N – 1, 2013

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Батечко Н.Г.

СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Долинський Є.В.

ІНФОРМАТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Єгорова І.І.

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ З ДІАЛОГІЧНИМ МИСЛЕННЯМ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАН В УКРАЇНІ

Жижко О.А.

ПРОБЛЕМА НЕПИСЬМЕННОСТІ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАРГІНАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Задорожна-Княгницька Л.В.

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

Козак Л.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Короткова Ю.М.

ДОСВІД ГРЕЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ Й АНАЛІЗІ КОМУНІКАТИВНИХ ПОТРЕБ УЧНЯ ПРИ УКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Корчак Леанрда

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Красікова Т.І.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ У ВИЩИЙ ШКОЛІ

Крупник З.І.

ПРОБЛЕМА БЕЗПРИТУЛЬНИХ «ДІТЕЙ ВУЛИЦІ» В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Литвин Л.В.

ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Москалик Г.Ф.

МОДЕЛЬ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наказний М.О.

СПОРТИВНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЦІЛІСНІЙ СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Овчаренко Н.А.

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Осташевська Н.П.

ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В УЧНІВ

Регейло І.Ю.

СТУПЕНЕВА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Рябовол Л.Т.

СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПРАВОЗНАВСТВА

Сергеєва О.С.

ЛІСАБОНСЬКА СТРАТЕГІЯ У ВДОСКОНАЛЕННІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Сліпчук В.Л.

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ –ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Тригуб І. І.

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ

Фруктова Я.С.

ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ

ПСИХОЛОГІЯ

Зубрицька-Макота І. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ ТА ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Лукіянчук А.М.

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ПРОФЕСІЙНОГО “Я” ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОГО ЯДРА ПРОФЕСІЙНОЇ

ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Подольська Т.А.

РОЛЬ ДОВІРИ В МІЖОСОБИСТІСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ