2008 — N3
Зміст


ПЕДАГОГІКА
Цілі, завдання й принципи вивчення предмета «Етноестетика» у вищій школі Казахстану
Проблема інформаційного забезпечення психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців
державної податкової служби України
Формування толерантних відносин у системі „викладач-студент”
Дистанційна освіта у підготовці фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу
Проблема розвитку монологічного і діалогічного мовлення студентів
Організація практичної підготовки у вищих навчальних закладах майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку
Самостійна позааудиторна робота майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки з інформаційних технологій
Застосування статистичних методів у педагогічних дослідженнях з проблем професійної освіти
Артпедагогіка: генеза цілей і завдань
Основні напрями розвитку економічної освіти дорослих у вищому економічному навчальному закладі
Створення безпечних умов оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у позашкільному закладі освіти
Вимоги до професійного розвитку сучасного керівника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації
Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
Вищі навчальні заклади Швейцарії: порівняльний аналіз
Стратегічне управління профільним навчанням в загальноосвітньому навчальному закладі ІІ – ІІІ ступеня
Тенденції розвитку системи вищої освіти в Російській Федерації
Професійна підготовка керівників вищих навчальних закладів до мистецтва бути управлінцями
Організаційно-методичні умови підготовки педагогів-андрагогів
Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в контексті Болонського процесу

ПСИХОЛОГІЯ
Відповідальність як психологічний аспект прояву духовності майбутніх психологів
Формування емпатії як професійно значущої якості особистості майбутнього провізора