Людмила Овсієнко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, 08400 м. Переяслав-Хмельницький, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.8287


КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автором визначено основні чинники компетентнісно спрямованого навчання студентів, які в сукупності сприятимуть підвищенню підготовки кваліфікованих фахівців в українських вишах до рівня світових стандартів. Проведене дослідження свідчить як про неоднозначність і багатовимірність трактування компетентнісного підходу, так і про багатовимірність його реалізації в навчальному процесі вищої школи. Як висновок автор стверджує, що компетентнісний підхід є системою принципів, технологій, методів, прийомів, засобів, форм навчання, виховання і розвитку майбутнього фахівця, спрямованою на вироблення в нього ключових і предметних компетентностей та гарантує високий рівень і результативність у професійній та суспільній діяльності.

Ключові слова:  вища школа;  компетентнісний підхід;  компетентність;  компетенція;  система освіти;  студенти; фахівці.


Література

 1. Антипова В. М. Компетентностный подход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Пахомова // Педагогика. – 2006. − № 8. – С. 57−62.
 2. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) / В. И. Байденко // Высшее образование в России. – 2004. − № 11. – С. 8−13.
 3. Біскул В. С. Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар’єрної студентської молоді / В. С. Біскул // Sociology. – 2016. − № 5 (133). – С. 61−67, DOI:10.15421/171610.
 4. Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной програмне / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. − № 10. – С. 37−42.
 5. Зимняя И. А. Компетентностный поход в образовании (методолого-теоретический аспект) / И. А. Зимняя // Проблемы качества образования. – 2006. – №. 2. – С. 7−10.
 6. Лежнина Г. В. Компетентностный подход : теоретический анализ понятия / Г. В Лежнина // Знаменские чтения. – Сургут : [б. и.]. – 2008. − № 3. – С. 14−20.
 7. Новікова Л. М. Болонський процес у дії кредитно-модульної системи навчання : навчальний посібник / Новікова Л. М. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2006. – 170 с.
 8. Овсієнко Л. М. Проблеми впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх педагогічних кадрів / Л. М. Овсієнко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 46–48.
 9. Остапенко Н. І. Компетентнісний підхід до навчання української мови та його складники / Н. І. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2012. − № 1. – С. 51−53.
 10. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. – К. : К.І.С., 2004. – С. 66−72.
 11. Словник-довідник з української лінгводидактики : навчальний посібник / [Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Мордовцева Н. В. та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
 12. Химинець В. В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / В. В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Режим доступу : http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.
 13. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. − № 2. – С. 58−64.
 14. Шевченко Г. П. Концептуальна сутність компетентнісного підходу : європейський вимір / Г. П. Шевченко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 121−130.

Повний текст: PDF (укр.)