Шапаренко Юліяаспірант, кафедра практичної психології, Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр-т П. Тичини 17, 02152 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.75


СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АВТО- ТА ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПІВ У ЕТНІЧНІЙ САМОСВІДОМОСТІ ЛЕМКІВСЬКОГО НАРОДУ

Стаття присвячена аналізу змістових особливостей авто- та гетеростереотипів лемківського народу. Визначено, що дослідження психосемантики цих понять доцільно розглядати у контексті етнічної самосвідомості. Обґрунтовано доцільність методологічних засад дослідження на основі emic-підходу, метою якого є глибинне вивчення специфіки однієї етнічної групи. Встановлено, що загалом етнічні стереотипи лемків мають позитивне емоційне забарвлення, пов’язане із узгодженістю образів «ми», та «вони» у структурі етнічної самосвідомості. Виявлено певні протиставлення між авто- та гетеростереотипом, що стосуються таких параметрів як етнічність – мужність, та гордість – самобутність. Проведене дослідження засвідчило наявність дружнього ставлення до інших народів у етнічній самосвідомості лемківського етносу, з одночасним усвідомленням диференціацій між представниками різних етнічних груп.

Ключові слова:  автостереотип;  гетеростереотип;  етнічна самосвідомість;  етностереотип;  лемки;  психосемантика;  семантичний диференціал.

Література
 1. Горбаль М. Ю. Різдвяна обрядовість Лемківщини: семантика, типологія, етнічний контекст: монографія / М. Ю. Горбаль. – Львів: Папуга, 2011. – 199 с.
 2. Грицук О. В. Психосемантичні дослідження структур значень у індивідуальній свідомості / О. В. Грицук, А. Сударікова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – 2013. – №46 (1). – С. 49-55.
 3. Дмитрук Л. І. Семантичні особливості лемківського костюма в контексті міжкультурної комунікації / Л. І. Дмитрук. – Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. Культурологія. – 2014. – №2 (3). – С. 113-117.
 4. Дробот О. В. Організація і методи психосемантичного дослідження управлінської свідомості / О. В. Дробот // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2012. – Т. 17, №8. – С. 75-82.
 5. Кононов І. Ф. Регіональні авто- та гетеростереотипи Донбасу і Галичини: їх значення в проектах націєбудівництва в Україні / І. Ф. Кононов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2014. – №20. – С. 133-142.
 6. Курись Л. І. Семантика лемківського костюму в контексті діалогу культур / Л. І. Курись. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Культурологія. – 2014. – №15 (2). – С. 222-228.
 7. Лозова О. М. Психосемантика етнічної свідомості / О. М. Лозова. – Київ: Освіта України, 2007. – 402 с.
 8. Ляшук Н. В. Автостереотипи українців у сприйнятті волинян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 / Ляшук Н. В. – Луцьк, 2012. – 20 с.
 9. Пелін О. В. Визначальні риси гетеростереотипів національних меншин Закарпаття / О. В. Пелін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2014. – №64. – С. 6-13.
 10. Савелюк Н. М. Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості / Н. М. Савелюк. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2010. – №14. – С. 260-268.
 11. Сілецький Ю. Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 / Сілецький Ю. Р. – Л., 2009. – 17 с.
 12. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. / Т. Г. Стефаненко. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с.
 13. Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2006. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/616_065. – Дата доступу: 14.02.2017.
 14. Чубарко В. В. Роль стереотипів у формуванні етнічної самосвідомості / В. В. Чубарко // Соціологічні студії. – 2013. – № 1. – С. 100-104.
 15. Halczak B., Osękowski C. (2004). Stereotyp łemka w świadomości zielonogórskich studentów. Rocznik Lubuski. Tom XXX, Cz. I, 51-60. Available at: http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocz04/4.pdf
 16. Shaparenko Y. V. (2016). Features of value orientations of Lemkos deported from the territory of Lemkivshchyna during the 1944–1946 years. Problems of Modern Psychology, Issue 34, 593-604, DOI: 10.6084/m9.figshare.4565017.v1.

Повний текст: PDF (укр.)