровими пристроями»; «Звернення по допомогу та захист». Критеріями розвитку даних компетенцій обрано когнітивний, релятивний та поведінковий. У статті також відображені якісний, кількісний і кореляційний аналіз відповідей підлітків щодо їх знань, навичок і цінностей під час використання Інтернету, досвіду використання Інтернету, зв’язку між віком, статтю, місцем проживання, часом проведення в Інтернеті підлітком і батьками та рівнем розвитку ключових компетенції безпечної поведінки в Інтернеті. За результатами дослідження представлено, що більша частина підлітків для користування Інтернетом частіше використовують мобільні пристрої; основним джерелом інформації про небезпеки в Інтернеті для підлітків є вчителі та батьки; найпоширенішою моделлю поведінки батьків щодо формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті є обмежувальна; серед рівнів розвитку базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті у підлітків в усіх чотирьох компетенціях майже у рівному розподілі превалює середній та низький рівень розвитку компетенцій. Отримані дані дають змогу стверджувати на необхідності впровадження запропонованої автором технології соціально–педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті.

Ключові слова:  базові компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті;  звернення по допомогу та захист;  електронна участь;  права людини онлайн.

Література

Єжова О. О.Критеріальний підхід до оцінки рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я учнівської молоді.Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2010. № 2 (14). С. 311-322.
Мурашкевич О. А. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з профілактики вживання психоактивних речовин підлітками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Слов’янськ, 2012. 20 с.
Черних О. О. Компетентнісний підхід у формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. 2016. № 6 (303). С. 117-125.
Bernoff J., Li C. Social technographics revisited – mapping online participation.Participation Models: Citizens, Youth, Online. 2010. URL: http://www.nonformality.org/wp-content/uploads/2011/07/Participation-Models-20110703.pdf (дата звернення: 22.08.2017).
Council of Europe. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on a Guide to human rights for Internet users. 2014. URL: https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?id=2184807 (дата звернення: 22.08.2017).
Livingstone S., Carr J., Byrne J. A Global Agenda for Children’s Rights in the Digital Age. 2013. URL: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/lse%20olol% 20final3.pdf (дата звернення: 22.08.2017).
Livingstone S., Helsper E. Parental mediation and children’s Internet use. Journal of broadcasting & electronic media. 2008. № 52 (4). P. 581-599. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/95667.pdf. doi: 10.1080/08838150802437396 (дата звернення: 22.08.2017).
Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. 2001. URL: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. doi: 10.1108/07419050610668124 (дата звернення: 22.08.2017).
Ribble M. Passport to Digital Citizenship.Learning & Leading with Technology. 2008, 2009. URL: https://www.digitalcitizenship.net/uploads/LL2008DCArt.pdf (дата звернення: 22.09.2017).
Ukraine Internet Usage and Marketing Report. 2016. URL: http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm (дата звернення: 22.08.2017).
UNHRC. Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet. A/HRC/32/L.20. 2016. URL: http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/L.20&referer=/english/&Lang=R (дата звернення: 22.08.2017).

 Повний текстPDF (англ.)  

 


Фінгерман Орлі 
ORCID iD 0000-0002-8464-5556
студентка ІV курсу, 4 ЗК групи, Факультет психокорекційної педагогіки, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, вул. Тургенівська, 8/14, 01601 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.135140

 ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

У статті розкривається значення, особливості використання та корекційного впливу гри як засобу навчального процесу розумово відсталих дошкільників; відзначено, що дошкільний вік є найбільш сприятливим для виховання та корекції особистості дітей з особливими потребами; розкрито поняття «розумової відсталості» та особливості розумово відсталих дошкільників; визначено поняття «гра» та охарактеризовано ігрову діяльність розумово відсталих дітей; розкрито різні види ігор: сюжетно-рольові, рухливі та дидактичні.

Ключові слова:  виховання;  гра;  дидактична гра;  корекція;  навчання;  розумово відсталі діти;  рухлива гра;  сюжетна гра.

Література

Артемова Л. В. Вчися граючись. Київ : «Томіріс», 1990. С. 3–5.

Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Луганськ : Альма-матер, 2006. С. 368.

Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. Москва : Просвещение, 1985. С. 72.

Дмитриев А. А. Организация двигательной активности умственно отсталых детей. Москва : «Советский спорт», 1991. С. 32.

Замский Х. С. История олигофренопедагогики : учеб. Москва : Посвещение, 1974. С. 110; 392.

Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 391 с.

Исследование познавательных процессов детей-олигофренов : Сб. науч. тр. Под ред. В. Г. Петровой. Москва : АПН СРСР, 1987. С. 5-18.

Малишевська І. А. Актуальні проблеми сучасної корекційної педагогіки. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1641/1/Aktualni%20problemy%20suchasnoi%20KP.pdf (дата звернення: 22.06.2017).

Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре : пособие. Под ред. Т. А. Марковой. Москва : Просвещение, 1982. 128 с.

Микитинська М. І., Мацько Н. Д. Математичні ігри в 1-3 класах. Бібліотека вчителя початкових класів. Київ : «Радянська школа», 1980. 128 с.

Носкова Л. П., Соколова Н. Д. О совершенствовании воспитательно-образовательной работы в специальном детском доме для аномальных детей дошкольного возраста. Дефектология : научно-методический журнал Академии педагогических наук СССР. 1986. № 5. С. 52-57.

Синьов В. М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. Психологія розумово відсталої дитини : підручник. Київ : Знання, 2008. 359 с.

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін. Загальна психологія : підручник / 3-тє вид. Київ : Каравела, 2014. 464 с.

Соколова Н. Д. Особенности игровых действий умственно отсталых дошкольников. Дефектология. 1972. № 2. С. 72-75.

Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : кн. для педагога-дефектолога. Москва : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 180 с.

Тамабаева М. К., Мухажанова А. Ж., Ульянова М. А., Никитина В. А. Влияние дидактических игр на развитие памяти у детей с умственной отсталостью. Научный альманах. 2015. № 11-2 (13). С. 389-392. doi: 10.17117/na.2015.11.02.389

Флерина Е. А. Игра и игрушка : пособие для воспитателя дет. сада. Под ред. Д. В. Менджерицкой. Москва : Просвещение, 1973. 111 с.

Повний текстPDF (укр.)