2009 — N4
Зміст

ПЕДАГОГІКА
Теоретичні і методичні аспекти формування виконавського апарату музиканта-інструменталіста
Освіта податкових інспекторів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Особливості професійної підготовки дорослих до підприємницької діяльності
Смисложиттєві орієнтації педагога як фактор розвитку «акме» – професіоналізму
Тенденції розвитку системи професійно-педагогічної освіти Мексики
Становлення інформаційної культури майбутніх перекладачів
Педагогічна майстерність як базовий рівень професійного розвитку і культури педагога
Компетентнісний підхід в удосконаленні професіоналізму сучасного вчителя
Дидактичні принципи екологічної освіти дорослих
Андрагогічні підходи до фахового зростання керівників вищих навчальних закладів
Формування інформаційної культури лікаря
Психологічні умови організації навчального середовища систем післядипломної освіти
Освіта дорослих як механізм соціальних перетворень
Особливості ставлення викладачів та студентів до методів навчання
Досвід розробки та впровадження електронного навчального забезпечення дисциплін гуманітарного циклу
Неперервна освіта в умовах полікультурного глобалізованого світу
Аналіз результатів формувального експерименту щодо реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань
Зміст і структура готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Особливості, функції та ключові компетенції вчителя у Республіці Польщі.

ПСИХОЛОГІЯ
Автобіографічний опитувальник «історико-психологічний портрет фахівця»
Духовні детермінанти викладання курсу «культура сімейно-психологічних відносин»
Коуч-тренінг «мій професійний вибір» як засіб формування професійних намірів старшокласників .
Ситуаційні та особистісні чинники виникнення невротичних розладів у соматичних хворих
Фахова інноваційна культура особистості: психологічна модель розвитку
Духовність та медитація: філософсько-психологічний аспект
«Історико-психологічний протрет фахівця» як метод дослідження ролі вченого у розвитку науки
Відповідальність в системі професійно важливих якостей менеджерів
Взаємозв’язок стилів сімейного виховання з характерологічними особливостями підлітків
Психологічні особливості навчання дорослих
Психолого-дидактосервіс розвитку творчості майбутнього вчителя біології