ЗМІСТ
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
ОСОБИСТІСНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.711Фурман В. В.
ФOРМУВAННЯ РEФЛEКСИВНOЇ КOМПEТEНТНOСТI МAЙБУТНЬOГO ПРOФЕСIOНAЛA В УМOВAХ СУЧAСНОГО OСВIТНЬOГO ПРOСТOРУ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.1216Радчук Г. К.
ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСМИСЛЕНОСТІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.1620Столярчук О. А.
ВПЛИВ МОТИВІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.2125Кайріс О. Д., Самойленко А. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ДОСВІДОМ ШКІЛЬНОГО БУЛІНГУ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.2629Клименко А. А.
РАННЄ НАВЧАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.3034

ПСИХІКА ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ САМОРОЗВИТОК

Шмаргун В. М.
ПРОБЛЕМА ПСИХОСОМАТИЧНОГО В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.3541

Тохтамиш О. М., Головко Д. М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОГРАМІСТІВ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.4145


Краєва О. А.
ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПЕРІОД НОРМАТИВНОЇ КРИЗИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.4650


Даценко Т. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.5054

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Петрунько О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.5560


Ліщинська О. А.
КАУЗАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ДЕСТРУКТИВНОГО КУЛЬТУ НА ОСОБИСТІСТЬ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.6064


Рафіков О. Р.
УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.6568


Овчар О. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ СПОЖИВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ ОСОБАМИ З НИЗЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.6974


Малєєва Н. С.
КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ ЗАЛЕЖНИХ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ КОРИСТУВАЧІВ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.7478

 

ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Зелінська Т. М.
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СТОСУНКІВ МІЖ ЛІТНІМИ БАТЬКАМИ ТА ДОРОСЛИМИ ДІТЬМИ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.7984


Склярук А. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СІМЕЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.8488


Нероба М. В.
МАТЕРИНСЬКА ДЕВІАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ДЕСТРУКЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ЖІНКИ

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.8992


Равлюк Г. І.
ПСИХОСЕМАНТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДІ ПРО СІМ’Ю

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.1.9398