Оксана Синекоп, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування №2, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги 37, кор. 7, 03056 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.99106


АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ТЕКСТУ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Процеси інформатизації суспільства вимагають підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Для успішного функціонування у професійно орієнтованому середовищі майбутні ІТ-фахівці повинні вміти створювати англомовний текст політики інформаційної безпеки. В даній статті визначено лінгвостилістичні особливості такого тексту: цілі, сфера вживання (професійно орієнтована), тема, функція у мові (повідомлення), функціональний стиль (офіційно-діловий) та його риси (точність, логічність, стандартизованість, висока інформативність, імперативність), підстиль (адміністратино-канцелярський), жанр (політика інформаційної безпеки), форма мовлення (письмовий монолог), характер викладення інформації (нейтральний), вид адміністративно-управлінського документу (розпорядчий), функціонально-смислове призначення (констатувальний тип, розповідь), форма реалізації (письмовий електронний / друкований), характер побудови (текст від третьої особи), характер відображення дійсності (нехудожній). Описано лексичні і граматичні характеристики тексту; представлено структуру тексту.

Ключові слова:  жанр;  лінгвостилістичні особливості;  майбутні ІТ-фахівці;  політика інформаційної безпеки;  структура тексту;  функціональний стиль.


Література

 1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. / И. В. Арнольд. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта Наука, 2002. – 384 с.
 2. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс (На материале немецкого языка): Учебник / М. П. Брандес – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: «Прогресс-Традиция»; «ИНФРА-М», 2004. – 416 с.
 3. Виноградов В. В. Сюжет и стиль / Виноградов В. В. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 192 с.
 4. Головин Б. Н. Основы культуры речи: Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» / Б. Н. Головин. – 2-е изд., испр. − М.: «Высшая школа», 1988. – 320 с.
 5. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: Учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина // Под ред. проф. О. Я. Гойхмана. − М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с.
 6. Дичка Н. І. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.І. Дичка. – К., 2015. – 25 с.
 7. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : модул. курс / Т. А. Єщенко; Донец. ін-т соц. освіти. − Донецьк, 2009. − 336 c.
 8. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [пер. з англ. О. М. Шерстюк] ; наук. ред. укр. вид-ня С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
 9. Зверева Е. Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. / Е. Н. Зверева. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с.
 10. Зінукова Н. В. Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Зінукова. – К., КНЛУ, 2004. – 289 с.
 11. Кузнец М. Д. Стилистика английского языка: Пособие для студентов педагогических институтов / М. Д. Кузнец, Ю. М. Скребнев // Под ред. Н. Н. Амосовой – Ленинград: Государственное учебно-педагогическое изд., 1960. – 175 с.
 12. Львов М. Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / М. Р. Львов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 248 с.
 13. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2010. – 286 с.
 14. Мацько Л. І. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько // За ред. Л. І. Мацько – Київ: «Вища школа», 2003. – 462 с.
 15. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів : дис….канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови» / М. М. Метьолкіна. – Одеса, 2009. – 228 с.
 16. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання: германські мови» / Г. С. Скуратівська. – К., 2002. – 196 с.
 17. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.
 18. Устименко О. М. Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньо-торговельної діяльності: дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання: германські мови» / О. М. Устименко. – К., 2002. – 219 с.
 19. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: дис. ... д-ра пед. наук, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / Черниш Валентина Василівна − К., КНЛУ, 2015. – 623 с.
 20. Шонц О. П. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. Посіб. / О. П. Шонц. – Одеса, 2010. – 56 с.
 21. Gattiker U. E. The Information Security Dictionary. Defining the Terms that Define Security for E-Business, Internet, Information and Wireless Technology. / Urs E. Gattiker. − KLUWER Academic Publishers: New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2004. − 444 p.
 22. Kissel R. Glossary of Key Information Security Terms / Richard Kissel. − National Institute of Standards and Technology Interagency or Internal Report 7298r2, U.S. Department of Commerce Revision 2 May, 2013. − 222 p.
 23. Kutlu Ö. Using technology for developing writing in an ESP class / Özge Kutlu // Procedia − Social and Behavioral Sciences. Published by Elsevier Ltd. – 2013, №70. – P. 267 – 271, DOI:10.1016/j.sbspro.2013.01.064. Available at: www.sciencedirect.com
 24. Lindley P. J. Technical Writing for IT Security Policies in Five Easy Steps / P. J. Lindley. − SANS Institute InfoSec Reading Room, 2001, − 11 p.
 25. Rhodes-Ousley M. The Complete Reference. Information Security / Mark Rhodes-Ousley. − New York: The McGraw-Hill Companies, 2013. − 898 p.

Повний текст: PDF (укр.)