N-1, 2006

Зміст

ПЕДАГОГІКА

Антонова О.Є.

Теоретико-методологічні підходи до вивчення природи обдарованості

Гльоза А.М.

Вивчення професійної компетентності вчителя іноземної мови

Давидова В.Д.

Шведська модель неформального навчання дорослих «народна освіта»

Дарманський М.М., Дарманська І.М.

Підготовка вчителя початкових класів: новий погляд на стару проблему

Євець Є.В.

До проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах педагогічного університету

Зель І.О.

Андрагогіка у контексті розвитку неперервної освіти

Іванова Л.І.

Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури

Калінін В.О.

Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами «діалогу культур»

Карпенко Н.М.

Професійна підготовка фахівців освітньої галузі у Швеції

Казакова Н.В.

Взаємодія вищого педагогічного навчального закладу і школи в організаційно-методичному забезпеченні педагогічної практики студентів

Кривець С.В.

Використання сучасних медіа технологій у професійній діяльності майбутніх вчителів

Курочкіна С.К.

Проблема підготовки майбутнього вчителя до захисту прав дітей у суспільстві

Лабузна Л.В.

Освітній менеджмент: історико-педагогічний аналіз

Лізньова Н.Ю.

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі: соціально-педагогічний аспект.

Лукіянчук А.М.

Проблема ідентифікації у професійному становленні майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах І-П рівнів акредитації

Мачинська Н.І.

Дистанційне навчання як новітня технологія підготовки майбутніх учителів

Михайлова О.С.

Гуманітарний підхід у соціокультурному вихованні майбутніх учителів у процесі професійної підготовки

Петранговська Н.Р.

Формування іншомовної професійної компетентності у студентів немовних вищих навчальних закладів

Поясок Т.Б.

Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у педагогічній теорії

Сисоєва С.О., Осадчий В.В.

Використання мережі Інтернет для організації професійного консультування молоді

Якса Н.В.

Підготовка майбутніх учителів до полікультурної взаємодії із суб'єктами освітнього простору

ПСИХОЛОГІЯ

Білуха Т.І.

Метод активного соціально-психологічного: навчання у контексті сучасних освітніх технологій

Бондаревська Л.Л.

Психічна травма та переживання суб'єкта

Періг І.М.

Особистісно актуалізуючий підхід у розвитку творчої обдарованості студентів вищих технічних навчальних закладів

Стасько О.Г.

Прояв умовних цінностей у процесі спілкування

Харенко С.Г.

Роль едіпового комплексу у формуванні кризи підліткового віку (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання)

Чашка М.

Психологічний образ польського менеджера

Чаплак Я.В.

Особистісно-акмеологічний підхід у формуванні готовності психологів-практиків до консультативної діяльності

Яценко Т.С., Іваненко Б.Б.

Психологічна наука і практика: особливості статичних й динамічних характеристик несвідомого в контексті практичної психології