N - 3, 2006

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Алексієнко Л.А., Дарчук Н.П., Зубань О.М., Сорокін В.М.

Методика створення автоматизованої навчальної системи з української мови

Артеменко І.Е.

Умови впровадження інформаційних технологій у процес психолого-педагогічної підготовки майбутніх податкових інспекторів

Асоянц П.Г., Стрілець В.В.

Реалізація проектної методики навчання англійської мови для професійного спілкування в освітньому інформаційно-комунікаційному середовищі

Бесклінська О.П., Комаров Ю.А.

З досвіду викладання математики за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Бігич О.Б.

Гіпертекстові технології на лекціях з методики викладання іноземних мов

Бєлєнька Т.Л.

Особливості електронних текстів для навчання іноземних мов за умов кредитно-модульної системи

Бойченко О.А.

Професійне спрямування змісту дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» для майбутніх фахівців сфери менеджменту

Бичкова Н.І.

Нові стратегії використання відеофонограми для навчання усного іншомовного спілкування

Весненко І.Г.

Використання інформаційних технологій у процесі навчання фахових дисциплін майбутніх медичних працівників

Городнича Л.В.

Теоретичні передумови диференційованого навчання аудіювання з використанням комп'ютера

Зірка В.В.

Професійне навчання англійської мови аспірантів і пошукувачів

Кавєріна О.Г.

Загальнотеоретичні аспекти дидактичної інтеграції (на прикладі курсу іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі)

Каменєва Т.М.

Електронний підручник з ділової англійської мови у процесі самостійної позааудиторної роботи майбутніх менеджерів

Карташова Л.А., Бабак І.О.

Адаптивне навчання майбутніх вчителів іноземних мов основам інформаційних технологій

Коваль Т.І.

Мотивація майбутніх менеджерів-економістів до вивчення інформаційних технологій

Конотоп О. С.

Принципи відбору автентичних художніх відеофільмів для навчання майбутніх філологів діалогічного спілкування

Конох А.П.

Інноваційні підходи до побудови структурних компонентів технологічної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму в університеті

Краснопольський В.Е., Могілевська Н.Е.

Виховання відчуття патріотизму у студентів на заняттях з іноземних мов засобами нових іноформаційних технологій

Ліпінська А.В.

Психолого-педагогічні проблеми вивчення елементів стохастики з комп'ютерною підтримкою

Липська Л.В.

Використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики студентів-іноземців на підготовчому відділенні

Лутковська Н.М.

Комплекс вправ для навчання усного спілкування з використанням відеофонограми майбутніх економістів

Лущик М.В.

Формування вмінь аудіювання англійського монологічного мовлення з опорою на першу іноземну мову

Малишкевич Л.М.

Проблеми викладання інформаційних технологій майбутнім перекладачам

Майкова М.С.

Особливості навчання англійської мови в юридичному вищому навчальному закладі

Мірошниченко Е.В.

Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-економістів в умовах електронного інформаційно-навчального середовища

Москалець О.О.

Теоретичні передумови створення комп'ютерної програми для навчання іншомовного письма

Нестеренко О.А.

Навчання читання та письма іспанською мовою як другою іноземною з використанням ресурсів Інтернету

Петрова Т.О.

Використання матеріалів з Інтернету в процесі навчання усного монологу-переконання англійською мовою

Петрова М.Б.

Когнітивний і комунікативний підходи до теорії мови як методологічна основа викладання дисципліни «Вступ до комп'ютерної лінгвістики»

Плотніков Є. О.

Використання мережі Інтернет у процесі викладання дисципліни «Комп'ютерні технології навчання іноземних мов»

Сисоєва С.О.

Організація неперервної професійної освіти на базі Інтернет-технологій

Свиридюк В.П.

Методичні рекомендації щодо розробки дистанційних курсів для навчання академічного письма студентів-заочників мовних спеціальностей

Сігаєва Л. Є.

Сучасне інформаційне навчання в освіті дорослих

Синекоп О.С.

Впровадження практики інтерактивного навчання іноземної мови в системі технічної освіти

Струтинська О.В.

До вибору змісту навчання дисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці» для студентів педагогічних університетів

Сургунд Н.А.

Психодіагностика особистісної професійної придатності в процесі підготовки практичного психолога у вищому навчальному закладі

Тарнопольський О.Б, Кожушко С.П., Сидорова К.В.

«Змішане навчання» як інноваційний підхід до викладання ділової англійської мови у вищому економічному навчальному закладі: передмова до дослідження

Чирва І.В.

Модель диференційованого навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп'ютерної програми

Чекаль Г.С., Савченко Т.І.

Національний іспит з іноземної мови у країнах світу

Чуфарлічева А. Ю.

Проблема навчання майбутніх менеджерів туризму реферування англомовних текстів за умов використання інформаційних технологій