Валентина Александрова, 
старший викладач кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, wenera_alex@ukr.net

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.120124


Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу 
У статті розкрито змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу, визначено завдання позакласної роботи у процесі навчання української мови, що полягають у розширенні, поглибленні здобутих на уроках мови знань, удосконаленні практичних умінь і навичок учнів; вихованні ініціативи, самостійності, творчих здібностей, інтересу до предмета, виокремлено мовознавчий і соціокультурний сегменти у змістовому компоненті позакласної роботи.
Ключові слова:  змістовий компонент позакласної роботи з української мови;  мовознавчий та соціокультурний сегменти змістового компонента позакласної роботи;  позакласна робота;  соціокультурна компетентність учнів.


Література 
1. Александрова В. Ф. Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи: Навч.-метод. посіб. / В. Ф. Александрова. – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – 126 с.
2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо: 4-е вид. перероб. і доп. / Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ: «Українська книга», 1997. – 336 с.
3. Діденко Н. Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Н. Діденко – К., 2015. – 20 с.
4. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ С. О. Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна, З. П. Бакум, М. М. Барахтян, І. В. Гайдаєнко, А. Г. Галетова, Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, Т. Г. Окуневич, О. М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
6. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, О. І. Борзенко та ін. ; упоряд. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.
7. Меlekhina М. B. Recursive Model of a Methodical Competency Formation of a High School Teacher in the Context of Competency-Based Education / М. B. Меlekhina // International Education Studies; Vol. 8, No.2, 2015, Р. 142 – 150, DOI:10.5539/ies.v8n2p142.


Повний текст: PDF (укр.)