2004 — N 2
Зміст
ПЕДАГОГІКА
АРТЕМЕНКО І.Е.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
УСВІДОМЛЕНЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО ЯК УМОВА ПОВНОЦІННОГО РОДИННОГО ВИХОВАННЯ
БЕЗПЕРЕРВНА ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ОДНА ІЗ УМОВ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ НА НИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДЕМОКРАТІЯ ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ: НОВІ ВИКЛИКИ У НОВІЙ ЄВРОПІ
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПРОФОРІЕНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДЬЮ (20 РР.ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА КЕРАМІКИ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ
ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
СТИЛІ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ, ЩО ВИЯВЛЕНІ В ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЇ
КОРІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ОСВІТІ
ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
СОЦІАЛЬНИЙ СТРЕС І ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ БЕЗРОБІТНИХ В ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: СТРУКТУРА, ЗМІСТ, КРИТЕРІЇ, УМОВИ ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
РОЗВИТОК ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ В МУЗИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
ЖОРСТОКІСТЬ У СТАВЛЕННІ БАТЬКІВ ДО ДІТЕЙ В ПРОБЛЕМНІЙ СІМ’Ї: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЗАСАД ОСОБИСТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПСИХОЛОГІЯ
З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДИНАМІКА СТАНУ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИКРИВЛЕНЬ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З РЕГРЕСИВНИМИ ПРОЯВАМИ СУБ’ЄКТА
КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ У ДІТЕЙ: ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ
ДОШКІЛЬНИК В СІМ’Ї: ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ
ОСОБИСТІСНІ СТАНДАРТИ САМООЦІНКИ ВИСОКО ТРИВОЖНИХ ВЧИТЕЛІВ
КОНСУЛЬТУВАННЯ МАТЕРІВ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ЯК ФОРМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
ВПЛИВ ВІКУ ТА ПРОФЕСІЇ НА ОСОБИСТІСНІ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ЖИТТЄВИХ ТРУДНОЩІВ