Кочубейник Ольга, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, вул. Андріївська, 15, 04070 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.714

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ АНОМІЇ: КОНСТРУЮВАННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА
 
У статті розглядаються основні підходи до вивчення аномії. Показано, що з моменту введення цього поняття Е.Дюркгеймом в соціологічні дослідження, були здійснені численні його ревізії, внаслідок чого його концептуалізація в науковій літературі стала досить розмаїтою. Аномія переважно розкривається через поняття «відчуження», тобто через декріптори, що описують виникнення «прозорої стіни» між окремими людьми (групами) та процесами соціальної регуляції, що відбуваються в суспільстві. Показано, що аномія також може бути описана через втрату почуття солідарності (згуртованості), що, в свою чергу, призводить до руйнування культурних і етичних основ суспільства, втрати моральних цінностей і норм, маргіналізації значної частини суспільства. Зусилля автора спрямовано на пошук психологічного змісту аномії та поведінкових корелятів, опис яких може бути закладений в конструювання особистісного опитувальника. Автор запропонував чотири вимірювання, які можуть виявляти особливості реагування особистості на соціальну аномію.
 
Ключові слова:  безглуздість;  безсилля;  безпорадність;  відчуження;  шкала аномії.

Література
 1. Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві [Електронний ресурс]. Соціологічний моніторинг, 2014. – Режим доступу: http://isoc.com.ua/institute/el_library.php
 2. Головаха Е. И. Феномен «аморального большинства» в постсоветском обществе: трансформация массовых представлений о нормах социального поведения в Украине / Е. И. Головаха // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. – 2002. – № 6. – С. 20-22.
 3. Головаха Е. Постсоветская аномия: особенности выхода из состояния аномической деморализованности в России и Украине [Текст] / Е. Головаха // Общественные науки и современность. – 2008. – № 6. – С. 5-10.
 4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии /
  Э. Дюркгейм. – Москва : Наука, 1991. – 574 с.
 5. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд / Э Дюркгейм – СПб. : Союз, 1998. – 496 с.
 6. Кара-Мурза С. Г. Аномия в России: причины и проявления / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Научный эксперт, 2013. – 264 с.
 7. Коэн А. К. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения / А. Коэн // Социология сегодня. Проблемы и перспективы. – М.: Прогресс, 1965. – С. 519-540.
 8. Коэн А. Отклоняющееся поведение и контроль над ним / А. Коэн // Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. – М.: Прогресс. 1972. – С. 282-295.
 9. Коэн А. Содержание делинквентной субкультуры / А. Коэн // Социология преступности (Современные буржуазные теории). – М. : Прогресс, 1966. – С. 314-321.
 10. Кривошеев В. В. Особенности аномии в современном российском обществе / В. В. Кривошеев //Социологические исследования. – 2004. – №3. – С. 93-97.
 11. Лыткина Е. И. Операционализация понятия «аномия» в эмпирических исследованиях: аналитический обзор / Е. Лыткина // Социология: 4М. – 2014. – № 38. – С. 165-199.
 12. Лыткина Е. И. От дезориентированных пессимистов до социализированных оптимистов: применение латентного классового анализа для изучения аномии на Украине / Е. И. Лыткина // Вестник общественного мнения. – 2014. – № 3/4. – С. 155-162.
 13. Лыткина Е. И. Социальная структура в трех теориях аномии / Е. Лыткина // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – Философия. Социология. Политология. – № 1(29). – С. 176-184.
 14. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия / Р. К. Мертон // Социология преступности (Современные буржуазные теории). – М.: Прогресс, 1966. – C. 299-313.
 15. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура / Р. К. Мертон // Социологические исследования. –1992. – № 2-4. – С. 118-124.
 16. Панина Н. В. Аномия в посткоммунистическом обществе (на материалах исследований в Украине) / Н. В. Панина // Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – С. 334-340.
 17. Панфилова А. О. Социальные индикаторы аномии в трансформирующемся российском обществе / А. О. Панфилова // Автореф. дис. … канд. социол. н. … 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы». – Владивосток, 2007. – 16 с.
 18. Рябченко В. І. Аномія в українському соціумі: соціально-філософський аспект проблеми / В. І. Рябченко // Мультиверсум: Філософський альманах. – Вип. 57. – К. : Укр. центр духов. культури, 2006. – С. 78-85.
 19. Сальникова С. А. Специфические феномены постсоветской аномии (Беларусь, Россия, Украина) / С. А. Сальникова // Грані. – 2013. – № 12. – С. 20-26.
 20. Сахань О. М. Соціальна девіантність в українському суспільстві як результат деструктивної політики влади / О. М. Cахань // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 28. – С. 77-94.
 21. Слотердайк П. Критика цинического разума / Петер Слотердайк. – Екатеринбург: У-Фактория, М. : ACT 2009. – 800 с.
 22. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе /
  П. Штомпка // Социологические исследования. – 2001. – № 2. – С. 3-12.
 23. Штомпка П.Социальное изменение как травма / П.Штомпка // Социологические исследования.2001. – № 1. – С. 6-16.
 24. McCloskey H. Schaar J. H. (1965). Psychological Dimensions of Anomy /
  H. McCloskey, J. H. Schaar // American Sociological Review, 30, 1, 14-40.
 25. Seeman M. (1959). On The Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24, 6, 783-791.
 26. Srole L. (1965). A Comment on Anomy. American Sociological Review, 30, 5, 757-762.

Повний текст: PDF (укр.)