Радчук Галинадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології, Тернопільський національний педагогічний Університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, 46027 м. Тернопіль, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.15


ОСВІТНІЙ ДІАЛОГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ГУМАНІТАРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВНЗ

Стаття присвячена дослідженню сутнісних аспектів діалогу з метою його впровадження в педагогічну практику вищої школи. Обґрунтовується, що освітній діалог може розглядатися як гуманітарна технологія, яка інтегрує культурологічні, аксіологічні, екзистенційні, феноменологічні уявлення про засвоєння знань на ціннісно-смисловому рівні та цілісне професійне становлення особистості в освітньому середовищі вишу. Доводиться, що процес розгортання освітнього діалогу у єдності формального, змістового та ціннісно-смислового рівнів передбачає розвиток діалогічності викладача, діалогічності студента та діалогізації навчального матеріалу. Визначаються умови реалізації освітнього діалогу у вищому навчальному закладі.
Ключові слова:  діалог;  діалогізація навчального змісту;  діалогічність викладача;  діалогічність студента;  освітній діалог.

Література
 1. Белова С. В. Функции ученого диалога в усвоении ценностно-смыслового содержания гуманитарных предметов: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. В. Белова. – Волгоград, 1995. – 18 с.
 2. Галицких Е.О. Диалог в образовании как способ становления толерантности: Учебно-методическое пособие / Е. О. Галицких. – М.: Академический проект, 2004. – 240 с.
 3. Дьяконов Г. В. Основы диалогического подхода в психологической науке и практике: Монография / Г. В. Дьяконов. – Кировоград: РИО КГПУ им.
  В. Винниченко, 2007. – 847 с.
 4. Козина Л. М. Межкультурный диалог как педагогическое средство воспитания поликультурности / Л. М. Козина // Образование и наука. – 2014. – С. 79-92, DOI: 10.17853/1994-5639-2014-3-79-92.
 5. Профессиональная кухня тренера (из опыта неформального образования в третьем секторе) / [Отв. ред. Е. Карпиевич, В. Величко]. – СПб.: «Невский простор», 2003. – 256 с.
 6. Прутченков А. С. Трудное восхождение к себе. Методические разработки и сценарии занятий социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Роспедагенство, 1995. – 140 с.
 7. Савичева Н. Г. Образовательно-воспитательное пространство как синергийная коммуникация / Н. Г. Савичева // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 557-565.
 8. Сенько Ю. В. Гуманитарные основы педагогического образования: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю. В. Сенько. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 240 с.
 9. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / В. В. Сериков. – М., 1999. – 272 с.
 10. Шатин Ю. В. Феноменология образования и коммуникативная стратегия обучения / Ю. В. Шатин // Дискурс. – 1996. – № 1. – С. 23-29.
 11. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навчальний посібник / Т. С. Яценко. – Київ: Вища школа, 2004.– 679 с.

Повний текст: PDF (укр.)