2016 - №1

ЗМІСТ
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
ОСОБИСТІСНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА

Фурман В. В.
ФOРМУВAННЯ РEФЛEКСИВНOЇ КOМПEТEНТНOСТI МAЙБУТНЬOГO ПРOФЕСIOНAЛA В УМOВAХ СУЧAСНОГО OСВIТНЬOГO ПРOСТOРУ

Радчук Г. К.
ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСМИСЛЕНОСТІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Столярчук О. А.
ВПЛИВ МОТИВІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Кайріс О. Д., Самойленко А. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ДОСВІДОМ ШКІЛЬНОГО БУЛІНГУ

Клименко А. А.
РАННЄ НАВЧАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

ПСИХІКА ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ САМОРОЗВИТОК

Шмаргун В. М.
ПРОБЛЕМА ПСИХОСОМАТИЧНОГО В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Тохтамиш О. М., Головко Д. М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОГРАМІСТІВ

Краєва О. А.
ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПЕРІОД НОРМАТИВНОЇ КРИЗИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Даценко Т. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Петрунько О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

Ліщинська О. А.
КАУЗАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ДЕСТРУКТИВНОГО КУЛЬТУ НА ОСОБИСТІСТЬ

Рафіков О. Р.
УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ

Овчар О. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ СПОЖИВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ ОСОБАМИ З НИЗЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ

Малєєва Н. С.
КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ ЗАЛЕЖНИХ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ КОРИСТУВАЧІВ

 

ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Зелінська Т. М.
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СТОСУНКІВ МІЖ ЛІТНІМИ БАТЬКАМИ ТА ДОРОСЛИМИ ДІТЬМИ

Склярук А. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СІМЕЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Нероба М. В.
МАТЕРИНСЬКА ДЕВІАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ДЕСТРУКЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ЖІНКИ

Равлюк Г. І.
ПСИХОСЕМАНТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДІ ПРО СІМ’Ю