Ірина Гайдай, аспірантка кафедри педагогіки, Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, 10002 м. Житомир, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8894


ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОСТІ 

У статті порушено проблему врахування досвіду підготовки вчителя-філолога подвійного профілю для якісного проведення сучасної його підготовки. Здійснено спробу проаналізувати уроки історичного досвіду, які автор статті поділяє на організаційні та дидактичні. Дослідниця також аналізує навчально-методичне забезпечення для здійснення підготовки вчителя-філолога подвійного профілю. Зроблено спробу підтвердити висновок про те, що для підвищення ефективності підготовки вчителя-філолога подвійного профілю варто спиратися на попередній досвід поєднання спеціальностей.

Ключові слова:  перша спеціальність;  друга спеціальність;  навчально-методичне забезпечення;  підготовка вчителя-філолога подвійного профілю;  уроки історичного досвіду.

Література

 1. Аракин В. Д. Практический курс английского языка 3 курс. Учеб. для студентов вузов / Под ред. В. Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 431 с.
 2. Волощук А. М. Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю: професійно-методичні кейси : Навчально-методичний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 94 с.
 3. Домброван Т.І. Загальнотеоретичний курс англійської мовиякдругої іноземної:курслекцій для студентів університетів /Т. І.Домброван. Вінниця:Нова Книга,2009. – 128 c.
 4. Завьялова В. Практический курс немецкого языка для начинающих : Учебник / В. Завьялова, Л. Ильина // Издание 6-е, переработанное и дополненное. – М. : Лист Нью, 2005. – 880 с.
 5. Кажан Ю. М. Вправи для формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції в німецькій мові як другій іноземній / Ю. М. Кажан // Іноземні мови. – 2007. – № 3. – С. 39 – 44.
 6. Кубрак С. В. Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю: Навчально-методичний посібник / С. В. Кубрак. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 96 с.
 7. Лещенко Ю. Е. Становление межъязыковых связей в ситуации учебного билингвизма / Ю. Е. Лещенко // Вестник Пермского Национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2016. – № 2. – С. 147-156, DOI: 10.15593/2224-9389/2016.2.14
 8. Місечко О. Є. Методика навчання англійської мови у сереній школі : навчальний посібник-практикум для студ. вищ. навч. закладів / О. Є. Місечко / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. І.Франка. – Житомир : Полісся, 2002. – 320 с.
 9. Місечко О. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900 –1964 рр.): дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / Місечко Ольга Євгеніївна. – Житомир, 2011. – 603 с.
 10. Морська Л. І. Теорія та практика методики навчання англійської мови. – Тернопіль: Астон, 2003. – 248 с.
 11. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник / Бігич О. Б., Бражник Н. О., Гапонова С. В. та ін. / під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
 12. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мові культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред.
  С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
 13. ЦДАВОВ України. Ф. 166 Документи міжвідомчих установ оп. 15 Спр. 1857. Навчальні плани педагогічних інститутів, розроблені управлінням та затверджені Міністерством освіти УРСР на 1956 р. – 105 арк.
 14. Шах-НазароваВ. С.Английский для Вас: учеб. / В. С. Шах-Назарова,
  К. В.Журавченко. – М. :Вече,2005. – 656 с.
 15. ЯнсонВ. В.Практичний курс англійської мови = A Practical Guide for Learners of English : навч. посібник для вищ. навч. закладів / В. В. Янсон,
  Л. С. Свистун, С. Т. Богатирьова, С. М. Лежньов. – К., ТОВ «ВП Логос-М», 2007. – 368 с.
 16. British Council BBC Teaching English. Content and Language Intergrated Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning
 17. Neuer G., Hufersen B., Kursisa A., Marx N., Koitan U., Erlerwein S. Deutsch in Kontext anderer Sprachen. Tertiärsprachendidaktik: Deutsch nach Englisch. Erprobungsfassung: Munchen: Langenscheidt, 2002, s. 51-55.

Повний текст: PDF (укр.)