2015 - Випуск 3-4
   ЗМІСТ   ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

СУБ’ЄКТНІ МЕХАНІЗМИ АКСІОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ

Радчук Г. К.

КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Таран О. П., Мішина Ю. С.

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СФЕРІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Старинська Н. В.

АНАЛІЗ ЗМІН ОСОБИСТІСНОГО СЕНСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Капiдiнова С. Б.

СТАВЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ ЯК ПОКАЗНИКИ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Редько С. І., Панченко А. Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИКА УСПІХУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Підлипна Л. В.

ФАКТОРНА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ІНТЕГРАЦІЇ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

 


ПСИХІКА ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ САМОРОЗВИТОК

Петрунько О. В., Хахановська Т.

ТВОРЧІСТЬ І ОБДАРОВАНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Донець А. А.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ

Ніздрань О. А.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ОСІБ ІЗ НИЗЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ

 


ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Петрунько О. В.

ДЕКОНСОЛІДУВАЛЬНІ ЕФЕКТИ МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЇ

Кочубейник О. М.

ЗАМКНЕНІ ПРОСТОРИ: СИМПТОМИ НЕДІАЛОГІЧНОСТІ ДИСКУРСУ

Ліщинська О. А.

ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Курлюк М. В.

ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Варягіна А. А.

ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ

Рафіков О. Р.

СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІВ

 


ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Циганчук Т. В., Дацюк Н. О.

ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕННЯ ПРО СІМ’Ю В МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Склярук А. В.

СІМЕЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Нероба М. В.

МАТЕРИНСТВО ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Ляльчук Г. Д.

БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧІ СТОСУНКИ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ В СІМ’ЯХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

 


КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

Даценко Т. О.

СПІЛЬНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЯК НОВИЙ ВИД «ВЗАЄМОДІЇ» ЗІ СТРАХАМИ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Голубенко О. І.

ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЙ В СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЛІКВІДАТОРІВ