Катерина Бровко, аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13 б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.125129


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто підходи до моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів. Розкрито сутнісні характеристики понять «модель», «моделювання», «корпоративна культура». Виокремлено структурні елементи моделі корпоративної культури студентів. Представлено інформацію щодо видів моделей (прогностичної, концептуальної, інструментальної, структурної, моделі моніторингу, рефлексивної, функціональної) та особливостей їх використання у педагогічних дослідженнях. Наведено класифікацію моделей корпоративної культури за: формою відображення дійсності, предметом дослідження, завданням дослідження, природою явищ, властивостями відображення, ступенем точності, обсягом, способом вираження.
Ключові слова:  вищий навчальний заклад;  корпоративна культура;  моделювання;  модель корпоративної культури.


Література

1. Андомин О. В. Формирование корпоративной культуры преподавателей в системе внутривузовского повышения квалификации: дис. на соиск. учен. степ. кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Андомин О. В. – Самара, 2010. – 170 с.
2. Архангельский С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С. И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1976. – 200 с.
3. Гнезділова К. М. Корпоративна культура викладача вищої школи: навч.-метод. посібник / К. М. Гнезділова. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 124 с.
4. Корпоративна культура університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kubg.edu.ua
5. Погребняк В. А. Культура организации как объект регулярного управления / В. А. Погребняк //Вопросы управления предприятием. – 2005. –№ 1(13). – С. 59.
6. Практикум до навч. посіб. «Я студент» / Огневюк В. О., Жильцов О. Б, Морзе Н. В. та ін.; за заг. ред. Огнев`юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 84 с.
7. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / Т. О. Соломанидина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с.
8. Тернопільська В. І. Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців / В. І. Тернопільська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2016. –  № 25. – С. 16-22. 
9. Хаєт Г. Л. Корпоративна культура / Г. Л. Хаєт, О. Л. Єськов, С. В.Ковалевський та ін.; за заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
10. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн // Перев. с англ.; Под ред. В. А. Спивака. [Текст] – Спб: Питер, 2002. – 336 с.
11. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф // М.-Л.: Наука, 1966. – 302 c.
12. Hofstede G. H. Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations 2001 (2nd ed.). – Thousand Oaks, CA: Sage. – 454 р.
13. Kovalevskyy S. V. Research the Corporate Culture of Students Using Neural Network Models / S. V. Kovalevskyy, L. V. Kosheva // American Journal of Neural Networks and Applications. – 2015. – Vol. 1, No. 2. – P. 43-47, DOI: 10.11648/j.ajnna.20150102.13.


Повний текст: PDF (укр.)