Фамілярська Ларисавикладач кафедри педагогіки та андрагогіки, Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Михайлівська, 15, 10014 м. Житомир, Україна, familyarskaya_la@ukr.net 


МОБІЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 

У статті розглянуто основні теоретико-методологічні аспекти змісту поняття «мобільність» у філософських, педагогічних, психологічних, соціологічних наукових працях; акцентовано увагу на характеристиках категорії мобільності, як основної складової професійного розвитку та діяльності сучасного спеціаліста; представлено авторське визначення поняття «мобільність»; обґрунтовано та запропоновано поняття «мобільність педагога» як визначальної вимоги до особистості сучасного педагога; систематизовано характеристичні ознаки мобільності педагога.

Ключові слова:  адаптування;  мобільність;  освіта;  особистість;  педагог;  середовище.


Література

1. Амирова Л. А. Развитие личностной мобильности в пространстве непрерывного профессионального образования / Л. А. Адмиралова // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2012. №2. С. 55-57.

2. Анурин В. Ф. Проблема эмпирического измерения социальной стратификации и социальной мобильности / В. Ф. Анурин // Социологические исследования – 1993. – № 4. – С. 87-96.

3. Асмолов А. Г. Основные понятия психологического анализа в теории деятельности / А. Г. Асмолов // Вопросы психологии. –1982. –№2. – С. 28-32.

4. Биков В. Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. 2013. № 17. С. 9-37.

5. Білик О. М. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності / О. М. Білик // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С.43-46.

6. Брушлинский А. В. Деятельность субъекта и психическая деятельность (деятельность: теория, методология, проблемы) / А. В. Брушлинский. – М.: Политиздат, 1990. 19 с.

7. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – 543 с.

8. Дудина О. М. Профессиональная мобильность: кто и как принимает решение сменить профессию / О. М. Дудина // Социологическое исследование. – 1997. – №11. – С. 22 – 28

9. Игошев Б. М. Сущностно-логический анализ мобильности как межнаучного понятия / Б. М. Игошев // Педагогическое образование в России, 2014. – №1. – С. 105-111

10. Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. –416 с.

11. Кльоц Л. А. Використання активних методів у розвитку професійної я-концепції психолога [Електронний ресурс] / Любов Антонівна Кльоц // Технології розвитку інтелекту, № 5, том. 1. – 2014. – Режим доступу: http://goo.gl/89f8CW

12. Коваліско Н. В. Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук / Н. В. Коваліско. Львів, 1999. 20 с.

13. Косигіна О. В. Педагогічна взаємодія суб’єктів системи післядипломної освіти: зміст і специфіка / О. В. Косигіна // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013, №7 – С. 215-224.

14. Огневюк В. А. К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования / В. А. Огневюк, С. А. Сысоева // Вестник высшей школы. – № 3 (март, 2014). – С. 22-30.

15. Сорокин П. А.Социальна мобильность // Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. – С. 302 – 373. – (Серия «Мыслители ХХ века»).

16. Стрюк М. І.Мобільність: системний підхід / М. І. Стрюк, С. О. Семеріков, А. М. Стрюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 49, вип. 5. – С. 37-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_49_5_7

17. Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика: монографія / Лілія Леонідівна Сушенцева; за ред. Н. Г. Ничкало; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 439 с.

18. Щёкин Г. В. Славянство: его место и роль в европейской истории. – К., 2004.

19. Фамілярська Л. Л. Мобільність як перспективна складова освітнього процесу [Електронний ресурс] / Лариса Леонідівна Фамілярська. // Інформаційні технології і засоби навчання, № 41, вип. 3. – 2014. – Режим доступу: http://goo.gl/hIfp2a

20. Wegener B. Job mobility and social ties: social resources, prior job, and status attainment// American social review. 1991. –Vol. 56, 1. Febr. – P. 6071.

21. Goldthorpe J. H. SocialmobilityandclassstructuringmodernBritain.Oxford: Clarendonpress, 1987. – 377 p. 

22. Kasworm Carol (2011). The Influence of the Knowledge Society: Trends in Adult Higher Education [Електроннийресурс] / The Journal of Continuing Higher Education, 59:104–107, DOI: 10.1080/07377363.2011.568830. – Режим доступу: http://www.carl-abrc.ca/uploads/h_ed_articles/Kasworm.pdf

Повний текст: PDF (укр.)