Синекоп Оксана 
ORCID iD 0000-00016191-6264
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги 37, кор. 7, 03056 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.7177

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У АНГЛОМОВНОМУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

 Формування цілісної мовної особистості майбутнього фахівця з інформаційних технологій та спеціальної організації навчального процесу з урахуванням фахових реалій для успішної його реалізації є основою особистісно-діяльнісного підходу у англомовному диференційованому навчанні немовних вищих навчальних закладах. Автором аналізуються індивідуально-психологічні особливості студента, що посилюються відповідним навчальним стилем, рівнем володіння іноземною мовою; рівнем автономії. Характеризується іншомовна діяльність, яка надбудовується над професійною та створює мінімальні умови протікання виробничої діяльності і професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутнього ІТ-фахівця.

 Ключові слова:  англомовне диференційоване навчання;  майбутні ІТ-фахівці;  особистісно-діяльнісний підхід;  рефлексія.

 Література

Абрамова Г. С. Возрастная психология : учеб. пособие для студ. вузов. 4-е изд., стереотип. Москва : Издательский центр «Академия», 1999. 672 с.
 
Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды в двух томах. / Под редакцией А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова, Н. В. Кузьминой. Москва : «Педагогика», 1980. 286 с.
 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. завед. Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
 
Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02. Київ, 2012. 440 с.
 
Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательский центр «Академия», 2013. 416 с.
 
Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов. 2 изд., доп., испр. и перераб. Москва : Логос, 2003. 384 с.
 
Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления (Процесс и способы решения технических задач). Москва : Педагогика, 1975. 304 с.
 
Кулюткин Ю. Н., Муштавинская И. В. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. Санкт-Петербург : СПБГУПМ, 2002. 48 с.
 
Коляда М. Г. Методика рішення задач на основі комбінаторно-логічного мислення. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. 2013. № 2. С. 122−125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2013_2_27 (дата звернення : 22.08.2017).
 
Орел Е. А. Диагностика особенностей мыслительной деятельности специалистов в области информационных технологий (программистов) : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)». Москва, 2007. 19 с.
 
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр». Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 125 Кібербезпека. Спеціалізація: Математичні методи кібербезпеки. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 17 с.
 
Путеводитель по методологии организации, руководства и управления : Хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого / составитель А. П. Зинченко. Москва : Дело, 2003. 160 с.
 
Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики; під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 33−45.
 
Степанов С. Ю. Семенов И. Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования. Вопросы психологии. 1985. № 3. С. 31−40.
 
Синекоп О. С. Особистісний компонент в особистісно-діяльнісному підході у навчанні англійської мови студентів технічних спеціальностей засобами міждисциплінарних зв’язків. Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. 2015. СXXVI (126). С. 132−138.
 
Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 176 с.
 
Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. Москва : Сентябрь, 1996. 96 с.
 
Cardella M., Atman C. Engineering Students’ Mathematical Thinking: In the Wild and with a Lab-based Task. American Society for Engineering Education, 2007.
URL: https://iths.pure.elsevier.com/en/publications/engineering-students-mathematical-thinking-in-the-wild-and-with-a
 
Lompsher J. Unterschiedliche Lehrstrategien und ihre Konsequenzen. Lerntheorie. Tätigkeitstheorie. Fremdsprachenunterricht; Hrsg. S. Ehlers. München, 1995. 148 s.
 
Matukhin D., Bolgova D. Learner-centered Approach in Teaching Foreign Language: Psychological and Pedagogical Conditions. Procedia − Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 206, 17 Oct., P. 148–155. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.10.044.
 
Niewoehner R. J. A Critical Thinking Model for Engineering. 2nd International CDIO Conference. Linkoping University. Linkoping, 13 to 14 June, 2006. Sweden, P. 1−12.
 
Schneier B. Airplane Hackers. IEEE Security & Privacy. 2003. Vol.1, № 6, P. 91−92. 

  Повний текст: PDF (укр.)