2008 — N4
Зміст


ПЕДАГОГІКА
Інформаційно-аналітичні системи та технології у професійній підготовці студентів напряму менеджмент
До проблеми професійного англомовного письма з комп’ютерною підтримкою
Використоання дистанційного навчання для підвищення педагогічної майстерності
Застосування інформаційних технологій для підвищення якості навчання математичних дисциплін
Електронні засоби навчання у підготовці фахівців з іноземних мов (на прикладі навчальної комп’ютерної програми «VIVE LE SUBJONCTIF!»)
Особливості викладання дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання
Принципи та особливості організації дистанційної форми навчання
Використанння комп’ютерних технологій у навчальному процесі з іноземної мови
Стоврення умов для формування готовності у майбутніх учи-телів іноземних мов до впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес
Прийоми роботи з автентичною відеофонограмою для навчання майбутніх юристів усного англомовного професійно спрямованого монологічного мовлення
Сучасні моделі використання інформаційних технологій у процесі професійної підготовки фахівців
Проблема впровадження електронних засобів навчання у вищій школі
Мультимедійні технології в іншомовній освіті майбутніх фахівців авіаційної галузі
Навчавльно-методичний комплекс з англійської мови у формуванні інформаційної компетенції учнів початкової школи
Інтерактивні комп’ютерні навчальні програми з математичних методів для студентів вищих навчальних закладів
Використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі вищих навчальних закладів
Дидактичні можливості використання Інтернет-ресурсів у навчанні майбутніх учителів німецької мови
Використання Інтернет-ресурсів для навчання міжкультурного спілкування майбутніх фахівців туристичної галузі
Підготовка майбутніх фахівців з фізики на підготовчому факультеті з використанням комп’ютерних програм
Професійне спрямування змісту дисципліни «Інформаційні технології в перекладі»
Рефлексійний підхід до навчання після англійської майбутніх учителів рецептивної граматики німецької мови
Вимоги до розробки електронних навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання франкомовним діловим писемним спілкуванням  
Комеп’ютерні технології в організації навчання майбутніх учителів аудіювання англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови
Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання іноземних мов студентів-економістів
Електронний документообіг у професійній діяльності логіста
Навчання студентів-філологів англійської емоційно-модальної інтонації з використанням відеофонограми
«Змішане навчання» як новий підхід до навчання ділової англійської мови
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами Інтернет-сервісів та служб GOOGLE
Проектування моделі центру інформаційних технологій навчання іноземних мов
Організація процесу навчання усного підготовленого монологу-переконання англійською мовою з використанням ресурсів Інтернету
Врахування особливостей когнітивної сфери студентів у процесі формування іншомовної граматичної компетенції засобами мультимедіа
Використання електронних засобів навчання для професійної підготовки майбутніх економістів
Запровадження структурної гармонії систем в освіті дорослих
Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ
Роль інформаційних технологій в освіті дорослих
Методика навчання професійно-орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей
Особливості професійної підготовки з інформаційних технологій фахівців спеціальності «Економічна кібернетика»
Сутність особистісно-професійної парадигми вчителя
Шляхи ознайомлення майбутніх учителів англійської мови з паралінгвістичною складовою спілкування за допомогою відеофонограми
Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням інформаційних технологій: експериментальне дослідження
Організація контролю рівня сформованості соціокультурної компетенції студентів під час позааудиторної роботи з практики англійської мови
Методика використання системи комп’ютерних вправ у процесі реферування англомовних текстів
Методичне забезпечення освітнього процесу в умовах застосування кредитно-модульної системи та інформаційних технологій у вищому технічному навчальному закладі

ПСИХОЛОГІЯ
Панорама формування психологічної науки про важковиховуваних дітей
Застосування активних психологічних методів для розвитку управлінських здібностей студентів в умовах навчального процесу вищого економічного навчального закладу