2005 — N 3
Зміст

ПЕДАГОГІКА
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ХХІ СТОЛІТТЯ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ ДЛЯ СВОБОДИ СОВІСТІ І ВІРИ
ПРАВОСЛАВ'Я ЯК ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ
УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНДРАГОГА ПРИ НАВЧАННІ ДОРОСЛИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКТОРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ В РОЗВИТКУ І УДОСКОНАЛЕННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ
ПІДГОТОВКА ДОРОСЛИХ ЮРИСТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЕВРИСТИЧНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СВБОДИ СОВІСТІ І ВІРИ
ПСИХОЛІНГВІСТИКА В НАВЧАННІ ДОРОСЛИХ
СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ
АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ БЕЗРОБІТНОГО: ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
СУЧАСНА НАУКА ТА БІБЛІЯ
ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ КОМП’ЮТЕРОМ
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ДУХОВНИХ ТА МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
ОСВІТИ
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЇЇ СУБ’ЄКТІВ
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ
ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕНАВЧАННЯ
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ВИКОРИСТАННЯ ОПИСУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ ВЧИТЕЛЯ ПРИ ЗДОБУТТІ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПорядченкоЛ.А.
ВИКОРИСТАННЯ ОПИСУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ ВЧИТЕЛЯ ПРИ ЗДОБУТТІ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ УЧИЛИЩ ФОРТЕПІАННОГО КЛАСУ
МЕТОДИЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ВІОЛОНЧЕЛІСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ, ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
АНДРАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ПРОБЛЕМА ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ У СЕКУЛЯРІЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ ГРОМАДЯН НА РИНКУ ПРАЦІ
САМОСТІЙНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ САМООСВІТИ ДОРОСЛИХ
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ
ЕКО-ЕТИЧНА ПАРАДИГМА В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
МІРКУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СМИСЛОВИЙ ТИП МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ У ДРУГІЙ ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЯК ПРІОРИТЕТНА КОМПОНЕНТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПСИХОЛОГІЯ
МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
ЗМІСТ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРАГНЕНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ У ФОРМУВАННІ РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ
ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗРОБІТНИМ З КРИЗОВИМИ СТАНАМИ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДОЇ ЖІНКИ ДО МАЙБУТНЬОГО МАТЕРИНСТВА