N – 3 (2), 2010

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Люріна Т. І.

Сучасні тенденції формування ціннісних орієнтацій особистості студента у контексті духовного освітнього простору

Марченко О. Г.

Герменевтичний підхід до проблеми створення навчально-інформаційного середовища вищого військового навчального закладу

Мороз В. В.

Професійна підготовка педагога до розвитку творчого потенціалу учнів

Музичко Л. В.

Корпоративне навчання: стильовий аспект учіння дорослих

Ножовнік О. М.

Проблеми формування самоосвітньої компетенції студентів-економістів: теорія та перспективи

Огієнко О. І.

Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих у контексті цивілізаційних змін

Остапенко Е. О.

Андрагогічні аспекти формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку

Павлюк Р. О.

Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії

Пархомець В. О.

Формування професійної компетентності майбутніх економістів при навчанні дисциплінам інформатичного циклу

Петрощук Н. Р.

З історії становлення системи підвищення кваліфікації в Україні кінця XIX — початку XX ст.

Полєвікова О. Б.

Наступність у роботі зі словом між дошкільною та початковою ланками освіти

Поясок Т. Б.

Підвищення ефективності навчання дорослих засобами інформаційних технологій

Романова Г. М.

Андрагогічний контекст підготовки викладачів економічного університету до проектування навчальних технологій

Рябошапко І. А.

Педагогічна творчість викладачів у системі підвищення кваліфікації управлінського персоналу

Савінова Н.

Принцип розвитку мовного чуття в загальній ієрархії принципів спеціальної методики початкового навчання рідної мови дошкільників з вадами мовлення

Сандецька О. О.

Проблема освіти дорослих у світлі сучасних умов

Сербин Б. В.

Неперервна професійна освіта як один із факторів розвитку інформаційного суспільства

Сисоєва С. О.

Інтерактивні технології навчання дорослих: сутність, критерії, життєвий цикл

Сігаєва Л. Є.

Андрагогіка – теорія ціложиттєвого розвитку особистості

Словойова Т. М., Ткаченко О. В.

Внесок меценатів України у розвиток освіти дорослих кінця XIX - початку XX ст.

Смольникова Г. В.

Андрагогічні засади навчання вихователів-методистів дошкільних закладів

Стеблецький А. Л.

Педагогічна спільність – творець освітнього середовища

Стражнікова І. В.

Психолого-педагогічні проблеми освіти дорослих Західного регіону України у доробку науковців кінця XX – початку XXI ст.

Хоружа Л. Л.

Андрагогічні підходи у роботі педагога над стереотипами професійної діяльності

Ясак Т. М.

Використання дидактичного потенціалу сучасних ІКТ у системі ціложиттєвого навчання вчителя-словесника

ПСИХОЛОГІЯ

Красильний Ю. С.

Модель психолого-педагогічної компетентності викладача-військовослужбовця навчального закладу

Побірченко Н. А.

Когнітивно-комунікативна компетентність у вимірах освіченої людини сучасного суспільства

Помиткін Е. О.

Етико-психологічні аспекти успішної професійної взаємодії між науковим керівником і дисертантом

Редько С. І.

Психологічні умови формування професійної позиції керівника навчального закладу

Шанскова Т. І.

Мотиваційна орієнтація студентів гуманітарних спеціальностей щодо здобуття другої вищої освіти