N – 1, 2010

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Бондаренко О.М.

ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Бочарнікова В.М.

ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ХІМІКІВ ТЕСТИ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III - IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Василенко О.В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРОСЛИХ

Вербицький В.В.

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Гордієнко М.Г.

РОЗВИТОК ІДЕЙ ЦІЛОЖИТТЄВОГО НАВЧАННЯ У ЄВОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Ємельяненко С.А.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТОЖИТКІВ - ВИЩИХ НАРОДНИХ ШКІЛ у НІМЕЧЧИНІ В ПЕРІОД ВЕЙМАРСЬКОЇ ДОБИ

Клопов Р.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН

Максимова Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СУПРОВОДУ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Назаренко Н.В.

АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Пакушина Л.З.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕОГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Погорєлова Т.Ф.

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ПРОКУРОРІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Поясок Т.Б.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Регейло І.Ю.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У 20-ті роки XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Самаріна С.І.

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ У ФОРМУВАННІ ДИСЦИПЛІНОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX-ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

Соколова І.В., Сухорукова І.В.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ В ІТАЛІЇ

Сорока І.І.

ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тарасюк С.В.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Титаренко Л.М.

ПОЛЬОВА ПРАКТИКА У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Трегубенко Т.В.

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ

Філіппова Л.В.

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ПСИХОЛОГІЯ

Петренко Ю.О., Меньших О.Е., Калашник І.В.

ФОРМУВАННЯ НЕЙРОДИНАМІЧНІИХ ТА КОГНИТІВНИХ ФУНКЦІЙ У ХЛОПЧИКІВ 13-16 РОКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Юстина Коваль

ВІД ІНТЕЛЕКТУ РОЗУМОВОГО ТИПУ ДО ІНТЕЛЕКТУ ЕМОЦІЙНОГО: ОГЛЯД ВИБРАНИХ ТЕОРІЙ І ПОНЯТЬ