N – 3 (1), 2010

ЗМІСТ

Болтівець С.І.

Психогігієнічна місія андрагогіки як теорії і методики суспільної просвіти та ціложитгєвого самовдосконалення людини

Огнев'юк В.О.

Освітні ідеали

ПЕДАГОГІКА

Артеменко І. Е.

Роль педагогічної майстерності викладача психолого-педагогічних дисциплін в організації навчальних занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Балахадзе Л. А.

Особливості професійної педагогічної освіти дорослих у Мексиці

Беседа Н. А.

Формування освітнього середовища в сучасній школі на засадах здоров'язбереження школярів

Бєлікова Н. О.

Порівняльний аналіз систем підготовки фахівців з фізичної реабілітації в деяких країнах Європи

Богданець-Білоскаленко Н. І.

Особистість як соціальний індивід на основі освітнього ідеалу

Борисенко Л. Л.

Андрагогічні аспекти дослідження функціональних станів студентів у процесі психолого-педагогічної підготовки у ВНЗ

Борщ І. П.

Особливості технологічного процесу комп'ютерного моделювання зачіски та макіяжу

Василенко О. В.

Проблема розвитку професійної культури працівників правоохоронних органів

Герлянд О. М.

Моніторингові дослідження професійної діяльності вчителя початкових класів

Гладченко О. В.

Проблеми формування інформаційної культури дорослої людини

Гордієнко Н. В.

Психолого-педагогічна просвіта батьків як складова освіти впродовж життя

Дмитришина Н. М.

Національне виховання як пріоритетний напрям сучасної освіти

Добровська Л. М.

Модель організації процесу формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців медико-інженерного профілю

Дудницька Н. В.

Використання результатів зовнішнього оцінювання для аналізу успішності учнів на національному рівні та модернізації навчальних програм в США

Дятленко Н. М.

Післядипломна освіта педагогів дошкільних закладів на андрагогічних засадах

Ємельяненко С. А.

Розвиток вечірніх вищих народних шкіл Німеччини в період Веймарської доби

Жуковський В.М., Сіданіч І. Л.

Методологічні аспекти підготовки навчально-методичного комплексу з курсу «Основи християнської етики» для початкової школи

Завацька Н. Є.

Формування освітнього середовища в системі соціальної реадаптації осіб зрілого віку

Зінченко С. В.

Неформальна освіта дорослих: правовий аспект (на прикладі діяльності Всеукраїнського громадського об'єднання «Центр захисту прав людини "Свобода")

Іванова О. В.

Самостійна пізнавальна діяльність студентів-транспортників при вивченні ділової української мови

Іванюк Г. І.

Освітні ідеали людини на зламі епох

Калініченко О. В.

Результати експериментального впровадження методики навчання старшокласників композиції у допрофесійній художній освіті

Князька В. В.

Андрагогічні підходи до навчання майбутніх фахівців перукарського мистецтва

Козак Л. В.

Інновації в системі вищої педагогічної освіти: теоретичний аспект

Котенко О. В.

Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури

Кравченко О. О.

Освіта людей третього віку – окремий освітній напрям сучасності

Лебедєва А. В.

Естетичний розвиток творчої особистості в соціокультурному середовищі

Линьова І. О.

Принципи андрагогіки як основа розробки інноваційних програм підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Литвин Л. В.

Ідеї Р.Штайнера в контексті сучасної філософії освіти

Логвиненко Т. О.

Освіта впродовж життя: тенденції шведського розвитку

Лук'янова Л. Б.

Освіта людей третього віку: реалії, проблеми, перспективи