2005 — N 1
Зміст

ПЕДАГОГІКА
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СИМВОЛ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА: КОНТУРИ НОВОГО ПОГЛЯДУ НА ПРОБЛЕМУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ В МАГІСТРАТУРІ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФРАНЦІЇ
ПРОВЕДЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ У ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ДО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ДОСВІДУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА
ПРОБЛЕМА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ФОРМИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ВИРОБНИЦТВА У ПРОЦЕСІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОСТОРОВОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ МУЗИЧНОЇ МОВИ – ЧИННИК АДЕКВАТНОГО СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ
РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РУХЛИВИХ ІГОР З ДІТЬМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
МИСТЕЦТВО У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ТА ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ХУДОЖНІЙ СВІТОГЛЯД ЯК ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ
ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Інноваційні проекти ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН у ПОЧАТКОВІЙ школІ Франції
ІНТЕРАКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА В ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КЛАСІ
ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ДОШКІЛЬНЯТ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБОМ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА
ПРЕДСТАВНИКИ ХАРКІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРО АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ СПІВАКІВ
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРУ У ШКОЛАХ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ КУРСУ “ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ” У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА
ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ПРИНЦИПИ ПОЛІ СТИЛІСТИКИ ТА ПОРІВНЯННЯ В КОМПОНУВАННІ УЧБОВОГО РЕПЕРТУАРУ В КЛАСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В АГРАРНОМУ ТЕХНІКУМІ ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

ПСИХОЛОГІЯ
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ
ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ В ПРОЦЕСІ ДІАГНОСТИКО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БІХЕВІОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ УМОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
ОБ’ЄКТНІ ВІДНОШЕННЯ СУБ’ЄКТА ТА ЇХ ПІЗНАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ