2017 - №2

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2

ЗМІСТ

 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Лисенко Олександра

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

Дурдас Алла

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ


 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЗА КОРДОНОМ

Батечко Ніна

ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Загородня Алла

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Євтушенко Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПОЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛIВ У ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ПЕРІОД


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Овчаренко Наталія

СУЧАСНА МУЗИЧНА ОСВІТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Лакоза Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Мосьпан Наталія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЄС

Вербенець Анна

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ МАЛЬТА (2000-2005 рр.)

Валенкевич Ольга

ОСВІТНІЙ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (З ПРАКТИКИ РОБОТИ МОРАВСЬОГО НАРОДНОГО МУЗЕЮ У МІСТІ БРНО)


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Петренко Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Касілов Іван

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Томашевський Володимир

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Овсієнко Людмила

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Гайдай Ірина

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОСТІ

Замкова Наталія, Войнаровська Наталя

ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ А. ЛЮКА ТА П. ФРІБОДІ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Синекоп Оксана

АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ТЕКСТУ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Іваницька Ольга, Панченко Алла, Панченко Ганна

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

Кулик Олена

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

Александрова Валентина

ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8-9 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Бровко Катерина

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Чжан Сяосін

ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ


 

СТУДЕНТСЬКІ СТУДІЇ

Фінгерман Орлі

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І КОРЕКЦІЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИОлександра Лисенко, 
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.711

 
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ 

У запропонованій статті проаналізовано чинні нормативно-правові документи, а також теоретичні положення, що стосуються освітніх принципів; визначено базові принципи післядипломної підготовки лікарів (системності, неперервності, варіативності змісту, елективності навчання, наступності, інноваційності, опори на індивідуальний досвід, актуалізації результатів навчання, спільної діяльності, універсальності), представлено їх аналіз з позиції практики післядипломної медичної освіти.

Ключові слова:  базові принципи післядипломної освіти лікарів;  освіта впродовж життя;  післядипломна підготовка лікарів.


Література

 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 2. Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: Наукове видання / За матеріалами першої Всеукр. наук.-практ. конференції «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти» / В. Г. Кремень, О. В. Сухомлинська,
  І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк, В. М. Ткаченко, П. Ю. Саух, Д. І. Дзвінчук, С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 162 с.
 3. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчальний посібник / С. О. Сисоєва. – К.: ВД «Екмо», 2011. – 324 с.
 4. Словник української мови: в 11 томах. – Том 7, 1976. – С. 693.
 5. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: у 5 т.– К.: Радянська школа. – 1976. – Т. 1. – С. 403-637.
 6. Цехмістер Я. В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю : теорія і практика : монографія / Я. В. Цехмістер. – К.: Наукова думка, 2002. – 621 с.
 7. Al-Shehri A. The market and educational principles in continuing medical education for general practice / A. Al-Shehri // Medical Education, 1992. – №26. – P. 384-388, DOI: 10.1111/j.1365-2923.1992.tb00191.x
 8. Incheon Declaration and SDG4 – Education 2030 Framework for Action [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf

 
Повний текст: PDF (укр.)


Алла Дурдас, аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенко, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.1116


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті виділено особливості, якими детермінується розвиток професійної освіти дорослих у Франції, а також проаналізовано основні тенденції її розвитку. Виділено особливості та напрямки розвитку дистанційного навчання у цій країні. Проаналізовано особливості основних структурних елементів системи неперервної професійної освіти дорослих у Франції. Розглянуто поняття професійного навчання дорослих, його цілі, завдання та його зв’язок з андрагогікою. Розглянуто форми організації навчання для дорослих (безкоштовні і платні лекції, семінари, табори, літні школи), а також штатне забезпечення роботи системи освіти дорослих.

Розглянуто форми та засоби організації дистанційного навчання (телекомунікаційні засоби, відео, практичні пояснення до курсу, додаткові пояснення для студентів по телефону, різноманітні описи), як допомагають дорослим людям здобути професійні знання та навички.

У статті зазначаються мотиваційні чинники та стимули у дорослих до подальшого навчання та професійного зростання.

Зазначено важливий зв’язок між вищою освітою у Франції в цілому та професійною освітою дорослих. Вказано на зв'язок між сучасною системою освіти дорослих у країні та її історією, традиціями. Розглянуто звязок між історією освіти дорослих Франції з історичними, політичними, соціальними, та культурними змінами у країні.

Ключові слова:  дистанційне навчання;  досвід;  неперервна освіта;  освіта дорослих;  професійна освіта;  стратегія розвитку освіти;  фактори освіти дорослих.

Література

 1. Архипова С. П. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих / Архипова Світлана // Наукові записки УКУ. – 2014. – Ч. 4 : Педагогіка. Психологія, В ип. 1. – C. 114-127.
 2. Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія / О. І. Огієнко (під редакцією Н. Ничкало). – Суми: Еллада-С, 2008. – 444 с.
 3. Попко І. А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції /
  І. А. Попко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 28. – С. 47.
 4. Тесля Р. В. Освіта дорослих Франції: історія, досвід, перспективи впровадження в українську систему освіти / Тесля Роман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology III (25). – 2015. – № 49. – С. 56-59.
 5. Фольварочний І. В. Історичні та педагогічні тенденції розвитку освіти дорослих / І. В. Фольварочний // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. – 2010. – № 1.
 6. Шанскова Т. І. Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід / Т. І. Шанскова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 63. – С. 154-157.
 7. Schreiber-Barsch S. Adult and Continuing Education in France. Bielefeld, 2015. – 90 с., DOI 10.3278/37/0577w.

Повний текст: PDF (eng.)


 Ніна Батечко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13-б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.1725


ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

У статті розглянуто основні тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії: вплив на них сучасних трансформаційних процесів у Європі, зміну у парадигмі їх підготовки та акредитації. Обґрунтовано особливості підготовки та підвищення кваліфікації викладачів британської вищої школи. Визначено можливі напрями впровадження британського досвіду навчання викладачів вищих навчальних закладів у вищій школі України.

Ключові слова:  викладач вищої школи;  професійна підготовка;  тенденції.

Література

 1. Бельмаз Я. М. Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] /
  Я. М. Бельмаз // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http//nbuv.gov.ua/t-journals / NarJsv/2009-1/09 bymrds.htm.
 2. Бельмаз Я. М. Соціально-історична обумовленість підвищення інтересу до професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ – початку ХХ століття / Я. М. Бельмаз // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231). – Ч. ІІІ. – С. 207-215.
 3. Бельмаз Я. Підвищення професійного рівня викладачів вищої школи: дисциплінарний підхід / Я. Бельмаз // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Вип. 1. – Словянськ. – 2010. – С. 108-115.
 4. Воронка Г. Зарахування до закладів вищої освіти у Канаді та Великій Британії / Галина Воронка // Вища школа. – 2006. – № 5-6. – С. 78-83.
 5. Дружилов С. А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность / С. А. Дружилов // Педагогика. – 2010. – № 6. – С. 51-58.
 6. Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення: Монографія / А. В. Сущенко, Т. І. Сущенко, О. О. Фунтікова та ін., за заг. ред.
  О. О. Фунтікової. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 392 с.
 7. Едвардс К. Нові підходи до наймання персоналу у вищій освіті / Кеннет Едвардс // Вища школа. – 2007. – № 2. – С. 46-50.
 8. Мачинська Н. І. Педагогічна освіта майбутніх магістрів у Німеччині та Великобританії / Н. І. Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 1-2. – С. 123-127.
 9. Олдридж Р. Предмет, практика и политика. Личный взгляд на значение истории педагогики: в свете подготовки учителей в Англии / Р. Олдридж // История педагогики как учебный предмет: Учебное пособие: (Международный опыт) Под ред. К. И. Салимовой. – М.: Росагенство, 1996. – С. 151-163.
 10. Пальчук М. І. Глобалізаційні процеси в єдиному освітньому просторі  та їхній вплив на стратегічний розвиток професійної освіти / М. І. Пальчук // Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – 2010. – № 1 (66). – С. 38-49.
 11. Семенець-Орлова І. Великобританія. Нові вчителі для нового суспільства / І. Семенець-Орлова // Управління освітою : часоп. для керів. освіт. галузі. – К. : Шкільний світ. – 2015. – № 17. – С. 4-17.
 12. Соколова І. В. Структура підготовки майбутніх учителів в університетах Англії і Шотландії – Наукові праці. Педагогіка. – Миколаїв. – Видання ЧДУ імені Петра Могили. – 2006. – Т. 46. – Вип. 33. – С. 13-16.
 13. Чорна О. Сучасні тенденції підготовки та підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ (на прикладі відповідного досвіду Великої Британії) [Електронний ресурс]/ Олена Чорна. – Режим доступу: http//archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Nz_p/88/statti/66.pdf.
 14. Dearing R. The institute for learning and teaching in higher education: institutions, academics and the assessment of prior experimental learning / R. Dearing. N. Evans. – London: Rontledge Falmer, 2001. – 152 p.
 15. King H. Discipline-based support / H. King / – Academy exchange. – 2009. – № 8 (August). – P. 34-35.
 16. Wareing S. In my discipline or interdisciplinary / S. Wareing. – Academy exchange. – 2009. – N 8 (August). – P. 31-33.

 
Повний текст: PDF (укр.)


 Алла Загородня, кандидат педагогічних наук,доцент, професор кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, 03039 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.2630


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

У статті розглянуто основні підходи до моделювання професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі. Представлено інформацію щодо властивостей соціально-економічних освітніх систем. Окреслено значимість умов процесу моделювання освітніх систем. Виявлено особливості моделі фахівця згідно з Болонським процесом та документами ЮНЕСКО. Визначено основні ознаки моделі професійної підготовки, запропоновані польськими вченими. Розкрито значення підходів наведених українськими дослідниками у підготовці фахівців економічної галузі.

Ключові слова:  модель;  моделювання;  Польща;  професійна підготовка;  Україна;  фахівці економічної галузі.

Література

 1. Бартєнєва І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / І. Бартєнєва,
  І. Богданова, І. Бужина та ін. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського. – 2002. – 344 с.
 2. Вітлінський В. Моделювання економіки: навч. посібник / В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 3. Загородня А. Аналіз проблем моделей та моделювання професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / А. Загородня // Innovative Solutions in Modern Science,
  № 8 (8), 2016. – Режим доступу: file:///C:/Users/448A~1/AppData/Local/Temp/993-3992-1-PB.pdf
 4. Ковальчук Г. Активізація навчання в економічній освіті: навч. посібник /
  Г. Ковальчук. – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298 с.
 5. Мачинська Н. Модель педагогічної світи магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу /
  Н. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (Серія: Педагогіка), 2014. – № 1 (12). – С. 53-58.
 6. Міхеєнко О. В. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій / О. Міхеєнко, В. Котелевський // Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2014. – № 9. – С.41-46.
 7. Пчелінцева І. Освітній кредит / І. Пчелінцева // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 95-100.
 8. ЮНЕСКО Деятельность в области образования во всем мире [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.unesco.org.
 9.  Daszkiewicz M. Kształcenie ustawiczne – szansa czy konieczność (implikacje marketingowe dla uczelni ekonomicznych) / M. Daszkiewicz, S. Wrona // Marketing i Rynek. – 2014. – № 8. – S. 223-228, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-21.
 10.  Salata E. Praktyczne ksztalcenie nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej / E. Salata // Ksztalcenie zawodowe w kontekscie europejskic ram kwalifikacji: Monografia: 2008. – S. 208-214.

Повний текст: PDF (укр.)


Наталія Євтушенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, вул. Слобідська, 83, 14000 м. Чернігів, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.3035


ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПОЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛIВ У ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ПЕРІОД

У запропонованій статті проаналізовано базові поняття, що розкривають сутність післядипломної освіти вчителів у Республіці Польща. Описуються обов’язки, кваліфікаційні вимоги, які висуваються до педагогів на сучасному етапі розвитку країни. Окреслюються можливості професійного становлення і вдосконалення польських учителів, основні види і форми їхньої освіти в післядипломний період. Автор акцентує увагу на важливості організації післядипломної освіти педагогів як однієї з ланок неперервної освіти фахівців, яка здійснює значний вплив на процеси модернізації в освітній галузі.

Ключові слова:  вчитель;  знання;  кваліфікація;  компетентність;  освіта;  післядипломне навчання вчителів у Республіці Польща.

Література

 1. Василюк А. В. Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський) / А. Василюк, M. Танась. – Вид. 2-ге, уточ. й доповн. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 224 с.
 2. Куля Е. Роль последипломного образования в реализации непрерывного образования в Польше / Е. Куля, М. Пэнковска // Образование через всю жизнь : непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2014. – В. №1, Т. 12 – С. 32-36.
 3. Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie  / M. Buczkowska-Gola // Edukacja i dialog. – 2000. – № 119.
 4. Kosiba G. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka / G. Kosiba // Forum oświatowe. – 2012. – №2(47). – S. 123-138.
 5. Kuźma J. Pedeutologia nauką kreującą mądrych, sprawiedliwych i dobrych nauczycieli (kierunki badań) / J. Kuźma // [w:] Moroz H. (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela. – Kraków : «Impuls», 2005 – S. 17-31.
 6. Kwiatkowska H. Pedeutologia / H. Kwiatkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. – 2008. – 260 s.
 7. Ognevyuk V., Sysoieva S. (2015). Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal (6), pp. 98-103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098.
 8. Okon W. Nowy slownik pedagogiczny / W. Okon. – Warszawa : «Zak», 2001. – 468 s.
 9. Półturzycki J. Żródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej // e-mentor, 2001. – nr 5(7). – s. 1.

 
Повний текст: PDF (укр.)


 Наталія Овчаренко, доктор педагогічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет», пр-т Гагаріна, 54, 50086 м. Кривий Ріг, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.3642


СУЧАСНА МУЗИЧНА ОСВІТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

У статті обґрунтовано актуальність і значеннєвість вивчення зарубіжного досвіду у сфері музичної освіти. Здійснено аналіз системи музичної освіти Німеччини. Визначено, що професійна підготовка майбутніх фахівців-музикантів  здійснюється у державних та державно-акредитованих закладах Німеччини: в університетах, консерваторіях та вищих школах музики. Виявлено особливості  системи музичної освіти уФедеративній Республіці Німеччині.

Ключові слова:  інтеграційний процес;  зарубіжний досвід;  музична освіта Німеччини;  фахівці музичного мистецтва.

Література

 1. Баскаев Р. М. О некоторых моделях профессиональной подготовки в разных странах [Электронный ресурс] / Р. М. Баскаев // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2008. – Режим доступа: http://jurnal.org/articles/2008/ped9.html
 2. Брайнин В. Б. Музыкально-педагогическое образование в Германии и Болонский процесс [Электронный ресурс] / В. Брайнин, Р.Нойман // Музыка в школе. – М., 2007. – №3. – С. 11-16. – Режим доступа: http://www.brainin.org/Method/Bologna_and_Germaп.
 3. Вища школа музики і театру в Мюнхені: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://website.musikhochschule-muenchen.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=1283&Itemid=922)/
 4. Гембриз Х. Федеративная республика Германия / Х. Гембриз // Как учат музыке за рубежом / Сост., авт. предисл. Д. Дж.Харгривз, А. К. Норт. – М.: Издательский дом «Классика-ХХІ», 2009. – С. 142-154. – (Серия «Мастер-класс»).
 5. Лейпцизький університет музики та театру імені Фелікса Мендельсона Бартольді: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hmt-leipzig.de/index.php?dep98/
 6. Махиня Н. В. Система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині / Н. В. Махиня // Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 46-47.
 7. Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія : монографія / Н. А. Овчаренко. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2014. – 400 с.
 8. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.daad.de/
 9. Rohlfs E. Musicalische Bildung und Ausbildung / R. Rohlfs, A. Jacoby,
  E. Rohlfs (eds) // Musik-Almanach 1999 / 2000: Daten und Fakten zum Musikleben in Deutschland. – Kassel: Barenrelter. – S. 3-21.
 10. Toiviainen P. Review of Musical creativity: Multidisciplinary research in theory and practice / P. Toiviainen // Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 25(3), 2008. – pp. 257-260, DOI:10.1525/mp.2008.25.3.257.

Повний текст: PDF (укр.)


Наталія Лакоза, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань, НЦ «МАН України», вул. Мельникова, 63, 04050 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.4248


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

У статті розглядається становлення профільного навчання природничого напрямку в системі довузівської підготовки України. Проаналізовано різні підходи щодо складання навчальних планів профільних дисциплін; особливості організації профільного навчання учнів у школах України та країн зарубіжжя. Для профільного навчання останніх характерним є інтегрований підхід до викладання дисциплін, а також залучення учнів до науково-дослідницької діяльності на базі університетів.

Аналіз функціонування старшої школи країн Європи, Америки та Японії дає змогу акцентувати увагу на позитивних національних особливостях та виокремити загальні принципи розвитку довузівської підготовки обдарованої молоді.

Ключові слова:  довузівська підготовка;  медико-біологічна освіта;  обдарована молодь;  профільне навчання.

Література

 1. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процессом навчання в школі: Навчальний посібник / В. І. Бондар. – К.: вид-во АПН України, 2000. – 191 с.
 2. Галаган А. И. Система образования в США / А. И. Галаган,
  Г. И. Полянская // Проблема зарубежной высшей школы: Обзор информации. НИИВШ.– М., 1988. – Выпуск 4. – 52 с.
 3. Галаган А. И. Система образования в Японии / А. И. Галаган // Проблема зарубежной высшей школы: Обзор информации. – М., 1989. – 60 с.
 4. Гончаренко С. У. Проблеми інтеграції змісту шкільної освіти /
  С. У. Гончаренко // Інтеграція елементів змісту освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1994. – С. 2-3.
 5. Грицай Н. Б. Використання дистанційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології [Електронний ресурс] / Н. Б. Грицай // 2016, DOI: 10.14308/ite000586. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/883
 6. Концепція профільного навчання у старшій школі / Ін-т педагогіки АПН України; уклад. Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда та ін. // Освіта України. – 2003. – № 88. – С. 4-5.
 7. Лакоза Н. В. Особливості організації навчального процесу в спеціалізованих класах медико-біологічного профілю / Н. В. Лакоза // Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів:Тези доповідей  Всеукраїнської наукової конференції. –К.: ІСДО, 1994. – С. 105-107.
 8. Лакоза Н. В. Формування наукових понять з природничих дисциплін – проблема неперервної освіти. Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу / Н. В. Лакоза // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Х. Каравела, 2000. – С. 82-92.
 9. Рекомендації (1248) щодо розвитку освіти обдарованих і талановитих дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.eurotalent.org/11-1a-recommandation-1248-relative-a-leducation-des-enfans-surdoues/
 10. Сисоева С. А. А бабочек ловили… раки / С. А. Сисоева, Н. В. Лакоза // Народное образование,1991. – № 10. – С. 74-76.
 11. Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / За ред.
  О. І. Локшиної. – К.: СПД Богданова А. М., 2006. – 232 с.
 12. Цехмістер Я. В. Теорія і практика допрофесійної підготовки учнів у ліцеях медичного профілю при вищих навчальних закладах: Дис. доктора пед. наук: 13.00.04 / Я. В. Цехмістер. – К., 2002. – 640 с.
 13. Monks F. Gifted education in 21 European Countries: Inventory and perspective / F. Monks, R. Pfluger. – Nijmegen: Radboud University, 2005. – 172 p.

Повний текст: PDF (укр.)


Наталія Мосьпан, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.4953


ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЄС

У статті обґрунтовано особливості організаційно-управлінської структури забезпечення якості вищої освіти в ЄС. Проаналізовано системи забезпечення якості в Європі, а саме її зовнішні та внутрішні органи. Зроблено висновок, що структури регулювання системи якості освіти в ЄС підпорядковуються власній ієрархії, де всі механізми взаємодіють між собою для забезпечення якістю різних систем вищої освіти. Проте, незважаючи на встановлення відносно однакової форми зовнішньої системи забезпечення якості, існують значні відмінності у підходах до системи на національному рівні.

Ключові слова:  вища освіта;  внутрішні органи забезпечення якості;  ЄС;  зовнішніоргани забезпечення якості;  система забезпечення якості освіти.

Література

1. An Overview of External Quality Assurance Developments within EHEA. Available at: http://adm.archimedes.ee/inqaahe/files/2014/05/Melinda-Szabo.pdf
2. Bucharest Communiqué. Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area, 2012. – 5p. Available at: https://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/67/3/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
3. ENQA. European Association for Quality Assurance in Higher Education. Available at: http://www.enqa.eu/
4. European Commission/EACEA/Eurydice. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. Available at: http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf
5. Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07 National Trends in the Bologna Process. Brussels: Eurydice, 2007. – 350p. Available at: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/086en.pdf
6. Internal Quality Assurance Systems. Cross-country comparative study, 2011. – 14р. Available at: http://www.ibar-llp.eu/assets/files/wp5/WP5%20Crosscountry%20comparative%20study.pdf
7. List of recognized higher education accreditation organizations. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recognized_higher_education_accreditation_organizations
8. London Communiqué. Towards to the European Higher Education Area: responding to challenges of the globalised world. 18 May 2007. – 7p. Available at: https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/EHEA2010/London%20Communique%20-%2018-05-2007.pdf
9. Loukkola Tia (2015). ESG 2015 – What has changed and what does it mean for QA practitioners? Available at: http://www.equip-project.eu/wp-content/uploads/EQUIP_160509-10_Vienna_pres_LOUKKOLA.pdf

 
Повний текст: PDF (укр.)


 Анна Вербенець, аспірантка кафедри педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет, пр-т Гагаріна, 54, 50086 м. Кривий Ріг, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.5459


ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ МАЛЬТА (2000-2005 рр.)

У статті описано процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.). Здійснено аналіз законодавчо-правової бази Республіки Мальта щодо інклюзивної освіти, а саме  Закону про рівні можливості (EqualOpportunitiesAct), Охарактеризовано діяльність робочих експертних груп («Statementing Moderating Panel»), створених при Міністерстві освіти Республіки Мальта, для вивчення стану та перспектив розвитку інклюзивної та спеціальної освіти. Проаналізовано діяльність моніторингових робочих груп, які були основою й визначальними орієнтирами розгортання процесів формування нової моделі інклюзивної освіти в Республіці Мальта. Здійснено аналіз принципів освіти, висвітлених у трьох статтях Декларації принципів Конституції Республіки Мальта.

Ключові слова:  інклюзивна освіта;  модель інклюзивної освіти;  особи з обмеженими можливостями здоров’я;  Республіка Мальта.

Література

 1. Ратнер Ф. История становления и развитие идей инклюзивного образования: международный опыт / Ф. Ратнер, Н. Сигал // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: науч. журн. – Тамбов, 2012. – № 12 (26): в 3-х ч. Ч. II. – C. 162-167.
 2. Bezzina C. (2006). Inclusive learning communities: the real challenges facing reform in Malta. International Journal of Educational Management, 20(6), 453-465, DOI: https://doi.org/10.1108/09513540610683702
 3. Constitution of Malta [Electronic resource]. – Access mode: http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566
 4. Creating Inclusive Schools: Guidelines for the Implementation of the National Curriculum Policy on Inclusive Education / National Curriculum Council Focus Group for Inclusive Education: P. A. Bartolo, Ch. A. Ferrante, A. Azzopardi, et al.; Ministry of Education – Floriana, Malta, 2002. – 85 p.
 5. Deno E. N. Special Education as Developmental Capital / E. N. Deno // Exceptional Children. – 1970. – № 37. – P. 229-237.
 6. Inclusive and Special Education: review report / L. Spiteri, G. Borg, A. M. Callus, et al.; Ministry of Education, Youth and Employment. – Floriana, 2005. – 88 p.
 7. Inclusive Education [Electronic resource] // The Ministry for Education and Employment of Malta. – Access mode: https://education.gov.mt/en/education/student-services/Pages/Inclusive_Education/Inclusive-Education.aspx
 8. Madrid Declaration (2002), European Congress of People with Disabilities (p. 1, Article 1) [Electronic resource]. – Access mode: http://democracy.islington.gov.uk/Data/Annual%20Council/200305131930/Agenda/$THE%20MADRID%20DECLARATION%20REPORT.doc.pdf
 9. Malta: Equal Opportunities (Persons with Disability) Act 2000 [Electronic resource] – Retrieved from: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//chapt413.pdf
 10. Nirje B. The Normalization Principle and Its Human Management Implications / B. Nirje // The International Social Role Valorization Journal. – 1994. – Vol. 1. – № 2. – P. 19-23.

 
Повний текст: PDF (укр.)


 Ольга Валенкевич, аспірант кафедри педагогіки, Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. В. Бердичівська, 40, 1008 м. Житомир, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.6065


ОСВІТНІЙ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (З ПРАКТИКИ РОБОТИ МОРАВСЬОГО НАРОДНОГО МУЗЕЮ У МІСТІ БРНО) 

У статті розкрито досвід роботи Моравського народного музею у м. Брно (Чеська Республіка) в галузі музейної освіти. Проаналізовані особливості роботи Дитячого музею та Методичного центру в рамках діяльності музею. У статті наголошується на необхідності запозичення українськими школами досвіду співпраці чеських музейних установ з освітніми осередками. Особливої уваги заслуговує налагоджена постійна взаємодія Дитячого центру Моравського народного музею та загальноосвітніх шкіл у м. Брно.

Ключові слова:  дитячий музей;  культурно-виховна діяльність музею;  освітній простір музею;  педагогічний вплив музею.

Література

 1. Велика Л. П. Музейне експозиційне мистецтво / Л. П. Велика. – Харків: ХДАК, 2000. – 160 с.
 2. Гайда Л. А. Музей у навчальному закладі / Л. А. Гайда. – Київ: Шкільний світ, 2009. – 128 с.
 3. Довжук І. В. Основи музеєзнавства. Навчальний посібник / І. В. Довжук. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164 с.
 4. Караманов О. В. Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О. В. Караманов // Освіта та педагогічна наука. – №3 (152), 2012. ‒ С. 5 ‒ 12.
 5. Маньковська Р. В. Музейництво в Україні / Р. В. Маньковська. – Київ: Інститут історії НАНУ, 2000. – 140 с.
 6. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика /
  Б. А. Столяров. – М.: Высшая школа, 2004. – 216 с.
 7. Havlík V. Využití intermediálních postupů v amimační praxi / Vladimír Havlík // Škola muzejní pedagogiky 6. – UP v Olomouci, Pedagogická fakulta. – Olomouc, 2007. – S. 105 – 120.
 8. Chalupecký J. Nové umění v Čechách / J. Chalupecký. – Praha, 1994. – 210 s.
 9. Moravské zemské muzeum v Brně (Офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.mzm.cz/.
 10. Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program / V. Ognevyuk, S. Sysoieva // The advanced science journal, 2015. – Issue 06. – P. 98-103, DOI 10.15550/ ASJ.2015.06.098.
 11. Šobán‘ová P. Edukační potencial muzea / Petra Šobán‘ová. – UP v Olomouci, Pedagogická fakulta. – Olomouc, 2012. – 352 s.

Повний текст: PDF (укр.)


Наталія Петренко, завідувач кафедри фізичного виховання, старший викладач, Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 54020 м. Миколаїв, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.6670


ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

У статті розглядається здоров’язбережувальне середовище, як одна з умов розвитку педагогічної компетентності; професійна підготовка спеціалістів та магістрів аграрної галузі розглядається як важлива складова компетентності майбутнього фахівця; надаються конкретні форми навчальної діяльності майбутніх аграріїв, як приклад використання різноманітних методів на практичних заняттях щодо організації здоров’язбережувального середовища. Здоровий спосіб життя студентської молоді, здоров’я населення та здоров’язбережувальне середовище є основним складовими підготовки студентів аграрного університету.

Ключові слова:  генномодифіковані організми;  екологія;  здоров’я населення;  здоров’язбережувальна діяльність;  здоров’язбережувальне середовище;  здоровий спосіб життя;  освітній процес.


Література

 1. Баташова М. Є. Біотехнологічні культури в сучасному аграрному секторі / М. Є. Баташова. // Вісник Полтавської державної академії. – 2014. – №4. – С. 38.
 2. Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / О. Л. Богініч // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск ХVІІ – ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Педагогічний інститут ПНУ ім. В. Стефаника. – 2008. – С. 191 – 199.
 3. Генетично модифіковані організми [Електронний ресурс] // Українські скарби. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://barvinok.ucoz.net/publ/zdorovij_sposib_zhittja/genetichno_modifikovani_organizmi/17-1-0-131.
 4. Грузєва Т. С. Організація санітарно-епідеміологічної служби / Т. С. Грузєва // Громадське здоровя. – Вінниця: Новая книга, 2013. – (третє). – С. 203.
 5. Здоров’я. Вплив екологічної кризи на здоров’я людей в Україні /
  [А. Царенко, О. Шекера, О. Шекера та ін.]. // Міжнародна асоціація «здоров'я суспільства». – 2015. – №1.
 6. Петренко В. Л. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти / В. Л. Петренко. // Інформаційний вісник: вища освіта. – 2003. – №10. – С. 5 – 37.
 7. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні» / «Молодь за здоровий спосіб життя» / від 3 лютого 2011 року N 2992-VI [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2992-vi.

Повний текст: PDF (укр.)Іван Касілов, викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки, Криворізький державний педагогічний університет, пр-т Гагаріна, 54, 50086 м. Кривий Ріг, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.7076


СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкриваються основні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності в умовах вищої педагогічної освіти в Україні. Розглядається сутність поняття інструментально-виконавської діяльності в наукових роботах відомих зарубіжних та вітчизняних учених. Визначаються основні специфічні риси, які відповідають за структуру інструментально-виконавської діяльності при вивченні спеціальних дисциплін з основного та додаткового інструментів у процесі навчання на факультетах мистецтв педагогічних університетів.

Ключові слова:  виконавець;  інструментально-виконавська діяльність;  музичний інструмент;  навчальний процес;  професійна підготовка;  специфічні риси;  учитель музичного мистецтва.

Література

 1. Абдуллин Э. Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе вузовского образования / Э. Б. Абдуллин. – Москва : Прометей (МГПУ), 1990. – 188 с.
 2. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях : учеб. пособие для студентов / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
 3. Бурназова В. В. Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи розвитку / В. В. Бурназова // Наукові записки [зб. наук. пр. за ред. І. Т. Богданова]. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2012. – Вип. 3. – С. 16 – 22.
 4. Гусейнова Л. В. Готовність до інструментально-виконавської діяльності: структурний аналіз / Л. В. Гусейнова // Науковий вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка  [зб. наук. пр. за ред. О. І. Курка]. – Глухів,  2011. – Вип.18. – С. 60 – 63.
 5. Касілов І. А. Розвиток виконавської техніки студентів-гітаристів у процесі навчання на факультеті мистецтв / І. А. Касілов // Педагогіка вищої та середньої школи  [зб. наук. пр. за ред. З. П. Бакум]. – Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ», 2015. – Вип. 45. – С. 12 – 17.
 6. Лаврентьєва Н. В. Формування творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13. 00. 02 «Теорія та методика музичного навчання» / Н. В. Лаврентьєва. – Київ, 2016. – 21 с.
 7. Михайленко М. П. Методика викладання гри на шестиструнній гітарі /
  М. П. Михайленко. – Київ : Книга, 2003. – 248 с.
 8. Мозгальова Н. Г. Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки :  автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13. 00. 02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» /
  Н. Г. Мозгальова. – Київ, 2002. – 18 с.
 9. Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки вчителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. А. Овчаренко. – Кривий Ріг : 2016. – 547 с.
 10. Олексюк О. М. Музична педагогіка : навчальний посібник /
  О. М. Олексюк. – Київ : КНУКІМ, 2006. – 188 с.
 11. Плохотнюк О. С. Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності / О. С. Плохотнюк // Наукові записки [зб. наук. пр. за ред. В. Ф. Черкасова]. – Кіровоград : вісник Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, – 2016. – Вип.143. – С. 66 – 70.
 12. Ройтерштейн М. И. Практическая полифония: учеб. пособие для студентов пед. институтов по спец. № 2119 «Музыка» / М. И. Ройтерштейн. – Москва: Просвещение, 1988. – 158 с. : ил.
 13. Elliott D. J. Musical Creativity (Comments to Praxial Music) [online] /
  D. J. Elliott. – Available from : http : // www.davidelliottmusic.com/praxial-music-education/musical-creativity
 14. Margulis E. (2012). Musical Repetition Detection Across Multiple Exposures / E. Margulis // Music Perception : Ann Interdisciplinary Journal, 29 (4), 2012. – pp. 377 – 385, DOI:10.1525 / mp.2012.29.4.377 (eng).

 
Повний текст: PDF (укр.)


 Володимир Томашевський, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», вул. Мистецька, 9, 50050 м. Кривий Ріг, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.7681


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Стаття присвячена аналізу існуючого в науково-дослідній літературі стану щодо теоретичного обґрунтування організаційних питань, пов’язаних зі реалізацією у вищій школі певних педагогічних дій, що спрямовані на формування естетичної культури майбутніх дизайнерів, загального аналізу педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах. Серед них автором виділено такі як актуалізація естетичної культури майбутніх дизайнерів, організація їх естетичної освіти, залучення студентів-дизайнерів до естетизації навколишнього середовища та оволодіння майбутніми дизайнерами досвідом самоорганізації естетичної культури.

Ключові слова:  актуалізація;  досвід самоорганізації;  естетична культура;  залучення до естетизації навколишнього середовища;  педагогічні умови.

Література

 1. Бутенко В. Г. Культурологічні аспекти формування естетичної свідомості учнівської і студентської молоді / В. Г. Бутенко // Педагогічні науки. – Херсон: ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 17-20.
 2. Зязюн І. А. Мистецтво у розвитку особистості: [монографія] / Іван Андрійович Зязюн. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224 с.
 3. Янкина Н. В. Взаимосвязь культуры и образования как характеристика современной образовательной парадигмы / Н. В. Янкина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2012. – №5 (5). – С. 62- 63, DOI:10.18454/IRJ. 2227-6017.

Повний текст: PDF (укр.)Людмила Овсієнко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, 08400 м. Переяслав-Хмельницький, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8287


КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автором визначено основні чинники компетентнісно спрямованого навчання студентів, які в сукупності сприятимуть підвищенню підготовки кваліфікованих фахівців в українських вишах до рівня світових стандартів. Проведене дослідження свідчить як про неоднозначність і багатовимірність трактування компетентнісного підходу, так і про багатовимірність його реалізації в навчальному процесі вищої школи. Як висновок автор стверджує, що компетентнісний підхід є системою принципів, технологій, методів, прийомів, засобів, форм навчання, виховання і розвитку майбутнього фахівця, спрямованою на вироблення в нього ключових і предметних компетентностей та гарантує високий рівень і результативність у професійній та суспільній діяльності.

Ключові слова:  вища школа;  компетентнісний підхід;  компетентність;  компетенція;  система освіти;  студенти; фахівці.


Література

 1. Антипова В. М. Компетентностный подход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Пахомова // Педагогика. – 2006. − № 8. – С. 57−62.
 2. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) / В. И. Байденко // Высшее образование в России. – 2004. − № 11. – С. 8−13.
 3. Біскул В. С. Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар’єрної студентської молоді / В. С. Біскул // Sociology. – 2016. − № 5 (133). – С. 61−67, DOI:10.15421/171610.
 4. Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной програмне / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. − № 10. – С. 37−42.
 5. Зимняя И. А. Компетентностный поход в образовании (методолого-теоретический аспект) / И. А. Зимняя // Проблемы качества образования. – 2006. – №. 2. – С. 7−10.
 6. Лежнина Г. В. Компетентностный подход : теоретический анализ понятия / Г. В Лежнина // Знаменские чтения. – Сургут : [б. и.]. – 2008. − № 3. – С. 14−20.
 7. Новікова Л. М. Болонський процес у дії кредитно-модульної системи навчання : навчальний посібник / Новікова Л. М. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2006. – 170 с.
 8. Овсієнко Л. М. Проблеми впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх педагогічних кадрів / Л. М. Овсієнко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 46–48.
 9. Остапенко Н. І. Компетентнісний підхід до навчання української мови та його складники / Н. І. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2012. − № 1. – С. 51−53.
 10. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. – К. : К.І.С., 2004. – С. 66−72.
 11. Словник-довідник з української лінгводидактики : навчальний посібник / [Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Мордовцева Н. В. та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
 12. Химинець В. В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / В. В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Режим доступу : http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.
 13. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. − № 2. – С. 58−64.
 14. Шевченко Г. П. Концептуальна сутність компетентнісного підходу : європейський вимір / Г. П. Шевченко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 121−130.

Повний текст: PDF (укр.)


Ірина Гайдай, аспірантка кафедри педагогіки, Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, 10002 м. Житомир, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8894


ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОСТІ 

У статті порушено проблему врахування досвіду підготовки вчителя-філолога подвійного профілю для якісного проведення сучасної його підготовки. Здійснено спробу проаналізувати уроки історичного досвіду, які автор статті поділяє на організаційні та дидактичні. Дослідниця також аналізує навчально-методичне забезпечення для здійснення підготовки вчителя-філолога подвійного профілю. Зроблено спробу підтвердити висновок про те, що для підвищення ефективності підготовки вчителя-філолога подвійного профілю варто спиратися на попередній досвід поєднання спеціальностей.

Ключові слова:  перша спеціальність;  друга спеціальність;  навчально-методичне забезпечення;  підготовка вчителя-філолога подвійного профілю;  уроки історичного досвіду.

Література

 1. Аракин В. Д. Практический курс английского языка 3 курс. Учеб. для студентов вузов / Под ред. В. Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 431 с.
 2. Волощук А. М. Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю: професійно-методичні кейси : Навчально-методичний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 94 с.
 3. Домброван Т.І. Загальнотеоретичний курс англійської мовиякдругої іноземної:курслекцій для студентів університетів /Т. І.Домброван. Вінниця:Нова Книга,2009. – 128 c.
 4. Завьялова В. Практический курс немецкого языка для начинающих : Учебник / В. Завьялова, Л. Ильина // Издание 6-е, переработанное и дополненное. – М. : Лист Нью, 2005. – 880 с.
 5. Кажан Ю. М. Вправи для формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції в німецькій мові як другій іноземній / Ю. М. Кажан // Іноземні мови. – 2007. – № 3. – С. 39 – 44.
 6. Кубрак С. В. Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю: Навчально-методичний посібник / С. В. Кубрак. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 96 с.
 7. Лещенко Ю. Е. Становление межъязыковых связей в ситуации учебного билингвизма / Ю. Е. Лещенко // Вестник Пермского Национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2016. – № 2. – С. 147-156, DOI: 10.15593/2224-9389/2016.2.14
 8. Місечко О. Є. Методика навчання англійської мови у сереній школі : навчальний посібник-практикум для студ. вищ. навч. закладів / О. Є. Місечко / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. І.Франка. – Житомир : Полісся, 2002. – 320 с.
 9. Місечко О. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900 –1964 рр.): дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / Місечко Ольга Євгеніївна. – Житомир, 2011. – 603 с.
 10. Морська Л. І. Теорія та практика методики навчання англійської мови. – Тернопіль: Астон, 2003. – 248 с.
 11. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник / Бігич О. Б., Бражник Н. О., Гапонова С. В. та ін. / під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
 12. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мові культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред.
  С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
 13. ЦДАВОВ України. Ф. 166 Документи міжвідомчих установ оп. 15 Спр. 1857. Навчальні плани педагогічних інститутів, розроблені управлінням та затверджені Міністерством освіти УРСР на 1956 р. – 105 арк.
 14. Шах-НазароваВ. С.Английский для Вас: учеб. / В. С. Шах-Назарова,
  К. В.Журавченко. – М. :Вече,2005. – 656 с.
 15. ЯнсонВ. В.Практичний курс англійської мови = A Practical Guide for Learners of English : навч. посібник для вищ. навч. закладів / В. В. Янсон,
  Л. С. Свистун, С. Т. Богатирьова, С. М. Лежньов. – К., ТОВ «ВП Логос-М», 2007. – 368 с.
 16. British Council BBC Teaching English. Content and Language Intergrated Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning
 17. Neuer G., Hufersen B., Kursisa A., Marx N., Koitan U., Erlerwein S. Deutsch in Kontext anderer Sprachen. Tertiärsprachendidaktik: Deutsch nach Englisch. Erprobungsfassung: Munchen: Langenscheidt, 2002, s. 51-55.

Повний текст: PDF (укр.)Замкова Наталія, доктор філософських наук, доцент, директор інституту, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, вул.Соборна, 87, 21050 Вінниця, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Войнаровська Наталя, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології та перекладу, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, вул.Соборна, 87, 21050 Вінниця, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.9599

ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ А. ЛЮКА ТА П. ФРІБОДІ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Стаття присвячена моделі чотирьох функціональних ролей читача, розробленій австралійськими педагогами А.Люком та П.Фрібоді наприкінці минулого сторіччя з метою підвищення загального рівня критичного читання у суспільстві. У нашому дослідженні розглянуто два первинних етапи зазначеної моделі, такі як декодування тесту та формування смислу. Практична цінність даного дослідження полягає у наведенні конкретних прикладів аудиторного застосування ролей читача у процесі підготовки бакалаврів філології та перекладу.

Проаналізовано погляди ряду науковців стосовно першої та другої складових моделі, їх функцій та цілей. Відповідно, роль декодування тексту допомагає сформувати кодову компетенцію студентів, що уможливлює процес розпізнання та декодування інформації у тексті, та поєднання його з асоційованими звуками та структурами. Особливо корисними для проведення дослідження були приклади пізнавальної діяльності студентів, які доводили результативність використання технік декодування. Варто наголосити, що наступна роль формування смислу, може бути впроваджена лише за умови успішної реалізації першої ролі. У даному випадку, вирішальним фактором у розгляді нового тексту є особистий досвід читача, тобто особи, яка формує смисл. Як свідчать останні дослідження питань критичного читання, особа, яка формує смисл, стає учасником змісту тесту та інтерпретує його через призму власного досвіду, що сприяє розвитку її семантичної компетенції.

Практичне застосування у викладацькій діяльності двох досліджуваних ролей з моделі А.Люка та П.Фрібоді має ряд позитивних ознак. Було обрано сприятливе середовище для виконання функцій та досягнення цілей даного підходу, а саме – вивчення трагедії В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта» у межах навчального курсу «Класичної літератури» з програми підготовки бакалаврів філології та перекладу. Найбільш вдалими проявами реалізації процесу декодування тексту виявились такі види діяльності: взаємне консультування студентів, побудова запитань, підбір питань для дискусій, а також окрема увага до специфічного вокабуляру даного тесту. Здобутком реалізації функції формування смислу стало врахування соціально-культурного досвіду читача для спільного аналізу тексту та повідомлення інформації.

Ключові слова:  виховання грамотності;  вища освіта;  декодування тексту;  іншомовна компетенція; критична грамотність;  підготовка перекладачів;  семантична компетенція. 

Література

 1. Christie F. Literacy and Schooling. London: Routledge / F. Christie, R. Misson. – 1998. – 192 p., DOI:10.4324/9780203019559.
 2. Ho C. M. Transforming Literacy and Language: Multimodality and Literacy in the New Media Age / C. M. Ho, A. P. Leong, K. T. Anderson. –  Bloomsbury Academic, 2011. – 244 p., DOI:10.5040/9781474212014.
 3. Larson J. The SAGE Handbook of Early Childhood Literacy / J. Larson, J. Marsh. – London: SAGE Publications Ltd. – 2013. – 704 p., DOI:10.4135/9781446247518.
 4. Larson J. Making Literacy Real: Theories and Practices for Learning and Teaching / J. Larson, J. Marsh. – London: SAGE Publications Ltd. – 2015. – 190 p., DOI:10.4135/9781473910508.
 5. Melda N. Y. Handbook of Research on Media Literacy in the Digital Age / N. Y. Melda. – Hershey, PA: IGI Global, 2016. – 532 p., DOI:10.4018/978-1-4666-9667-9.
 6. Moss B. A close look at Close Reading: Teaching Students to Analyze Complex Texts / B. Moss, D. Lapp, M. Grant, K. Johnson. – Alexandria, United States: Association for Supervision & Curriculum Development, 2015. – 208 p.
 7. Nokes J. D. Building Students’ Historical Literacies: Learning to Read and Reasons with Historical Texts and Evidence / J. D. Nokes. – New York, NY: Routledge, 2013. – 220 p., DOI:10.7202/1029434ar.
 8. Strop M. Multimedia Texts Set: Changing the Shape of Engagement and Learning / M. Strop, J. Carlson. – Winnipeg, Canada: Portage & Main Press, 2010. – 177 p.
 9. Tompkins G. Literacy for the 21st Century / G. Tompkins, R. Campbell, D. Green, C. Smith. – New York: Pearson, 2014. – 504 p.

 
Повний текст: PDF (eng.)


 Оксана Синекоп, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування №2, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги 37, кор. 7, 03056 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.99106


АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ТЕКСТУ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Процеси інформатизації суспільства вимагають підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Для успішного функціонування у професійно орієнтованому середовищі майбутні ІТ-фахівці повинні вміти створювати англомовний текст політики інформаційної безпеки. В даній статті визначено лінгвостилістичні особливості такого тексту: цілі, сфера вживання (професійно орієнтована), тема, функція у мові (повідомлення), функціональний стиль (офіційно-діловий) та його риси (точність, логічність, стандартизованість, висока інформативність, імперативність), підстиль (адміністратино-канцелярський), жанр (політика інформаційної безпеки), форма мовлення (письмовий монолог), характер викладення інформації (нейтральний), вид адміністративно-управлінського документу (розпорядчий), функціонально-смислове призначення (констатувальний тип, розповідь), форма реалізації (письмовий електронний / друкований), характер побудови (текст від третьої особи), характер відображення дійсності (нехудожній). Описано лексичні і граматичні характеристики тексту; представлено структуру тексту.

Ключові слова:  жанр;  лінгвостилістичні особливості;  майбутні ІТ-фахівці;  політика інформаційної безпеки;  структура тексту;  функціональний стиль.


Література

 1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. / И. В. Арнольд. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта Наука, 2002. – 384 с.
 2. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс (На материале немецкого языка): Учебник / М. П. Брандес – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: «Прогресс-Традиция»; «ИНФРА-М», 2004. – 416 с.
 3. Виноградов В. В. Сюжет и стиль / Виноградов В. В. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 192 с.
 4. Головин Б. Н. Основы культуры речи: Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» / Б. Н. Головин. – 2-е изд., испр. − М.: «Высшая школа», 1988. – 320 с.
 5. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: Учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина // Под ред. проф. О. Я. Гойхмана. − М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с.
 6. Дичка Н. І. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.І. Дичка. – К., 2015. – 25 с.
 7. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : модул. курс / Т. А. Єщенко; Донец. ін-т соц. освіти. − Донецьк, 2009. − 336 c.
 8. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [пер. з англ. О. М. Шерстюк] ; наук. ред. укр. вид-ня С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
 9. Зверева Е. Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. / Е. Н. Зверева. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с.
 10. Зінукова Н. В. Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Зінукова. – К., КНЛУ, 2004. – 289 с.
 11. Кузнец М. Д. Стилистика английского языка: Пособие для студентов педагогических институтов / М. Д. Кузнец, Ю. М. Скребнев // Под ред. Н. Н. Амосовой – Ленинград: Государственное учебно-педагогическое изд., 1960. – 175 с.
 12. Львов М. Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / М. Р. Львов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 248 с.
 13. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2010. – 286 с.
 14. Мацько Л. І. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько // За ред. Л. І. Мацько – Київ: «Вища школа», 2003. – 462 с.
 15. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів : дис….канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови» / М. М. Метьолкіна. – Одеса, 2009. – 228 с.
 16. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання: германські мови» / Г. С. Скуратівська. – К., 2002. – 196 с.
 17. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.
 18. Устименко О. М. Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньо-торговельної діяльності: дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання: германські мови» / О. М. Устименко. – К., 2002. – 219 с.
 19. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: дис. ... д-ра пед. наук, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / Черниш Валентина Василівна − К., КНЛУ, 2015. – 623 с.
 20. Шонц О. П. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. Посіб. / О. П. Шонц. – Одеса, 2010. – 56 с.
 21. Gattiker U. E. The Information Security Dictionary. Defining the Terms that Define Security for E-Business, Internet, Information and Wireless Technology. / Urs E. Gattiker. − KLUWER Academic Publishers: New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2004. − 444 p.
 22. Kissel R. Glossary of Key Information Security Terms / Richard Kissel. − National Institute of Standards and Technology Interagency or Internal Report 7298r2, U.S. Department of Commerce Revision 2 May, 2013. − 222 p.
 23. Kutlu Ö. Using technology for developing writing in an ESP class / Özge Kutlu // Procedia − Social and Behavioral Sciences. Published by Elsevier Ltd. – 2013, №70. – P. 267 – 271, DOI:10.1016/j.sbspro.2013.01.064. Available at: www.sciencedirect.com
 24. Lindley P. J. Technical Writing for IT Security Policies in Five Easy Steps / P. J. Lindley. − SANS Institute InfoSec Reading Room, 2001, − 11 p.
 25. Rhodes-Ousley M. The Complete Reference. Information Security / Mark Rhodes-Ousley. − New York: The McGraw-Hill Companies, 2013. − 898 p.

Повний текст: PDF (укр.)Ольга Іваницька, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», пр-т Перемоги, 37, 03056 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Алла Панченко, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Ганна Панченко, старший викладач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.107113ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 

У статті окреслено актуальність проведення експертного оцінювання у сфері освіти Нової української школи та, зокрема, професійної діяльності педагога. Визначено сутність експертного оцінювання як методу отримання узагальненої інформації, динамічного процесу, що змінюється, модернізується та являється важелем покращення ефективності освітнього процесу. Розроблено алгоритм поетапної організації експертного оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти. Запропоновано карту оцінки (самооцінки) здатності фахівця до інноваційної діяльності. Для забезпечення об’єктивності процесу експертного оцінювання запропонований механізм оцінювання діяльності педагога з використанням ІКТ на прикладі оцінювання готовності педагога до впровадження інновацій.

Ключові слова:  діяльність педагога;  експертне оцінювання;  експертне оцінювання діяльності педагога;  заклад середньої освіти;  ІКТ;  оцінювання.

Література

1. Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник / І. М. Галян. – К.: Академвидав, 2009. – 464с.
2. Касьянова О. М. Експерт в освіті: основні характеристики, методи відбору та оцінювання / О. М. Касьянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: Зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т [голов. ред.: Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя: КПУ. – Вип. № 21 (73). – 2011. – С. 78-86.
3. Огнев’юк В. Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти / В. Огнев’юк // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 9-14.
4. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОН № 1135 від 08.08.13 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029» від 14.12.2016 № 988-р – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
6. Jorgensen M. A review of studies on expert estimation of software development effort / M. Jorgensen // The Journal of Systems and Software. – Vol. 70. – 2004. – P. 37-60, DOI:10.1016/S0164-1212(02)00156-5. URL: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ebse/RK15-reviewexpertestim-jorgensen-jss04.pdf


Повний текст: PDF (укр.) Олена Кулик, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, «ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського 30, 08401 Переяслав-Хмельницький, Україна, olenakulyk@gmail.com

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.114119

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 
У статті проаналізовано сутність особистісно орієнтованого підходу до навчання та розглянуто його реалізацію у процесі мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови. Автор доводить, що, реалізуючи особистісно орієнтований підхід, вчитель української мови повинен створити на уроці сприятливу для кожного учня атмосферу (психологічну та мовну), дібрати дидактичний і практичний матеріал так, щоб він не дублював підручник, був цікавим для школярів, стимулював їхню мовленнєву активність, заохочував до пошуків нових самостійних, оригінальних рішень.
Ключові словамовленнєвий розвиток;  особистісно орієнтований підхід до навчання;  урок української мови;  учні.


Література

1. Голуб Н. Б. Підходи до навчання української мови в основній школі / Н. Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 2–10.
2. Кулик О. Д. Пріоритетність текстоцентричного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі / О. Д. Кулик  // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький :ФОП Лукашевич, 2013. – Вип. 15 – С. 38–48.
3. Меlekhina М. B. Recursive Model of a Methodical Competency Formation of a High School Teacher in the Context of Competency-Based Education / М.B.Меlekhina // International Education Studies. – Vol. 8, no. 2; 2015. – P. 142–150, DOI: 10.5539/ies.v8n2p142.


Повний текст: PDF (укр.) Валентина Александрова, 
старший викладач кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, wenera_alex@ukr.net

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.120124


Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу 
У статті розкрито змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу, визначено завдання позакласної роботи у процесі навчання української мови, що полягають у розширенні, поглибленні здобутих на уроках мови знань, удосконаленні практичних умінь і навичок учнів; вихованні ініціативи, самостійності, творчих здібностей, інтересу до предмета, виокремлено мовознавчий і соціокультурний сегменти у змістовому компоненті позакласної роботи.
Ключові слова:  змістовий компонент позакласної роботи з української мови;  мовознавчий та соціокультурний сегменти змістового компонента позакласної роботи;  позакласна робота;  соціокультурна компетентність учнів.


Література 
1. Александрова В. Ф. Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи: Навч.-метод. посіб. / В. Ф. Александрова. – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – 126 с.
2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо: 4-е вид. перероб. і доп. / Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ: «Українська книга», 1997. – 336 с.
3. Діденко Н. Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Н. Діденко – К., 2015. – 20 с.
4. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ С. О. Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна, З. П. Бакум, М. М. Барахтян, І. В. Гайдаєнко, А. Г. Галетова, Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, Т. Г. Окуневич, О. М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
6. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, О. І. Борзенко та ін. ; упоряд. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.
7. Меlekhina М. B. Recursive Model of a Methodical Competency Formation of a High School Teacher in the Context of Competency-Based Education / М. B. Меlekhina // International Education Studies; Vol. 8, No.2, 2015, Р. 142 – 150, DOI:10.5539/ies.v8n2p142.


Повний текст: PDF (укр.)


Катерина Бровко, аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13 б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.125129


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто підходи до моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів. Розкрито сутнісні характеристики понять «модель», «моделювання», «корпоративна культура». Виокремлено структурні елементи моделі корпоративної культури студентів. Представлено інформацію щодо видів моделей (прогностичної, концептуальної, інструментальної, структурної, моделі моніторингу, рефлексивної, функціональної) та особливостей їх використання у педагогічних дослідженнях. Наведено класифікацію моделей корпоративної культури за: формою відображення дійсності, предметом дослідження, завданням дослідження, природою явищ, властивостями відображення, ступенем точності, обсягом, способом вираження.
Ключові слова:  вищий навчальний заклад;  корпоративна культура;  моделювання;  модель корпоративної культури.


Література

1. Андомин О. В. Формирование корпоративной культуры преподавателей в системе внутривузовского повышения квалификации: дис. на соиск. учен. степ. кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Андомин О. В. – Самара, 2010. – 170 с.
2. Архангельский С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С. И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1976. – 200 с.
3. Гнезділова К. М. Корпоративна культура викладача вищої школи: навч.-метод. посібник / К. М. Гнезділова. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 124 с.
4. Корпоративна культура університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kubg.edu.ua
5. Погребняк В. А. Культура организации как объект регулярного управления / В. А. Погребняк //Вопросы управления предприятием. – 2005. –№ 1(13). – С. 59.
6. Практикум до навч. посіб. «Я студент» / Огневюк В. О., Жильцов О. Б, Морзе Н. В. та ін.; за заг. ред. Огнев`юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 84 с.
7. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / Т. О. Соломанидина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с.
8. Тернопільська В. І. Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців / В. І. Тернопільська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2016. –  № 25. – С. 16-22. 
9. Хаєт Г. Л. Корпоративна культура / Г. Л. Хаєт, О. Л. Єськов, С. В.Ковалевський та ін.; за заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
10. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн // Перев. с англ.; Под ред. В. А. Спивака. [Текст] – Спб: Питер, 2002. – 336 с.
11. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф // М.-Л.: Наука, 1966. – 302 c.
12. Hofstede G. H. Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations 2001 (2nd ed.). – Thousand Oaks, CA: Sage. – 454 р.
13. Kovalevskyy S. V. Research the Corporate Culture of Students Using Neural Network Models / S. V. Kovalevskyy, L. V. Kosheva // American Journal of Neural Networks and Applications. – 2015. – Vol. 1, No. 2. – P. 43-47, DOI: 10.11648/j.ajnna.20150102.13.


Повний текст: PDF (укр.)Чжан Сяосін, аспірант, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгомановавул. Пирогова, 9, 02000 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.130133


ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті обґрунтовано зміст та складові змістовно-технологічного забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів. Представлено технологію виховання етнічної толерантності студентів як послідовне впровадження методичного, операційного та рефлексійного етапів даного процесу з відповідним застосуванням методів, форм та засобів музичного виховання. Змістовно-технологічне забезпечення виховання етнічної толерантності студентів розкрито як сукупність змістового наповнення даного процесу (змістові напрямки та їх складові) та його технологічного упровадження (відповідний методичний інструментарій: методи, прийоми, засоби та форми виховної роботи), що забезпечать оптимізацію процесу виховання етнічної толерантності студентів в умовах музичного клубу.
Ключові словавиховання етнічної толерантності;  змістовно-технологічне забезпечення;  методи виховання;  музичне виховання;  музичний клуб;  формивиховання.


Література

1. Вайнола Р. Х. Особливості педагогічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів на початковому етапі навчання / Р. Х. Вайнола, Л. С. Неїжпапа // Наукові записки. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – №3. – С. 89-92. – (Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя).
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 1997. – 380 с.
3. Рева В. Естетичне виховання школярів у процесі сприйняття музики / В. Рева // Мистецтво та освіта. – 1999. – № 1. – C. 4-8.
4. Сапожнік О. В. Музично-естетичне виховання: зміст і структурні компоненти / О. В.Сапожнік // Рідна школа. – 2002. – № 12. – C. 20-22.
5. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
6. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» / За заг. ред. Н. В. Заверико. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 281 с.
7. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.


Повний текст: PDF (укр.)


 
Орлі Фінгерман, студентка 3 ЗК, ІІІ курсу, факультету психокорекційної педагогіки, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, вул. Тургенівська, 8/14, 01601 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.134139


ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І КОРЕКЦІЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті розглядається сутність методів виховання і корекції особистості дошкільного віку, актуальність та необхідність її виховання, починаючи з дошкільного дитинства. Розкривається роль музейної педагогіки в освітньому процесі дошкільного навчального закладу. Визначено вплив музейного простору на виховання і корекцію особистості дошкільного віку. Подано алгоритм експериментального дослідження з виховання і корекції особистості дошкільного віку у старших дошкільників засобом створення музейного простору в ДНЗ.
Ключові слова:  виховання особистості;  дошкільний навчальний заклад;  корекція особистості;  міні-музей;  музейна педагогіка;  музейний простір;  патріотичне виховання;  розумово відсталі діти.

Література
1. Актуальні проблеми сучасної корекційної педагогіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/
bitstream/6789/1641/1/Aktualni%
20problemy%20suchasnoi%20KP.pdf
2. Арт-терапія як один з способів корекції спілкування підлітків з однолітками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Psihologia/67322.doc.htm
3. Батьківські збори «Патріотичне виховання дітей старшого віку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sadok-barvinok.at.ua/publ/do_roboti_z_batkami/batkivski_zbori_patriotichne_vikhovannja_starshikh_doshkilnjat/4-1-0-36
4. Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/109.pdf
5. Выготський Л. Основы дефектологии / Л. Выготський // Под. ред. Т. Власовой. Собрание сочинений: в 6 т. // Гл. ред. А. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982-1984. – Т. 5: 1983. – 369 с.
6. Друзь В. А. Особливості індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку / В. А. Друзь, Г. П. Артем’єва, М. В. Нечитайло // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2014. – № 6 (44). – С. 41–46, DOI: org/10.15391/snsv.2014-6.008
7. Канюк І. Міні-музеї у дитячому садку / І. Канюк // Палітра педагога. – 2009. – № 5. – C. 6-7.
8. Консультації для вихователів «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами музейної педагогіки» Консультації для вихователів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ditsad.com.ua/konsultac/konsultac2790.html
9. Корекція РДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5200196/page:5/
10. Особливості застосування ігрового методу та засобів мистецтва у психокорекційній роботі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5263140/page:4/
11. Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки на гурткових заняттях в дошкільному закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://imidg.ucoz.ua/elgurnal/vyp21/5/palijchuk_tezi.pdf
12. Проект «Поликультурное воспитание дошкольников средствами музейной педагогики и базисных компонентов ДОУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-na-temu-polikulturnoe-vospitanie-doshkolnikov-sredstvami-muzeinoi-pedagogiki-i-bazisnyh-komponentov-dou.html
13. Реализация национально-культурного компонента посредством музейной педагогики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maam.ru/detskijsad/sobschenie-iz-opyta-raboty-na-temu-realizacija-nacionalno-kulturnogo-komponenta-posredstvom-muzeinoi-pedagogiki.html
14. Розвиток сенсорного виховання з елементами ІКТ розумово-відсталих дошкільників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metodportal.net/system/files/mp/2015/04/50741/rozvytok_sensornogo_vyhovannya_z_elementamy_ikt_rozumovo_vidstalyh_doshkilnykiv.pdf
15. Семінар-практикум про роль музейної педагогіки у національно-патріотичному вихованні та особистісному розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/kabineti/kabinet-doshkilnoi-pochatkovoi-ta-inkljuzivnoi-osviti/doshkilna-osvita/2580-vidbuvsja-seminarpraktikum-pro-rol-muzejnoi-pedagogiki-u-nacionalnopatriotichnomu-vihovanni-ta-osobistisnomu-rozvitku-ditej-doshkilnogo-viku
16. Специальная педагогика: учебник для бакалавров / под ред. Л. Мардахаева, Е. Орловой. – М.: Юрайт, 2016. – 447 с.
17. Шаповал Л. Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки / Л. Шаповал // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 4. – С. 11.

Повний текст: PDF (укр.)