2014 - Випуск 1
ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1
ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Мачинська Н. І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів
Плаксій Т. М. Історико-педагогічний аналіз теоретичних підходів до самовиховання особистості
Сошенко С. М., Коломієць Б. С. Еволюція методів викладання іноземної мови
Москалик Г. Ф. Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс
Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті

ЧАСТИНА 2
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Сліпчук В. Л.
Модернізація професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні у контексті Болонського процесу

Кожушко С. П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії
Євсюков О. Ф. Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантів
Колосовська В. В. Оцінювання сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями

ЧАСТИНА 3
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Поясок Т. Б.
Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи

Мартиненко М. Ю. Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання
Максимова Л. П. Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Клопов Р. В., Безкоровайна Л. В. Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства
Сальник І. В. Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі

ЧАСТИНА 4
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Задорожна Н. В. Проблема формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців у педагогічній теорії
Піддячий В. М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя
Борисова А. О. Дидактичні завданнядля формування методичної компетентності магістрантів спеціальності «педагогіка вищої школи»
Солошич І. О., Алєксєєва Т. М. Навчальна ландшафтно-екологічна практика у формуванні науково-дослідної компетентності організаторів природокористування
Сошенко С. М. Професійні якості як чинник успішності майбутнього психолога

ЧАСТИНА 5
ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД


Федоренко С. А. Університети «третього віку» як складова безперервної освіти: зарубіжний досвід
Беспарточна О. І. Вплив болонського процесу на формування нацioнальнoї cиcтеми квалiфiкацiй у Російській Федерації

ЧАСТИНА 6
ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Антонова З. О. Психологічні особливості впливу реклами на споживача

Білоус Р. М., Кочергін Р. М. Вплив емоційної сфери студентана розвиток комунікативної компетентності
Кущ О. С. Взаємодія механізмів праксису з творчим мисленням в продуктивній діяльності особистості
Лебединська Г. О., Давидюк С. Г. Соціально-психологічні аспекти формування політичної нації в умовах глобалізації
Левицька Т. Л. Віктимологічна профілактика дітей у сімейному вихованні