N – 5, 2006

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Абашкіна Н.В.

Педагогічні погляди Й.Ф. Гербарта крізь призму сучасної професійної діяльності вчителів

Вайнола Р.Х.

Модель особистісного розвитку майбутнього соціального педагога

Горкуненко П.П.

Удосконалення змісту підготовки студентів педагогічного коледжу до науково-дослідної роботи

Гулецька Я.Г.

Становлення полікультурної освіти в американській педагогіці

Жижко О.А.

Професійні підготовка вчителів іноземних мов в Мексиці

Конох А.П.

Теорія і практика визначення змісту професійної підготовки із спортивно-оздоровчого туризму в університеті

Краснов В.В.

Умови спрямування системи безперервного професійного розвитку лікарів на компетентнісний підхід

Лавриш Ю. Е.

Формування транскультурної компетенції середнього медичного персоналу у вищих закладах Канади

Макаренко О.А.

Сучасні проблеми виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів

Погоріло Т.О., Романенко О.В., Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Тюпанський В.Г.

Проблема працездатності студента-медика з позиції біоритмологічного підходу

Поясок Т.Б.

Цілі і завдання професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в Україні в контексті Болонського процесу

Сисоєва С.О.

Стандарти професійних кваліфікацій та напрями їх реалізації: досвід Республіки Польщі

Сігаєва Л.Є., Мартіросян О.І.

Освіта дорослих в Угорщині

Сліпчук В.Л.

Проблема допрофесійної підготовки учнів в умовах ліцею: історико-педагогічний аналіз

Сущенко Л.П.

Впровадження Інтернет-технологій у професійне навчання дорослих

Титаренко І. О.

Система дистанційного навчання «Прометей»: можливості використання для підвищення кваліфікації фахівців

Шевцова О.М.

Вплив інноваційної педагогічної діяльності на самооцінку та самостановлення вчителів

Щука Г.П.

Трудове навчання в сільських школах України (Аналіз матеріалів часопису «Радянська школа»)

ПСИХОЛОГІЯ

Гурман Т.Л.

Використання мережі Інтернет професійній орієнтації в середніх школах США

Ігнатович О.М.                                                  

Фахова інноваційна культура педагогічних працівників: теоретичний аналіз

Кочерга О.В.

Психолого-педагогічні та психофізіологічні проблеми дошкільної і початкової освіти

Кравчук Л.В.

Емоційно-почуттєвий розвиток дитини молодшого шкільного віку як психологічний чинник засвоєння етичних норм

Ляска О.П.

Формування пізнавальної активності студента у його професійному становленні

Моськін С.І.

Психічне здоров'я як чинник професійного становлення учнів професійно-технічних навчальних закладів

Полупан І.І.

Психологічні особливості та умови професійного самовизначення в юнацькому віці.

Савицька О. В.

Формування готовності студентів до входження у професійне середовище

Сичевський Ю.О.

Особливості формування відповідальності у майбутніх офіцерів-прикордонників

Столяренко О.Б.

Особливості професійної орієнтації випускників сучасної сільської школи

Татаурова Г.П.

Профорієнтаційні виміри відповідального ставлення майбутнього фахівця до вибраної професії

Удовиченко Н.К.

Взаємодія служби зайнятості та школи у підготовці учнівської молоді до вибору професії: досвід Німеччини

Шкіренко О.В.

Духовні цінності як регулятор поведінки особистості в екстремальних ситуаціях

Яремчук Н.В.

Психологічні аспекти формування сексуальної культури молодої жінки - майбутньої матері